Monitorul Fiscal FISC.md Nr.3 (19)

Mai 2014

Versiune tipar:

120.00 MDL

Etichete:

Cuprinsul revistei
icon Cum urmează a fi deduse cheltuielile de alimentaţie a angajaţilor, în cazul în care agentul economic a încheiat contractul cu un prestator de prînzuri prin catering în valoare de 55 lei per prînz în iunie 2013, care se răsfrînge şi asupra anului 2014?
icon Каким образом надлежит вычитать расходы на питание сотрудников, если хозяйствующий субъект заключил в июне 2013 года договор (который распространяется и на 2014 год) с поставщиком кейтеринг-обедов на сумму 55 леев за обед?
icon Cum urmează a fi deduse cheltuielile de transport ale angajaţilor în anul 2014, în cazul în care agentul economic pentru transportarea unor angajaţi a utilizat 20 lei pe zi, iar pentru transportarea altora – 30 lei pe zi?
icon Каков порядок вычета расходов по транспортировке работников в 2014 году, если хозяйствующий субъект использовал для перевозки одних сотрудников 20 леев в день, а для транспортировки других – 30 леев в день?
icon Cum urmează a fi deduse cheltuielile ce ţin de delegare în cazul în care în deplasare de serviciu este trimisă o persoană cu care compania a încheiat un contract de prestări servicii? Vor reprezenta acestea sursă de venit impozabilă pentru persoana fizică sau nu?
icon Каким образом должны быть вычтены расходы, связанные с командированием, если в служебную командировку отправляется лицо, с которым компания заключила договор на оказание услуг? Является ли это налогооблагаемым источником дохода для физического лица?
icon Va constitui oare valoarea de 60% din suma T.V.A., înregistrată şi acumulată, care a rămas la dispoziţia agentului economic producător agricol (inclusiv şi producător de zahăr), venit impozabil pentru agentul economic?
icon Считается ли величина в размере 60% от зарегистрированной и накопленной суммы НДС, которая осталась в распоряжении хозяйствующего субъекта - сельскохозяйственного производителя (в том числе производителя сахара) налогооблагаемым доходом для хозяйствующего субъекта?
icon Întreprinderea a achitat salariul angajaţilor pentru luna decembrie 2013 la 09.01. 2014, din care au fost calculate primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală de către angajator în mărime de 3, 5% şi reţinut din salariul angajaţilor 3.5%. Potrivit Legii fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, publicată în MО la 17.01. 2014, am stabilit că tariful pentru calcularea primelor date pentru anul 2014 a fost majorat cu 0,5% atît pentru angajaţi cît şi pentru angajatori.
icon Предприятие выплатило работникам 09.01.2014 г. зарплату, начисленную за декабрь 2013 г., из которой были начислены взносы обязательного медицинского страхования, подлежащие внесению работодателем в размере 3,5% и, соответственно, 3,5% удержаны из заработной платы работников. В соответствии с Законом о Фондах обязательного медицинского страхования, опубликованным в МО от 17.01.2014 г., тариф для исчисления данных взносов в 2014 г. был увеличен на 0,5% как для работников, так и для работодателей.
icon Persoana fizică este angajată în baza contractului individual de muncă şi este asigurată la sistemul asigurărilor medicale la locul principal de muncă. Persoana dată a procurat patenta de întreprinzător în baza căreia acordă servicii altor întreprinderi. Sunt obligate întreprinderile care efectuează plăţi titularului patentei de întreprinzător pentru serviciile acordate să calculeze primele de asigurare obligatorie de asistenţă medială?
icon Физическое лицо работает по индивидуальному трудовому договору и застраховано в системе обязательного медицинского страхования по месту основной работы. Данное лицо приобрело предпринимательский патент, на основании которого оказывает услуги предприятиям. Обязаны ли предприятия-заказчики, осуществляя выплаты обладателям предпринимательского патента за оказанные услуги, начислять взносы обязательного медицинского страхования?
icon Avînd în vedere faptul că notarul public determină suma venitului impozabil lunar, Calculul impozitului pe venit al persoanei ce practică activitatea profesională de notar public sau de executor judecătoresc (forma CNOTAR14), de asemenea, se prezintă lunar, iar la sfîrşitul anului calendaristic notarul public nu are obligaţia de a prezenta nici o dare de seamă suplimentară, care este perioada fiscală de determinare a sumei totale a impozitului pe venit pentru notarul public, luna sau anul?
icon О налоговом периоде для определения общей суммы подоходного налога для публичного нотариуса
icon Are dreptul agentul economic să acorde persoanei fizice-cetăţean scutirea majoră prevăzută la art. 33 alin. (2) din CF, la prezentarea de către acesta a certificatului emis de Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă?
