Monitorul Fiscal FISC.md Nr.1(11)

Ianuarie 2013

Etichete:

Cuprinsul revistei
icon Întreprinderea a procurat mărfuri în sumă de 280 000 lei de la un plătitor T.V.A.. În conformitate cu legislaţia fiscală, furnizorul este obligat să înregistreze factura fiscală respectivă în Registrul General Electronic al Facturilor Fiscale în decurs de 5/10 zile.
icon Предприятие приобрело товар на сумму 280 тыс. леев от плательщика НДС. В соответствии с налоговым законодательством, поставщик обязан включить данную налоговую накладную в Генеральный электронный регистр налоговых накладных в течение 5 или 10 дней. Учитывая, что приобретение было произведено 16.10.2012, а поставщик включил налоговую накладную 17.11.2012, в какой налоговый период покупатель имеет право на зачет НДС: в октябре или в ноябре?
icon Compania rezidentă, plătitoare a T.V.A., a importat servicii de consultanţă de la un resident al Germaniei. Factura pentru serviciile prestate de nerezident este din luna noiembrie a anului 2012. Achitarea pentru serviciile date încă nu a fost efectuată, fiind preconizată pentru lunа decembrie. În care boxe a Declaraţiei privind T.V.A. pentru luna noiembrie se va reflecta valoarea serviciilor importate?
icon Компания-резидент – плательщик НДС импортирует консультационные услуги резидента Германии. Накладная на поставляемые услуги нерезидента выдана в ноябре 2012 года. Оплата по данным услугам еще не была осуществлена, будучи запланирована на декабрь. В какой графе Декларации по НДС за ноябрь следует отражать импортируемые услуги?
icon În temeiul hotărîrii instanţei de judecată a fost dispusă încasarea sumei forţate de la un debitor plătitor al T.V.A. în folosul organizaţiei noastre.
icon На основании решения суда было определено принудительное взыскание средств заемщика – плательщика НДС в пользу нашей организации.
icon Despre reflectarea în Declaraţia privind T.V.A. diferenţei dintre suma T.V.A. trecută în cont şi suma T.V.A. determinată drept urmare a aplicării proratei definitive
icon Предприятие – плательщик НДС осуществляет поставки, как облагаемые НДС, так и освобожденные от НДС. В соответствии с ч. (3) ст. 102 Налогового кодекса, для правильной оценки суммы НДС, которая относится к зачету, был рассчитан ежемесячный условный коэффициент. На основании этой же ч. (3) ст. 102 НК установлено, что окончательный условный коэффициент определяется при составлении декларации НДС за последний налоговый период года и основывается на годовых показателях поставок.
icon Întreprinderea realizează lucrări de construcţie pentru Colegiu în cadrul proiectului de asistenţă tehnică şi investiţională, care cad sub incidenţa acordurilor internaţionale. În temeiul art. 104 lit. c1) din Codul fiscal, pentru livrarea de mărfuri şi servicii destinate pentru realizarea proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională se aplică cota zero a T.V.A.. În baza căror documente, furnizorul materialelor de construcţie va aplica cota zero a T.V.A.?
icon Предприятие осуществляет строительные работы для Колледжа в рамках проектов технической и инвестиционной помощи, подпадающих под действие международных договоров. Учитывая положения лит. c1) ст. 104 Налогового кодекса, к поставкам товаров и услуг для проектов технической и инвестиционной помощи применяется нулевая ставка НДС. На основании каких документов поставщик строительных материалов будет применять нулевую ставку НДС?
icon Întreprinderea prestează servicii de parcare pentru unităţile de transport ce staţionează temporar pe teritoriul terminalului - zona de control vamal. Fluxul beneficiarilor este destul de mare, în mediu pe zi întreprinderea poate elibera 100-120 de facturi fiscale. Este necesar de a completa şi anexa la facturile fiscale eliberate Actul de îndeplinire a lucrărilor?
icon Компания предоставляет услуги по временной парковке автомобилей в терминале – зоне таможенного контроля. Поток клиентов-получателей достаточно велик, и ежедневно организация может выставлять по 100-120 налоговых накладных. Необходимо ли составлять и прилагать к налоговой накладной Акт приема-передачи работ (услуг)?
icon Una dintre întrebările care apare la contribuabilii pentru care este prevăzut regimul general stabilit de determinare a impozitului pe venit, precum și la subiecții sectorului întreprinderilor mici și mijlocii se referă la achitarea impozitului pe venit, în cazul existenței subdiviziunilor în afara unității administrativ-teritoriale în care se află sediul central.
icon Один из вопросов, возникающих у налогоплательщиков, для которых предусмотрен общеустановленный порядок определения подоходного налога, а также у субъектов сектора малых и средних предприятий, является уплата подоходного налога при наличии подразделений вне административно-территориальных единиц основного местонахождения.
