Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"
Natalia Arhilei – inspector principal DAC a DGMIT
23
07 2021
227

Подтверждение права на возмещение суммы НДС по капитальным инвестициям

Распространяется ли право на возмещение НДС по капитальным инвестициям в соответствии с положениями ст. 1011 ч. (11) НК на инвестиции, осуществленные в целях строительства нежилого здания, которое впоследствии будет передано в имущественный наем?
 
Согласно ст. 1011 ч. (11) НК, в отступление от положений ч. (1), хозяйствующие субъекты, которые зарегистрированы в качестве плательщиков НДС и которые, начиная с 1 мая 2015 г., осуществляют капитальные инвестиции (затраты) в производственные здания (предназначенные для производства товаров или услуг),
Detalii
22
07 2021
936

НДС при продаже оборудования с истекшим сроком полезного функционирования

Предприятие располагает оборудованием, срок полезного функционирования которого истек, и оно подлежит утилизации. Экономический субъект планирует продать указанное оборудование в качестве металлолома с применением освобождения от НДС без права на вычет. На данный момент в учете предприятия имеется остаточная стоимость данному оборудованию.
Следует ли предприятию, в связи с осуществлением поставки данного оборудования, исключать из вычета какие-либо суммы НДС с учётом того, что указанное оборудование на протяжении всего срока эксплуатации использовалось для осуществления поставок, облагаемых НДС?


Detalii

04
05 2021
617

Поставки в Приднестровье алкогольной и табачной продукции: потребительская или акцизная марка?

Является ли обязательной маркировка потребительской маркой алкогольной и табачной продукции, поставляемой предприятию, зарегистрированному в Приднестровском регионе, если данная продукция уже маркирована акцизной маркой РМ?
 
Согласно ст.XV Закона №257/2020 о внесении изменений в некоторые нормативные акты, с 1 мая 2021 г. устанавливается требование о маркировке потребительской маркой алкогольной продукции и табачных изделий,
Detalii
25
02 2021
493

Налоговый режим дивидендов, выплачиваемых юридическим лицам-нерезидентам

Учитывая, что с 1 января 2021 г. не подлежат налогообложению дивиденды, выплачиваемые юридическим лицам, просим разъяснить, как следует облагать дивиденды, выплачиваемые учредителям – юридическим лицам нерезидентам?
 

Detalii
25
02 2021
1283

СЕТ18 лица, получившего в 2020 г. более 360 тыс. леев

Физическое лицо гражданин РМ получил в 2020 г. налогооблагаемый доход, превышающий 360 000 леев. Обязано ли данное лицо подать декларацию СЕТ18 за 2020 г., учитывая, что, при получении заработной платы в декабре, запросило в бухгалтерии работодателя обеспечение удержания из данной зарплаты подоходного налога, возникающего в результате отказа от личного освобождения, которое было использовано частично в течении года?
 

Detalii
24
02 2021
1337

Particularitățile aplicării impozitului pe venit aferent perioadei fiscale 2020 în cazul persoanelor fizice cu venit anual ce depășește 360 mii lei

Ținând cont de survenirea termenului de depunere a declarațiilor privind impozitul pe venit pentru anul 2020 de către persoanele fizice ce nu desfășoară activitate de întreprinzător, s-au accentuat mai multe neclarități în partea ce ține de aplicarea scutirilor în cazul persoanelor care au obținut venituri ce depășesc 360 mii lei pe parcursul anului.
 
Potrivit prevederilor art.33 alin.(1) CF (redacția în vigoare pentru anul 2020), fiecare contribuabil (persoană fizică rezidentă) care are un venit anual impozabil mai mic de 360 mii lei, cu excepţia veniturilor prevăzute la art.901, are dreptul la o scutire personală în sumă de 24 mii lei pe an.


Detalii

24
11 2020
1148

Refacturarea cheltuielilor compensate în cadrul realizării contractului de sublocațiune

Care este ordinea de refacturare și compensare a cheltuielilor suportate în legătura cu serviciile comunale, energie electrică, termică etc. în cazul în care locatarul imobilului îl transmite în sublocațiune? Urmează oare să fie efectuată refacturarea și compensarea direct între locator și sublocatar?
 
Potrivit esenței sale, refacturarea cheltuielilor compensate presupune recuperarea de către locator a contravalorii bunurilor/serviciilor procurate de către acesta în scopul desfășurării activității locatarului și nu constituie livrare de mărfuri/servicii în contextul noțiunilor definite în articolul 93 punctele 3) și 4) din Codul fiscal.
 

Detalii
23
11 2020
740

Baza de aplicare a impozitului pe venit pentru agenții economici subiecți ai sectorului IMM (4%)

Urmează oare a fi luată în calitate de bază impozabilă cu impozitul aplicat agenților economici subiecți ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (4%), în cazul vânzării mărfii la preț mai mic de sinecost și decât cel de piață către o persoană interdependentă, afiliată sau cu care există relații specifice?
 
 
Potrivit prevederilor art.541 alin.(1) din Codul fiscal (CF), subiecţi ai impunerii  cu impozitul aplicat agenţilor economici ai sectorului IMM stabilit de Capitolul 71 al Titlului II din CF, sunt agenţii economici care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA, cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier),
Detalii
12
08 2020
612

Eliberarea facturii fiscale în cazul procurării unui bun imobil gajat

Firma X procură un bun imobil gajat la bancă, pe care îl deține firma Y, respectiv achitarea pentru bun,  firma X o face băncii, de la care primește act de primire-predare.  La rândul său, firma Y refuză să elibereze factura fiscală pentru bunul dat. Are dreptul firma Y să nu elibereze factura pentru imobil?

 

 
Potrivit prevederilor art. 93 pct. 3) din Codul fiscal, transmiterea dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea mărfurilor gajate din numele debitorului gajist constituie livrare de mărfuri.

Detalii