icon Вправе ли хозяйствующий субъект предоставить физическому лицу – гражданину дополнительное освобождение, предусмотренное ч. (2) ст. 33 НК, при представлении им свидетельства, выданного Национальным консилиумом установления ограничения возможностей и трудоспособности?
icon Biroul individual al mediatorului funcţionează şi se prezintă în raporturile juridice ca persoană fizică, biroul asociat de mediatori este persoană juridică. Care va fi regimul fiscal privind reţinerea impozitului pe venit din plăţile îndreptate în favoarea subiecţilor ce practică activitate profesională pînă la 2014 şi începînd cu 01.01.2014?
icon Индивидуальное бюро медиатора осуществляет деятельность и выступает в правовых отношениях как физическое лицо, а объединенное бюро медиаторов считается юридическим лицом. Какой налоговый режим удержания подоходного налога применяется в отношении выплат, направленных в пользу субъектов, осуществляющих профессиональную деятельность до 2014 г. и начиная с 01.01.2014?
icon Ce Declaraţie urmează să depună agentul economic, în termenii stabiliţi de art. 83 alin. (6) din CF, în cazul în care se află în proces de lichidare?
icon Какую декларацию должен представить хозяйствующий субъект в сроки, установленные ч. (6) ст. 83 НК, если он находится в процессе прекращения деятельности (ликвидации)?
icon Agentul economic colectează producţie din fitotehnie şi horticultură în formă naturală de la persoane fizice-cetăţeni. Urmează acesta să reţină impozitul pe venit, conform prevederilor art. 901 alin. (35) din CF, în mărime de 2% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, dacă aceasta are înregistrată gospodărie ţărănească, iar producţia realizată este obţinută de pe terenul de pe lîngă casă?
icon Хозяйствующий субъект закупает продукцию растениеводства и садоводства в натуральном виде у физических лиц – граждан. Следует ли ему удерживать подоходный налог, на основании предписаний ч. (35) ст. 901 НК, в размере 2% из выплат, осуществленных в пользу физического лица, если последнее зарегистрировано в качестве крестьянского хозяйства, а реализованная продукция была получена с приусадебного участка?
icon Din motivul plecării în concediu de maternitate pe un termen de 3 ani de zile, doresc să transmit scutirea mea personală soţului meu (din luna mai 2014), în acest caz apare necesitatea de a prezenta inspectoratului fiscal teritorial „Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit” (Forma CET08) de către ambii soţi pentru perioada anului 2014?
icon По причине ухода в декретный отпуск на 3 года я намереваюсь передать свое личное освобождение моему супругу (начиная с мая 2014 г.). Возникает ли в данном случае необходимость представления в территориальную налоговую инспекцию Декларации физического лица о подоходном налоге (форма CET08) за 2014 год у обоих супругов?
icon Contribuabilul pe parcursul anului 2013 nu a fost plătitor de T.V.A. şi, respectiv, a achitat impozitul pe venit din activitatea operaţională, prezentînd şi Declaraţia Forma IVAO pentru perioada fiscală a anului 2013. Ţinînd cont de faptul că, contribuabilul a devenit plătitor de T.V.A. din 01 ianuarie 2014, acesta are obligaţia de a prezenta
icon Налогоплательщик в течение 2013 г. не являлся плательщиком НДС и, соответственно, представляя декларацию формы IVAO за налоговый период 2013 г., уплатил налог на доход от операционной деятельности. С учетом того, что, начиная с 01.01.2014, налогоплательщик является плательщиком НДС, он будет обязан представить декларацию юридического лица о подоходном налоге (форма VEN 12) за 2014-й налоговый год.
icon Instituţia medico-sanitară publică este scutită de impozitul pe venit obţinut din activitatea prestătorilor de servicii medicale, în baza art. 511 din CF. Întrucît serviciile medicale contra plată nu sunt scutite de impozitul pe venit, care regim de impozitare poate fi aplicat 3% sau 12%?
icon Публичные медико-санитарные учреждения освобождаются от уплаты налога на доход от деятельности по оказанию медицинских услуг на основании ст. 511 НК. Поскольку платные медицинские услуги не освобождены от уплаты подоходного налога, какой режим налогообложения следует применять – 3% или 12%?
icon Urmează oare de calculat uzura mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit? Sunt oare recunoscute deductibile cheltuielile respective din contabilitatea financiară la completarea declaraţiei VEN 12 cu reflectarea acestora în rîndul 0102?
icon Следует ли начислять износ на основные средства, полученные на безвозмездной основе? При заполнении Декларации VEN12 признаются ли данные расходы из финансового учета вычитаемыми с их отражением в строке 0102?
