Catalogul instituţiilor


Serviciul Fiscal de Stat

activitatea este direcţionată spre îndeplinirea sarcinilor principale – colectarea eficientă a veniturilor bugetare, asigurarea cadrului necesar aplicării unitare a legislaţiei fiscale, obţinerii unor performanţe în vederea asigurării stabilităţii. Serviciul Fiscal de Stat tinde să obţină un grad înalt de conformare voluntară a contribuabililor, oferindu-le soluţii optime şi competente printr-un ansamblu de servicii automatizate de o înaltă calitate, ce corespund ultimelor realizări din domeniul tehnologiilor informaţionale, concomitent cu armonizarea legislaţiei fiscale a Republicii Moldova la standardele internaţionale de administrare fiscală.

www.fisc.md

20
05 2013
3127

Cum se va aprecia valoarea impozabilă a livrării impozabile pentru facturile fiscale care urmează a fi incluse în Registrul general electronic al facturilor fiscale?

Valoarea impozabilă a livrării impozabile, în baza căreia factura fiscală urmează a fi înregistrată în Registrul general electronic al facturilor fiscale, conform art. 97 din Codul fiscal, o constituie valoarea impozabilă a livrării impozabile achitată sau care urmează a fi achitată, fără T.V.A.

(Actualizat prin Ordinul SFS nr. 366 din 20.07.2020)

20
05 2013
1995

Какой будет дата регистрации налоговой накладной в Генеральном электронном регистре налоговых накладных в случае, если дата ее выдачи отличается от даты поставки?

В соответствии с положениями ст. 1181 Налогового кодекса, выданная налоговая накладная, соответствующая требованиям, установленными в данной статье, подлежит обязательной регистрации поставщиком в Генеральном электронном регистре налоговых накладных в течение дня ее выдачи.
20
05 2013
2843

Care va fi data reflectării facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale în cazul în care, data eliberării facturii fiscale diferă de data livrării?

Potrivit prevederilor art. 1181 din Codul fiscal, factura fiscală eliberată, ce corespunde cerinţelor menţionate la acest articol, se supune înregistrării obligatorii de către furnizor în Registrul general electronic al facturilor fiscale în decursul zilei în care aceasta a fost eliberată.
20
05 2013
1920

Имеют ли обязательства по регистрации налоговых накладных в Генеральном электронном регистре налоговых накладных другие субъекты, кроме указанных в ст. 118(1) Налогового кодекса?

Субъекты обложения НДС, которые не соответствуют условиям, перечисленным в ст. 1181 Налогового кодекса, не обязаны регистрировать налоговые накладные в Генеральном электронном регистре налоговых накладных.
20
05 2013
2055

Întreprinderea înregistrată în calitate de plătitor al T.V.A. îşi vinde partea socială – 65% în capitalul social unei alte companii. Care vor fi obligaţiile privind T.V.A. în cadrul acestei tranzacţii economice?

Dacă e să ne referim, în general, la aprecierea obligaţiilor aferente T.V.A., din start trebuie de menţionat că, partea socială, potrivit Legii privind societăţile cu răspundere limitată nr. 135 din 14.06.2007 (Monitorul Oficial nr. 127-130/548 din 17.08.2007), reprezintă o fracţiune din capitalul social al societăţii al cărei cuantum se stabileşte în funcţie de cuantumul aportului şi include toate drepturile şi obligaţiile asociatului. Partea socială este indivizibilă, dacă actul de constituire nu prevede altfel.

Potrivit prevederilor art. 95 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, obiect al impunerii cu T.V.A. îl constituie livrarea mărfurilor şi serviciilor de către subiecţii impunerii, care reprezintă rezultatul activităţii de întreprinzător în Republica Moldova.
Detalii
20
05 2013
1747

Наше предприятие, в связи с заключением с банком контракта о кредите, заложило недвижимое имущество. В связи с невозможностью выполнения обязательств о возврате в срок кредита, банк использовал свое право продажи заложенного имущества в счет оплаты задолженности по кредиту. Какие обязанности по НДС возникают в связи с реализацией имущества? Какой документ и кто должен выписать в адрес покупателя?

В соответствии со ст. 95 (1) Налогового кодекса, объектами налогообложения НДС являются:

a. поставка товаров, услуг субъектами налогообложения, являющаяся результатом их предпринимательской деятельности в Республике Молдова;

b. импорт в Республику Молдова товаров, за исключением импортируемых физическими лицами товаров для личного пользования или потребления, стоимость которых не превышает лимит, установленный действующим законодательством;
Detalii
20
05 2013
2029

Каков срок регистрации налоговых накладных в Генеральном электронном регистре налоговых накладных?

Согласно положениям ст. 1181 Налогового кодекса, выписанная налоговая накладная, которая соответствует требованиям, установленным в данной статье, подлежит обязательной регистрации поставщиком в Генеральном электронном регистре налоговых накладных в течение дня, в котором она была выдана.

В то же время, в соответствии с п. 5 Инструкции о порядке регистрации налоговых накладных в Генеральном электронном регистре налоговых накладных, утверждённой Приказом ГНИ № 446 от 21 июня 2012, выданная налоговая накладная подлежит обязательной регистрации поставщиком в вышеуказанном Регистре до 23:59:59 дня, в котором она была выдана. Моментом регистрации налоговой накладной в Генеральном электронном регистре налоговых накладных считается момент подтверждения её регистрации в данном Регистре.
Detalii
20
05 2013
2152

Care este termenul de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale?

Potrivit prevederilor art. 1181 din Codul fiscal, factura fiscală eliberată, ce corespunde cerinţelor menţionate la acest articol, se supune înregistrării obligatorii de către furnizor în Registrul general electronic al facturilor fiscale în decursul zilei în care aceasta a fost eliberată.

Totodată, potrivit pct. 5 din Instrucţiunea privind modul de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale aprobată prin Ordinul IFPS nr. 446 din 21 iunie 2012, factura fiscală eliberată se supune înregistrării obligatorii de către furnizor în Registrul menţionat pînă la ora 23:59:59 a zilei în care aceasta a fost eliberată. Momentul înregistrării facturii fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale se consideră momentul acceptării acesteia în Registrul dat.
Detalii
20
05 2013
2686

Какие налоговые накладные следует регистрировать в Генеральном электронном регистре налоговых накладных?

Согласно положениям ст. 1181 Налогового кодекса, в Генеральном электронном регистре налоговых накладных регистрируются выданные налоговые накладные, общая облагаемая стоимость поставки в которых превышает сумму:
Detalii