03
08 2020
3976

Ludmila Botnari : ”Rolul Serviciului Fiscal de Stat în viitor nu se va limita doar la colectarea veniturilor fiscale”

În ediția nr. 5(60) este publicat un interviu realizat cu Directorul interimar al Serviciului Fiscal de Stat, Ludmila Botnari.

 

- La 1 iulie Serviciul Fiscal de Stat a marcat 30 de ani de activitate. Pe parcursul acestei perioade, autoritatea fiscală națională a trecut prin mai multe reforme structurale.În opinia Dumneavoastră, ce a stat la baza creării unei structuri eficiente ce reușește să promoveze o administrare fiscală echilibrată?

 

- Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova reprezintă o instituție funcțională, competentă și eficientă, ce participă direct la parteneriatul autentic între stat, cetățeni și mediul de afaceri, asigurând un echilibru financiar în societate și un climat investițional credibil pentru viitorul țării.  Acum 30 de ani, prin Hotărârea Consiliului de Miniștri al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești a fost dispusă crearea Inspectoratului Fiscal de Stat, ca subdiviziune a Ministerului Finanțelor și din 1 iulie 1990 autoritatea fiscală și-a început activitatea. A urmat o evoluție ascendentă de dezvoltare în condițiile independenței proprii, s-au produs schimbări semnificative, au fost realizate cele mai ambițioase strategii de dezvoltare, realizate reforme pe dimensiunea administrativă și economică, extins spectrul de servicii fiscale electronice acordate contribuabililor. De-a lungul anilor, Serviciul Fiscal de Stat s-a dezvoltat într-o organizație solidă și bine instituționalizată. Succesele înregistrate de către autoritate se datorează unei echipe organizate și integre a administrației fiscale, precum și a susținerii plenare pe care o avem din partea Parlamentului, Guvernului și Ministerului de Finanțe. Astăzi, Serviciul Fiscal de Stat dispune de un set de procese și proceduri bine definite, ce stau la baza modernizării autorității fiscale care urmăresc scopul inovării unui set larg de servicii publice și a sporirii calității acestora – implicit pentru a oferi cetățenilor bunăstare și stabilitate. Este o onoare, în calitate de Director interimar, să remarc munca asiduă pe care o depun angajații Serviciului Fiscal de Stat pentru asigurarea funcționalității sistemului de administrare fiscală bazat pe principii de corectitudine și siguranță, eficient în colectarea veniturilor bugetare, care, prin urmare, să contribuie la menținerea unui echilibru financiar în societate. 

 

- În momentul de față, SFS se ghidează în activitate de mottoul „Serviciul Fiscal de Stat – în serviciul contribuabilului”. Ce a fost întreprins pentru implementarea acestui principiu și care sunt cele mai importante realizări?

 

- Un moment crucial în dezvoltarea autorității a fost schimbarea vectorului, de la o instituţie percepută ca una de control spre o instituţie orientată spre deservire și apropiată de cetățeni, în cheia sloganului adoptat în anul 2013 ,,Funcționarul fiscal – în serviciul contribuabilului”. Acest lucru a presupus, în primul rând, servicii și asistență de calitate, bazată pe tehnologii informaționale inovative, activitate îndreptată spre respectul și încrederea contribuabililor, datorate deservirii automatizate performante, reducerii costurilor de îndeplinire a obligaţiilor fiscale, profesionalismului angajaților și standardelor înalte de conduită. Astfel, pe parcursul ultimilor ani în acest context au fost întreprinse mai multe acțiuni. În primul rând, a fost realizată reforma structurală a Serviciului Fiscal de Stat, care presupune centralizarea celor mai importante funcții de administrare fiscală, după principiul funcțional, dar și optimizarea resurselor și eficientizarea activității. Reforma este în continuă desfășurare, anul curent fiind centralizată funcția de gestionare a arieratelor, iar pentru perioadele următoare vom continua cu alte restructurări. Paralel, au fost ajustate business procesele instituționale, fiind revizuite periodic, reieșind din schimbările organizaționale și de procese care au loc. S-a reușit aprobarea și implementarea celor mai importante documente de politici instituționale: Strategia de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat, Strategia de comunicare și de deservire, Manualul operațional de deservire a contribuabililor etc. Au fost dezvoltate soluții/servicii electronice, cum ar fi: declarația precompletată, Centrul unic de apel al SFS (unificarea liniilor de apel), declarația electronică, Contul curent al contribuabilului și Contul unic, e-factura, Baza generalizată a practicii fiscale, digitizarea documentelor aferente contribuabililor, sistemul de înregistrare online a cererilor contribuabililor „e-cerere”, SIA „Stingerea obligației fiscale de către perceptorii fiscali din cadrul SCITL”, formularul Dării de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (forma IPC18) (comasarea a 5 rapoarte separate), factura fiscală comasată, Ghișeul Unic de Raportare Electronică, soluția fiscală individual anticipată, Cabinetul personal al contribuabilului sistemul de înregistrare și evidență și declarare a obligațiilor fiscale „e-Commerce-VAT” etc. Putem vorbi și despre reluarea colaborării cu instituțiile internaționale în vederea implementării reformelor de modernizare a administrării fiscale. Actualmente, Serviciul Fiscal de Stat implementează, cu suportul Băncii Mondiale, Proiectul de modernizare a administrării fiscale (TAMP), sunt în desfășurare programele de asistență tehnică cu Departamentul Trezoreriei SUA, Agenția Fiscală Suedeză și Fondul Monetar Internațional. 


Continuăm implementarea platformelor participative de dialog public-privat cum ar fi Consiliul de conformare, Consiliul de soluționare a disputelor, concomitent, fiind organizate ședințe periodice cu reprezentanții asociațiilor de business și ai societății civile. Pentru a conchide, aș spune că Serviciul Fiscal de Stat își orientează, în continuare, activitatea spre crearea climatului favorabil conformării contribuabililor și realizarea sarcinilor de administrare fiscală în mod corect, echitabil și transparent.

 


- Serviciul Fiscal de Stat este una din autoritățile de stat naționale care, în sensul bun al cuvântului, agresiv implementează serviciile electronice. Cum apreciază acest fapt utilizatorii și ce sisteme informaționale electronice vor fi implementate în timpul apropiat?

 

- Contribuabilii se implică foarte activ în dezvoltarea sistemelor informaționale și implementarea noilor funcționalități, fapt ce demonstrează nivelul de utilizare a acestora în procesele zilnice și tendința de a le racorda la activitatea desfășurată. Dacă în perioada anilor 2008-2011 unii contribuabili considerau dificilă trecerea la metoda de raportare electronică, de-a lungul anilor se înregistrează o creștere semnificativă a utilizatorilor ce aderă la metodele automatizate pentru a optimiza cheltuielile de timp, financiare și de resurse umane. Tendința contribuabililor de a obține accesul la serviciile fiscale electronice și a utiliza sistemele în toate sferele de activitate a creat necesitatea simplificării procedurii prin implementarea sistemului informațional „Cabinetul personal al contribuabilului”.

 

Sistemul are ca obiectiv de bază stimularea contribuabililor în utilizarea serviciilor fiscale electronice și interacțiunea acestora cu SFS exclusiv în mediul online prin centralizarea opțiunilor, modulelor și funcționalităților serviciilor fiscale electronice. Până la finele anului 2020, în cadrul sistemului „Cabinetul personal al contribuabilului” vor fi implementate noi compartimente, cum ar fi: „Mesaje”, „Programare online”, „Servicii electronice” etc., precum și vor fi dezvoltate o serie de funcționalități ce vin să înlocuiască unele procese desfășurate fizic la momentul actual. Serviciul Fiscal de Stat, ca instituție publică cu cel mai mare număr de servicii electronice publice din Republica Moldova, s-a focusat în perioada anului 2020 pe îmbunătățirea sistemelor existente, dezvoltarea noilor compartimente și funcționalități în cadrul acestora, crearea unui mediu favorabil, comod și mai simplist în utilizarea serviciilor fiscale electronice. Un exemplu la acest capitol este Sistemul Informațional Automatizat „e-Factura”, care este supus modernizării în două etape cu acoperirea tuturor propunerilor înaintate de către contribuabili în perioada anului 2019-2020.

Noi compartimente au fost lansate în anul respectiv și în cadrul Sistemului Informațional Automatizat „e-Cerere”, asupra cărora se continuă lucrările de îmbunătățire, cum ar fi: „Înregistrarea contribuabililor ce desfășoară activitate independentă”, „Înregistrarea contribuabililor ce desfășoară activitate profesională”, „Atribuirea codului fiscal” pentru gospodăriile țărănești (de fermier), pentru persoanele juridice sau organizații cu statut de persoană fizică nerezidentă care dețin obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care au obligații fiscale, pentru persoanele fizice cetățeni străini și apatrizi care dețin obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova sau care au obligații fiscale etc. până la finele anului urmează a fi lansate și îmbunătățiri la modulul „Administrarea plătitorilor de Accize” și „Gestionarea plătitorilor de TVA”. Sistemul Informațional Automatizat „Registrul electronic al angajaților” rămâne a fi un proiect de o importanță majoră, care va fi dezvoltat în următoarea perioadă.