icon Agentul economic doreşte să activeze prin intermediul magazinului forma on-line. În cazul dat, entitatea va apărea ca subiect al impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii de deservire socială, desfăşurînd activitate în forma magazinului on-line?
icon Хозяйствующий субъект намеревается осуществлять свою деятельность посредством онлайн магазина. Будет ли данный хозяйствующий субъект в этом случае субъектом обложения сбором за объекты торговли и/или объекты по оказанию социальных услуг?
icon Contribuabilul doreşte să majoreze capitalul social cu 250 000 lei din contul profitului nerepartizat al perioadei fiscale 2011 şi cu 200 000 lei din profitul nerepartizat aferent perioadei fiscale 2012. Care va fi regimul fiscal la majorarea capitalului social al contribuabilului din contul profitului nerepartizat, aferent perioadei fiscale 2011 şi perioadei fiscale 2012?
icon Хозяйствующий субъект намеревается осуществлять свою деятельность посредством онлайн магазина. Будет ли данный хозяйствующий субъект в этом случае субъектом обложения сбором за объекты торговли и/или объекты по оказанию социальных услуг?
icon Agentul economic doreşte să activeze prin intermediul magazinului forma on-line. În cazul dat, entitatea va apărea ca subiect al impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii de deservire socială, desfăşurînd activitate în forma magazinului on-line?
icon Хозяйствующий субъект приобрел участок под строительство на аукционе, выплатив сумму в 350 000 леев через расчетный счет. Впоследствии предприятие подарило земельный участок, кадастровая стоимость которого составляет 230 000 леев, физическому лицу, не зарегистрированному в качестве предпринимателя. Какой налоговый режим применяется в случае дарения земельного участка этому лицу?
icon Întreprinderea „X“, aflîndu-se în situaţia de incapacitate de plată, a acumulat datorii faţă de angajaţii săi. Salariaţii întreprinderii au intentat un proces de judecată, în urma căruia întreprinderea „X“ a fost obligată în mod forţat să achite restanţele salariale. Executorii judecătoreşti au sechestrat şi ridicat unităţile de transport ale întreprinderii, acestea fiind expuse la licitaţie la preţul de bilanţ şi comercializate fără T.V.A., banii utilizîndu-se conform titlului executoriu.
icon Предприятие «X», будучи неплатежеспособным, накопило задолженности перед своими сотрудниками. Работники предприятия возбудили судебное разбирательство, в результате которого предприятие «X» в принудительном порядке обязали выплатить задолженности по заработной плате.
icon Întreprinderea din Republica Moldova prestează servicii unei companii din Federaţia Rusă. Serviciile constau în lucrări de construcţie a unui apeduct aflat într-o localitate din partea stîngă a Nistrului. Care va fi regimul fiscal aferent T.V.A. pentru serviciile prestate companiei ruse?
icon Предприятие из Республики Молдова предоставляет компании из Российской Федерации услуги в виде работ по строительству акведука в местности, расположенной на левой стороне Днестра. Какой режим НДС применяется в отношении услуг, предоставленных российской компании?
icon Privind regimul la T.V.A. aferentă proiectelor de asistenţă tehnică în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale
icon О режиме по НДС для поставок в адрес проектов технической помощи, подпадающих под действие международных договоров
icon Compania de transport „X“ – rezident al României, în baza contractului de prestări servicii, acordă servicii de transport pe teritoriul Republicii Moldova partenerilor locali. Plata pentru serviciile date este percepută prin virament la contul de decontare în România. Ţinînd cont de faptul că compania de transport este înregistrată în calitate de contribuabil al T.V.A. în România, ce obligaţii privind T.V.A. survin în Republica Moldova?
icon Транспортная компания «X» – резидент Румынии – на основании контракта об оказании услуг предоставляет транспортные услуги на территории Республики Молдова местным партнерам. Оплата за данные услуги взимается путем перечисления на расчетный счет в Румынии. Какие обязательства по НДС возникают в Республике Молдова, с учетом того, что транспортное предприятие зарегистрировано в качестве налогоплательщика НДС в Румынии?
icon Întreprinderea, care este plătitoare de T.V.A., a emis o factură fiscală a cărei valoare impozabilă fără T.V.A. constituie 120 000 lei. Pînă la înmînarea cumpărătorului a facturii date, un contabil a observat că au fost înregistrate incorect rechizitele bancare ale cumpărătorului. Astfel, factura fiscală în cauză a fost anulată, fiind completată o altă factură fiscală. În cazul dat survine obligaţia de înregistrare a facturii fiscale anulate în Registrul?
icon Предприятие, которое является плательщиком НДС, выдало налоговую накладную, облагаемая стоимость которой без НДС составляет 120 000 леев. Однако до вручения данной накладной покупателю бухгалтер заметил, что банковские реквизиты покупателя были неправильно зарегистрированы.
