Документы и комментарии

Casa Naţională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova nr. IX-03/13-1-292 din 27.01.2010

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat

Casa Naţională de Asigurări Sociale a examinat adresarea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, nr. 26-2/1-10-21-103 din 15.01.2010, referitor la necesitatea calculării şi achitării contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru angajaţii ВС „Moldova Agroindbank” la un fond nestatal de pensii şi comunică următoarele. Potrivit art. 22 al Legii nr. 489-XIV din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale, baza lunară de calcul la care angajatorul datorează contribuţia de asigurări sociale o constituie fondul de retribuire a muncii şi alte recompense realizate de asiguraţii cu contract individual de muncă. Salariul, conform art. 128 al Codului Muncii, reprezintă orice recompensă sau cîştig evaluat în bani, plătit salariatului de către angajator în temeiul contractului individual de muncă, pentru munca prestată sau care urmează a fi prestată. În temeiul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul! 2009, nr. 262-XVI din (11 decembrie 2008, conform anexei nr. 3 angajatorul pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestări de servicii calculează şi achită lunar contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii in mărime tarifară de 23% la fondul de retribuire a muncii şi la alte recompense şi 6% contribuţii individuale de asigurări sociale de stat obligatorii din salariu şi din alte drepturi plătite de angajator către angajat sau în folosul lui. Aceleaşi prevederi sunt stipulate şi în anul de referinţă (Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010, nr. 129-XVIII din 23 decembrie 2009). Conform prevederilor art. 2 al Legii cu privire la fondurile nestatale de pensii nr. 329-XIV din 25 martie 1999 fond nestatal de pensii este o organizaţie necomercială care se ocupă cu colectarea şi evidenţa contribuţiilor financiare depuse benevol de persoane fizice sau juridice fie în numele acestora şi care asigură sporirea acestor mijloace pentru plata pensiei suplimentare. Reieşind din cele expuse, considerăm, că contribuţii de asigurări sociale se calculează doar la veniturile asiguratului ce rezultă nemijlocit din munca depusă. Astfel, în cazul acordării unor facilităţi angajatului, cum ar fi efectuarea anuităţii în fonduri de pensii nestatale, la acestea nu se calculează şi nu se achită contribuţii de asigurări sociale. Despre cele relatate, ВС „Moldova Agroindbank” a fost informată în scris prin scrisoarea nr. IX-03/13-1-8587 din 22.12.2009. Maria Borta Președinte

Monitorul fiscal FISC.md Nr.1 2011


Учреждения:

Государственная Налоговая Служба | Национальная Касса Социального Страхования РМ

3278 просмотры

Дата публикации:

06 Май /2011 10:11

Тематика:

Государственное социальное страхование

Ключевые слова

asigurare sănătății | asigurare obligatorie

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon