Catalogul tematic
Тематический каталог

Sancțiuni fiscale


Articolul 235. Scopul şi forma sancţiunilor fiscale
(1) Sancţiunea fiscală este o măsură cu caracter punitiv şi se aplică pentru a se preveni săvîrşirea, de către delincvent sau de către alte persoane, a unor noi încălcări, pentru educarea lor în spiritul respectării legii.

(2) Pentru încălcarea fiscală poate fi aplicată sancţiunea fiscală sub formă de amendă.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A235

30
06 2018
244

Despre sancțiunea ce se aplică pentru executarea acțiunilor sau eliberarea documentelor de importanţă juridică fără perceperea taxei de stat

Conform art. 1 din Legea taxei de stat nr.1216 din 03.12.92, taxa de stat este suma percepută de către organele de stat, împuternicite special pentru acest fapt, de la persoanele fizice şi juridice, în ale căror interese sunt exercitate acţiuni sau eliberate documente de importanţă juridică.

Cuantumurile tarifare ale taxei de stat sunt stabilite în art. 3 din Legea taxei de stat, iar înlesnirile la achitarea ei — în art. 4.
Detalii
28
06 2018
1909

Sancţiunile aplicate pentru calcularea incorectă a uzurii în scopuri fiscale

În rezultatul controlului fiscal prin metoda verificării tematice la S.R.L. „D” s-a constatat că entitatea în perioadele 2016 şi 2017 a luat în arendă operaţională mijloace fixe cărora le-a calculat amortizarea în contabilitate şi uzura în scopuri fiscale.

Urmează a stabili care vor fi sancţiunile aplicate entităţii pentru încălcările depistate.
Detalii
27
06 2018
354

Санкция, применяемая за совершение действия или выдачу документов, имеющих юридическое значение, без взимания госпошлины

В соответствии со ст. 1 Закона о государственной пошлине № 1216 от 03.12.1992 г. государственная пошлина — это денежная сумма, взимаемая специально уполномоченными на то государственными органами с физических и юридических лиц, в интересах которых совершены действия или которым выданы документы, имеющие юридическое значение.
Detalii
29
06 2018
1374

Amenda pentru efectuarea decontărilor prin intermediari

Conform art. 10 pct. 5 din Legea nr. 845-XII din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, faţă de întreprinderi şi organizaţii, indiferent de tipul lor de proprietate şi forma de organizare juridică, care efectuează decontări în numerar în sumă ce depăşeşte cumulativ 100 mii lei lunar, în baza obligaţiilor lor financiare, încălcând modul stabilit de decontare prin virament, precum şi care efectuează decontări în numerar şi prin virament prin intermediari, indiferent de suma decontării efectuate, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) aplică sancţiuni pecuniare în proporţie de 10 la sută din sumele plătite, iar sumele amenzilor sunt vărsate în bugetul de stat.
Detalii
19
06 2018
361

Sancţiunile pentru prezentarea tardivă a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit

În cadrul verificării tematice la capitolul impozitul pe venit pentru perioadele 2016–2017 la entitatea „A” S.R.L. s-a stabilit că aceasta a prezentat declaraţia VEN12 pentru anul 2016 la data de 15.04.2017. Ce sancţiuni vor fi aplicate în cazul respectiv entităţii, inclusiv persoanelor cu funcţii de răspundere, pentru prezentarea tardivă a declaraţiei privind impozitul pe venit, ţinând cont şi de termenul de prescripţie?
Detalii
22
06 2018
3773

Sancțiunile aplicate pentru prezentarea dării de seamă Forma IPC18 cu informații neautentice

Conform art. 8 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal (CF), contribuabilul este obligat să ţină contabilitatea conform formelor şi modului stabilit de legislaţie, să întocmească şi să prezinte Serviciului Fiscal de Stat (SFS) şi Serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale dările de seamă fiscale prevăzute de legislaţie, să asigure integritatea documentelor de evidenţă în conformitate cu cerinţele legislaţiei, să efectueze încasările băneşti în numerar prin intermediul dispozitivelor şi sistemelor pentru înregistrarea operaţiunilor cu numerar, respectând reglementările aprobate de Guvern, inclusiv Lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără aplicarea maşinilor de casă şi control.
Detalii
28
05 2018
752

ORDIN SFS nr. 277 din 22. 05. 2018 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

28
05 2018
590

3. (8.10.6.3) Cum se determină perioadele de valabilitate la taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova, clasificate la poziția tarifară 8703, și de către remorcile atașate la acestea, clasificate la poziția tarifară 8716 (Vinieta)?

Potrivit prevederilor art. 3485 alin. (2), (3), (4) și (5) din Codul fiscal, perioadele de valabilitate pentru autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova, clasificate la poziția tarifară 8703, și de către remorcile atașate la acestea, clasificate la poziția tarifară 8716 (Vinieta) se determină astfel:
Detalii