Catalogul tematic
Тематический каталог

Sancțiuni fiscale


Articolul 235. Scopul şi forma sancţiunilor fiscale
(1) Sancţiunea fiscală este o măsură cu caracter punitiv şi se aplică pentru a se preveni săvîrşirea, de către delincvent sau de către alte persoane, a unor noi încălcări, pentru educarea lor în spiritul respectării legii.

(2) Pentru încălcarea fiscală poate fi aplicată sancţiunea fiscală sub formă de amendă.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A235

27
10 2017
150

Об особенностях представления налогового отчета в случае отклонения искового заявления налогоплательщика

Каков порядок представления налогового отчета в ситуации, когда налогоплательщик обжаловал решение Местного совета, которым был увеличен сбор за парковку автотранспорта, если в конечном итоге исковое заявление было отклонено, но в ходе рассмотрения искового заявления была применена мера обеспечения, которой было постановлено приостановить решение Местного совета?

Сбор за парковку автотранспорта представляет собой местный сбор, установленный лит. j) ч. (2) ст. 289 НК.

На основании ч. (3) этой же статьи местные сборы, перечисленные в ч. (2), вводятся органами местного публичного управления.
Detalii
26
10 2017
158

Cu privire la remiterea organelor de urmărire penală conform competenței a materialelor de control fiscal care întrunesc semnele componenței de infracțiune

Serviciul Fiscal de Stat în conformitate cu prevederile art. 251 alin. (1) din CF, stabilind cauzele şi condițiile săvârșirii încălcării fiscale, prezenta propuneri de lichidare a acestor cauze şi condiții, iar potrivit prevederilor alin. (2) al articolului, dacă în procesul examinării cazurilor de încălcare fiscală au fost constatate indicii de infracțiune, materialele se remit spre urmărire penală organelor de urmărire penală conform competenței.
Detalii
25
10 2017
254

О санкциях за неиспользование ККМ и продажу сигарет по ценам ниже установленных законодательством минимальных цен

Хозяйствующий субъект «X» был подвержен налоговому контролю, осуществленному ГНС, в рамках которого было установлено два правонарушения:

  1. осуществление приема наличных денежных средств без использования имеющейся контрольно-кассовой машины;

Detalii
20
10 2017
281

О неприменении некоторых санкций при повторном контроле

Применяются ли санкции, если при проведении повторного налогового контроля была выявлена невыдача нескольких налоговых накладных?

В соответствии с ч. (5) ст. 234 НК, лица, ошибочно исчислившие налоги и/или сборы, если этот факт не был выявлен во время предыдущего налогового контроля, при повторном проведении налогового контроля в соответствии с ч. (8) ст. 214 НК освобождаются от применения штрафов и пени за выявленные налоговые нарушения, относящиеся к периодам, подвергнутым повторному контролю.
Detalii
18
10 2017
495

Cu referire la dreptul organului fiscal de a extinde perioada supusă verificării cu mai mult de patru ani

Dacă în timpul controlului fiscal s-a constatat că contribuabilul a fost subiectul impunerii şi cu alte taxe, dar nu a prezentat darea de seamă fiscală, este în drept organul fiscal să extindă perioada supusă verificării cu mai mult de patru ani?

Conform art. 264 din CF, cu excepția cazurilor prevăzute la alin. (2) din acest articol, obligațiile fiscale pot fi determinate de către contribuabil şi organele fiscale sau alte organe cu atribuții de administrare fiscală în următoarele termene:
Detalii
18
10 2017
693

О санкциях при обнаружении в ККМ недостатка денежных средств

Какие санкции грозят налогоплательщику, если при проведении налогового контроля в ККМ с фискальной памятью обнаруживается недостаток денежных средств?

На основании лит. c) ч. (2) ст. 8 НК, налогоплательщик обязан вести бухгалтерский учет по формам и в порядке, установленном законодательством, составлять и представлять ГНС и службе по сбору местных налогов и сборов предусмотренную законодательством налоговую отчетность, обеспечивать сохранность документов бухгалтерского учета в соответствии с требованиями законодательства, осуществлять прием наличных денежных средств посредством устройств и систем для регистрации операций с наличными денежными средствами, соблюдая утвержденные Правительством положения, включая Перечень видов деятельности, специфика которых позволяет осуществлять прием наличных денежных средств без применения контрольно-кассовых машин.
Detalii
18
10 2017
410

О предоставлении ГНС информации о выплаченных физическому лицу доходах и установлении достоверности данных в налоговом отчете (фор- ма IALS 14)

В результате налогового контроля обнаружено, что экономический агент представил в Налоговую службу информацию о выплаченных в пользу физического лица доходах, с которыми последнее не согласен. Как поступить физическому лицу? Какие шаги следует предпринять Налоговой службе в целях установления достоверности данных, указанных экономическим агентом в налоговом отчете (форма IALS 14)?
Detalii
18
10 2017
665

Privind dreptul organelor de stat să efectueze controale în primii 3 ani de activitate a agentului economic

Control este orice formă de verificare, revizie, audit, evaluare şi/sau analiză exercitată de către un organ de control, cu scopul de a constata respectarea legislației și de a verifica unele fapte relevante pentru domeniul de control al organului în cauză, la fața locului şi/sau prin solicitare directă de la persoana controlată a documentației şi a altei informații prin poştă, inclusiv prin poşta electronică, sau prin telefon, informație pe care aceasta, în virtutea legii, nu este obligată să o ofere.
Detalii
17
10 2017
374

О санкциях за недекларирование торговых складов

В результате налогового контроля методом оперативной проверки было установлено, что ООО «Y» не задекларировало три торговых склада, расположенных по трем разным адресам. Как будет санкционирован налогоплательщик в данном случае? А в случае если нарушения, состоящие в недекларировании складов, были установлены за каждый склад в отдельности в рамках проведения разных налоговых проверок, по которым было составлено три различных акта налогового контроля?

В соответствии с обязанностью налогоплательщика, предусмотренной лит. b) ч. (2) ст. 8 НК, он должен стать на учет в подразделении ГНС по месту нахождения, определенному учредительными (регистрационными) документами.
Detalii
13
10 2017
544

SFS a demarat acțiuni de control în centrele comerciale din țară

Serviciul Fiscal de Stat desfășoară cu regularitate acțiuni de conformare, dar și de verificare a agenților economici, indiferent de genul de activitate pe care îl desfășoară. Scopul acestor acțiuni este de a majora nivelul de conformare a contribuabililor la prevederile legislației în vigoare.
Detalii