Catalogul tematic
Тематический каталог

Sancțiuni fiscale


Articolul 235. Scopul şi forma sancţiunilor fiscale
(1) Sancţiunea fiscală este o măsură cu caracter punitiv şi se aplică pentru a se preveni săvîrşirea, de către delincvent sau de către alte persoane, a unor noi încălcări, pentru educarea lor în spiritul respectării legii.

(2) Pentru încălcarea fiscală poate fi aplicată sancţiunea fiscală sub formă de amendă.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A235

23
05 2017
406

Serviciul Fiscal de Stat aplică amenzi pentru comercializarea neconformă a ţigărilor

Serviciul Fiscal de Stat a finalizat operațiunea de verificare a agenților economici care comercializează produse de tutungerie cu amănuntul. Acțiunile au avut loc în perioada 26 aprilie — 20 mai 2017 și au avut drept scop combaterea cazurilor de neajustare a prețului la țigări în conformitate cu modificările legislației în vigoare.
Detalii
21
11 2016
1408

Registrul de stat al controalelor

Registrul de stat al controalelor, conform art. 9 din Lege, reprezintă o resursă informaţională specializată care asigură evidenţa centralizată a informaţiei sistematizate cu privire la controalele de stat, planificate şi efectuate, precum şi la rezultatele controalelor respective, şi este ţinut de autoritatea administraţiei publice centrale de supraveghere a controalelor, în modul stabilit de Guvern.
Detalii
09
11 2016
410

Об обязательстве по начислению и уплате сбора за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг

Согласно ч. (5) ст. 293 НК, сбор за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг исчисляется со дня, указанного органом местного публичного управления в выданных им соответствующих разрешениях (согласованиях), до дня, когда разрешения (согласования) приостановлены, аннулированы, отозваны в установленном органом местного публичного управления порядке, или до дня, когда истек срок их действия.
Detalii
29
10 2016
8225

Din 7 noiembrie 2016 se majorează unitatea convenţională de la 20 la 50 lei. Vezi consecinţele fiscale

În Monitorul Oficial de vineri, 28 octombrie 2016, a fost publicată Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 207 din 29 iulie 2016 prin care unitatea convenţională a fost majorată în Codul penal, Codul de procedură penală şi Codul de procedură civilă de la 20 lei la 50 lei.
Detalii
24
09 2016
661

SFS: contribuabilii sunt obligați să doteze automatele pentru vînzări cu maşini de casă şi control cu memorie fiscală

Conform prevederilor art.8 pct. 2 lit. c) din Codul fiscal, contribuabilii au obligația să ţină evidenţa contabilă conform formelor şi modului stabilit de legislaţie, să întocmească şi să prezinte organului fiscal şi serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale dările de seamă fiscale prevăzute de legislație, să asigure integritatea documentelor de evidentă contabilă în conformitate cu cerințele legislaţiei
Detalii
29
07 2016
254

О представлении получателю платежей информации о виде выплаченного дохода, его размере, сумме предоставленных освобождений, вычетов, а также о сумме удержанного налога

В соответствии со ст. 2601 НК, за непредставление или несвоевременное представление несоответствующей, неподтвержденной информации получателю платежей о виде выплаченного дохода, его размере, сумме предоставленных освобождений, вычетов, а также о сумме удержанного налога (если удержание производилось), на лиц, которые обязаны удерживать подоходный налог у источника выплаты, налагается штраф в размере 200 леев за каждую непредставленную информацию (норма, вступившая в силу с 01.05.2015 г.).
Detalii
25
07 2016
2424

Răspunderea contravenţională pentru încălcările fiscale

Vă prezentăm informația generalizată despre tipurile de încălcări fiscale şi răspunderea contravențională pentru ele în vigoare, inclusiv cele operate prin Legea cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative, nr. 138 din 17 iunie 2016, publicată în MO nr. 184-192 din 01 iulie 2016 și Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 153 din 1 iulie 2016, publicată în MO nr. 215-216 din 19.07.2016
Detalii
24
03 2016
839

Privind aplicarea sancţiunii, reieșind din nivelul de semnificaţie al încălcării fiscale

Ca urmare a efectuării controlului fiscal prin metode tematice, la contribuabilul „Y” S.R.L. s-a depistat întocmirea eronată a unei dări de seamă forma IRV14 (nu au fost reflectate dividendele aferente perioadei 2015, achitate în folosul fondatorului nerezident) și comercializarea mărfurilor în lipsa maşinii de casă şi de control la o subdiviziune a contribuabilului. Ce sancţiuni vor fi aplicate în această situaţie, ţinînd cont de nivelul de semnificație al încălcărilor fiscale constate?

Potrivit prevederilor art. 91 alin. (1) liniuţa a 4-a din CF, persoanele menţionate la art. 90 din CF reţin şi achită un impozit în mărime de 6% din dividendele specificate la art. 71 lit. e) din CF.
Detalii
15
12 2015
387

Государственная налоговая инспекция по АТО Гагаузия проводит мероприятия по снижению задолженности в Национальный Публичный бюджет

Государственная налоговая инспекция по АТО Гагаузия проводит мероприятия по снижению задолженности в Национальный Публичный бюджет С целью популяризации налогового законодательства, Государственная налоговая инспекция по АТО Гагаузия провела семинары с экономическими агентами в 10 населенных пунктах Чадыр-Лунгского и Вулканештского районов, на которых экономические агенты были проинформированы о внесенных в законодательство изменениях, касающихся местных налогов и сборов.
Detalii
26
11 2015
721

Controale inopinate ale grupului mixt

Reieșind din rezultatele semnificative obținute în cadrul raziilor efectuate anterior la contribuabilii amplasați în raza de deservire a IFS teritoriale, la data de 18.11.2015, grupul mixt, din care fac parte funcționarii fiscali din cadrul IFPS și IFS pe mun. Chișinău, s-a deplasat în mun. Bălți, unde a fost verificată activitatea contribuabililor amplasați în teritoriul respectiv.
Detalii