Доступные
услуги

Для оформления заказа выберите из списка необходимую услугу

Monitorul Fiscal FISC.md №2 (18)

Апрель 2014

Печатная версия:

120.00 MДЛ

Ключевые слова:

Содержание журнала
icon Care este cuantumul scutirii pentru persoana întreţinută la care are dreptul persoana fizică rezidentă în anul 2013, în cazul nașterii copilului în luna octombrie – fapt despre care a fost informată conducerea întreprinderii prin cererea depusă în aceeaşi lună?
icon Care este cuantumul scutirii pentru soţ la care are dreptul persoana fizică rezidentă, în cazul în care aceasta s-a căsătorit în iunie 2013 – despre ce a fost informată conducerea întreprinderii prin cererea depusă în luna septembrie?
icon Каков размер предоставляемого на иждивенцев освобождения, на которое имеет право физическое лицо-резидент в 2013 г., в случае если ребенок родился в октябре, и это лицо проинформировало руководство предприятия о свершившемся факте, подав соответствующее заявление в том же месяце?
icon Каков размер освобождения для супруга, на которое имеет право физическое лицо-резидент в случае заключения им брака в июне 2013 года, если в сентябре это лицо проинформировало об этом руководство предприятия, подав соответствующее заявление?
icon Care este cota impozitului, care urmează a fi aplicată asupra dividendelor achitate persoanelor fizice rezidente, în cazul în care acestea sunt aferente profitului nerepartizat al anului 2007?
icon Какая ставка налога применяется в отношении дивидендов, выплачиваемых физическим лицам-резидентам, в случае если дивиденды соответствуют нераспределенной прибыли 2007 года?
icon Care este obligaţia ce apare la persoana fizică rezidentă, care este unul din doi fondatori ai unui S.R.L., în cazul cînd aceasta se retrage din activitatea entităţii, contribuind, pe lîngă cota obligatorie ce urmează a fi depusă în capitalul social (2 700 lei), cu un automobil introdus, de asemenea, în capitalul statutar pe parcursul activităţii (60 000 lei)?
icon Какие обязательства возникают у физического лица-резидента, являющегося одним из двух соучредителей ООО, при его устранении от деятельности, в случае если он, помимо обязательного вклада, внесенного в уставной капитал (2 700 леев), также внес в капитал общества в течение его деятельности автомобиль стоимостью 60 000 леев?
icon Care este regimul fiscal aplicat de rezidenţii zonelor economice libere, în cazul în care aceştia fac parte din businessul mic şi mijlociu şi ar putea fi trataţi ca subiecţi ai IVAO?
icon Какой налоговый режим применяется резидентами зон свободного предпринимательства в случае, если они относятся к сектору малых и средних предприятий и могут быть рассмотрены в качестве субъектов обложения IVAO?
icon Poate oare să fie utilizat în calitate de document, ce confirmă baza valorică, formularul facturii (invoice) elaborat de ÎS „CRIS „Registru” la determinarea creşterii de capital?
icon Можно ли использовать в качестве документа, подтверждающего стоимостной базис, форму справки-счета (инвойса), разработанную ГП «ЦГИР ”Registru”» при определении прироста капитала?
icon Care este regimul fiscal aplicat, în cazul cînd persoana întreţinută nici nu locuieşte cu contribuabilul, şi nici nu îşi face studiile la secţia cu frecvenţă a unei instituţii de învăţămînt mai mult de 5 luni pe parcursul anului fiscal, obţinînd venit sub formă de pensie în mărime ce depăşeşte cuantumul scutirii personale?
icon Какой налоговый режим применяется, в случае если иждивенец не проживает с налогоплательщиком, не обучается на дневном отделении учебного заведения более пяти месяцев в течение налогового года и получает доход в виде пенсии, превышающий сумму личного освобождения?
icon Care este regimul fiscal privind impozitul pe venit aplicat la livrarea producţiei din fitotehnie în formă naturală de către o persoană fizică, ce nu practică activitate de întreprinzător, unei alte persoane de acelaşi tip?