icon În baza deciziei întreprinderii individuale urmează să achităm fondatorului venitul obținut de întreprindere în anul fiscal 2005. Volumul anual de vînzări al întreprinderii depășește trei milioane de lei, iar numărul mediu scriptic anual de salariați a depășit 9 persoane. Este oare cazul să reținem impozitul pe venit la sursa de plată, conform prevederilor art. 901 alin. (31) din Codul Fiscal?
icon По решению индивидуального предприятия необходимо выплатить учредителю доход, полученный предприятием за налоговый период 2005 года. Годовой объем продаж у предприятия более трех миллионов леев, а среднегодовая численность работающих превысила 9 человек. Следует ли в этом случае удерживать подоходный налог у источника выплаты, применяя положения ч. (31) ст. 901 Налогового Кодекса?
icon În luna noiembrie a anului curent, întreprinderea noastră a executat lucrări pentru rezidentul României. Nerezidentul a reținut la sursa de plată impozitul pe venit în mărime de 10%. Avem dreptul să reducem suma impozitului pe venit, ținînd cont de impozitul pe venit reținut peste hotare, și în care rînd din declarația VEN urmează să fie reflectat impozitul pe venit achitat?
icon В ноябре текущего года наше предприятие выполнило работы для резидента Румынии. Нерезидент удержал подоходный налог у источника выплаты в размере 10%. Вправе ли мы уменьшить подоходный налог с учетом удержанного подоходного налога за рубежом, и в какой строке Декларации VEN необходимо отразить уплаченный подоходный налог?
icon Care pot fi consecinţele, conform legislaţiei în vigoare, pentru titularul patentei de întreprinzător, în cazul în care organul abilitat cu funcţii de control constată că, titularul patentei de întreprinzător cu genul de activitate „Comerţul cu amănuntul la tarabe, tejghele, tonete şi din autovehicule în pieţe şi/sau în locuri autorizate de autoritatea administraţiei publice locale” ...
icon О прекращении действия предпринимательского патента
icon Ce încălcări pot duce la încetarea valabilității patentei eliberate pentru desfășurarea activității de comerț cu amănuntul?
icon За какие правонарушения прекращается действие патента на осуществление розничной торговли?
icon Pentru comercializarea mărfurilor prin intermediul patentei de întreprinzător fără deţinerea documentelor de provenienţă, organul abilitat cu funcţii de control, în temeiul prevederilor art. 265 al Codului contravenţional, a sancţionat titularul acesteia cu o amendă şi, reieşind din prevederile art. 8 al Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 „Cu privire la patenta de întreprinzător”, valabilitatea patentei respective a încetat.
icon За реализацию товара посредством предпринимательского патента без наличия документов о его происхождении, органы, наделенные функциями контроля, на основании положений ст. 265 Кодекса о правонарушениях, наложили штраф на обладателя предпринимательского патента и, исходя из положений ст. 8 Закона о предпринимательском патенте № 93-XIV от 15.07.1998 г., действие соответствующего патента было прекращено. Возможно ли, в указанном случае, приобрести другой патент на реализацию указанного товара?
icon În conformitate cu art. 18, alin. (2) din Legea Nr. 93 din 15.07.1998„Cu privire la patenta de întreprinzător”titularilor patentei li se interzice comercializarea mărfurilor supuse accizelor. Totodată, conform prevederilor art. 18, alin. (4), lit. j) din Legea articolele de parfumerie şi cosmetică neaccizate sunt mărfuri pasibile de comercializare în baza patentei de întreprinzător. Reieșind din cele expuse, care mărfuri se atribuie la categoria de articole de parfumerie şi cosmetică neaccizate?
icon Согласно ч. (2) ст. 18 Закона о предпринимательском патенте № 93-XIV от 15.07.1998 г., патентообладателям запрещается торговля подакцизными товарами. В то же время, в соответствии с лит. j) ч. (4) ст. 18, к товарам, подлежащим реализации на основе предпринимательского патента, относятся неподакцизные парфюмерные и косметические средства. Какие, исходя из этого, товары следует отнести к неподакцизным парфюмерным и косметическим средствам?
icon În conformitate cu art. 281, alin. (2) din Codul Fiscal, în caz de schimbare, după începerea anului fiscal, a subiectului impunerii, pentru noul subiect al impunerii impozitul pe bunurile imobiliare se calculează din momentul înregistrării de stat a drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobiliare sau din momentul stabilirii faptului exercitării de către persoană a dreptului de posesie, de folosinţă şi/sau de dispoziţie asupra bunurilor imobiliare.
icon В соответствии с ч. (2) ст. 281 Налогового кодекса, в случае изменения субъекта налогообложения после начала налогового года исчисление налога на недвижимое имущество для нового субъекта налогообложения осуществляется с момента государственной регистрации его имущественных прав на недвижимое имущество или с момента установления факта реализации им права владения, пользования и/или распоряжения недвижимым имуществом.
icon Conform prevederilor titlului VI din Codul fiscal și ale Legii pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal (denumită în continuare Lege), bunurile imobiliare indicate în art. 4, alin. (3) al Legii devin obiecte ale impunerii cu impozitul privind bunurile imobiliare de la etapa de finisare a construcţiei de 50% şi mai mult, în cazul în care au rămas nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcţie.
icon Исходя из положений раздела VI Налогового кодекса и Закона о введении в действие раздела VI Налогового кодекса (далее – Закон), объекты недвижимого имущества, указанные в ч. (3) ст. 4 Закона, становятся объектами налогообложения с состояния готовности 50 процентов и более в случае, когда с начала строительства прошло 3 года. Если объекты недвижимости названной категории не оценены кадастровыми органами, подлежат ли они налогообложению?
icon În conformitate cu art. 282, alin. (2) din Codul Fiscal, contribuabilii, care achită suma integrală a impozitului pentru anul fiscal în curs pînă la 30 iunie a anului respectiv, beneficiază de dreptul la o reducere cu 15% a sumei impozitului ce urmează a fi achitat.
icon В соответствии с ч. (2) ст. 282 НК, налогоплательщики, которые уплачивают полностью сумму налога на текущий налоговый год до 30 июня соответствующего года, имеют право на уменьшение подлежащей уплате суммы налога на 15 процентов.
icon Este oare posibil de corectat obligațiile fiscale, declarate în darea de seamă prezentată către 1 iulie, prin darea de seamă care se prezintă la inspectoratul fiscal de stat teritorial nu mai tîrziu de 31 martie a perioadei fiscale următoare perioadei fiscale de gestiune?
icon Можно ли откорректировать обязательства по отчёту, представленному к 1 июля, в отчёте, представляемом в территориальную государственную налоговую инспекцию не позднее 31 марта налогового периода, следующего за отчетным налоговым периодом?
icon Reieșind din prevederile titlului VI din Codul fiscal, persoanele juridice, persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător, cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), care dobîndesc bunurile imobiliare după 1 iulie a perioadei fiscale respective, urmează să prezinte darea de seamă și, prin urmare, să achite impozitul pe bunurile imobiliare nu mai tîrziu de 31 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune.
icon Исходя из положений раздела VI НК, за недвижимое имущество, приобретенное (возникшее) после 1 июля соответствующего налогового периода, юридические лица, физические лица, зарегистрированные в качестве предпринимателей, за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, должны представить отчёт и уплатить налог не позднее 31 марта налогового периода, следующего за отчетным налоговым периодом.
icon Cu privire la înregistrarea drepturilor de locațiune în Registrul bunurilor imobile
icon О регистрации прав имущественного найма в Реестре недвижимого имущества
icon Constituie obiecte ale impunerii cu taxa pentru dispozitivele publicitare standurile, panourile, afișele și alte suporturi mobile amplasate la sol temporar pe parcursul zilei de muncă, în stradă la intrare în clădire unde entitățile au amplasate oficii, unități comerciale etc. pe care sunt imprimate denumirea agentului economic, datele de contact, serviciile prestate sau mărfurile comercializate?
icon Являются ли объектами обложения сбором за размещение рекламы рекламные устройства в виде стендов, плакатов, щитов и других передвижных носителей, размещенные временно, в течение рабочего дня, на земле, на улице у входа в здание, являющееся местонахождением субъекта, торговых единиц и т.д., на которых напечатаны название хозяйствующего субъекта, контактные данные, предоставляемые услуги или реализовываемые товары?
icon Conform art. 290 alin. a) al Codului fiscal, subiecţi ai impunerii cu taxa pentru amenajarea teritoriului sunt persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de bază impozabilă.
icon В соответствии с лит. а) ст. 290 Налогового кодекса, субъектами обложения сбором на благоустройство территорий являются юридические или физические лица, зарегистрированные в качестве предпринимателей и имеющие налогооблагаемую базу.
icon Agentul economic a amplasat în localitatea „X” 7 construcţii metalice destinate amplasării publicităţii exterioare. Autorităţile administraţiei publice locale au calificat aceste construcţii ca panouri publicitare. Cota taxei anuale stabilite de către consiliul local constituie 1 500 lei pentru fiecare metru pătrat. Totodată, pe aceste panouri temporar nu este amplasată publicitate.
icon Хозяйствующий субъект разместил в местности «X» 7 металлических конструкций для размещения наружной рекламы. Органы местного публичного управления квалифицируют данные конструкции как рекламные щиты. Годовая ставка сбора, установленная местным советом, составляет 1 500 леев за каждый квадратный метр. Однако, временно, на данных щитах не размещена реклама.
