Catalogul tematic
Тематический каталог

Sancțiuni fiscale


Articolul 235. Scopul şi forma sancţiunilor fiscale
(1) Sancţiunea fiscală este o măsură cu caracter punitiv şi se aplică pentru a se preveni săvîrşirea, de către delincvent sau de către alte persoane, a unor noi încălcări, pentru educarea lor în spiritul respectării legii.

(2) Pentru încălcarea fiscală poate fi aplicată sancţiunea fiscală sub formă de amendă.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A235

26
08 2017
908

Aplicarea sancțiunilor în cadrul controlului fiscal repetat pentru neeliberarea sau neînregistrarea facturii fiscale în RGEFF

Conform art. 234 alin. (5) din CF, persoanele care au calculat greşit impozitul şi/sau taxa, dacă acest fapt nu a fost depistat în cadrul controlului fiscal anterior, la efectuarea repetată a controlului fiscal în condițiile reglementate la art. 214 alin. (8), sunt absolvite de aplicarea amenzilor şi penalităților pentru încălcările fiscale depistate aferente perioadelor supuse controlului repetat.

Astfel, pentru a fi absolvit de răspundere pentru încălcările depistate în cadrul controlului fiscal repetat este necesară întrunirea a două condiții:
Detalii
25
08 2017
190

Privind uzura sigiliilor furnizorului, aplicate pe carcasele MCC cu memorie fiscală

Punctul 8 din Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control pentru efectuarea decontărilor în numerar, aprobat prin HG nr. 474 din 28 aprilie 1998, stabileşte obligația contribuabilului – utilizator al maşinii de casă şi de control cu memorie fiscală (MCC) de a folosi MCC în stare bună de funcționare.

Stare bună de funcționare se consideră starea în care MCC corespund următoarelor cerințe:
Detalii
25
08 2017
428

Privind calcularea TVA

În rezultatul controlului fiscal prin metoda verificării tematice la capitolul TVA la entitatea „J” SRL s-a constatat următoarele: entitatea „J” SRL, neplătitor de TVA, a primit în luna martie 2016 avans în mărime de 200 000 lei pentru serviciile de reparație care urma să le presteze în luna iulie 2016 în mărime totală de 800 000 lei. Totodată, entitatea a devenit plătitor de TVA din 1 iunie 2016. Ulterior, în luna iulie 2016 entitatea a efectuat serviciile şi a eliberat factura fiscală în care a calculat TVA de la valoarea de 600 000 lei (valoarea totală a serviciilor diminuată cu suma avansului primit anterior înregistrării ca plătitor de TVA). Urmează de stabilit dacă entitatea „J” SRL a procedat corect în situația dată şi dacă nu, ce sancțiuni îi vor fi aplicate acesteia?
Detalii
22
08 2017
261

О принятии с опозданием решения о распределении части чистой прибыли экономическим агентом с долевым участием государства

Государственным предприятием (с долевым участием государства) было с опозданием принято решение об отчислении части полученной чистой прибыли в государственный бюджет. Вправе ли данный экономический агент принимать такое решение, не соблюдая сроки, предусмотренные законодательством, либо самостоятельно принимать решение о нераспределении к выплате в бюджет данных отчислений?
Detalii
21
08 2017
207

Aspecte metodologice privind aplicarea măsurilor de asigurare și executare silită a restanțelor persoanelor fizice cetățeni

Conform prevederilor art. 5 alin. (2) din CF, prin noțiunea de contribuabil, subiect al impunerii se înțelege persoana care, conform legislației fiscale, este obligată să calculeze şi/sau să achite la buget orice impozite şi taxe, penalitățile şi amenzile respective; persoana care, conform legislației fiscale, este obligată să rețină sau să perceapă de la altă persoană şi să achite la buget plățile indicate.
Detalii
21
08 2017
229

О применении при повторном контроле санкций за невыдачу или нерегистрирование налоговой накладной в ГЭРНН

В соответствии с ч. (5) ст. 234 НК, лица, ошибочно исчислившие налоги (пошлины) и/или сборы, если этот факт не был выявлен во время предыдущего налогового контроля, при повторном проведении налогового контроля в соответствии с ч. (8) ст. 214 НК освобождаются от применения штрафов и пени за выявленные налоговые нарушения, относящиеся к периодам, подвергнутым повторному контролю.
Detalii
15
08 2017
339

Об обращении взыскания на дебиторскую задолженность

Обращение взыскания на дебиторскую задолженность представляет собой меру принудительного взыскания и исключительное право ее применения налоговым органом в случае, когда задолженность сопряжена с нарушениями, подлежит исполнению и взысканию.

В соответствии с предписаниями ч. (1) ст. 267 Гражданского кодекса, общий срок, в течение которого лицо может защитить свое нарушенное право путем подачи иска в судебную инстанцию, составляет три года.
Detalii
15
08 2017
3587

Выбытие основных средств: документы, учет, налоги

Продолжаем рассматривать основные вопросы, возникающие на практике при документальном оформлении, бухгалтерском и налоговом учете выбытия основных средств.

Как было отмечено в предыдущей публикации1, согласно действующим нормативным актам, при выбытии основного средства (далее – ОС) в случае безвозмездной передачи, а также по договорам дарения, его признание прекращается2.
Detalii
18
07 2017
195

Comercianții de flori, verificați de Serviciul Fiscal de Stat în această săptămână (VIDEO)

Serviciul Fiscal de Stat desfășoară cu regularitate acțiuni de conformare, dar și de verificare a agenților economici, indiferent de genul de activitate pe care îl desfășoară. Scopul acestor acțiuni este de a majora nivelul de conformare a contribuabililor la prevederile legislației în vigoare.

Astfel, în primul semestru al anului curent inspectorii fiscali au efectuat 5322 controale operative. În rezultatul abaterilor constate au fost aplicate sancțiuni în valoare de peste 13 mil. lei. Printre ilegalități se enumeră: neutilizarea mașinii de casă și control, desfășurarea activității ilicite de întreprinzător și comercializarea mărfurilor în lipsa documentelor de proveniență a acestora.
Detalii