22
01 2013
4528

Unele aspecte metodologice privind circulaţia electronică a ordinului incaso

În conformitate cu prevederile statuate de art. 197 alin. (1) din Codul fiscal, începînd cu ziua următoare celei în care a apărut restanţa sau în care s-a aflat despre apariţia ei, organul fiscal este în drept să înainteze ordine incaso, care au valoare de documente executorii, la conturile bancare (cu excepţia contului de împrumut, a contului provizoriu (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social), precum şi a conturilor persoanelor fizice care nu sunt subiecţi ai activităţii de întreprinzător) ale contribuabilului dacă acesta dispune de ele şi dacă organul fiscal le cunoaşte.

Totodată, potrivit pct. 1 din Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 284 din 19 aprilie 2012 Cu privire la expedierea şi recepţionarea documentelor electronice prin sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat şi instituţiile financiare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 99-102, art. Nr.: 645 din 25 mai 2012) cu modificările şi completările ulterioare, începînd cu 1 septembrie 2012, documentele electronice ce confirmă deschiderea, modificarea, închiderea sau luarea la evidenţa fiscală a conturilor bancare, suspendarea operaţiunilor la conturile bancare, soldul şi rulajul mijloacelor băneşti pe conturile bancare, şi alte documente, ce fac obiectul circulaţiei între Serviciul Fiscal de Stat şi instituţiile financiare, vor fi expediate şi recepţionate utilizînd, în mod obligatoriu, sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat şi instituţiile financiare (în continuare SIA CCDE).

De asemenea, conform pct. 5 alin. 4 din Ordinul sus-citat, Serviciul Fiscal de Stat întocmeşte şi expediază prin SIA CCDE în adresa instituţiei financiare ordinul incaso la conturile bancare ale contribuabilului, iar potrivit pct. 4 alin. 5 din acelaşi Ordin, instituţia financiară întocmeşte şi expediază, prin intermediul SIA CCDE în adresa Serviciului Fiscal de Stat, informaţia privind executarea ordinului incaso, document aprobat prin Anexa la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 302 din 03 mai 2012 Cu privire la circuitul electronic al documentelor ce ţin de executarea silită a mijloacelor băneşti din conturile bancare ale restanţierilor la bugetul public naţional (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 99-102, art. Nr.: 648 din 25 mai 2012).

Aderent, potrivit pct. 1 din Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 302 din 03 mai 2012 Cu privire la circuitul electronic al documentelor ce ţin de executarea silită a mijloacelor băneşti din conturile bancare ale restanţierilor la bugetul public naţional, ordinele incaso, emise în scopul încasării restanţelor la bugetul public naţional, se prezintă spre executare instituţiei financiare, în care sunt deschise conturile bancare, pentru care sunt perfectate ordinele incaso respective.

La fel, în corespundere cu pct. 2 din Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 302 din 03 mai 2012 Cu privire la circuitul electronic al documentelor ce ţin de executarea silită a mijloacelor băneşti din conturile bancare ale restanţierilor la bugetul public naţional 2012, ordinele incaso se emit şi se prezintă, în mod electronic, spre executare instituţiilor financiare participante la Sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat şi instituţiile financiare.

În această ordine de idei, este de menţionat că, începînd cu 1 septembrie 2012, organele fiscale emit şi remit către instituţiile financiare ordinele incaso doar în format electronic, unde instituţiile financiare le vor executa total sau parţial, după caz, şi vor informa electronic organul fiscal despre executarea totală sau parţială a ordinului incaso sau despre remiterea acestuia executorului judecătoresc competent, conform prevederilor art. 197 alin. (21) din Codul fiscal.

Ordinul incaso, întocmit şi remis spre executare instituţiei financiare prin intermediul SIA CCDE de către organele fiscale, va fi recepţionat de către instituţia financiară şi va fi executat în limita disponibilului surselor financiare în contul bancar al contribuabilului restanţier. În acest sens, în adresa organului fiscal va fi întocmită şi expediată informaţia privind executarea ordinului incaso, în toate cazurile, chiar dacă în contul bancar al contribuabilului nu se află mijloace băneşti.

Astfel, la compartimentul ,,Suma executată” se va indica suma executată în cifre şi litere, iar în cazul în care în cont lipsesc surse băneşti, se va indica zero.

La compartimentul ,,Motivul executării parţiale/neexecutării ordinului incaso”, în cazul executării parţiale se va indica drept motiv suma existentă în cont, iar în cazul în care, în cont nu sunt mijloace financiare, motiv se va indica lipsa mijloacelor băneşti în cont.

Adiţional, este de menţionat că, la remiterea ordinului incaso către instituţia financiară, chiar şi în cazul în care la contul contribuabilului lipsesc mijloacele băneşti, aceasta urmează să-l accepte şi să-l execute conform procedurii prestabilite, nefiind în drept să-l respingă pe motivul lipsei mijloacelor băneşti în cont.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.