icon Какой налоговый режим по подоходному налогу применяется при поставке продукции растениеводства в натуральном виде, осуществленной физическим лицом, не занимающимся предпринимательской деятельностью, другому подобному лицу?
icon Care este regimul fiscal privind impozitul pe venit aplicat la livrarea producţiei din zootehnie în formă naturală de către o persoană fizică ce nu practică activitate de întreprinzător unui agent economic – persoană juridică şi unei gospodării ţărăneşti?
icon Какой налоговый режим по подоходному налогу применяется при поставке продукции животноводства в натуральном виде, осуществленной физическим лицом, не занимающимся предпринимательской деятельностью, хозяйствующему субъекту – юридическому лицу или крестьянскому (фермерскому) хозяйству?
icon Care este regimul fiscal aplicat la efectuarea plăţilor sub formă de royalty în favoarea persoanelor fizice de către un agent economic?
icon Какой налоговый режим применяется при осуществлении выплат в виде роялти, направленных хозяйствующим субъектом в пользу физических лиц?
icon Care va fi regimul fiscal la livrarea acumulatoarelor electrice uzate de către o persoană fizică ce nu practică activitate de întreprinzător?
icon Какой налоговый режим применяется при поставке отработавших электрических аккумуляторов, осуществленной физическим лицом, не занимающимся предпринимательской деятельностью?
icon Care este regimul fiscal aplicat la înstrăinarea unui activ neutilizat în activitatea de întreprinzător de către o persoană fizică ce nu practică activitate de antreprenoriat, dacă acesta e înstrăinat la un preţ inferior bazei valorice a acestuia?
icon Какой налоговый режим применяется при отчуждении актива, не используемого в предпринимательской деятельности, произведенного физическим лицом, не осуществляющим предпринимательскую деятельность, в случае если цена отчуждения ниже его стоимостного базиса?
icon Agentul economic a beneficiat de servicii de avocat. Urmează acesta să reţină impozitul pe venit din plăţile îndreptate în favoarea avocatului la achitarea serviciilor respective?
icon Хозяйствующий субъект воспользовался услугами адвоката. Следует ли ему удерживать подоходный налог из выплат, направленных в пользу адвоката в качестве оплаты за данные услуги?
icon В 2013 г. хозяйствующий субъект произвел выплаты в пользу физического лица в виде выигрыша от рекламных кампаний. Надлежит ли в данном случае получателям выигрышей предоставить в срок до 1 марта, следующего за годом, в котором были произведены выплаты, Информацию о доходах, начисленных и выплаченных в пользу физического (юридического) лица, и о подоходном налоге, удержанном из этих доходов?
icon În perioada fiscală a anului 2013, agentul economic a aplicat regimul general stabilit la determinarea obligaţiilor fiscale la impozitul pe venit, începînd cu data de 01 noiembrie curent, din momentul înregistrării în calitate de plătitor de T.V.A. Totodată, pînă la înregistrarea în calitate de plătitor de T.V.A., entitatea în perioada fiscală 2013 era subiect al impunerii cu impozitul pe venit din activitatea operaţională (IVAO).
icon Entitatea, pînă la situația din 31 octombrie curent, a fost subiectul al impunerii cu impozitul pe venit din activitatea operațională (IVAO). La prezentarea Declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN 12) pentru perioada fiscală 2013, de către entitate urmează de a fi recalculat impozitul pe venit obținut din activitate investițională și financiară, obținut pînă la data de 31 octombrie 2013?
icon В течение налогового периода 2013 года хозяйствующий субъект начал применять общеустановленный режим при определении налоговых обязательств по подоходному налогу с 1 ноября текущего года, то есть c момента регистрации в качестве плательщика НДС.
icon Лицо считалось субъектом обложения налогом на доход от операционной деятельности (IVAO) до 31 октября 2013 года. Надлежит ли данному лицу – хозяйствующему субъекту – при представлении декларации по подоходному налогу (форма VEN 12) за налоговый период 2013 года сделать перерасчет дохода от инвестиционной и финансовой деятельности, полученного с 31 октября 2013 года?