icon Prin Hotărîrea Guvernului nr. 931 din 08.12.2011 a fost aprobat Nomenclatorul unităţilor comerciale care desfăşoară comerţul cu amănuntul. Printre unităţile de comerţ cu amănuntul se regăseşte şi „magazinul on-line (virtual)”.
icon Об обложении онлайн-магазина сбором за объекты торговли и/или объекты по оказанию социальных услуг
icon Agentului economic „X” în luna decembrie 2012 i-au fost eliberate 14 autorizaţii internaţionale CEMT, ale căror termen de valabilitate este perioada calendaristică a anului 2013. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale a fost achitată de către agentul economic, conform legislaţiei în vigoare, pînă la eliberarea autorizaţiilor CEMT.
icon Хозяйствующему субъекту «X» в декабре 2012 года было выдано 14 разрешений ЕКМТ на осуществление международных перевозок, срок действия которых – календарный год 2013. Сбор за выдачу разрешений ЕКМТ на международные автомобильные перевозки был уплачен хозяйствующим субъектом, в соответствии с действующим законодательством, до выдачи разрешений ЕКМТ.
icon Aspecte metodologice privind reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe, precum şi a urmăririi sancţiunilor pecuniare aplicate pentru nerespectarea procedurilor de repatriere
icon Методологические аспекты регулирования репатриации денежных средств, товаров и услуг, полученных в результате внешнеэкономических сделок, а также взыскания штрафных санкций, наложенных за несоблюдение процедуры репатриации
icon Aspecte metodologice privind aplicarea suspendării operaţiunilor la conturile bancare închise convenţional, precum şi încasarea în mod incontestabil a sumelor băneşti aflate pe aceste conturi în contul stingerii restanţelor la buget a titularului de cont
icon Методологические аспекты, касающиеся приостановления операций на условно закрытых банковских счетах, а также взыскания денежных средств с данных счетов в бесспорном порядке в целях погашения задолженности, допущенной владельцем счета перед бюджетом
Unele aspecte metodologice privind circulaţia electronică a ordinului incaso
icon Некоторые методологические аспекты, касающиеся электронного оборота инкассового поручения
icon Privind utilizarea maşinilor de casă şi de control cu memorie fiscală în activităţile financiare de împrumut în bani în afara sistemului bancar
icon Применение контрольно-кассовых машин с фискальной памятью для финансовой деятельности в небанковской системе
icon Desfăşurarea ilegală a activităţii de întreprinzător în unele segmente ale economiei de piaţă, motive şi consecinţe
icon FATCA – Act de Conformare Fiscală pentru Conturile Străine
Atelierul de lucru al Organizaţiei Intra-Europene a Administraţiilor Fiscale (IOTA) privind abordări inovatoare de gestionare a proceselor de afaceri în cadrul administrațiilor fiscale, 14 -16 noiembrie 2012, Vienna, Austria
Primul Forum anual în domeniul impozitării al Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre (OCEMN), 21 – 23 noiembrie 2012, Antalya, Turcia
Atelierul de lucru al Organizaţiei Intra-Europene a Administraţiilor Fiscale (IOTA) privind noile metode de selectare a contribuabililor cu risc de T.V.A. pentru investigare, 21 - 23 noiembrie 2012, Sofia, Bulgaria
Atelierul de lucru al Organizaţiei Intra-Europene a Administraţiilor Fiscale (IOTA) privind dezvoltarea şi întreţinerea depozitelor de date în cadrul administraţiilor fiscale, 03 - 04 decembrie 2012, Budapesta, Ungaria
Atelierul de lucru al Organizaţiei Intra-Europene a Administraţiilor Fiscale (IOTA) privind instrumentele şi metodele de analiză intelectuală a datelor în cadrul administrațiilor fiscale, 05 - 07 decembrie 2012, Budapesta, Ungaria
Măsuri mai dure ale Comisiei Europene pentru combaterea fraudei şi evaziunii fiscale în Uniunea Europeană, 06 decembrie 2012
Cea de-a Doua Conferinţă regională privind preţul de transfer în Asia de Est şi Pacific – Protejarea bazei fiscale şi crearea unui climat investiţional puternic, organizat de Dialogul Fiscal Internaţional (ITD) în cooperare cu Departamentul de Venituri al Thailandei, 12 – 14 decembrie 2012, Bangkok, Thailand
Atelierul de lucru al Organizaţiei Intra-europene a Administraţiilor Fiscale (IOTA) privind abordarea pierderilor de T.V.A. printre întreprinderile mari, 12 - 14 decembrie 2012, Budapesta, Ungaria
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon