Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Igor Lazari

Șef al Direcției impozite directe, SFS
05
05 2021
414

Личное освобождение лиц с ограниченными возможностями

Имеет ли право физическое лицо-резидент с ограниченными возможностями, на которое распространяется право на повышенный размер личного освобождения, на его применение в случае если размер годового налогооблагаемого дохода превышает 360000 леев? Прошу учесть тот факт, что ограничение на использование личного освобождения в указанных условиях предусмотрено только в части, касающейся «обычного» личного освобождения от подоходного налога.
 


Detalii

04
05 2021
462

Поставки в Приднестровье алкогольной и табачной продукции: потребительская или акцизная марка?

Является ли обязательной маркировка потребительской маркой алкогольной и табачной продукции, поставляемой предприятию, зарегистрированному в Приднестровском регионе, если данная продукция уже маркирована акцизной маркой РМ?
 
Согласно ст.XV Закона №257/2020 о внесении изменений в некоторые нормативные акты, с 1 мая 2021 г. устанавливается требование о маркировке потребительской маркой алкогольной продукции и табачных изделий,
Detalii
25
02 2021
398

Налоговый режим дивидендов, выплачиваемых юридическим лицам-нерезидентам

Учитывая, что с 1 января 2021 г. не подлежат налогообложению дивиденды, выплачиваемые юридическим лицам, просим разъяснить, как следует облагать дивиденды, выплачиваемые учредителям – юридическим лицам нерезидентам?
 

Detalii
25
02 2021
1205

СЕТ18 лица, получившего в 2020 г. более 360 тыс. леев

Физическое лицо гражданин РМ получил в 2020 г. налогооблагаемый доход, превышающий 360 000 леев. Обязано ли данное лицо подать декларацию СЕТ18 за 2020 г., учитывая, что, при получении заработной платы в декабре, запросило в бухгалтерии работодателя обеспечение удержания из данной зарплаты подоходного налога, возникающего в результате отказа от личного освобождения, которое было использовано частично в течении года?
 

Detalii
24
02 2021
1272

Particularitățile aplicării impozitului pe venit aferent perioadei fiscale 2020 în cazul persoanelor fizice cu venit anual ce depășește 360 mii lei

Ținând cont de survenirea termenului de depunere a declarațiilor privind impozitul pe venit pentru anul 2020 de către persoanele fizice ce nu desfășoară activitate de întreprinzător, s-au accentuat mai multe neclarități în partea ce ține de aplicarea scutirilor în cazul persoanelor care au obținut venituri ce depășesc 360 mii lei pe parcursul anului.
 
Potrivit prevederilor art.33 alin.(1) CF (redacția în vigoare pentru anul 2020), fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) care are un venit anual impozabil mai mic de 360 mii lei, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.901, are dreptul la o scutire personală în sumă de 24 mii lei pe an.


Detalii

24
11 2020
964

Refacturarea cheltuielilor compensate în cadrul realizării contractului de sublocațiune

Care este ordinea de refacturare și compensare a cheltuielilor suportate în legătura cu serviciile comunale, energie electrică, termică etc. în cazul în care locatarul imobilului îl transmite în sublocațiune? Urmează oare să fie efectuată refacturarea și compensarea direct între locator și sublocatar?
 
Potrivit esenței sale, refacturarea cheltuielilor compensate presupune recuperarea de către locator a contravalorii bunurilor/serviciilor procurate de către acesta în scopul desfășurării activității locatarului și nu constituie livrare de mărfuri/servicii în contextul noțiunilor definite în articolul 93 punctele 3) și 4) din Codul fiscal.
 

Detalii
23
11 2020
687

Baza de aplicare a impozitului pe venit pentru agenții economici subiecți ai sectorului IMM (4%)

Urmează oare a fi luată în calitate de bază impozabilă cu impozitul aplicat agenților economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (4%), în cazul vânzării mărfii la preț mai mic de sinecost și decât cel de piață către o persoană interdependentă, afiliată sau cu care există relații specifice?
 
 
Potrivit prevederilor art.541 alin.(1) din Codul fiscal (CF), subiecţi ai impunerii  cu impozitul aplicat agenţilor economici ai sectorului IMM stabilit de Capitolul 71 al Titlului II din CF, sunt agenţii economici care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA, cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier),
Detalii
16
10 2020
857

Baza de apreciere a pragului de înregistrare ca subiect TVA în cazul comercializării prin contract de consignație a mărfurilor confiscate

Întreprinderea, în baza contractului de consignație, comercializează mărfurile confiscate de către autoritățile abilitate cu astfel de funcții. Recompensa întreprinderii constituie comisionul. Ținând cont de faptul că în raport cu relațiile de consignație se aplică noțiuni similare relațiilor realizate în cadrul contractului de comision, urmează oare a se lua în calcul, la aprecierea pragului de înregistrare în calitate de plătitor TVA, valoarea mărfurilor comercializate? Care este specificul aprecierii pragului de înregistrare TVA în cazul comercializării altor categorii de mărfuri realizate în cadrul contractului de consignație?

Detalii
15
10 2020
807

Prelungirea termenului de subvenționare pentru entitățile ce au instituit șomaj tehnic și/sau staționare nu extinde termenul de depunere a cererilor

Care este termenul-limită în cadrul căruia este posibilă beneficierea de subvenție de către subiecții ce au instituit șomaj tehnic și/sau staționare?
 
Potrivit art.II alin.(1) p.3) din Legea nr.69/2020  cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgență în sănătate publică și modificarea unor acte normative, subvenția se acordă pentru indemnizațiile/salariile aferente șomajului tehnic și/sau staționării în perioada 16 mai – 30 iunie 2020. Conform alin.(4) al aceluiași articol, achitarea subvenției menționate se efectuează în baza cererilor depuse până la 30 noiembrie 2020 inclusiv.

Detalii