icon Întreprinderea a fost partajată, ca rezultat acesteia i-a revenit 5% din bunul imobil, adică 160 m2, însă facturile pentru energia electrică şi apă au fost transmise de către Union Fenosa şi S.A. Apă-Canal pentru consumul total al locatarilor aferent bunului imobil în baza contractelor vechi, întrucît perfectarea contractelor cu proprietarii imobilului durează ceva timp.
icon Предприятие было разделено, в результате чего субъекту досталось 5% от недвижимого имущества, то есть 160 м2. АО Apă-Canal и Union Fenosa отправили счета за общий объем воды и электроэнергии, потребленный жильцами недвижимого имущества, в соответствии со старыми контрактами, так как заключение договоров с владельцами недвижимости занимает некоторое время.
icon Compania din Republica Moldova este implementator al Proiectului Reabilitarea Sistemelor Centralizate de Irigare în cadrul Programului Compact, conform contratului încheiat între compania din România şi Guvernul Republicii Moldova.
icon Компания из Республики Молдова внедряет проект по восстановлению централизованных оросительных систем в рамках Программы «Compact», согласно контракту, заключенному между румынской компанией и Правительством Республики Молдова.
icon Согласно изменениям, произведенным Законом о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 166 от 11 октября 2013 годаах, разрешенных органом местного публичного управления».
icon Исходя из действующих положений ч. (4) ст. 4 Закона о предпринимательском патенте № 93-XIV от 15.07.1998 г., в случае, когда в соответствии с законодательством для осуществления некоторых видов деятельности на основе патента, указанных в приложении к Закону, необходимо разрешение органов местного публичного управления, к заявлению о выдаче или продлении срока действия патента должно быть приложено решение соответствующего органа.
icon В соответствии с положениями лит. а) ч. (7) ст. 3 к Закону о предпринимательском патенте № 93-XIV от 15.07.1998 г., обладатель предпринимательского патента, выданного на один из видов деятельности, указанных в разделе 1 «Розничная торговля» приложения к закону, обязан иметь первичные документы о происхождении товара, такие, как: налоговая накладная или, в случае необходимости, акт о закупке товаров.
icon В соответствии с ч. (4) ст. 3 Закона о предпринимательском патенте № 93-XIV от 15.07.1998 г., в гражданско-правовых отношениях патентообладатель выступает от своего имени. Исходя из этого, вправе ли патентообладатель от своего имени, в целях осуществления предпринимательской деятельности на основе патента, заключать сделки с юридическими лицами?
icon Где можно приобрести патент, на какой период и что для этого необходимо?
icon В соответствии с ч. (4) ст. 4 Закона о предпринимательском патенте № 93-XIV от 15.07.1998 г., в случае, когда в соответствии с законодательством для осуществления некоторых видов деятельности, указанных в приложении к закону, необходимо разрешение органов местного публичного управления, к заявлению о выдаче или продлении срока его действия прилагается решение соответствующего органа.
icon Какие возможны последствия, согласно действующему законодательству, для обладателя предпринимательского патента в случае, если органом, наделенным функциями контроля, констатирован факт того, что обладатель предпринимательского патента на вид деятельности
icon Хозяйствующий субъект «Х» выдал налоговую накладную на товар (овощи), реализованный физическому лицу, указывая в накладной имя, фамилию и данные удостоверения личности покупателя. В то же время, физическое лицо - покупатель - является обладателем предпринимательского патента (который удостоверяет право продавать овощи).
icon Conform prevederilor HG nr. 338 din 21.03.2003 cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, buldozerele, grederele, nivelatoarele, screperele, excavatoarele, lopeţile mecanice, compactoarele şi compresoarele autopropulsate, etc. se consideră maşini şi utilaje de lucru. Totodată, testarea tehnică în cazul acestor unităţi se efectuează anual la Inspectoratul de Stat Intehagro.
