Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Victor Sîrbu

Șef al Direcţiei, Direcția proceduri control
04
05 2020
2014

Unele aspecte ce țin de instituirea moratoriului asupra controalelor fiscale conform Dispozițiilor CSE

În scopul respectării prevederilor Dispoziției nr. 3 din 23 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova (CSE), emisă în conformitate cu art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgență, în partea ce ține de instituirea moratoriului asupra controalelor fiscale, expunem următoarele.

1. Parlamentul RM, prin Hotărârea nr. 55/2020, a declarat stare de urgenţă pe întreg teritoriul RM pe perioada 17 martie – 15 mai 2020. Pe perioada acesteia, CSE va emite dispoziţii care sunt obligatorii şi executorii pentru conducătorii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, ai agenţilor economici, ai instituţiilor publice, precum şi pentru cetăţeni şi alte persoane aflate pe teritoriul RM și intră în vigoare din momentul emiterii.
Detalii
31
01 2020
1261

Aplicarea metodelor indirecte la determinarea veniturilor persoanei fizice

În perioada anilor 2016-2018, SFS a stabilit că persoana fizică X a efectuat cheltuieli ce depășesc suma de 300 mii lei. De asemenea, persoana respectivă desfășoară activitate de întreprinzător în baza patentei eliberate de autoritățile de pe teritoriul din stânga Nistrului, iar conform declarațiilor oferite de aceasta, cheltuielile respective au fost efectuate pentru procurarea mărfurilor care, ulterior, erau comercializate pe teritoriul din stânga Nistrului. În situația descrisă care va fi modalitatea de determinare a venitului impozabil obținut de către persoana fizică respectivă?
Detalii
29
01 2020
1629

Răspunderea pentru prezentarea dărilor de seamă pe taxele locale pe formulare vechi

Agentul economic a prezentat darea de seamă pe taxele locale și darea de seamă pe taxele pentru resursele naturale pentru perioadele fiscale 2016-2018 pe formulare vechi, fiind recepționate de către Serviciul Fiscal de Stat. În situația descrisă, contribuabilul este pasibil de aplicarea sancțiunilor pentru încălcare?

Conform prevederilor art. 187 alin. (1) din CF, în cazurile prevăzute de legislația fiscală contribuabilul este obligat să prezinte în termenul stabilit dări de seamă pentru fiecare tip de impozit sau taxă, pentru primele de asigurare obligatorie de asistență medicală și contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii.
Detalii
22
01 2020
2331

Об обязанности установления POS-терминалов и ответственности за несоблюдение этого требования

Согласно п. 1 ст. 71 Закона № 845/1992 о предпринимательстве и предприятиях, с 1 июля 2012 г. хозяйствующие субъекты (кроме ссудо-сберегательных ассоциаций и микрофинансовых организаций), объем продаж которых от оптовой и/или розничной торговли и/или от оказания услуг превышает 2 млн леев в течение предшествующего календарного года обязаны, до 1 июля следующего года, установить POS-терминалы и обеспечить возможность осуществления платежей с их использованием в подразделениях (кроме сетей мелкорозничной торговли), в которых объем продаж в тот же период превысил 500 тыс. леев.
Detalii
30
12 2019
1191

«Общественные места» в смысле применения ККО

Какие места (территории) относятся к общественным местам, указанным в п. 17 Перечня видов деятельности, специфика которых позволяет осуществлять прием наличных денежных средств без применения контрольно-кассовых машин?

Согласно лит. c) ч. (2) ст. 8 Налогового кодекса №1163/1997, налогоплательщик обязан осуществлять прием наличных денежных средств посредством контрольно-кассового оборудования, соблюдая утвержденные Правительством положения, включая Перечень видов деятельности, специфика которых позволяет осуществлять прием наличных денежных средств без применения контрольно-кассовых машин.
Detalii
30
12 2019
2021

„Locuri publice” în sensul aplicării ECC

Care locuri (teritorii) se consideră drept locuri publice în sensul pct. 17 din Lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără aplicarea echipamentelor de casă şi de control?

Conform art. 8 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal nr. 1163/1997 (CF), contribuabilul este obligat să efectueze încasările bănești în numerar prin intermediul echipamentelor de casă și de control, respectând reglementările aprobate de Guvern, inclusiv Lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor bănești în numerar fără aplicarea mașinilor de casă și de control.
Detalii
09
12 2019
1546

Оформление платежей, поступивших на счет, открытый у оператора платежной системы онлайн (например, PayPal)

В соответствии с положениями ст. 7 Закона о предпринимательстве и предприятиях № 845/1992, предприятие обязано хранить денежные средства в финансовых учреждениях и рассчитываться с национальным публичным бюджетом, со служащими, кредиторами, а также по другим платежным обязательствам через финансово-банковскую систему в порядке, установленном нормативными актами Национального банка Молдовы (НБМ).

Detalii
09
12 2019
1812

Reflectarea plăților efectuate la contul deschis la un operator al unui sistem de plăți online (ех: PayPal)

Conform prevederilor art. 7 din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, întreprinderea, în conformitate cu legislația în vigoare, este obligată să păstreze mijloacele bănești în instituții financiare și să achite plățile la bugetul public național, angajaților, creditorilor, precum și să onoreze celelalte obligații de plată prin sistemul financiar-bancar, în modul stabilit de actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei (BNM).

Detalii
04
12 2019
1390

Sancțiunile aplicate persoanelor fizice pentru nerespectarea modului de prezentare a declarațiilor CET15 și CET18

Codul fiscal statuează că dreptul de a prezenta declarația cu privire la impozitul pe venit îl au toți contribuabilii. Totodată, articolul 83 alin. (2) lit. a) din CF prevede că, sunt obligați să prezinte declarația cu privire la impozitul pe venit persoanele fizice care au obligații privind achitarea impozitului. Acestea sunt:
— persoanele fizice rezidente cetățeni ai RM care nu desfășoară activitate de întreprinzător și pe parcursul perioadei fiscale obțin venituri impozabile din orice surse aflate în RM și din orice surse aflate în afara RM pentru activitatea lor în RM;
— persoanele fizice rezidente cetăţeni ai RM care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi obţin venit din investiţii şi financiar din orice surse aflate în afara RM;
Detalii