Catalogul tematic
Тематический каталог

Dare de seamă fiscală


Articolul 129. Noţiuni
orice declaraţie, informaţie, calcul, notă informativă, alt document, care sînt prezentate sau trebuie să fie prezentate organului fiscal, privind calcularea, achitarea, reţinerea impozitelor, taxelor, majorărilor de întîrziere (penalităţilor) şi/sau amenzilor ori privind alte fapte ce ţin de naşterea, modificarea sau stingerea obligaţiei fiscale.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A129

20
09 2017
319

Neprezentarea actelor la efectuarea controlului fiscal

Care este mărimea sancțiunii aplicate contribuabilului în situația în care în cadrul controlului fiscal acesta nu prezintă documentele contabile?

Conform prevederilor art. 8 alin. (2) lit. f) din CF, contribuabilul este obligat, în caz de control al respectării legislaţiei fiscale, să prezinte, la prima cerere, persoanelor cu funcţii de răspundere ale organelor cu atribuţii de administrare fiscală documentele de evidenţă, dările de seamă fiscale, alte documente şi informaţii privind desfăşurarea activităţii de întreprinzător, calcularea şi achitarea la buget a impozitelor şi taxelor şi acordarea facilităţilor.
Detalii
19
09 2017
348

Об обложении взносами ОМС доходов, получаемых предпринимателями от некоторых заключенных ими сделок

На нашем предприятии по индивидуальному трудовому договору (ИТД) работают учредитель ИП и обладатель предпринимательского патента. Учредитель ИП заключил индивидуальный трудовой договор с нашим предприятием в начале апреля 2017 года. С этой даты заключения мы начисляли взносы ОГСС, но не начисляли взносы ОМС в процентном отношении к заработной плате и другим выплатам, поскольку до трудоустройства им самостоятельно был приобретен полис ОМС. Обладатель предпринимательского патента работает на нашем предприятии с прошлого года. Как по социальному, так и по медицинскому страхованию он был застрахован по месту работы и, по закону, не обязан был уплатить фиксированные суммы взносов страхования. Соответственно, в этом году им медицинский полис самостоятельно не приобретался.
Detalii
19
09 2017
552

Сроки сдачи полугодовых отчетов центральных и местных органов власти

Министерство финансов внесло изменения в Приказ №104 от 4 июля 2017 г. об утверждении сроков представления финансовых отчетов за I полугодие и 9 месяцев 2017 г. центральными и местными органами публичной власти.

В частности, согласно приказу №119 от 4 сентября 2017 г., центральные и местные органы власти будут сдавать отчетностьне за I полугодие и 9 месяцев, как это было предусмотрено ранее, а за I семестр 2017 г.
Detalii
12
09 2017
251

1. (29.2.4.12) Care este modalitatea de calculare a impozitului pe venit de către persoana fizică care nu desfășoară activitatea de întreprinzător în cazul înstrăinării unui teren?

Proprietatea privată (terenul) nefolosită în activitatea de întreprinzător, potrivit art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, se consideră activ de capital.

Totodată, potrivit art. 18 lit. e) din Codul fiscal, creșterea de capital definită la art. 40 alin. (7) reprezintă sursă de venit impozabilă care se include în venitul brut.
Detalii
11
09 2017
357

SFS verifică conformarea restaurantelor şi sălilor de ceremonii

Serviciul Fiscal de Stat a demarat acțiuni de monitorizare și control a agenților economici care dețin săli de ceremonii și/sau restaurante, ramură care prezintă riscuri sporite pentru administrarea fiscală.

Scopul acțiunilor de specialitate este asigurarea unei administrări eficiente a contribuabililor, stabilirii și preântâmpinării cazurilor de încălcare a prevederilor legislației în vigoare și conformarea agenților economici menționați.
Detalii
11
09 2017
695

Rezultatul controalelor fiscale pentru semestrul I al anului curent

În urma controlelor efectuate de Serviciul Fiscal de Stat, în perioada ianuarie-iunie 2017, au fost suplimentar calculate impozite și stabilite sancţiuni fiscale.
Potrivit informaţiei cu referire la rezultatele controalelor fiscale, în primul semestrul al anului curent organul fiscal a efectuat controale planificate la fața locului prin metoda verificării totale la 411 unități. În 406 cazuri din cele 411 au fost depistate încălcări, ponderea cărora constituie 99% din totalul de controale efectuate.
Detalii
08
09 2017
2079

Mecanismul impozitului unic este unul simplu

Şeful direcției generale politică și legislație fiscală și vamală a Ministerului Finanţelor, Dorel Noroc, a declarat acest fapt în cadrul business formului Gov4ICT, organizat de Ministerul Economiei și Infrastructurii și Asociația Naționlă a Comapniilor din domeniul TIC.

Dorel Noroc s-a referit la specificul impozitării unice pentru rezidenții parcurilor IT, prevăzut în Titlul X din Codul Fiscal specificând că, în premieră, în Republica Moldova va fi aplicat un astfel de regim de impozitare, ce va substitui mai multe impozite.
Detalii
30
08 2017
482

1. (30.3.14) Cine este obligat să prezinte Darea de seamă privind plata pentru emisiile de poluanţi, deversări şi depozitarea deşeurilor (forma EMPOLDEP17)?

Începînd cu 1 ianuarie 2017, în conformitate cu art.14 din Legea privind plata pentru poluarea mediului nr.1540-XIII din 25 februarie 1998, darea de seamă privind plata pentru emisiile de poluanţi, deversări şi depozitarea deşeurilor (forma EMPOLDEP17) urmează a fi prezentată Serviciului Fiscal de Stat de către subiecții ce admit:
Detalii
29
08 2017
1216

Despre obligația notarului sau executorului judecătoresc de a reține impozitul pe venit la sursa de plată

Persoana fizică care nu desfășoară activitate de întreprinzător transmite în locațiune notarului (sau executorului judecătoresc) un autoturism. Să examinăm obligațiile fiscale ale părților.

Potrivit art. 901 alin. (3) din CF, persoanele specificate la art. 90 rețin un impozit în mărime de 10% din veniturile obținutede către persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător de la transmiterea în posesie şi/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct) a proprietății mobiliare şi imobiliare, cu excepția arendei terenurilor agricole.
Detalii