icon В соответствии с Постановлением Правительства № 338 от 21.03.2003 об утверждении Каталога основных средств и нематериальных активов, бульдозеры, грейдеры, выравниватели, скреперы, экскаваторы, механические лопаты, самодвижущиеся уплотнители и компрессоры и пр. считаются рабочими машинами и оборудованием. Техническое тестирование этих единиц осуществляется ежегодно Государственной инспекцией по техническому надзору Intehagro.
icon В 2013 году хозяйствующим субъектом «X» были проведены ремонтные работы (замена крыши и внутренняя перепланировка) в принадлежащем ему магазине. С учетом того, что стоимость ремонтных работ превышает 100 000 леев, следует ли хозяйствующему субъекту обратиться в кадастровый орган для осуществления переоценки данного недвижимого имущества в целях налогообложения?
icon Agentul economic „X” a procurat un bun imobil, amplasat pe teritoriul din stînga Nistrului. În legătură cu acest fapt, apare întrebarea dacă bunul respectiv urmează a fi calificat, reieşind din prevederile legislaţiei fiscale a Republicii Moldova, ca obiect al impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare. Dacă da, atunci care cotă a taxei urmează a fi aplicată, în scopul calculării şi achitării impozitului?
icon Хозяйствующий субъект «Х» приобрел недвижимое имущество, расположенное на левобережье Днестра. Квалифицируется ли данный объект, на основании положений налогового законодательства Республики Молдова, как объект обложения налогом на недвижимое имущество? Если квалифицируется, то какая ставка налога применяется для исчисления и уплаты налога?
icon Хозяйствующий субъект «Х» взял в аренду у нескольких крестьянских хозяйств, расположенных в местности «У», на период 2010 - 2013 гг., 15 сельскохозяйственных участков площадью 19,5 га, в том числе два склада для хранения сельскохозяйственной продукции.
icon Хозяйствующий субъект «Х» с целью осуществления коммерческой деятельности взял в имущественный наем у хозяйствующего субъекта «Z» пять торговых помещений сроком на пять лет.
icon Сельскохозяйственное предприятие «Х» построило пять жилых домов, которые были зарегистрированы в территориальном кадастровом органе одновременно с их сдачей в эксплуатацию.
icon La data de 01 ianuarie 2013 valoarea estimată a bunului imobil ce aparține cu drept de proprietate agentului economic „X”, estimată în scopul impozitării constituia 5 785 236 lei.
icon Agentul economic „Y” deţine în proprietate două bunuri imobiliare cu destinaţie comercială – unul dobîndit în anul 2010 şi altul în luna august 2013. Pentru perioada fiscală aferentă anului 2013 agentul economic nu a calculat şi nu a achitat impozitul pe bunurile imobiliare.
icon По состоянию на 1 января 2013 г. оцененная для целей налогообложения стоимость недвижимого имущества, право собственности на которое принадлежит хозяйствующему субъекту «X», составляла 5 785 236 леев.
icon Хозяйствующий субъект «Y» является владельцем двух объектов недвижимого имущества коммерческого назначения: один объект был приобретен им в 2010 г., а другой – в августе 2013 г. За налоговый период 2013 г.
icon Фирма взяла в имущественный наём у частных лиц автомобили по договору (коммодат) для доставки товара (медикаментов) аптекам, больницам, фирмам по республике и городу. В договоре предусмотрено, что расходы, связанные с ремонтом этих машин, несет фирма, и вычет таких расходов допускается в пределах 15% от исчисленной суммы имущественного найма.
icon На момент получения аванса предприятие начислило НДС под предстоящую поставку. С учетом развития рынка продаж и по обоюдному соглашению сторон поставка не состоялась. Имеет ли право предприятие на сторнирование начисленного НДС по ранее полученному авансу?
icon Предприятие стало членом международной партнерской сети. Цель сети – создать условия, при которых партнерское сообщество будет эффективно работать и развиваться, а партнерам будет выгодно и удобно работать с производителем.
icon Фирма является плательщиком НДС и осуществляет поставки товаров и услуг резиденту зоны свободного предпринимательства (ЗСП), которые согласно НК облагаются по ставке 0%. Как следует отражать в Декларации по НДС суммы полученных от резидентов ЗСП авансов?
icon На основании договора найма, заключенного с учебным учреждением, предприятие берет внаем школьную столовую. Приготовленную продукцию предприятие реализует ученикам данного учебного учреждения. Освобождены ли от НДС на основании статьи 103 НК поставки предприятия, осуществляемые через школьную столовую?
icon По состоянию на 1 января 2014 года торговая база располагает остатками сельхозпродукции, приобретенной в 2013 году. Учитывая, что в начале года была изменена ставка НДС по поставкам данной продукции, какая ставка НДС будет применяться при поставке товаров, находящихся в остатке, после изменения ставки НДС по ним?
icon Какую ставку НДС следует применять при поставке сахара в 2014 году, если частичная предварительная оплата была произведена до изменения ставки в 2013 году?
icon Dacă se suspendă, în acest caz, și executarea Dispoziției de suspendare a operațiunilor la conturile bancare ale contribuabilului?
icon Care este procedura de anulare a Dispoziției privind suspendarea operațiunilor la conturile bancare ale contribuabilului?
icon Întreprinderea, în baza contractelor (comodat), a luat în locațiune de la persoane fizice automobile pentru livrarea mărfii (medicamentelor) farmaciilor, spitalelor, companiilor din republică și oraș. În contract este specificat că, cheltuielile legate de reparația acestor automobile urmează a fi suportate de întreprindere, iar asemenea cheltuieli sunt permise la deducere în limita de 15% din sumele calculate aferente contractului de locațiune.
icon La momentul primirii plății în avans întreprinderea a calculat T.V.A. aferentă livrării viitoare. În pofida dezvoltării pieței de vînzări, conform înțelegerii reciproce ale părților, livrarea nu a avut loc. Are oare dreptul întreprinderea la stornarea T.V.A. calculate aferente avansului primit anterior?
icon Întreprinderea a devenit membru al unei rețele internaționale de parteneriat. Scopul rețelei constă în crearea condițiilor în care comunitatea de parteneriat va funcționa în mod eficient și se va dezvolta, iar partenerilor le va fi convenabil și comod să lucreze cu producătorul.
icon Întreprinderea este plătitor de T.V.A. și efectuează livrări de mărfuri și servicii în adresa rezidentului zonei economice libere, care, în conformitate cu prevederile CF, se impozitează la cota «0%». Care este modalitatea de reflectare în declarația T.V.A. a sumelor avansurilor primite de la rezidenții ZEL?
icon În baza contractului de locațiune, încheiat cu instituția de învățămînt, întreprinderea închiriază cantina școlară. Producția pregătită este realizată elevilor instituției de învățămînt date. Sunt oare scutite de T.V.A. livrările companiei, efectuate prin intermediul cantinei școlare în baza art. 103 CF?
icon Lа situația din 01.01.2014, baza de comerț are în stoc producție agricolă procurată în 2013. Ținînd cont de schimbarea cotei T.V.A. aferentă livrărilor producției date, care este cota T.V.A. aplicabilă la livrarea mărfurilor rămase în stoc, după modificarea cotei T.V.A. aplicabile față de acestea?
icon Care este cota T.V.A. aplicabilă în cazul livrării de zahăr, efectuate în 2014, reieșind din faptul că cota a fost modificată, în situația cînd s-a efectuat plată în avans pînă la modificarea cotei în 2013?
icon Entitatea, pînă la situația din 31 octombrie curent, a fost subiectul al impunerii cu impozitul pe venit din activitatea operațională (IVAO). La prezentarea Declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN 12) pentru perioada fiscală 2013, de către entitate urmează de a fi recalculat impozitul pe venit obținut din activitate investițională și financiară, obținut pînă la data de 31 octombrie 2013?
icon Cu privire la calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor sociale din suma ajutorului material acordat angajaţilor
icon О начислении взносов обязательного медицинского и социального страхования из сумм материальной помощи, оказанной работникам
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon