20
05 2013
4423

Vadim Mîțu: „Unele aspecte privind prezentarea dării de seamă fiscale corectate”

Prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 267 din 23 decembrie 2011 „Pentru modificarea și completarea unor acte legislative” (publicată în Monitorul Oficial nr. 13-14 din 13 ianuarie 2012) au fost operate unele modificări la art. 188 alin. (4) din Codul Fiscal, care au permis excluderea restricțiilor din punct de vedere al perioadelor fiscale, pentru care pot fi prezentate declarațiile fiscale corectate. De asemenea este de menționat că, potrivit art. 264 alin. (2) din Codul Fiscal, termenul de prescripţie nu se extinde asupra impozitului, taxei, majorării de întîrziere (penalităţii) sau sancţiunilor fiscale aferente unui impozit, unei taxe concrete dacă darea de seamă fiscală, care stabilește obligaţia fiscală, conţine informaţii ce induc în eroare sau reflectă fapte ce constituie infracţiuni fiscale ori nu a fost prezentată. Unica restricție, care limitează perioadele fiscale, pentru care pot fi prezentate dări de seamă fiscale corectate, este norma de la art. 4 alin. (13) din Legea pentru punerea în aplicare a Titlului V al Codului Fiscal, care stabilește expres că, prin derogare de la prevederile art. 188 din Codul Fiscal, nu se vor accepta dări de seamă fiscale corectate, prezentate pentru perioadele fiscale de pînă la 1 ianuarie 2007. Prevederea respectivă, constituind o parte componentă a cadrului legal privind executarea amnistiei fiscale, se aplică în mod univoc față de obligațiile fiscale aferente tuturor componentelor bugetului public național, indiferent de faptul dacă a fost sau nu a fost emisă decizia autorității publice locale privind executarea amnistiei fiscale la bugetul unității administrativ-teritoriale, pe care autoritatea respectivă îl reprezintă. Prin scrisoarea Ministerului Finanțelor nr. 26-06/2-11/455/1306 din 7 martie 2012, au fost date următoarele explicații asupra modului de administrare a art. 188 din Codul Fiscal:
  1. dările de seamă fiscale corectate se vor prezenta pentru perioadele fiscale începînd cu 1 ianuarie 2007, fiind respectate prevederile art. 188 alin. (4) lit. b) și lit. c) din Codul Fiscal (în redacția Legii nr. 267 din 23 decembrie 2011);
  2. dările de seamă fiscale corectate pe suport de hîrtie se vor prezenta și recepționa în modul stabilit pentru declarațiile inițiale spre procesare. Contribuabilii, cu excepția celor care au obligația de a prezenta dările de seamă fiscale în mod electronic, precum și cu excepția celor care în mod benevol prezintă dările de seamă fiscale în mod electronic, vor prezenta dările de seamă fiscale corectate pe suport de hîrtie;
  3. dările de seamă fiscale corectate în formă electronică se vor prezenta și recepționa în modul stabilit pentru declarațiile inițiale, începînd cu 1 aprilie 2012;
  4. organele fiscale vor determina listele dărilor de seamă fiscale corectate prin intermediul Sistemului de rapoarte online „Intrare autorizată” și, respectiv, vor efectua anularea dării de seamă fiscale anterioare în modul stabilit;
  5. acțiunile, ce necesită de a fi întreprinse de către organele fiscale în cazul depistării nerespectării legislației fiscale la prezentarea dărilor de seamă fiscale corectate, vor fi reglementate suplimentar.
Contribuabilii, care au obligația de a prezenta dările de seamă fiscale în mod electronic, precum și cei, care în mod benevol prezintă dările de semă fiscale în mod electronic, în cazurile în care pînă la data indicată în Sistemul informațional automatizat „E-declarații” nu va permite recepționarea dărilor de seamă fiscale corectate pentru perioadele fiscale de pînă la 1 ianuarie 2012, vor prezenta dările de seamă fiscale respective pe suport de hîrtie. În toate cazurile de prezentare a dărilor de seamă fiscale corectate, contribuabilii urmează să asigure următoarele cerințe:
  1. formularul dării de seamă, utilizat pentru prezentarea versiunii corectate corespunde tipului documentului, care este inclus în lista documentelor fiscale admise spre prelucrare în Sistemul Informațional al Serviciului fiscal de Stat;
  2. formularul dării de seamă este valabil pentru perioada fiscală prezentată, fapt care se verifică prin contrapunerea valabilității formularului dat și perioada fiscală pentru care este perfectat.
În cazul în care, în rezultatul prezentării dării de seamă fiscale corectate, apar obligații fiscale suplimentare, contribuabilul poate fi sancționat, în conformitate cu art. 261 alin. (4) din Codul Fiscal, pentru diminuarea impozitelor, taxelor prin prezentarea către organul fiscal a unei dări de seamă fiscale cu informaţii sau date neveridice, cu amendă egală cu 30% din suma diminuării. Excepție de la această normă este prevăzută în alin. (41) din același articol care stipulează că prevederile alin. (4) nu se aplică în cazul în care contribuabilul depune de sine stătător darea de seamă corectată, în conformitate cu art. 188, cu condiţia ca aceasta să nu conţină informaţii și date neveridice. Totodată, conform art. 263 alin. (3) din Codul Fiscal, în cazul în care contribuabilul descoperă că darea de seamă fiscală prezentată anterior conţine greșeli sau omisiuni și prezintă darea de seamă corectată, precum și în cazul în care contribuabilul nu are obligaţia prezentării dării de seamă, dar descoperă că au fost efectuate greșit calculul și plata impozitelor și taxelor, iar în urma acestora apar obligaţii fiscale suplimentare și acestea sînt achitate pînă la anunţarea unui control fiscal, amenda nu se aplică. Pentru situațiile în care în urma prezentării dării de seamă fiscale corectate, apar obligații fiscale suplimentare, organul fiscal este în drept să aplice prevederile art. 228 alin. (21) din Codul Fiscal, care stipulează că în cazul în care contribuabilul descoperă că darea de seamă fiscală prezentată anterior conţine greșeli sau omisiuni și prezintă darea de seamă corectată, precum și în cazul în care contribuabilul nu are obligaţia prezentării dării de seamă, dar descoperă că au fost efectuate greșit calculul și plata impozitelor și taxelor, iar în urma acestora apar obligaţii fiscale suplimentare, se aplică majorarea de întîrziere (penalitatea) în conformitate cu prezentul articol, dar nu mai mult decît obligaţia fiscală corespunzătoare. Reieșind din modificările operate la art. 188 în raport cu art. 228 alin. (21) și la art. 236 alin. (3) din Codul Fiscal, se constată următoarele:
  • darea de seamă fiscală corectată poate fi prezentată la organul fiscal pînă la inițierea controlului fiscal, unde obiectul controlului fiscal va fi și darea de seamă prezentată greșit sau cu omisiuni, fiind respectate prevederile art. 188 alin. (4) lit. b) și lit. c) din Codul Fiscal;
  • în cazul în care contribuabilul prezintă organului fiscal o dare de seamă fiscală corectată, iar în urma acesteia apar obligații fiscale suplimentare, se aplică majorarea de întîrziere, dar nu mai mult decît obligația fiscală corespunzătoare.
Astfel, conform art. 188 alin. (1) și alin. (4) din Codul Fiscal, concluzionez că contribuabilul este în drept să depună darea de seamă fiscală corectată pînă la emiterea de către conducerea organului care exercită controlul a unei decizii scrise cu privire la inițierea efectuării unui control fiscal, al cărui obiectiv va fi și darea de seamă prezentată greșit sau cu omisiuni, sau pentru o perioadă care nu a fost supusă unei verificări documentare sau după ea.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.