Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.
Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale. Conținutul revistei
14
10 2021
152

CET18 în cazul schimbării de către persoana fizică a locului permanent de trai (plecarea din Moldova)

 În anul 2021 persoana fizică rezidentă intenționează să-și schimbe locul permanent de trai din Republica Moldova în Canada. De asemenea, în lunile august-septembrie 2021 aceasta a înstrăinat două imobile la un preț mai mare decât au fost procurate în 2010 și,  respectiv, 2016. Un apartament a servit în calitate de locuință de bază. Ținând cont de situația expusă, când și care declarație urmează să depună persoana și este aceasta obligată să reflecte în Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit rezultatul de la înstrăinarea și a locuinței de bază?


Detalii
15
10 2021
388

Obligațiile fiscale privind impozitul pe venit în cazul retragerii de către persoana fizică nerezidentă a cotei din capitalul social al SRL

Două persoane fizice, una rezidentă a Republicii Moldova, iar cealaltă – nerezidentă, în anul 2018 au constituit societatea cu răspundere limitată „B”. Fiecare din persoanele menţionate a depus în capitalul social al acesteia câte 50 000 lei. Ulterior, în luna septembrie 2021, persoana fizică nerezidentă și-a retras cota sa de participare în capitalul social al SRL „B”. În asemenea caz, apare sau nu obligația de reţinere a impozitului pe venit din suma retrasă de către nerezident sau acesta urmează să declare de sine stătător suma primită? 

Detalii
15
10 2021
341

Documentarea și regimul fiscal al închirierii apartamentelor pentru angajați

O întreprindere din mun. Bălți timp de o lună acordă servicii de instalare a unor echipamente companiei din mun. Chișinău. Pentru aceasta agentul economic din Bălți a închiriat de la două persoane fizice, pentru o perioadă de o lună două apartamente în mun. Chișinău în care vor locui angajații întreprinderii delegați. Are obligația sau nu întreprinderea în situaţia dată să declare ca subdiviziune apartamentele închiriate? Care este regimul fiscal al cheltuielilor suportate de întreprindere și, respectiv, veniturile obținute de persoanele fizice, proprietari ai apartamentelor?


Detalii
15
10 2021
399

Impozitul pe venit în cazul transmiterii fondatorilor GȚ lichidate a tehnicii agricole și altor echipamente

 Ca rezultat al înstrăinării terenurilor agricole ce au aparținut gospodăriei țărănești (GȚ) „X”, fondatorii acesteia au decis lichidarea GȚ și, respectiv, a apărut necesitatea transmiterii fondatorilor tehnicii agricole și altor echipamente. În cazul dat, apar sau nu anumite obligaţii fiscale aferente impozitului pe venit?

În contextul situaţiei examinate este necesar de menționat că, potrivit art. 14 alin. 1 din Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi nr. 845-XII din 03.01.1992 (Legea nr. 845/1992), întreprindere individuală este întreprinderea care aparţine cetăţeanului, cu drept de proprietate privată, sau membrilor familiei acestuia, cu drept de proprietate comună.


Detalii
14
10 2021
246

Procurarea revistelor şi cataloagelor specializate oferite gratis clienților. Cheltuieli deductibile sau nu?

Întreprinderea „X” acordă servicii de confecționare și reparație a mobilei. În cadrul prezentărilor agentul economic suportă anumite cheltuieli oferind potențialilor clienți cataloage și reviste din domeniul design și mobilă pentru care nu se încasează mijloace bănești. În acest context, sunt deductibile sau nu în scopuri fiscale asemenea cheltuieli suportate de întreprinderea „X”? 


Detalii
15
10 2021
1779

Увольнение работника за отсутствие на работе без уважительных причин

Увольнение [расторжение по инициативе работодателя индивидуального трудового договора (ИТД)] согласно п. h) ч. (1) ст. 86 ТК допускается за отсутствие на работе БЕЗ уважительных причин в течение ЧЕТЫРЕХ ЧАСОВ подряд (без учета перерыва  для приема пищи) в течение рабочего дня.
Со всеми нюансми увольнения работника за отсутствие на работе без уважительных причин можно ознакомиться в нижеследующей статье.


Detalii

15
10 2021
1837

Restricţii legale privind efectuarea muncii de noapte

Munca prestată în timp de noapte este retribuită cu aplicarea adaosului în mărime de cel puțin jumătate din salariul de bază pe unitate de timp stabilit salariatului. În tabelul de mai jos găsiţi norme juridice în vigoare cu privire la limitarea efectuării a muncii de noapte. Pentru încălcarea cerințelor legale privind efectuarea muncii pe timp de noapte poate fi aplicată sancţiunea sub formă de amendă în cazurile și în limitele prevăzute de legislaţie.


Detalii

15
10 2021
217

Contabilitatea costurilor activităților auxiliare și costurilor indirecte de producție la entitățile cu activitate extractivă

Contabilitatea activităților auxiliare


În componența activităților auxiliare la entitățile cu activitate extractivă pot fi incluse:
• secția de reparație a mijloacelor fixe (subcontul 8121);
• transportul auto (subcontul 8122);
• asigurarea cu energie electrică (subcontul 8123);
• întreținerea și exploatarea buldozerelor (subcontul 8124);
• întreținerea și exploatarea compresoarelor (subcontul 8125) etc.


Detalii

15
10 2021
342

Юридические, бухгалтерские и налоговые аспекты роспуска предприятия

 Каков порядок роспуска предприятия?

Рассматривая вопросы роспуска предприятия следует принимать во внимание положения следующих законодательных актов Республики Молдова:
• Гражданский кодекс № 1107 от 06.06.2002 (ГК),
• Закон № 220 от 19.10.2007 o государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (Закон № 220/2007),
• Налоговый кодекс № 1163/1997 от 24.04.1997 (НК).


Detalii

15
10 2021
194

Determinarea bazei valorice la înstrăinarea activelor obținute în urma privatizării

 Persoana fizică a obținut în anul 1999 un garaj în baza listei de privatizare eliberate de Cooperativa de construcție a garajelor „X”. Pe parcursul anilor garajul a fost renovat, iar în anul 2021 acest bun a fost înstrăinat în baza unui contract de vânzare-cumpărare. Cum urmează a fi determinată baza valorică în cazul dat? 

Prevederile cap. 5 „Creșterea și pierderea de capital” al Titlului II din CF se aplică contribuabililor persoane fizice rezidenţi și nerezidenţi ai RM care nu practică activitate de întreprinzător și care vând, schimbă sau înstrăinează sub altă formă active de capital.


Detalii