 


- Doamna Botnari, orice aniversare este un motiv nu doar pentru a face bilanțul celor realizate, dar și de a schița activități pentru perioada imediat următoare. În opinia Dumneavoastră, ce urmează a fi întreprins în vederea asigurării continuității dezvoltării sistemului fiscal național?

 

- În calitate de conducător al uneia dintre cele mai reprezentative instituții din sectorul public, vreau să mă refer aici la cea mai valoroasă resursă pe care o poate avea o instituție, și anume resursa umană. Rezultatele noastre comune sunt rezultatele implicării fiecărui angajat în parte, este aportul și munca participativă la realizarea dezideratelor instituționale. Eu cred cu desăvârșire că o cultură corporativă sănătoasă, un climat de integritate instituțională, o motivație pe măsura așteptărilor și condiții prielnice pentru dezvoltarea profesională, dar și personală a resurselor umane reprezintă cheia pentru succesul oricărei inițiative ce ne vom propune în viitor. Mai adaug aici și tehnologiile informaționale, fără de care nu am putea vorbi despre dezvoltare, în general. În acest sens, ne-am concentrat eforturile spre oferirea și dezvoltarea continuă a unor servicii electronice calitative pentru contribuabili, astfel încât să le creăm toate condițiile pentru conformarea fiscală voluntară. Nu în ultimul rând, aș vrea să menționez despre reforma organizatorică pe care o asigurăm deja 4 ani consecutiv, primul pas spre consolidarea și centralizarea funcțiilor de administrare fiscală fiind realizat la 1 aprilie 2017. În acest sens, dar și în perioadele ce urmează ne-am propus restructurarea, în continuare, a instituției, pe principiul de funcționalități, sub aspectul optimizării resurselor, dar și standardizării proceselor, inclusiv a celor corelate cu contribuabilii.

 

 


- Conștientizăm cât de afectată de pandemie este situația economică nu doar în Republica Moldova, dar și în întreaga lume. Cu toate acestea, în luna iunie curent acumulările la bugetul public național au fost mai mari decât cele din perioada similară a anului trecut cu circa 270 mil. lei. Cum s-a reușit?

 

 

- Trebuie să recunoaștem că situația creată de răspândirea virusului COVID-19 a avut consecințe nu doar asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor, dar și asupra mediului de afaceri din țară. De fapt, primele efecte nu au întârziat să apară, astfel că unii agenții economici au întâmpinat dificultăți în onorarea obligațiilor, iar alții au fost nevoiți să își sisteze temporar activitatea și să recurgă la șomaj tehnic. Prin urmare, administrarea fiscală în această perioadă a devenit una dificilă unde a fost nevoie de o reorientare pe necesitățile contribuabililor. În acest context, au fost elaborate și implementate un set de măsuri pentru combaterea efectelor resimțite la nivel economic. Totodată, Serviciul Fiscal de Stat și-a revizuit prioritățile și a întreprins un șir de acțiuni menite să faciliteze și să susțină activitatea agenților economici care, în cele din urmă, să contribuie la menținerea echilibrului economico-financiar în țară.


- Doamna Botnari, în finalul discuției noastre, ce ați ura echipei Serviciului Fiscal de Stat, dar și contribuabililor, cu ocazia aniversării?

 

- Evenimentele care au marcat autoritatea fiscală pe parcursul celor 30 de ani de activitate ne-au oferit comori inestimabile de amintiri și experiențe, iar actualmente avem șansa de a le folosi și de a contura un viitor mai frumos pentru noi – pentru întreaga societate. Îmi exprim profunda recunoștință față de toți contribuabilii care, inclusiv în această perioadă deloc ușoară pentru întreaga națiune, au depus efort considerabil în edificarea civismului fiscal, precum și conformarea la onorarea obligațiilor fiscale,necesare pentru asigurarea sustenabilității economice a Țării.

 

De asemenea, vreau să adresez cele mai sincere mulțumiri întregului colectiv al Serviciului Fiscal de Stat, precum și veteranilor autorităţii fiscale, să le urez sincere felicitări însoțite de urări de bine, multă sănătate, expresii de profundă mulțumire pentru activitatea consecventă, profesionistă, plină de abnegație și dăruire, pe parcursul acestor 30 ani. Serviciul Fiscal de Stat va continua calea spre o modernizare aliniată celor mai înalte standarde europene, iar dezvoltarea acestui sistem va depinde de profesionalismul, corectitudinea și efortul depus în munca nobilă a funcționarilor fiscali. Dețin ferma convingere că rolul Serviciului Fiscal de Stat în viitor nu se va limita doar la colectarea veniturilor fiscale și autoritatea fiscală va putea fi privită ca un actor important al schimbării pentru favorizarea și bunăstarea economică a Republicii Moldova.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.