Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Parascovia Cebotarenco

Inspector principal, Direcţia impozite directe
14
09 2022
526

Уплата взносов ОГСС при продлении действия предпринимательского патента лицом, работающим по ИТД

Физическое лицо, обладающее предпринимательским патентом, одновременно является работником другом предприятии и находится в неоплачиваемом отпуске (за свой счет). Относится ли этот патентообладатель к категориям плательщиков, указанных в пунктах 1.1-1.61 Закона 489/1999, при продлении срока действия предпринимательского патента?
 
В соответствии с ч.(1) ст.4 Закона №93/1998 «О предпринимательском патенте», патент выдается и продлевается по заявлению просителя
Detalii
29
08 2022
309

Plata CAS la prelungirea patentei de întreprinzător de către o persoană cu statut de angajat

Persoana fizică care deține patentă de întreprinzător este concomitent angajată la altă entitate și se află în concediu neplătit (din cont propriu). Se încadrează deținătorul de patentă în categoriile de plătitori prevăzute la pct. 1.1–1.61 din Legea 489/1999 în scopul prelungirii termenului de valabilitate a patentei de întreprinzător?
 
Potrivit art. 4 alin.(1) din Legea nr.93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător, patenta se eliberează şi se prelungește la cererea solicitantului/ titularului. Cererea se depune la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărui rază solicitantul/titularul îşi are domiciliul sau preconizează să își desfășoare activitatea.
15
08 2022
2960

Modificări operate la formularul tipizat al dării de seamă forma IPC21

La 12 august curent, în Monitorul Oficial al RM nr.257-263, a fost publicat Ordinul ministrului finanțelor nr. 86 din 10.08.2022 „Cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 94 din 30 iulie 2020”. Ordinul în cauză a fost elaborat în vederea realizării prevederilor Legii nr.160/2022 pentru modificarea unor acte normative prin care au fost operate unele modificări în actele legislative ce vizează regimul fiscal al veniturilor obținute de către persoanele fizice care exercită unele activități necalificate cu caracter ocazional (zilieri) (Monitorul Oficial al RM  nr. 208-216 din 15.07.2022).


Detalii

15
07 2022
3632

Regimul fiscal al valorii abonamentelor pentru transportul public procurate de angajator pentru salariați

Angajatorul unei societăți cu răspundere limitată din mun.Chișinău, urmare a majorării din 1 iulie 2022 a prețurilor la abonamentele pentru transportul public, a procurat pentru 5 angajați abonamente pentru o perioadă de 3 luni. Este considerată valoarea acestor abonamente drept facilități acordate de angajator sau poate fi atribuită la cheltuielile entității pentru transportul organizat al angajaților? În cazul în care acestea  sunt calificate drept facilități impozabile acordate de angajator, se vor permite la deduceri în scopuri fiscale pentru entitate?
 


Detalii

18
05 2022
457

Отчуждение автомобиля через представителя. Налоговые обязательства сторон

Юридическое лицо приобрело автомобиль у физического лица. Договор купли-продажи был подписан представителем владельца автомобиля на основании доверенности. Согласно условиям договора, оплата за приобретенный автомобиль была перечислена  на счет представителя владельца. Какое физическое лицо должно быть указано в Информации IALS21 – фактически являющееся владельцем автомобиля или его представитель, которому была перечислена оплата за приобретенный предприятием автомобиль?
 


Detalii

16
05 2022
964

Înstrăinarea automobilului prin reprezentant. Obligațiile fiscale ale părților

Persoana juridică a procurat un automobil de la o persoana fizica. Contractul de vânzare - cumpărare a fost semnat cu reprezentantul proprietarului automobilului în baza procurii. Potrivit clauzelor contractuale, plata pentru automobilul procurat a fost transferat la contul reprezentantului proprietarului. Care persoană fizică urmează a fi declarată prin Nota de informare IALS21 – persoana fizică  care este proprietarul automobilului sau reprezentantul acestuia, căruia i-a fost transferată plata de la înstrăinarea automobilului?
 


Detalii

17
01 2022
3007

IPC21: заполнение формуляра с учетом изменений, внесенных с 1 января 2022 г.

Приказом №156 от 29 декабря 2021 г. министра Финансов «О внесении изменений в Приказ Министерства финансов № 94 от 30 июля 2020 года», который был опубликован в МО № 325-333 от 31 декабря 2021 г., внесены изменения в типовой формуляр отчета формы IPC21. Ниже приведены ответы на некоторые вопросы, которые могут возникнуть у налогоплательщиков.
 
Какие изменения были внесены и каких налогоплательщиков они касаются?

Detalii
04
01 2022
7136

IPC21: completarea formularului modificat după 1 ianuarie 2022

Ordinul nr.156 din 29 decembrie 2021 al ministrului finanțelor cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 94 din 30 iulie 2020 a fost publicat în MO nr.325-333 din 31 decembrie 2021 vine cu modificări în formularul tipizat al dării de seamă forma IPC21. În continuare oferim răspunsuri la unele întrebări ce pot apărea contribuabililor.
 
Care sunt modificările operate și pe care contribuabili îi vizează aceste modificări?
 


Detalii

23
12 2021
3087

Regimul fiscal al cadourilor oferite angajaților cu ocazia sărbătorilor de iarnă

În ajunul Anului Nou, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, unii angajatori oferă salarialilor cadouri în formă nemonetară. Care este regimul fiscal al acestor cadouri? Se calculează din valoarea acestora primele de asigurare obligatorie de asistență medicală și contribuții de asigurări sociale? Se permit la deducere în scopuri fiscale cheltuielile angajatorului aferente cadourilor menționate? Care este modul de declarare a veniturilor sub formă de cadouri acordate, a impozitului și a primelor medicale  reținute?


Detalii

21
10 2021
823

IPC21: reflectarea și achitarea de către rezidentul Parcului IT a obligațiilor fiscale aferente unui contract civil

Suntem o întreprindere înregistrată în calitate de rezident al Parcului IT și achităm lunar impozitul unic, în componența căruia se conține și impozitul pe venit din salariu. Recent am încheiat un contract civil de prestarea a serviciilor cu o persoană fizică terță. Suntem obligați să reținem impozitul pe venit la sursa de plată din venitul care se va achita persoanei menționate, dacă achităm impozitul unic? În cazul în care urmează să reținem impozitul pe venit la sursa de plată, care este modul de calculare, achitare și  declarare a acestuia și la ce clasificație economică urmează să achităm acest impozit?
 


Detalii