Întrebări și răspunsuri

Soțul a transmis scutirea personală soției. Va avea dreptul acesta să beneficieze de scutire pentru persoane întreținute, daca soția beneficiază și ea în același timp de aceste scutiri?

25 martie — termenul limită de prezentare a Declarației și achitare a impozitului pe venit de către persoanele fizice rezidente. De la început este necesar de menționat că, potrivit pct. 11 din Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care nu practică activitatea de întreprinzător, aprobat prin HG nr. 77 din 30 ianuarie 2008, fiecare contribuabil are dreptul la una din scutirile personale prevăzute la alin. (1) sau (2) art. 33 din CF. De asemenea, persoana fizică rezidentă aflată în relații de căsătorie are dreptul să transmită scutirea personală soțului (soției) în mărimea indicatorului prevăzut la alin. (1) art. 33 din CF pentru perioada fiscală respectivă, cu condiția că soțul (soția) nu beneficiază de scutire personală. Prin urmare, dacă pe parcursul anului fiscal persoana fizică rezidentă obține (pierde) dreptul la o scutire, aceasta este obligată să prezinte patronului, în termen de 10 zile de la data efectuării schimbării, o nouă cerere semnată de aceasta, anexînd documentele justificative corespunzătoare. Noua cerere depusă de persoana fizică (angajat) va conține informația privind scutirile la care i s-a păstrat dreptul. Totodată, suma scutirilor personale anuale, prevăzute la art. 33 din CF, se transmit în cuantum întreg, fără a fi divizate între contribuabil și soția (soțul) acestuia. Astfel, dacă contribuabilul pe parcursul anului calendaristic a depus cererea privind anularea scutirii personale (prin transmiterea acesteia soției sale), atunci în termenii prevăzuți de legislație acesta va fi obligat să prezinte Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET08), prin care se va dezice de scutirea sa personală (indicînd în rîndul 2.1.1 „Scutirea personală” din Declarație -valoarea zero a acesteia) și va efectua recalcularea obligației sale privind impozitul pe venit. În același timp, potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) din CF, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire anuală în mărimea prevăzută la art. 35 alin. (1) din CF, pentru fiecare persoană întreținută, cu excepția invalizilor din copilărie pentru care scutirea constituie mărimea stipulată în art. 33 alin. (1) din CF. Concomitent, aliniatul (2) al aceluiași articol prevede că persoană întreținută este persoana care întrunește toate cerințele de mai jos:
  1. este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soției (soțului) contribuabilului (părinții sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiații) ori invalid din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;
  2. are un venit ce nu depăşeşte mărimea scutirii personale prevăzute la art. 33 alin. (1) din CF.
Respectiv, drept persoană întreținută se va considera persoana fizică-cetățean, care va întruni cumulativ toate condițiile enumerate în articolul dat. Totodată, în conformitate cu prevederile pct. 13 din Regulamentul nominalizat, la acordarea scutirii pentru persoanele întreținute se va ține cont de veniturile din orice sursă de venit obținute de către persoanele întreținute (atît cele impozabile, cît şi cele neimpozabile). Menționăm că, tipurile sursei de venit care sînt considerate impozabile sînt specificate în art. 18 din CF, iar sursele de venit neimpozabile sînt prevăzute la art. 20 din CF. De asemenea, potrivit pct. 19 din Regulamentul nominalizat, indiferent de faptul dacă contribuabilul beneficiază de scutirea personală sau o transmite soțului (soției) acesta continuă să beneficieze de scutirea pentru persoanele întreținute în condițiile respectării de către persoanele întreținute a condițiilor specificate la art. 35 alin. (2) din CF. Prin urmare, în cazul în care persoana fizică-cetățean, va avea la întreținere persoane, care vor întruni cumulativ toate cerințele specificate mai sus, aceasta va avea dreptul la scutirea pentru persoanele întreținute indiferent de faptul dacă ea beneficiază de scutirea personală sau o transmite soțului (soției). Totodată, menționăm că scutirile la care are dreptul persoana fizică se acordă sau se anulează începînd cu luna următoare celei în care a fost depusă (retrasă) cererea. Prin urmare, în scopul determinării mărimii şi categoriei scutirii care urmează a fi acordată angajatului, ultimul, va prezenta angajatorului Cererea privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reținut din salariu la care are dreptul, anexînd la ea documentele certificatoare ale acestui drept. Reamintim că modelul Cererii a fost aprobat prin anexa nr. 6 din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin HG nr. 697 din 22.08.2014 (MO nr. 256-260/745 din 29.08.2014) (în continuare – Regulament). De asemenea, informăm că, potrivit punctului 34 din Regulament, dreptul la scutire pentru persoana întreținută care este un descendent (inclusiv înfiat) al contribuabilului se confirmă prin următoarele documente:
  • copia buletinului de identitate, care atestă că contribuabilul este rezident al Republicii Moldova sau actul de identitate provizoriu (modelul F-9) în cazul în care datorită convingerilor sale religioase el a renunțat la numărul de identificare de stat (IDNP) și i sa eliberat actul de identitate provizoriu menționat;
  • copia certificatului de naştere (înfiere) al persoanei întreținute;
  • copia documentului care confirm mărimea bursei (în cazul în care persoana întreținută este student și învață peste hotarele Republicii Moldova). Drept document va servi certificatul de la instituţia de învăţămînt, care va confirma mărimea bursei primite pe parcursul anului fiscal.
După cum s-a menționat mai sus, una din condiții pentru persoană întreținută este că venitul anual al acesteia nu trebuie să depășească mărimea scutirii personale stipulate la art. 33 alin. (1) din CF, în același timp, veniturile se vor lua în calcul atît cele impozabile cît și cele neimpozabile. În cazul în care, suma anuală a bursei va depăşi indicatorul stipulat la art. 33 alin. (1) din CF, contribuabilul nu va avea dreptul să beneficieze de scutirea pentru persoana întreținută. De asemenea, reamintim că în cazul în care, contribuabilul pe parcursul perioadei declarate nu a beneficiat de careva scutiri la care avea dreptul, acesta este în drept să utilizeze scutirile prin depunerea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET08).
author icon

Marina Cravcenco

Monitorul fiscal FISC.md Nr.24 2015


Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

5346 vizualizări

Data publicării:

11 Martie /2015 11:17

Domeniu:

Scutiri pentru persoanele întreținute

Etichete:

scutirea personală | persoana întreţinută | impozit pe venit

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon