03
10 2022
184

VEN12: formularul va fi modificat

Ministerul Finanțelor comunică despre inițierea procesului de elaborare a ordinului Ministrului finanțelor cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 153/2017 privind aprobarea formularului tipizat al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru agenții economici – forma VEN12.
 
Propunerile și comentariile pot fi expediate pănă la 10 octombrie 2022 în adresa persoanei responsabile: Rusu Diana (inspector principal, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor), număt telefon (022) 82 33 70 / Email : diana.rusu@sfs.md

Detalii
29
07 2022
822

Lichidarea mijlocului de transport. Consecințe fiscale și completarea VEN12

Mijlocul de transport al entității a fost implicat în accident rutier. În rezultatului accidentului rutier s-a constatat că transportul nu poate fi supus reparației. Astfel, a fost luată decizia de lichidare a mijlocului de transport. Automobilul a fost asigurat conform poliței de asigurare CASCO, în rezultat entitatea a obținut compensație de la compania de asigurare. Totodată, a fost luată decizia privind procurarea unui transport analogic necesar activității de întreprinzător. Care sunt consecințele fiscale în situația descrisă? Și anume:


Detalii

30
06 2022
401

Аванс, выданный на основании преддоговора купли-продажи недвижимости, которое впоследствии не было приобретено и отражение расходов в VEN12

Предприятие заключило предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества с предоставлением аванса. Впоследствии, в силу определенных обстоятельств, финансовое положение предприятия не позволило завершить процесс приобретения недвижимости. Включаются ли эти расходы в состав вычитаемых расходов?
 
В соответствии с положениями ст. 44 ч. (1) лит. c) Налогового кодекса, метод учета, применяемый юридическими лицами это метод начислений. 

Detalii
27
06 2022
637

Вынужденное выбытие собственности и отражение страхового возмещения в VEN12

Автомобиль, принадлежащий предприятию, был поврежден в результате дорожно-транспортного происшествия. Страховая компания возместила нанесенный ущерб. Для целей налогообложения, будут ли учитываться в качестве налогооблагаемого дохода суммы, полученные в качестве страхового возмещения, что были направлены на приобретение имущества аналогичного вынуждено утраченному? Разрешается ли для целей налогообложения отнесение на вычет списанного основного средства в результате вынужденной утраты? Каким образом следует отразить в Декларации о подоходном налоге (Форма VEN12) суммы,
Detalii
14
06 2022
566

Ieșirea forțată a proprietății și reflectarea sumelor în VEN12

Automobilul ce aparține întreprinderii  a fost avariat în urma producerii unui accident rutier.  Compania de asigurări a achitat despăgubiri pentru  daunele produse. Sumele primite ca despăgubire de  asigurare, îndreptate pentru procurarea proprietății  analogice pierdute forțat se va califica drept venit  impozabil în scopuri fiscale? Se permite la deduceri, în  scopuri fiscale, valoarea mijlocului fix casat ca rezultat al pierderii forțate? Cum se vor reflecta în Declarația cu  privire la impozitul pe venit (Forma VEN 12) sumele primite ca despăgubire în cazul pierderii forțate, precum  și a cheltuielilor ce țin de ieșirea forțată a bunurilor?


Detalii

13
06 2022
502

Avansul acordat în baza pre-contractului de vânzare-cumpărare a imobilului care nu a fost procurat. Reflectarea cheltuielilor în VEN12

Întreprinderea a încheiat un pre-contract de vânzare-cumpărare a unui imobil cu acordarea unui avans. Ulterior, din anumite circumstanțe, situația financiară a întreprinderii nu a permis finalizarea procesului de procurare a imobilului. Se vor regăsi în componența cheltuielilor deductibile aceste cheltuieli?

 În conformitate cu prevederile art. 44  alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, persoanele juridice aplică  metoda de evidenţă – contabilitatea de angajamente.


Detalii

13
06 2022
427

29.1.6.1.17 Urmează oare a fi corectată Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru agenţii economici (Forma VEN12) în cazul acordării discontului în altă perioadă decât cea de raportare?

Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017 stabileşte cadrul normativ de bază, principiile şi cerinţele generale şi mecanismul de reglementare în domeniul contabilităţii şi raportării financiare în Republica Moldova.

Potrivit art.6 lit.b) al Legii contabilităţii şi raportării financiare nr.287/2017, unul din principiile generale pe care se bazează contabilitatea şi raportarea financiară este contabilitatea de angajamente, care prevede recunoașterea elementelor contabile pe măsura apariției acestora, indiferent de momentul încasării/plăţii de numerar sau al compensării sub altă formă.


Detalii

06
06 2022
550

Сompensarea parțială a accizei la motorina pentru producătorii agricoli: criterii de eligibilitate, formule contabile și regimul fiscal

Ținând cont de creșterea semnificativă a prețurilor la carburanți, în anul curent Guvernul a decis compensarea parțială a accizei la motorina utilizată de producătorii agricoli, aprobând Regulamentul privind modul de repartizare a mijloacelor Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural pentru compensarea parțială a accizelor la motorină utilizată de producători agricoli în anul 2022 (Regulament).
 
Pentru a aduce mai multă claritate în ceea ce ține de mecanismul de acordare a compensației, care sunt consecințele fiscale și cum se vor contabiliza sumele subvenției, publicăm în ediția din iunie a revistei
Detalii