Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"

Victor Sîrbu

Șef al Direcţiei, Direcția proceduri control
30
12 2019
351

«Общественные места» в смысле применения ККО

Какие места (территории) относятся к общественным местам, указанным в п. 17 Перечня видов деятельности, специфика которых позволяет осуществлять прием наличных денежных средств без применения контрольно-кассовых машин?

Согласно лит. c) ч. (2) ст. 8 Налогового кодекса №1163/1997, налогоплательщик обязан осуществлять прием наличных денежных средств посредством контрольно-кассового оборудования, соблюдая утвержденные Правительством положения, включая Перечень видов деятельности, специфика которых позволяет осуществлять прием наличных денежных средств без применения контрольно-кассовых машин.
Detalii
30
12 2019
730

„Locuri publice” în sensul aplicării ECC

Care locuri (teritorii) se consideră drept locuri publice în sensul pct. 17 din Lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără aplicarea echipamentelor de casă şi de control?

Conform art. 8 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal nr. 1163/1997 (CF), contribuabilul este obligat să efectueze încasările bănești în numerar prin intermediul echipamentelor de casă și de control, respectând reglementările aprobate de Guvern, inclusiv Lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor bănești în numerar fără aplicarea mașinilor de casă și de control.
Detalii
09
12 2019
686

Оформление платежей, поступивших на счет, открытый у оператора платежной системы онлайн (например, PayPal)

В соответствии с положениями ст. 7 Закона о предпринимательстве и предприятиях № 845/1992, предприятие обязано хранить денежные средства в финансовых учреждениях и рассчитываться с национальным публичным бюджетом, со служащими, кредиторами, а также по другим платежным обязательствам через финансово-банковскую систему в порядке, установленном нормативными актами Национального банка Молдовы (НБМ).

Detalii
09
12 2019
750

Reflectarea plăților efectuate la contul deschis la un operator al unui sistem de plăți online (ех: PayPal)

Conform prevederilor art. 7 din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, întreprinderea, în conformitate cu legislația în vigoare, este obligată să păstreze mijloacele bănești în instituții financiare și să achite plățile la bugetul public național, angajaților, creditorilor, precum și să onoreze celelalte obligații de plată prin sistemul financiar-bancar, în modul stabilit de actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei (BNM).

Detalii
04
12 2019
598

Sancțiunile aplicate persoanelor fizice pentru nerespectarea modului de prezentare a declarațiilor CET15 și CET18

Codul fiscal statuează că dreptul de a prezenta declarația cu privire la impozitul pe venit îl au toți contribuabilii. Totodată, articolul 83 alin. (2) lit. a) din CF prevede că, sunt obligați să prezinte declarația cu privire la impozitul pe venit persoanele fizice care au obligații privind achitarea impozitului. Acestea sunt:
— persoanele fizice rezidente cetățeni ai RM care nu desfășoară activitate de întreprinzător și pe parcursul perioadei fiscale obțin venituri impozabile din orice surse aflate în RM și din orice surse aflate în afara RM pentru activitatea lor în RM;
— persoanele fizice rezidente cetăţeni ai RM care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi obţin venit din investiţii şi financiar din orice surse aflate în afara RM;
Detalii
15
10 2019
789

Depunerea dezacordului la actul de control fiscal

Care este modalitatea de depunere a dezacordului la actul de control fiscal de către contribuabil și procedura de examinare a acestuia de către SFS?

În cazul în care contribuabilul nu este de acord cu conținutul actului de control, ținând cont de prevederile art. 216 alin. (8) din Codul fiscal (CF), acesta este obligat să prezinte în scris, în termen de 15 zile calendaristice de la data semnării actului, dezacordul cu argumente care confirmă poziția acestuia, anexând documentele confirmative respective.
Detalii
09
10 2019
588

Determinarea datei comiterii repetate a încălcării fiscale

Art. 234 alin. (2) din Codul fiscal (CF) prevede că contribuabilul nu poate beneficia de o reducere cu 50% a amenzilor aplicate dacă comite repetat, în decurs de 6 luni consecutive, încălcările fiscale1,2 prevăzute la art. 254 și 2541. Când se consideră ca fiind comise pentru prima oară încălcările menționate – data actului de control sau data emiterii deciziei asupra cazului de încălcare a legislației? Restricția dată se răsfrânge și asupra altor încălcări fiscale prevăzute de CF sau doar pentru încălcările prevăzute la art. 254 (amendă pentru încălcarea regulilor de utilizare a mașinii de casă şi de control) și 2541 (amendă pentru nerespectarea reglementărilor din domeniul transporturilor auto de călători și pentru neeliberarea biletelor de călătorie)?
Detalii
04
10 2019
1104

Санкции за неуплату или недоплату в срок подоходного налога, уплачиваемого в рассрочку

Согласно ч. (1) ст. 84 Налогового кодекса (НК), хозяйствующие субъекты обязаны уплачивать не позднее 25 марта, 25 июня, 25 сентября и 25 декабря налогового года суммы, равные одной четвертой части:
а) исчисленной как налог и подлежащий уплате согласно II разделу НК за данный год, или
b) налога, подлежавшего уплате согласно II разделу НК за предыдущий год.

В соответствии с ч. (1) и (4) ст. 121 НК, под налоговым периодом по подоходному налогу понимается календарный год, по окончании которого определяется налогооблагаемый доход и исчисляется сумма налога, подлежащая уплате. Нужно учитывать, что в отступление от положений ч. (1) для хозяйствующих субъектов, которые в соответствии с положениями Закона о бухгалтерском учете и финансовой отчетности № 287, вправе применять отличный от календарного года отчетный период, налоговый период по подоходному налогу соответствует отчетному периоду для подготовки и представления финансовых отчетов. В этом случае налоговый период составляют любые 12 последовательных месяцев.
Detalii
18
09 2019
1491

Modul de utilizare a ECC în cazul contractării unui împrumut de la persoana fizică

Întreprinderea noastră a contractat un împrumut în numerar, fără dobândă, de la o persoană fizică. Suma va fi restituită creditorului peste două luni. Urmează să reflectăm această sumă drept venit, cu efectuarea încasărilor băneşti în numerar prin intermediul mașinii de casă și control?

Principale acte normative care reglementează domeniul aplicării echipamentelor de casă și de control sunt:
• Codul fiscal nr. 1163/1997 (CF)
• Codul contravențional nr. 218/2008 (CC)
• Hotărârea Guvernului 141/2019 cu privire la aplicarea echipamentelor de casă şi de control la efectuarea decontărilor
Detalii
30
07 2019
1549

Controlul și emiterea Deciziei privind inițierea controlului efectuat de către SFS

Serviciul Fiscal de Stat (SFS), în scopul exercitării administrării fiscale, îndeplinește funcțiile de control fiscal, constatarea contravențiilor, prevenirea şi combaterea încălcărilor fiscale, inclusiv a evaziunii fiscal, constatarea infracțiunilor prevăzute la art.241–242, 244, 2441, 250–253 şi 3351 din Codul penal, cât și de examinare a contestațiilor.
Detalii