Catalogul tematic
Тематический каталог

Sancțiuni fiscale


Articolul 235. Scopul şi forma sancţiunilor fiscale
(1) Sancţiunea fiscală este o măsură cu caracter punitiv şi se aplică pentru a se preveni săvîrşirea, de către delincvent sau de către alte persoane, a unor noi încălcări, pentru educarea lor în spiritul respectării legii.

(2) Pentru încălcarea fiscală poate fi aplicată sancţiunea fiscală sub formă de amendă.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A235

17
04 2019
99

Sancțiuni pentru prezentarea către SFS a Dării de seamă TAXI 18 cu date neveridice

În cadrul controlului fiscal s-a constatat că persoana fizică conducător auto de transport ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi dispune de documente cu drept de activitate eliberate de entitatea X SRL, dar nu se regăsește în tabelul nr. 1 din Darea de seamă TAXI 18 prezentată SFS de către entitatea X SRL. Ce sancţiuni vor fi aplicate entităţii X SRL în cazul dat?
Detalii
15
04 2019
194

Налоговое администрирование: налоговые санкции (продолжение)

Первая часть

В большинстве стран с развитым налоговым администрированием ответственные лица пришли к выводу, что построение отношений на основе профессионализма служащих налоговых органов и доверия налогоплательщиковьпозитивно и в большей степени влияет на повышение их законопослушности, добровольную уплату налогов и на налоговые поступления в целом, нежели частые изменения в уровне ставок, составе правонарушений.
Detalii
15
04 2019
181

Налоговое администрирование: налоговые санкции

Многовековой опыт налогообложения подсказывает его главный принцип: «Нельзя резать курицу, несущую золотые яйца». Как бы велики ни были потребности в финансовых средствах на покрытие мыслимых и немыслимых расходов, налоги (налоговые санкции составляют часть налоговых обязательств)не должны подрывать заинтересованность плательщиков в хозяйственной деятельности.

А вот, что говорит опыт об уровне налоговых санкций: «он зависит от уровня развития экономики и благосостояния населения, плотности налогового контроля, численности налоговых органов». Цель санкций сводится к наказанию правонарушителей и предотвращению новых правонарушений, однако в силу незначительности налоговых санкций эти цели могут и не достигаться.
Detalii
13
04 2019
349

О порядке перечисления административных штрафов в соответствующие бюджеты

Кодекс о правонарушениях предусматривает наложение административных штрафов за нарушения в различных сферах, в том числе касающиеся ОГСС и ОМС. Возникает вопрос, предусмотрено ли перечисление административных штрафов в соответствующие бюджеты или все штрафы должны быть перечислены в государственный бюджет?

Ст. 34 Кодекса о правонарушениях (далее по тексту – КП) установлено, что штрафом является денежное взыскание, применяемое в случаях и в пределах, предусмотренных КП и устанавливается в условных единицах (у.е.), которая равна 50 леям. При этом правонарушитель вправе внести штраф добровольно в течение 30 дней со дня его наложения.
Detalii
21
03 2019
218

Ordinul nr. 96 din 05.03.2019 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

21
03 2019
179

8. (31.2.13) Întreprinderea agricolă are luate în arendă terenuri agricole din diferite localități ale țării de la persoane fizice. În cazul dat apare obligația ca aceste terenuri să fie înregistrate ca subdiviziuni și ce sancțiune urmează a fi aplicată pentru admiterea încălcării respective?

În conformitate cu art. 8 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal contribuabilul este obligat să se pună la evidență la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază își are sediul stabilit în documentele de constituire (înregistrare) și să primească certificatul de atribuire a codului fiscal.
Detalii
21
03 2019
124

7. (31.2.14) Care este mărimea amenzii aplicate contribuabilului pentru ruperea sigiliului legal aplicat pe bunurile contribuabilului de către Serviciul Fiscal de Stat?

În conformitate cu art. 133 alin. (4) pct. 8) din Codul fiscal, în realizarea funcțiilor sale, Serviciul Fiscal de Stat aplică sigilii pentru asigurarea integrității bunurilor.

Conform art. 129 pct. 22) din Codul fiscal, sigilarea reprezintă aplicarea sigiliului pe ușile unor încăperi, mijloace de transport, pe recipiente, diferite produse, colete, corespondență, pe bunurile debitorului, alte bunuri în scopul conservării, identificării, indisponibilizării ori evitării desfacerii acestora de către persoane neautorizate.
Detalii
21
03 2019
204

6. (31.2.17) Va fi sancționat angajatorul pentru prezentarea tardivă salariatului a informației privind suma salariului achitat, suma scutirilor acordate și deducerilor prevăzute, precum și suma impozitului reținut, în cazul reținerii?

Persoanele care sunt obligate să rețină la sursă impozitul, până la 1 martie al anului fiscal imediat următor celui în care au fost efectuate plățile, să prezinte beneficiarului acestor plăți (cu excepția celor ce au obținut venituri conform art. 901 și art. 91 alin. (1)) informații privind tipul venitului achitat, suma acestuia, suma scutirilor acordate conform art. 33-35, suma deducerilor prevăzute la art. 36 alin. (6) și (7), precum și suma impozitului reținut, în cazul reținerii (art. 92 alin. (4) din Codul fiscal).
Detalii
21
03 2019
120

5. (31.2.18) În urma controlului fiscal efectuat la agentul economic a fost emisă decizia asupra cazului de încălcare fiscală prin care au fost efectuate corectări în partea ce ține de veniturile achitate persoanei fizice. Urmează a fi aplicate careva sancțiuni acestuia în cazul în care nu va informa beneficiarul plăților despre acest fapt?

Potrivit art. 92 alin. (3) din Codul fiscal persoanele care sunt obligate să rețină impozitul în conformitate cu art. 88-90, art. 901 – dacă venitul achitat (pe tip de venit) depășește scutirea personală stabilită la art. 33 alin. (1) și art. 91 vor prezenta Serviciului Fiscal de Stat
Detalii