15
09 2011
2422

Urmare a controlului fiscal efectuat la „Gratuis” SRL – importator de băuturi alcoolice tari, s-a depistat că acesta comercializează băuturi alcoolice tari cu ridicata la un preţ de 30 lei pentru un litru. Totodată, s-a constatat că contribuabilul nu dispunea de benzile de control ale maşinii de casă şi de control, acestea fiind distruse.

Ca rezultat a fost adoptată decizia asupra cazului de încălcare fiscală, în baza căreia s-au aplicat amenzi în mărime totală de 40 000 lei (10 000 lei pentru comercializarea băuturilor alcoolice tari la un preţ mai mic decît preţul minim de comercializare a acestora; 30 000 lei pentru lipsa benzilor de control ale maşinii de casă şi de control). În cazul în care, întreprinderea dată va achita 50% din amenzile respective [20 000 lei (50% x 40 000 lei)], în termen de 3 zile de la primirea deciziei, şi nu va avea restanţe la alte impozite şi taxe aferente Bugetului Public Naţional, va putea oare aceasta beneficia de reducerea amenzii cu 50% ,stabilită la art. 234 din Codul fiscal sau nu? Conform art. 5 alin. (2) lit. i) din Legea cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice nr. 1100-XIV din 30.06.2000, se interzice comercializarea cu ridicata şi cu amănuntul pe piaţa internă a băuturilor alcoolice tari la preţuri mai mici decît preţul minim de comercializare a băuturilor alcoolice tari, care constituie pentru comerţul cu ridicata 36 lei/litru, iar pentru comerţul cu amănuntul – 50 lei/litru. La comercializarea băuturilor alcoolice tari în ambalaje cu capacitate mai mare sau mai mică de 1 litru, preţul minim este determinat în funcţie de preţul minim stabilit pentru 1 litru, recalculat la volumul necesar. În baza prevederilor art. 4 alin. (42) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal nr. 1054-XIV din 16.06.2000, comercializarea băuturilor alcoolice tari la preţuri mai mici decît preţurile minime Despre impozite și sancțiuni de comercializare a acestora, stabilite în Legea cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice nr. 1100-XIV din 30 iunie 2000, se sancţionează cu amendă în mărime de 10 000 lei pentru fiecare caz. Totodată, este de menţionat că, potrivit art. 8 alin. (1) pct. 8) din Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător nr. 451-XV din 30.07.2001, importul şi comercializarea angro a băuturilor alcoolice şi a berii importate se supun reglementării prin licenţiere, iar, potrivit art. 10 pct. 4 din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845-XII din 03.01.1992, pentru desfăşurarea activităţii fără licenţă sau a activităţilor interzise pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi a celor permise în mod exclusiv întreprinderilor de stat, întreprinderea răspunde în mărimea profitului realizat în timpul cît a durat această încălcare şi i se aplică amendă în aceeaşi mărime. Aceste sume sînt vărsate în părţi egale în bugetul de stat şi în bugetele unităţilor administrativ-teritoriale respective. Totodată, managerul-şef al întreprinderii nu este eliberat de altă răspundere prevăzută de legislaţie. Referitor la lipsa benzilor de control ale maşinii de casă şi control la agentul economic „Gratuis” S.R.L., este de menţionat faptul că, potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, contribuabilul este obligat să ţină evidenţa contabilă conform formelor şi modului stabilit de legislaţie, să întocmească şi să prezinte organului fiscal şi serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale dările de seamă fiscale prevăzute de legislaţie, să asigure integritatea documentelor de evidenţă contabilă în conformitate cu cerinţele legislaţiei, să efectueze decontările băneşti în numerar cu utilizarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală, precum şi să asigure păstrarea benzilor de control emise de acestea, în modul stabilit de Guvern sau să efectueze decontările băneşti cu utilizarea terminalelor POS. De asemenea, în conformitate cu pct. 8 lit. j) din Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control pentru efectuarea decontărilor în nume rar (anexa nr. 5 la Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28.04.1998), utilizatorii maşinilor de casă şi control sînt obligaţi să asigure păstrarea documentaţiei de exploatare pe toată perioada de functionare a MCC, iar a rapoartelor de închidere zilnică (lipite în Registrul MCC) şi a benzilor de control – nu mai puţin de 5 ani de la momentul emiterii acestora. Totodată, conform art. 8 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal, contribuabilul este obligat, în caz de control al respectării legislaţiei fiscale să prezinte la prima cerere, persoanelor cu funcţii de răspundere ale organelor cu atribuţii de administrare fiscală documentele de evidenţă, dările de seamă fiscale şi alte documente şi informaţii privind desfăşurarea activităţii de întreprinzător, calcularea şi achitarea la buget a impozitelor şi taxelor şi acordarea facilităţilor. Astfel, deoarece agentul economic „Gratuis” S.R.L. a încălcat prevederile legislaţiei menţionate, organul fiscal i-a aplicat acestuia amendă în mărime de 30 000 lei în conformitate cu art. 257 alin. (5) din CF, potrivit căruia neasigurarea păstrării dărilor de seamă fiscale şi/sau a documentelor de evidenţă şi/sau a benzilor de control şi/sau lipsa totală ori parţială a evidenţei contabile, ceea ce face imposibilă efectuarea controlului fiscal, se sancţionează cu amendă de 30 000 de lei, cu calcularea impozitelor şi taxelor respective conform art. 189 alin. (2) din Codul fiscal. Conform art. 234 alin. (2) din Codul fiscal, persoana trasă la răspundere pentru încălcarea fiscală beneficiază de o reducere cu 50% a amenzilor aplicate, dacă respectă strict următoarele condiţii: a) nu are restanţe la data adoptării deciziei asupra cazului de încălcare fiscală sau le stinge concomitent cu acţiunile prevăzute la lit. b); b) în termen de 3 zile lucrătoare de la data înmînării deciziei asupra cazului de încălcare fiscală, stinge sumele impozitelor, taxelor, majorărilor de întîrziere (penalităţilor) şi/sau 50% din amenzile indicate în decizie; c) prezintă, în termenul prevăzut pentru executarea benevolă a deciziei asupra cazului de încălcare fiscală, documentele ce confirmă stingerea sumelor prevăzute la lit. a) şi b). În baza documentelor prezentate conform lit. c), autoritatea abilitată să examineze cazurile privind încălcările fiscale, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare, va adopta o decizie privind reducerea amenzilor în cauză cu 50%. În cazul în care, după adoptarea deciziei privind reducerea amenzilor, se constată nerespectarea cel puţin a uneia din condiţiile prevăzute la lit. a) şi b), autoritatea respectivă îşi va anula decizia, iar persoana nu va beneficia de reducerea cu 50% a amenzilor. Astfel, sub incidenţa prevederilor art. 234 alin. (2) din Codul fiscal cad persoanele trase la răspundere pentru încălcarea fiscală. În acest context, conform art. 129 pct. 12) din Codul fiscal, încălcarea fiscală reprezintă acţiune sau inacţiune, exprimată prin neîndeplinire sau îndeplinire neadecvată a prevederilor legislaţiei fiscale, prin încălcare a drepturilor şi intereselor legitime ale participanţilor la raporturile fiscale, pentru care este prevăzută răspundere în conformitate cu Codul fiscal. Este necesar de menţionat că, în baza art. 3 alin. (1) din Codul fiscal, legislaţia fiscală se compune din Codul fiscal şi din alte acte normative adoptate în conformitate cu acesta. În cazul examinat, în conformitate cu Codul fiscal, este prevăzută răspundere doar pentru neasigurarea păstrării benzilor de control de către „Gratuis” S.R.L. Pentru cealaltă încălcare răspunderea este prevăzută de un alt act legislativ – Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal nr. 1054-XIV din 16.06.2000. Luînd în considerare cele menţionate mai sus şi faptul că amenda în mărime de 10 000 lei nu este stabilită prin Codul fiscal, dar prin alt act legislativ, iar norma, care a fost încălcată, este prevăzută de Legea cu privire la fabricarea și circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice, și nu de legislația fiscală, considerăm că, contribuabilul are dreptul la reducerea de 50% ,conform art. 234 alin. (2) din Codul fiscal, doar în mărime de 15 000 lei (50% de la amenda de 30 000 lei stabilită conform art. 257 alin. (5) din Codul fiscal). Cealaltă amendă urmează a fi achitată integral.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.