Документы и комментарии

Scrisoarea IFPS Nr. 26-2/3-15-61/629 din 05.02.2010 Particularităţile aplicării impozitului pe bunurile imobiliare

IFS teritoriale Direcţia administrarea contribuabililor mari Particularităţile aplicării impozitului pe bunurile imobiliare în contextul modificărilor şi completărilor operate în titlul VI al Codului fiscal şi Legea nr. 1056-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 108-XVIII din 17 decembrie 2009 Prin prezenta, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, relatează că, conform Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 108–XVIII din 17 decembrie 2009 (Monitorul Oficial nr. 193-196 din 29 decembrie 2009), începînd cu 1 ianuarie 2010, au fost efectuate multiple modificări şi completări în legislaţia fiscală, inclusiv şi în partea ce ţine de impozitul pe bunurile imobiliare. Modificările și completările operate în Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal. Conform modificărilor, efectuate în Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal (în continuare - Lege), în categoria de obiecte, impozitarea cărora începînd cu 1 ianuarie 2010, se efectuează în conformitate cu prevederile Legii, se includ:
  1. terenurile cu destinaţie agricolă;
  2. terenurile pe care sunt amplasate fondul de locuinţe, loturile de pe lîngă domiciliu (inclusiv terenurile atribuite de către autoritatea administraţiei publice locale ca loturi de pe lîngă domiciliu şi distribuite în extravilan, din cauza insuficienţei de terenuri în intravilan) în localităţile rurale;
  3. terenurile destinate întreprinderilor agricole;
  4. carierele şi pământurile distruse în urma activităţii de producţie;
  5. clădirile şi construcţiile cu destinaţie agricolă ale agenţilor economici;
  6. locuinţele privatizate, proprietăţile imobiliare ale persoanelor fizice, inclusiv bunurile imobiliare ale membrilor cooperativelor de construcţie a locuinţelor în localităţile rurale.
Pentru aceste categorii de obiecte ale impunerii, impozitul funciar şi impozitul pe bunurile imobiliare se calculează separat. Subiecţii impunerii, care dispun de obiecte, impozitarea cărora se efectuează în conformitate cu prevederile Legii, sînt specificaţi în art. 277 al Codului fiscal. Astfel, pentru subiecţii impunerii care dispun de terenuri, se aplică impozitul funciar, iar pentru subiecţii impunerii care dispun de clădiri şi construcţii, locuinţe privatizate, proprietăţi imobiliare, se aplică impozitul pe bunurile imobiliare. Înlesnirile la plata impozitului pe bunurile imobiliare sunt prevăzute prin art. 283, 284 al Codului fiscal, precum şi prin prevederile art. 4 alin. 11 al Legii. Modificările și completările operate în Titlul VI al Codului fiscal. Începînd cu 1 ianuarie 2010 s-a extins lista categoriilor obiectelor, impozitarea cărora este reglementată de prevederile Titlului VI al Codului fiscal. Menţionăm, că impozitarea bunurilor imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale, terenurile aferente fondului cu destinaţie locativă) din municipii şi oraşe, inclusiv din localităţile aflate în componenţa acestora, cu excepţia satelor (comunelor) se efectuează, în-cepînd cu anul 2007 în conformitate cu prevederile Titlului VI al Codului fiscal, pornindu-se de la valoarea estimată. Totodată, începînd cu 1 ianuarie 2010, impozitarea în conformitate cu prevederile Titlului VI al Codului fiscal, pornindu-se din valoarea estimată a bunurilor imobiliare, se efectuează şi pentru următoarele categorii de bunuri imobiliare:
  • garajele şi terenurile pe care acestea sânt amplasate;
  • loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele;
  • alte bunuri imobiliare, cu excepţia celor, indicate mai sus şi celor, impozitarea cărora se efectuează în conformitate cu prevederile Legii.
Potrivit art. 280lit. a) al Codului fiscal, pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale, terenurile aferente fondului cu destinaţie locativă) din municipii şi oraşe, inclusiv din localităţile aflate în componenţa acestora, cu excepţia satelor (comunelor), pentru garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate, pentru loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele, cota concretă a impozitului pe bunurile imobiliare se stabileşte de către autoritatea reprezentativă a administraţiei publice locale, anual, în diapazonul cotelor minime și, respectiv, maxime - de la 0,02 % pînă la 0,25%. Potrivit art. 280 lit. b)al Codului fiscal, pentru alte bunuri imobiliare, cota impozitului, este fixă și constituie 0,1% din valoarea estimată a bunurilor imobiliare. Suma anuală a impozitului pe bunurile imobiliare se calculează pornindu-se de la baza impozabilă, conform situaţiei de la 1 ianuarie a anului fiscal în curs. Totodată, informăm că, potrivit art. 278 al Codului fiscal, obiecte ale impunerii, sînt și bunurile imobiliare, aflate la data de 1 ianuarie a anului fiscal în curs, la o etapa de finisare de 50% și mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcţie. Achitarea impozitului pe bunurile imobiliare se realizează în părţi egale, nu mai tîrziu de 15 august şi 15 octombrie a anului curent. În cazul achitării sumei impozitului integral, pînă la 30 iunie a anului fiscal în curs, subiectul impunerii beneficiază de dreptul la o reducere cu 15% a sumei impozitului ce urmează a fi achitat. Subiecţii impunerii, care conform art. 281 al Codului fiscal au obligaţiunea de a prezenta darea de seamă pentru bunurile imobiliare, impozitarea cărora se efectuează în conformitate cu prevederile Titlului VI al Codului fiscal, urmează să prezinte Darea de seamă aferentă pe un formular nou, care actualmente este în curs de elaborare*. * Formularul BIJ 10 a fost aprobat prin Ordinul IFPS nr. 229 din 11.05.2010. Procopie Duca Şef adjunct

Monitorul fiscal FISC.md Nr.1 2011


Учреждения:

Государственная Налоговая Служба

2757 просмотры

Дата публикации:

06 Май /2011 09:51

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon