Документы и комментарии

Corneliu Prisăcaru: "Condiţii de beneficiere de scutirea TVA conform prevederilor art. 103 alin. 7 din Codul Fiscal"

Prin Legea RM nr. 194 din 15.07.2010 „Pentru modificarea şi completarea Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997” au fost operate modificări la prevederile art. 103 (7) din Codul Fiscal, fiind stabilite condiţiile de beneficiere de către organizaţiile şi întreprinderile societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor a scutirii de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de producţie şi anume articolul a fost completat cu următorul conţinut: „conform listei şi în modul stabilit de Guvern”. În continuare ne vom referi la condiţiile necesare a fi întrunite de către organizaţii în scopul includerii acestora în Lista organizaţiilor şi întreprinderilor societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, scutite de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de producţie (în continuare – Lista). Astfel, conform prevederilor pct. 4 al Regulamentului cu privire la modul de acordarea scutirii de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de producţie de către organizaţiile şi întreprinderile societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 929 din 08.10.2010 (în continuare-Regulament), criteriile necesare privind acordarea dreptului de a beneficia de scutirea de TVA constituie:
  • organizaţia sau întreprinderea are în calitate de fondator şi proprietar unic una din societăţile orbilor, societăţile surzilor şi/sau societăţile invalizilor;
  • societăţile orbilor, societăţile surzilor şi/sau societăţile invalizilor fondatoare şi proprietare deţin certificatul de înregistrare a societăţii necomerciale, eliberat de Ministerul Justiţiei;
  • societăţile orbilor, societăţile surzilor şi/sau societăţile invalizilor fondatoare şi proprietare deţin certificatul de stat eliberat de Comisia de certificare pe lîngă Ministerul Justiţiei care atestă utilitatea publică;
  • materia primă, materialele, articolele de completare şi accesoriile importate trebuie să fie destinate în exclusivitate pentru procesul propriu de producţie şi să fie întrunite cumulativ următoarele condiţii:
  • intervine schimbarea poziţiei tarifare a producţiei fabricate în procesul propriu de producţie la nivelul unuia din primele patru semne; şi
  • consumurile de producţie depăşesc mărimea de 25% (15% pînă la data de 1 aprilie 2011) din costul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor importate, utilizate în procesul propriu de producţie;
  • deţinerea permanentă în proporţie de minimum 50% a utilajului şi tehnicii de producere, inclusiv în baza unui contract de leasing financiar de către organizaţie sau întreprindere şi/sau societăţile orbilor, societăţile surzilor şi societăţile invalizilor fondator.
Aprecierea corespunderii sau necorespunderii organizaţiei criteriilor stipulate mai sus se efectuează de către Comisia de examinare a datelor şi informaţiilor necesare de a acorda scutirea de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de producţie (în continuare- Comisie). Comisia examinează documentele prezentate de către organizaţie conform prevederilor pct. 5 al Regulamentului. Suplimentar, în vederea verificării faptice a veridicităţii informaţiei din documentele prezentate de către organizaţie, Comisia este în drept de a solicita organelor abilitate efectuarea unor controale faptice la faţa locului. Componenţa nominală a Comisiei de examinare a datelor şi informaţiilor necesare de a acorda scutirea de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor, necesare procesului propriu de producţie pentru organizaţiile şi întreprinderile societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, este prevăzută în anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului RM nr. 929 din 08.10.2010.
author icon

Корнелиу Присэкару

Monitorul fiscal FISC.md Nr.1 2011


Учреждения:

Государственная Налоговая Служба

3928 просмотры

Дата публикации:

06 Май /2011 10:28

Тематика:

НДС | Налоговое администрирование

Ключевые слова

Monitorul Fiscal FISC.MD | Corneliu Prisăcaru

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon