05
06 2013
3241

Reieşind din prevederile art. 278 alin. (1) al Codului fiscal, obiecte ale impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare sunt şi bunurile imobiliare aflate la o etapă de finisare a construcției de 50% şi mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcție.

În această ordine de idei, care este criteriul de determinare a datei din care va începe să curgă termenul de 3 ani după începutul lucrărilor de construcție şi a gradului de finisare a construcției de 50% şi mai mult, în vederea stabilirii faptului dacă subiectul impunerii urmează sau nu să calculeze şi să achite impozitul pentru acest bun imobil? Este obligatoriu de a înregistra acest bun la organul cadastral, avînd în vedere că este unul nefinisat? În partea ce ţine de determinarea datei din care va începe să curgă termenul de 3 ani după începutul lucrărilor de construcţie, menţionăm că, potrivit Legii nr. 163 din 09.07.2010 „Privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie”, autorizarea de construire se emite de către autoritatea executivă a administraţiei publice locale în baza cererii solicitantului, în cel mult 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia. Autoritatea executivă a administraţiei publice locale stabilește termenul de începere a lucrărilor de construcţie de pînă la 6 luni din data eliberării acesteia. Neînceperea lucrărilor în termenul stabilit prin autorizaţia de construire duce la pierderea valabilităţii acesteia. Totodată, ţinem să menţionăm că, în cazuri motivate, dacă lucrările de construcţie nu pot fi începute în termenul stabilit, se poate solicita, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înaintea expirării, prelungirea termenului de începere a lucrărilor de construcţie. Prelungirea termenului de începere a lucrărilor de construcţie poate fi efectuată o singură dată pe un termen de pînă la 6 luni. Durata executării lucrărilor de construcţie se stabilește în autorizaţia de construire în baza proiectului de organizare a executării lucrărilor de construcţie și documentelor normative. Solicitantul (beneficiarul) autorizaţiei de construire este obligat, în termen de 10 zile lucrătoare pînă la începerea lucrărilor autorizate, să informeze autoritatea administraţiei publice locale emitente a autorizaţiei și Inspecţia de Stat în Construcţii prin depunerea unei declaraţii în formă scrisă. Accentuăm că, în condiţiile în care solicitantul (beneficiarul) nu a prezentat declaraţia respectivă în modul și în termenul respectiv și se constată faptul începerii lucrărilor, data începerii lucrărilor se consideră ca fiind ziua următoare datei de emitere a autorizaţiei de construire. Drept urmare, termenul de 3 ani va începe să curgă din data pe care contribuabilul o declară la autoritatea administraţiei publice locale și la Inspecţia de Stat în Construcţii (în cadrul termenului de 6 luni stabilit sau prelungit) ca dată la care va începe lucrările de construire. În caz contrar, data începerii lucrărilor de construire va curge din ziua următoare datei de emitere a autorizaţiei de construire. În partea ce ţine de determinarea gradului de finisare a construcţiei de 50% și mai mult, menţionăm că această procedură urmează a fi declanșată doar în condiţiile în care s-a stabilit că de la începutul lucrărilor de construire a bunului imobil au trecut mai mult de 3 ani. Astfel, reieșind din prevederile art. 404 alin. (2) al Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25.02.1998, înregistrarea construcţiei nefinisate se face în temeiul unui set de documente prezentat de beneficiar (investitor), printre care este menţionat și avizul tehnic elaborat de către experţi tehnici atestaţi ce confirmă gradul de executare a construcţiei. Pentru construcţiile care nu cad sub incidenţa Legii nr. 721-XIII din 02.02.1996 „Privind calitatea în construcţii” (bunurile cu destinaţie locativă din localităţile rurale al căror suprafaţă este de pînă la 150 m.p.), actul de constatare pe teren privind gradul de executare a construcţiei se întocmește de către organul cadastral și se coordonează cu autoritatea administraţiei publice locale. Drept urmare, gradul de finisare a construcţiei urmează a se determina de către persoanele/autorităţile abilitate în acest sens. Cît privește necesitatea înregistrării bunurilor nefinisate la organul cadastral, menţionăm că pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 267 din 29.11.2012 „Privind monitoringul bunurilor imobile” – data de 04.01.2013, acesta reprezenta un drept al contribuabilului. Totodată, din data respectivă, reieșind din prevederile Legii cu referinţă, înregistrarea bunurilor imobile cu un grad de executare de 50% și mai mult, dacă de la data începerii lucrărilor de construcţie au trecut mai mult de 3 ani, reprezintă o obligaţie. În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a acestei Legi, proprietarii sau alţi titulari de drepturi asupra bunurilor imobile neînregistrate în Registrul bunurilor imobile, urmează să prezinte oficiilor cadastrale teritoriale, în a căror rază de acţiune este situat bunul imobil, actele care confirmă drepturile, necesare înregistrării. În caz contrar, proprietarii sau alţi titulari de drepturi asupra bunurilor imobile neînregistrate în Registrul bunurilor imobile, în temeiul prevederilor art. 326 al Codului contravenţional, vor fi sancţionaţi administrativ.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.