icon Întreprinderea „X” prestează servicii de reparaţie a unei clădiri, amplasate în regiunea din partea stîngă a Nistrului. Noi întîlnim dificultăţi la capitolul privind aplicarea cotei T.V.A. la serviciile menţionate, prin prisma art. 96 lit. a), art. 104 lit. a) şi art. 111 din CF, în cazul prestării serviciilor către beneficiarii din partea stîngă a Nistrului, care nu au relaţii cu sistemul bugetar al Republicii Moldova. Aceste servicii vor fi calificate drept export de servicii?
icon Предприятие «X» оказывает услуги по ремонту здания, размещенного на левом берегу Днестра. У нас возникли трудности в части применения ставки НДС на указанные услуги, в свете лит. а) ст. 96, лит. а) ст. 104 и ст. 111 НК, в случае предоставления услуг бенефициарам с левого берега Днестра, которые не имеют отношений с бюджетной системой Республики Молдова. Квалифицируются ли данные услуги как экспорт услуг?
icon Cu privire la prezentarea Dării de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor Forma TDL 13
icon Исходя из положений ч. (11) ст. 352 НК, субъекты налогообложения по сбору за пользование автомобильными дорогами автомобилями с превышением допустимых общей массы, весовых нагрузок на ось или габаритных параметров - резиденты Республики Молдова, занимающиеся предпринимательской деятельностью, должны ежеквартально, к последнему числу месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором были получены документы, необходимые для передвижения при превышении допустимых нормативов,
icon Persoana fizică este proprietar al unui automobil înregistrat în Republica Moldova. Automobilul a fost achiziţionat la sfîrşitul lunii decembrie 2007. Anual, la sfîrşitul lunii decembrie, odată cu efectuarea testării tehnice obligatorii proprietarul achita taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova.
icon Физическое лицо является владельцем автомобиля, зарегистрированного в Республике Молдова. Автомобиль был приобретен в конце декабря 2007 года. Ежегодно – в конце декабря – при прохождении обязательного технического тестирования владелец уплачивает сбор за пользование автомобильными дорогами автомобилями, зарегистрированными в Республике Молдова.
icon În decembrie 2013, de către autoritatea publică locală, odată cu aprobarea bugetului pentru anul 2014, au fost aprobate şi deciziile privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru perioada fiscală aferentă anului 2014. Însă cotele concrete stabilite la taxele locale au depăşit în mod semnificativ limitele maxime aprobate ulterior prin Legea nr. 324 din 23.12.2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (MO nr. 320-321/871 din 31.12.2013).
icon В декабре 2013 года органом местного публичного управления при утверждении бюджета на 2014 год были утверждены и решения по установлению местных сборов для налогового периода, соответствующего 2014 году. Однако ставки установленных местных сборов значительно превысили максимальные пределы, утверждённые впоследствии Законом о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 324 от 23.12.2013 г. (МО № 320-321/871 от 31.12.2013 г.).
icon În legătură cu introducerea în articolul 3 al Legii nr. 93 din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător a alineatului (11), care prevede că se interzice deţinerea de către acelaşi titular a două sau mai multe patente valabile concomitent pentru acelaşi gen de activitate desfăşurată în acelaşi loc, apare întrebarea dacă este în drept să deţină aceeaşi persoană, concomitent cu statutul de fondator şi director al societăţii comerciale
icon В связи с введением в статью 3 Закона № 93 от 15.07.1998 о предпринимательском патенте части (11), на основании которой запрещается одновременное обладание патентообладателем двумя и более действительными патентами на один и тот же вид деятельности, осуществляемой в одном и том же месте, возникает вопрос, вправе ли лицо иметь одновременно статус учредителя и директора коммерческого общества и предпринимательский патент на один и тот же вид деятельности,
icon La data de 29 iulie 2013 de către organul cadastral teritorial a fost înregistrat dreptul de proprietate asupra unei construcţii cu destinaţie locativă (bloc locativ), rămasă nefinisată timp de 5 ani de la începerea lucrărilor de construcţie. În luna noiembrie 2013 construcţia respectivă a atins gradul de finisare de 50%, iar, potrivit scrisorii parvenite de la organul cadastral teritorial, aceasta nu a fost evaluată în scopul impozitării.
icon Территориальным кадастровым органом 29 июля 2013 г. было зарегистрировано право собственности на строение, предназначенное для жилья (жилой дом), строительство которого не было завершено в течение пяти лет с начала строительных работ. В ноябре 2013 г. степень завершения данного строительства достигла 50%, а согласно письму, полученному от территориального кадастрового органа, строение не было оценено в целях налогообложения.
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon