Catalogul tematic
Тематический каталог

Executarea silită a obligației fiscaleArticolul 194. Modalităţile de executare silită a obligaţiei fiscale
(1) Executarea silită a obligaţiei fiscale se efectuează prin:
a) încasare a mijloacelor băneşti, inclusiv în valută străină, de pe conturile bancare ale contribuabilului, cu excepţia celor de pe conturile de credit şi provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social);
b) ridicare de la contribuabil a mijloacelor băneşti în numerar, inclusiv în valută străină;
c) urmărire a bunurilor contribuabilului, cu excepţia celor consemnate la lit.a) şi b);
d) urmărire a datoriilor debitoare ale contribuabililor prin modalităţile prevăzute la lit.a), b) şi c).

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


www.lex.md

03
06 2021
301

ГНС: ответственность за уклонение от уплаты налогов и умышленную несостоятельность

Государственная налоговая служба обнародовала данные о констатации и составлении протоколов по правонарушениям, выявленным по итогам I квартала текущего года. Так, по 28 деяниям, составляющих преступления в соответствии с положениями Уголовного кодекса РМ (речь идет о преступлениях, связанных с уклонением от уплаты налогов) было начислено более 62,88 млн леев, включительно:
 
  • 53,429 млн – по нарушениям положений ст.244 п. (1) и п. (2) УК (21 протокол), в том числе по пяти случаям умышленной несостоятельности (ст.252 п. (2) лит. б) УК);

  • Detalii
20
05 2021
476

Ordinele incaso în cazul entităților în proces de insolvabilitate

Este în drept Serviciul Fiscal de Stat să aplice măsuri de executare silită prin înaintarea ordinelor incaso față de obligațiile curente ale contribuabililor aflați în procedură de insolvabilitate?
 
La înaintarea ordinelor incaso la conturile contribuabililor aflați în procedură de insolvabilitate prin restructurare pentru perceperea obligațiilor fiscale restante curente, care au fost generate de entități ulterior inițierii procedurilor de restructurare, apar situații în care unele bănci resping executarea ordinelor de incaso, invocând motivul aflării contribuabilului în procedura de insolvabilitate.


Detalii

23
12 2019
1215

Акт изъятия наличных денежных средств налогоплательщика претерпел изменения

В «Monitorul Oficial» 20 декабря были опубликованы и вступили в силу изменения в Приказ Государственной налоговой службы № 143 от 13 сентября 2002 г. об утверждении форм принудительного взыскания налогового обязательства. В частности, в новой редакции представлена форма «Акт изъятия наличных денежных средств налогоплательщика», которая теперь содержит информацию о назначении изъятых денежных средств. Здесь регистрируется полное название налогоплательщика, его фискальный код, данные уполномоченного подразделения ГНС, который оформляет акт, а также данные присутствующих лиц (понятых), которые свидетельствуют об исполнении решения о принудительном взыскании.
Detalii
23
10 2019
1547

Conturile bancare la care SFS poate înainta ordine incaso

Potrivit art.129 pct.17) din Codul fiscal (CF), cont bancar este cont de plăţi deschis în una din instituţiile financiare (sucursala sau filiala acesteia) din RM sau din străinătate, precum şi contul deschis în sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor.

Conform art.3 din Legea nr.114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică (Legea nr.114/2012), сont de plăţi este cel deţinut în numele unuia sau mai multor utilizatori ai serviciilor de plată, utilizat pentru executarea operaţiunilor de plată.

Detalii
18
04 2019
2221

Drepturile și obligațiile executorului judecătoresc în raport cu creditorul – Serviciul Fiscal de Stat

Executorul judecătoresc este persoană fizică învestită de stat cu competența de a îndeplini activități de interes public prevăzute de legislație. În exercitarea atribuțiilor de serviciu, executorul judecătoresc este exponentul puterii de stat. Doar executorul judecătoresc licențiat și învestit în condițiile Legii nr. 113 din 17.06.2010 privind executorii judecătorești (Legea nr. 113/2010) poate efectua executarea silită în conformitate cu Codul de executare al RM nr. 443-XV din 24.12.2004 (CE) și alte acte normative.
Detalii
18
12 2018
1376

Măsurile pentru asigurarea stingerii obligațiilor fiscale

Asigurarea colectării la nivel a veniturilor la bugetul public național de către Serviciul Fiscal de Stat (în continuare SFS), este o condiție importantă și indispensabilă pentru bunul mers al dezvoltării societății.

Administrația fiscală nu trebuie să se limiteze doar la încasarea dinamică a veniturilor la buget, dar și recuperarea pe deplin și în termen restrâns a restanțelor la buget.
Detalii
30
11 2018
1515

Executorii judecătorești vor fi sancționați în cazul neonorării obligațiilor

În contextul modificărilor operate prin Legea nr.178 din 26 iulie 2018, care a intrat în vigoare la 1 octombrie 2018, au apărut o serie de întrebări cu privire la corectitudinea aplicării sancțiunilor fiscale executorilor judecătorești în cazul neonorării de către aceștia a obligațiunilor în parte ce ține de aplicarea sancțiunilor prevăzute la art.253 alin.(41) și art. 2632 din Codul fiscal.

În conformitate cu prevederile la art.197 din Codul fiscal, executorii judecătorești, urmare a alăturării realizate în conformitate cu procedura stabilită în Codul de executare şi după expirarea termenului de alăturare stabilit la art.92 din Codul de executare, are obligațiunile de a comunica, în termen de 3 zile, Serviciului Fiscal de Stat
Detalii
23
11 2018
1364

HESOF: emiterea hotărârii cu privire la executarea silită a obligației fiscale

Serviciul Fiscal de Stat a aprobat Instrucțiunea cu privire la modalitatea de completare și emitere a Hotărârii cu privire la executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului (în continuare – Instrucțiune). Ordinul nr. 605 din 2 noiembrie curent este publicat în Monitorul Oficial nr. 430-439 și intră în vigoare astăzi, 23 noiembrie 2018.

Documentul conține două anexe – însăși Instrucțiunea și Registrul Hotărârilor cu privire la executarea silită a obligației fiscale a contribuabilului.
Detalii
22
08 2018
2463

Reforma fiscală: Aplicarea măsurilor de asigurare și/sau de executare silită față de obligațiile fiscale restante la buget

Odată cu intrarea în vigoare a prevederilor Legii privind declararea voluntară și stimularea fiscală nr. 180 din 26.07.2018, MO al RM nr. 309-320 (6704-6715) din 17.08.2018 (Lege), au fost stabilite careva reguli ce țin de aplicarea măsurilor de asigurare și executare silită, față de obligațiile fiscale restante la bugetul public național, în perioada de la data intrării în vigoare a Legii și până la 20 decembrie 2018, inclusiv.
Detalii