Catalogul tematic
Тематический каталог

Sancțiuni fiscale


Articolul 235. Scopul şi forma sancţiunilor fiscale
(1) Sancţiunea fiscală este o măsură cu caracter punitiv şi se aplică pentru a se preveni săvîrşirea, de către delincvent sau de către alte persoane, a unor noi încălcări, pentru educarea lor în spiritul respectării legii.

(2) Pentru încălcarea fiscală poate fi aplicată sancţiunea fiscală sub formă de amendă.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A235

28
06 2019
596

Actele de confirmare a provenienței mărfii

În cazul efectuării verificării operative, documentele primare elaborate și aprobate de către conducerea entității pot servi ca documente ce confirmă proveniența mărfii expuse spre vânzare în unitatea de comerț?

Potrivit art. 3 din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287/2017, documentul primar reprezintă confirmarea documentară care justifică producerea sau acordă dreptul de a efectua (produce) fapte economice, certifică producerea unui eveniment. Faptele economice, conform art. 11 alin. (1) din Lege, se contabilizează în temeiul documentelor primare.
Detalii
27
06 2019
1447

Poate fi contribuabilul sancționat pentru încălcările constatate în cadrul vizitei fiscale?

Conform prevederilor art. 129 alin.(111) din Codul fiscal (CF), vizita fiscală reprezintă un procedeu de asistenţă fiscală care constă în explicarea legislaţiei fiscale, cu caracter consultativ, şi/sau în stabilirea unor date de ordin general despre activitatea contribuabilului.

Astfel, având un regim juridic diferit de cel al controlului fiscal, vizita fiscală reprezintă o măsură de promovare a conformării voluntare a contribuabilului la respectarea legislaţiei în vigoare cu scopul preîntâmpinării şi prevenirii posibilelor încălcări ale legislaţiei din domeniu, în cadrul căreia nu se calculează obligaţii fiscale şi nu se aplică sancțiuni.
Detalii
25
06 2019
97

1. (34.1.14) Când maşina de casă şi de control/imprimanta fiscală (MCC/IF) se consideră în stare bună de funcţionare? Încălcarea căror cerinţe conduce la aplicarea amenzii fiscale pentru utilizarea MCC/IF defectate?

Potrivit pct. 7 subpct. 3) din Regulamentul cu privire la exploatarea echipamentelor de casă şi de control pentru efectuarea decontărilor în numerar şi/sau prin alt instrument de plată (Anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 141/2019), MCC/IF se consideră în stare de funcţionare dacă îndeplineşte următoarele cerinţe:
Detalii
25
06 2019
252

Dura lex, sed lex

Налоговые накладные. Штрафы

Суть спора. Налоговая инспекция оштрафовала предприятие на основании ст. 260 ч. (4) НК (непредставление налоговых накладных) на 28800 леев. В ходе рассмотрения налогового спора, суд решил проверить конституционность синтагм «штрафа в размере 3600 леев», «но не более 72000 леев», в ч. (4) ст. 260 НК, и направил обращение в КС.

Комментарий КС. Индивидуализация наказания должна отражать связь между наказанием (его размер и природа) и степенью социальной опасности деяния. Из действовавшей редакции ст. 260 НК следовало, что наказание в случае непредставления налоговой накладной применяется без учета настоящих или последующих обстоятельств его совершения.
Detalii
14
06 2019
419

Sancțiunile pentru diminuarea de către contribuabil a impozitului pe venit

Entitatea U SRL a fost supusă controlului fiscal prin metoda verificării tematice la capitolul impozitului pe venit în rezultatul căruia s-a constatat că pe parcursul anului 2018 entitatea a achitat impozitul pe venit în rate în mărime totală de 100 000 lei, trimestrial, în părţi egale, ţinând cont de impozitul achitat în anul precedent (2017). Obligaţia contribuabilului la capitolul privind impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător pentru anul 2018 conform Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12) constituie 120 000 lei. Totodată, în cadrul controlului fiscal s-a constatat că impozitul pe venit pentru anul 2018 a fost diminuat cu 40 000 lei, suma corectă fiind de 140 000 lei. Ce sancțiuni riscă întreprinderea în cazul dat?
Detalii
17
04 2019
240

Sancțiuni pentru prezentarea către SFS a Dării de seamă TAXI 18 cu date neveridice

În cadrul controlului fiscal s-a constatat că persoana fizică conducător auto de transport ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi dispune de documente cu drept de activitate eliberate de entitatea X SRL, dar nu se regăsește în tabelul nr. 1 din Darea de seamă TAXI 18 prezentată SFS de către entitatea X SRL. Ce sancţiuni vor fi aplicate entităţii X SRL în cazul dat?
Detalii
15
04 2019
605

Налоговое администрирование: налоговые санкции (продолжение)

Первая часть

В большинстве стран с развитым налоговым администрированием ответственные лица пришли к выводу, что построение отношений на основе профессионализма служащих налоговых органов и доверия налогоплательщиковьпозитивно и в большей степени влияет на повышение их законопослушности, добровольную уплату налогов и на налоговые поступления в целом, нежели частые изменения в уровне ставок, составе правонарушений.
Detalii
15
04 2019
360

Налоговое администрирование: налоговые санкции

Многовековой опыт налогообложения подсказывает его главный принцип: «Нельзя резать курицу, несущую золотые яйца». Как бы велики ни были потребности в финансовых средствах на покрытие мыслимых и немыслимых расходов, налоги (налоговые санкции составляют часть налоговых обязательств)не должны подрывать заинтересованность плательщиков в хозяйственной деятельности.

А вот, что говорит опыт об уровне налоговых санкций: «он зависит от уровня развития экономики и благосостояния населения, плотности налогового контроля, численности налоговых органов». Цель санкций сводится к наказанию правонарушителей и предотвращению новых правонарушений, однако в силу незначительности налоговых санкций эти цели могут и не достигаться.
Detalii
13
04 2019
512

О порядке перечисления административных штрафов в соответствующие бюджеты

Кодекс о правонарушениях предусматривает наложение административных штрафов за нарушения в различных сферах, в том числе касающиеся ОГСС и ОМС. Возникает вопрос, предусмотрено ли перечисление административных штрафов в соответствующие бюджеты или все штрафы должны быть перечислены в государственный бюджет?

Ст. 34 Кодекса о правонарушениях (далее по тексту – КП) установлено, что штрафом является денежное взыскание, применяемое в случаях и в пределах, предусмотренных КП и устанавливается в условных единицах (у.е.), которая равна 50 леям. При этом правонарушитель вправе внести штраф добровольно в течение 30 дней со дня его наложения.
Detalii