Monitorul Fiscal FISC.md Nr.5 (21)

Septembrie 2014

Versiune tipar:

120.00 MDL

Etichete:

Cuprinsul revistei
icon Cum se impozitează plățile îndreptate în favoarea oamenilor de creație în anul 2014? Ce s-a modificat comparativ cu anul 2013?
icon Каков порядок обложения налогом выплат, направленных в пользу творческих работников в 2014 году? Что изменилось по сравнению с 2013 годом?
icon Cum urmează să procedeze agentul economic în cazul în care la acesta apare obligația să prezinte în altă țară, cu care Republica Moldova are încheiată convenție (acord) de evitare a dublei impuneri, un certificat de rezidență, dacă țara în cauză nu acceptă alte certificate de rezidență decît cele ce sunt emise pe formularul acceptat în acea țară?
icon Как следует поступить хозяйствующему субъекту, если ему необходимо представить другой стране, с которой Республика Молдова заключила соглашение (договор) об избежании двойного налогообложения, сертификат о резидентстве, в случае если эта страна принимает только признанные в этой стране формы сертификатов о резидентстве?
icon Există obligația prezentării declarației cu privire la impozitul pe venitul persoanei fizice (Forma CET08) în cazul în care persoana fizică a obținut pe parcursul anului, pe lîngă venitul din salariu de la un loc de muncă, venit de la înstrăinarea unui activ de capital la prețul de achiziționare a acestuia?
icon Возникает ли обязательство представления декларации о подоходном налоге физического лица (форма CET08) в случае, если физическое лицо в течение года, помимо дохода в виде заработной платы, получило доход от отчуждения капитального актива по цене приобретения данного актива?
icon În vederea declarării corecte a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru trimestrul II al anului 2014, rugăm să ne explicați care plăți urma să fie indicate în rînd. 1 și 2 col. 4 din Raportul privind calcularea și achitarea primelor de asigurare obligatorie (Forma MED08), în baza următorului exemplu:
icon Для правильного декларирования взносов обязательного медицинского страхования за II квартал 2014 года, просим разъяснить на основе нижеследующего примера, какие выплаты следовало указать в строках 1 и 2 графы 4 Отчета об исчислении суммы взносов обязательного медицинского страхования (форма MED08):
icon În 2013, în vederea finalizării construcției obiectului, întreprinderea a primit un credit în baza contractului încheiat cu o instituție financiară din Letonia. În iulie 2014, a fost achitată dobînda pentru folosirea creditului dat. Solicităm să ne explicați dacă dobînzile aferente achitate urmează să fie deduse, în cazul în care obiectul ce se construiește va fi dat în exploatare în lunile august-septembrie ale anului curent?
icon В 2013 году предприятие для завершения строительства объекта получило кредит на основании договора, заключенного с финансовым учреждением из Латвии. В июле 2014 г. был оплачен процент за пользование данным кредитом. Просим разъяснить: если строящийся объект будет сдан в эксплуатацию в августе-сентябре т.г., то следует ли отнести выплаченные процентные начисления на расходы периода?
icon Solicităm să ne explicați dacă instituția financiară are obligația de a reține la sursa de plată impozitul pe venit din suma depozitului și a dobînzilor aferente acestuia, primit de către o persoană fizică nerezidentă cu titlu de moștenire sau numai din suma dobînzii calculate și îndreptate spre achitare?
icon Просим разъяснить, обязано ли финансовое учреждение удерживать у источника выплаты подоходный налог из суммы депозита и сопряженных процентных начислений, полученного физическим лицом-нерезидентом в качестве наследства, или же только из суммы начисленных и выплаченных процентных начислений?
icon Poate oare reprezentanța nerezidentului să obțină venit pe teritoriul Republicii Moldova și ce dări de seamă fiscale urmează să prezinte aceasta?
icon Может ли представительство нерезидента получать доход на территории Республики Молдова, и какие налоговые отчеты ему надлежит представлять?
icon Pînă la ce vîrstă persoana se consideră întreținută și cum se poate confirma că persoana întreținută nu obține venit din muncă salarială?
icon До какого возраста лицо считается иждивенцем и каким образом можно подтвердить, что иждивенец не получает доход в виде заработной платы?
icon Persoana fizică-cetățean a primit prin donație un apartament. Cum se va calcula creșterea de capital și cine urmează să declare în cazul existenței acesteia?
icon Физическое лицо – гражданин получил в результате дарения квартиру. Каким образом исчисляется прирост капитала и кому следует его декларировать?
icon Persoana fizică a acordat servicii în baza contractului de prestare a serviciilor. Cum se va impozita venitul obținut cu impozitul pe venit? Urmează de reținut din serviciile respective contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii și a contribuțiilor de asistență medicală sau nu?
icon Физическое лицо предоставило услуги на основании договора об оказании услуг. Каким образом надлежит облагать подоходным налогом полученный доход? Надлежит ли удерживать из платы за данные услуги взносы по обязательному государственному страхованию и взносы медицинского страхования?
icon Agentul economic pe parcursul lunii nu a avut nici o activitate. Va fi obligat acesta să prezinte Darea de seamă privind suma venitului achitat și impozitul pe venit reținut din acesta (forma IRV 09)?
icon Хозяйствующий субъект в течение месяца не осуществлял никакой деятельности. Возникает ли в данном случае у него обязательство представить Отчет о сумме выплаченного дохода и о подоходном налоге, удержанном из этого дохода (форма IRV 09)?
icon Începînd cu anul 2014 agentul economic a trecut la regimul general stabilit de impozitare. Totodată, entitatea necesită de a efectua în perioada fiscală investiții considerabile și ca rezultat conform planului de afaceri se prognozează pierderi. În legătură cu aceasta și ținînd cont de prevederile art. 84 din CF apare la contribuabil, obligația de achitare a impozitului pe venit în rate?
icon Начиная с 2014 г. хозяйствующий субъект перешел на общеустановленный режим налогообложения. В то же время субъекту необходимо осуществить в течение налогового периода значительные инвестиции, вследствие чего, согласно бизнесплану, были cпрогнозированы убытки. Просим разъяснить, возникает ли у налогоплательщика в связи с этим обязательство по уплате подоходного налога в рассрочку с учетом предписаний ст. 84 НК?
icon Va avea entitatea obligația de a reține impozit la sursa de plată în conformitate cu prevederile art. 90 1 din CF în cazul majorării capitalului social din contul profitului nerepartizat, aferent perioadei fiscale 2012?
icon Возникает ли у субъекта обязательство удерживать налог у источника выплаты, согласно предписаниям ст. 90 1 НК, в случае увеличения уставного капитала за счет нераспределенной прибыли, соответствующей налоговому периоду 2012 года?
icon Instituțiile financiare în scopul minimizării riscurilor la acordarea creditelor persoanelor fizice și întru rambursarea de către acestea a sumelor respective, solicită garanții sub formă de gaj a bunurilor imobiliare.
icon Финансовые учреждения в целях минимизации рисков, связанных с предоставлением кредитов физическим лицам и полного возврата последними данных сумм, требуют предоставления гарантий в виде залога недвижимого имущества. Вследствие невыполнения договорных обязательств банк, на основании контракта, вступает во владение имуществом, принадлежащим физическим лицам, с правом дальнейшего отчуждения и реализует его от имени физических либо юридических лиц.
icon La unii contribuabili apar întrebări ce țin de prevederile articolului 90 din Codul fiscal în parte ce ține de reținerea impozitului pe venit la sursa de plată, și anume în cazul procurării unui bun imobil/ mobil de la o persoană fizică conform contractului de vânzare-cumpărare cu scopul de a-l transmite ulterior aceleiași persoane în baza contractului de leasing (lease-bask) ,
icon У некоторых налогоплательщиков возникают вопросы, связанные с положениями ст. 90 НК об удержании подоходного налога у источника выплаты, а именно – при приобретении недвижимого/ движимого имущества у физического лица согласно договору купли-продажи для его последующей передачи между теми же лицами на основании договора лизинга
icon Întreprinderea în perioada fiscală 2014 a primit dividende, aferente perioadei fiscale 2011, din care a fost reținut impozitul pe venit. Ținînd cont că din plățile în mărimea dividendelor a fost efectuată reținerea finală, urmează oare suma dată a fi inclusă la venituri la prezentarea Declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN12)?
icon Предприятие получило в течение налогового периода 2014 года дивиденды, соответствующие налоговому периоду 2011 года, из которых было произведено удержание подоходного налога. Следует ли при представлении Декларации о подоходном налоге (форма VEN12) включить данную сумму в доходы, с учетом того, что из выплат в размере дивидендов было произведено окончательное удержание?
icon Întreprinderea plătitoare de T.V.A. prestează servicii de construcții, în calitate de subantreprenor la o societate în baza unui proiect în cadru Programului „Compact”. Reieșind din aceste circumstanțe, societatea beneficiază de cota zero la livrări. Care este modalitatea de aplicare a acestei facilități?
icon Предприятие - плательщик НДС на основе проекта в рамках Программы «Compact» оказывает строительные услуги в качестве субподрядчика одного общества. Исходя из этого, общество осуществляет поставки по нулевой ставке. Каков порядок применения данной льготы?
icon Întreprinderea „XWS” în baza deciziei fondatorului se dizolvă cu derularea procedurii de lichidare, cu transmiterea ulterioară a bunurilor societății către un alt subiect. Conform prevederilor art. 95 alin.(2) lit. d) al CF, „Nu constituie obiect impozabil cu T.V.A. transmiterea proprietății în cadrul reorganizării agentului economic”. În contextul celor menționate, transmiterea activelor în cazul dizolvării prin lichidare a întreprinderii se califică ca o livrare neimpozabilă cu T.V.A.?
icon Предприятие «XWS», на основании решения учредителя, инициировало роспуск и открытие процесса ликвидации с последующей передачей имущества общества другому субъекту. Согласно лит. d) ч. (2) ст. 95 НК, передача собственности в случае реорганизации хозяйствующего субъекта не является объектом налогообложения. В контексте вышеизложенного, квалифицируется ли передача активов в случае роспуска путем ликвидации как поставка, не облагаемая НДС?
icon Întreprinderea a importat semințe aferent cărora, a fost achitată și trecută în cont T.V.A. la cota 20%. Unele semințe sunt acordate cu titlu gratuit pentru loturi demonstrative organizate în scopuri de promovare. La ce cotă T.V.A. trebuie să eliberăm aceste semințe cu titlu gratuit? Semințele le eliberăm în baza facturii fiscale sau în baza facturii de expediție?
icon Предприятием были импортированы семена, за которые был уплачен НДС по ставке 20% и, соответственно, зачтен. Часть семян предоставляется бесплатно для демонстрационных лотов, организованных в целях продвижения продаж. Какая ставка НДС применяется в отношении семян, выданных в безвозмездном порядке? Семена следует отпускать на основании налоговой накладной или на основании товарно-транспортной накладной?
icon Despre reflectare în Declarația cu privire la TVA a impozitului aferent returului de marfă procurată, pentru care TVA nu a fost trecută în cont, și indicare facturii fiscale corespunzătoare în Declarația și Registrul de procurări
icon Об отражении НДС на возврат товара в Декларации по НДС и в Регистре покупок
icon Întreprinderea „А” arendează o încăpere cu destinație nelocativă, care se află în proprietatea unei persoane fizice. Energia electrică și apa sunt livrate nemijlocit de constructor pe numele proprietarului încăperii respective. Între constructorul și persoana fizică a fost încheiat un contract privind rambursarea cheltuielilor. Facturile aferente energiei electrice și apei consumate sunt eliberate de constructor pe numele persoanei fizice
icon Предприятие «А» арендует нежилое помещение, которое находится в собственности у физического лица. Электроэнергия и вода поставляются непосредственно застройщиком на имя собственника данного помещения. Между застройщиком и физическим лицом заключён договор о возмещении расходов. Накладные за потреблённые электричество и воду выписываются застройщиком на имя физического лица.
icon Activitatea întreprinderii noastre constă în producerea mobilierului, specializarea fiind „Mobilier preșcolar și școlar.” Potrivit CAEM activitatea dată este codificată prin nr. 36100. Adresa juridică a întreprinderii se află în or. Chișinău, în timp ce secția de producție este situată în afara orașului Chișinău - în or. Durlești. Întreprinderea nu deține magazine, nici saloane, nici sală comercială, nici chioșcuri și nu prestează nici un serviciu populației
icon Деятельность нашего предприятия заключается в производстве мебели (специализация - «Мебель дошкольная и школьная»). Согласно КЭДМ деятельность кодифицирована под № 36100. Юридическим адресом предприятия является г. Кишинев, а производственный цех находится за чертой г. Кишинева – в г. Дурлешты. Предприятие не владеет ни магазинами, ни салонами, ни торговыми залами, ни киосками и не представляет никаких услуг населению.
icon Pentru care an se consideră obligațiile fiscale la taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM, dacă, automobilul a fost procurat în luna februarie a anului 2013 cu revizia tehnică valabilă pînă la 31.12.2013, iar achitarea pentru anul 2014 a fost efectuată în luna decembrie a anului 2013?
icon За какой год считаются налоговые обязательства, сопряженные со сбором за пользование автомобильными дорогами автомобилями, зарегистрированными в РМ, если в феврале 2013 года был приобретен автомобиль с техническим тестированием, действительным до 31.12.2013, а оплата за 2014 год была произведена в декабре 2013 года?
icon Recent, au fost operate modificări în titlul VII al Codului fiscal, care vizează subiectul taxelor locale şi, în special din denumirea „taxei pentru unitățile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială” au fost excluse cuvintele „de deservire socială” şi a fost abrogat alin. 5) din art. 288 al CF, prin care în sensul „taxei pentru unitățile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială” a fost definită noțiunea „servicii de deservire socială”.
icon Недавно были внесены изменения в Раздел VII НК, касающиеся местных сборов, а именно: из названия «объект торговли и/или объект по оказанию социальных услуг» было исключено слово «социальных» и была признана утратившей силу ч. (5) ст. 288 НК, в которой в целях «сбора за объект торговли и/или объект по оказанию социальных услуг» было определено понятие «социальные услуги».
icon Sunt în drept autoritățile deliberative ale administrației publice locale să stabilească taxa pentru unitățile comerciale şi/sau de prestări servicii pentru: mori, brutării şi oloinițe? farmaciile, care activează în baza licenței eliberate de Camera de Licențiere în cazul în care farmacia este amplasată în Centrele medicilor de Familie a Instituției Medico-Sanitară Publică?
icon Вправе ли полномочные органы местного публичного управления устанавливать сбор за объекты торговли и/или объекты по оказанию услуг для: мельниц, хлебопекарен, маслобоен; аптек, действующих на основании лицензии, выданной Лицензионной палатой, в случае, когда аптека расположена в Центрах семейных врачей публичного медико-санитарного учреждения.
icon În septembrie 2013 compania noastră a dat în exploatare un bloc locativ, și în legătură cu aceasta la începutul anului 2013 imobilele cu destinație locativă și nelocativă nu erau evaluate. Respectiv, pentru trimestrele III și IV ale anului 2013, compania a calculat impozitul pe bunurile imobiliare reieșind din valoarea de bilanț a blocului locativ, minus costul apartamentelor vîndute, și a prezentat Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (forma BIJ-1).
icon Наша фирма в сентябре 2013 года сдала в эксплуатацию жилой блок, в связи с чем на начало 2013 года жилая и нежилая недвижимость не была оценена. Соответственно, за 3-й и 4-й кварталы 2013 года фирмой был исчислен налог на недвижимое имущество, исходя из балансовой стоимости жилого блока, за минусом себестоимости проданных квартир, и представлен Расчёт по налогу на недвижимое имущество (форма BIJ-1)
icon Sunt o persoană fizică și rog să îmi răspundeți la următoarea întrebare: au oare dreptul autoritățile locale să stabilească taxa pentru salubrizarea parcurilor, scuarurilor și trotuarelor? Avizul de plată l-am primit pe adresa de domiciliu
icon Прошу ответить на вопрос: имеют ли право городские власти устанавливать сбор на санитарную очистку парков, скверов и тротуаров? Платёжное извещение было получено на домашний адрес, поскольку я являюсь физическим лицом
icon Întreprinderea este prestătoare de servicii de reparație a tehnicii specializate, care conform nomenclatorului mărfurilor reprezintă mașini de prelucrare a datelor numerice. Beneficiarii acestor servicii sînt băncile comerciale. Primăria municipiului Chișinău a eliberat în adresa noastră autorizație pentru amplasarea și funcționarea unităților de deservire socială pentru următoarele servicii: Deservirea tehnicii de calcul și de birou. Considerăm, că:
icon Предприятие предоставляет услуги по ремонту спецтехники, которая, согласно номенклатуре товаров, представляет собой машины по обработке цифровых данных. Получателями данных услуг являются коммерческие банки. Примэрия мун. Кишинэу выдала нам разрешения на размещение и деятельность объектов по оказанию социальных услуг, обозначив нашу деятельность как «Обслуживание вычислительной и офисной техники»
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon