Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 2 (12)2013

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
09
06 2013
3966

Vitalie Coceban : "Contul curent fiscal on-line – un nou serviciu pentru contribuabili"

Dezvoltarea serviciilor electronice în cadrul Serviciului Fiscal de Stat este un proces continuu şi consecutiv, ce se realizează în baza „Planului de dez-voltare a Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2011-2015”. Politica de ad-ministrare fiscală este orientată spre o interacțiune comodă, prietenoasă şi transparentă cu contribuabilii, utilizînd pe larg tehnologiile informaționale şi mediul de comunicare – internet. În acest sens, se identifică permanent noi modalități de interacțiune cu agenții economici şi persoanele fizice, ast-fel încît să se contribuie la promovarea continuă a spiritului de conformare voluntară, şi uşurarea executării obligațiilor fiscale de către contribuabili. Implementarea serviciului a fost posibil cu suportul Programului USAID Comerţ, Investiții şi Reglementarea Activităţii de Întreprinzător (BRITE), Î.S. „Fiscservinform” şi compania DAAC System Integrator.
Detalii
18
03 2013
5970

Despre impozite şi taxe în Franța

În Săptămâna Mare, tot francezul primeşte prin poştă formularul de plată al impozitelor. Să le completezi e un adevărat martiriu. Fericiţi cei careşi plătesc impozitele în România!…

În Franţa, declararea impozitelor e un eveniment național. Înaintea datei fatidice sunt organizate zile speciale în media: comentarii, interviuri, trezorieri şi consilieri fiscali umplu emisiunile de la radio. Toţi te sfătuiesc cum să faci ca să plăteşti în mod legal mai putin impozit; ce abateri, reduceri, deduceri şi combine au mai apărut în hăţişul fiscal deja existent.
Detalii
18
03 2013
3701

Analiza veniturilor încasate la bugetul public naţional în anul 2012, administrate de Serviciul Fiscal de Stat

La situaţia din 31 decembrie 2012 de către Serviciul Fiscal de Stat au fost încasate venituri la bugetul public naţional în sumă de 19 028,1 mil.lei (100,3% faţă de nivelul planificat). Corespunzător componentelor bugetului public naţional sumele încasate în valoare absolută şi valoare procentuală faţă de nivelul planificat se prezintă după cum urmează:
Detalii
18
03 2013
2849

Людмила Лапицкая: "Доход от операционной деятельности: объект обложения подоходным налогом по ставке 3%"

Законом 267 от 23 декабря 2011 года, опубликованным в Официальном Мониторе 13 января 2012 года, в Налоговый кодекс РМ была введена глава 71 «Налогообложение хозяйствующих субъектов – субъектов сектора малых и средних предприятий». Следует отметить, что данные дополнения вступили в силу со дня их опубликования, то есть с 13 января 2012 года. Согласно статье 76 «Вступление закона в силу» Конституции Республики Молдова: «закон публикуется в Официальном мониторе Республики Молдова и вступает в силу в день опубликования или в срок, предусмотренный в самом законе». В данной ситуации возникает законный вопрос: в период с 1 по 12 января 2012 г, какой налоговый режим в части подоходного налога для предприятий малого бизнеса применять? Вопрос, конечно, носит юридический характер, так как здесь налицо ряд юридических коллизий. Бухгалтера же разрешили этот вопрос в пользу государства, хотя бы потому, что пункт 2 статьи 544 «Порядок исчисления, уплаты и декларирования» Налогового кодекса говорит о том, что «исчисление налога осуществляется ежеквартально». Вместе с тем, взаимозависимые лица — государство и налогоплательщики — должны быть объективны и корректны по отношению друг к другу.
Detalii
18
03 2013
3030

Людмила Лапицкая: "Некоторые особенности отражения в бухгалтерском учете доходов"

Вопросы корректного отражения в учете доходов, расходов, финансовых результатов всегда являются приоритетными для предприятия, однако особую актуальность они приобретают в период составления финансовой и налоговой отчетности за соответствующий отчетный год. В период осуществления подготовительных работ по составлению финансовой отчетности бухгалтеру еще раз, уже на завершающем этапе, необходимо проверить правильность признания, оценки и отражения в учете доходов и расходов, их корректного отнесения на соответствующий период. Эти работы являются предварительными, и для правильного заполнения декларации по подоходному налогу VEN 12 за отчетный год необходимо сравнить доходы и расходы, признанные согласно положениям Национальных стандартов бухгалтерского учета и Налогового кодекса. Особую значимость эти вопросы приобретают в переходный период: декабрь отчетного года – январь следующего. Важно, чтобы все доходы и расходы были правильно отражены и отнесены к соответствующему периоду.
Detalii
18
03 2013
3206

Maia Tverdohleb: „Conformarea fiscală 2012"

Programul de conformare din acest an a fost elaborat pentru susținerea conformării voluntare şi identificare/descurajare a contribuabililor care au decis sa nu se conformeze, iar rezultatele vor conduce la reducerea decalajului fiscal

Serviciul Fiscal de Stat a evaluat rezultatele implementării Programului de conformare a contribuabililor pentru anul 2012. Obiectivul Programului de conformare este de a promova un nivel ridicat de conformare voluntară a contribuabililor din Moldova cu legislaţia fiscală, inclusiv prin acces uşor la drepturile legale şi prin micşorarea costurilor de raportare fiscală.
Detalii
18
03 2013
4208

Лилиана Агаркова: "Досудебное урегулирование налоговых споров"

Грамотно сбалансированное и эффективное налоговое администрирование, сочетающее в себе интересы и государства, и налогоплательщиков, является важнейшей составляющей экономических, социальных и политических преобразований в стране.

Зарождение идеи прав человека наблюдается уже в древнегреческих полисах. Оно прослеживается в Конституции, разработанной орхоитом Солоном в VI веке до н.э. Наряду с элементами демократии, в ней предпринималась попытка закрепить право привлечения к ответственности государственных чиновников.
Detalii
18
03 2013
2454

Mihail Garmandir și Irina Cebaniuc: "Cu privire la Comisia de disciplină"

Constituţia Republicii Moldova cert consfinţește că cetăţenii, cărora le sunt încredinţate funcţii publice, au obligaţiunea și răspund de exercitarea cu credinţă a atribuţiilor ce le revin și, în conformitate cu legislaţia, depun jurămîntul.

Indiferent de treapta ierarhică a funcţionarului fiscal, acesta trebuie să se călăuzească în exerciţiul funcţiunii de următoarele principii: legalitate, imparţialitate, independenţă, profesionalism, loialitate. Funcţionarul fiscal supraveghează respectarea legislaţiei de către contribuabili, administrează acumularea veniturilor la buget, prestează servicii persoanelor fizice și juridice etc., iar în aceste condiţii orice funcţionar trebuie să dea dovadă de perseverenţă, capabilitate, inteligenţă și dăruire de sine, să respecte standardele corespunzătoare de comportament etic al funcţionarului fiscal.
Detalii
18
03 2013
3829

Oleg Lupașco: "Metodologia măsurilor de asigurare și executare silită aplicate de organele fiscale"

I. Aplicarea măsurilor de asigurare în vederea stingerii restanţelor contribuabililor faţă de buget

1. Metodologia aplicării suspendării operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului restanţier

Suspendarea operaţiunilor la conturile bancare, cu excepţia celor de împrumut, a conturilor bancare deschise, conform prevederilor acordurilor de împrumut încheiate între Republica Moldova şi donatorii externi, şi a conturilor bancare provizorii (de acumulare a mijloacelor financiare pentru formarea sau majorarea capitalului social), precum şi celor ale persoanelor fizice care nu sînt subiecţi ai activităţii de întreprinzător, este o măsură prin care organul fiscal limitează dreptul contribuabilului de a folosi mijloacele băneşti care se află şi/sau se vor depune la conturile lui bancare şi de a folosi noile conturi, deschise în aceeaşi sau în o altă instituţie financiară (sucursala sau filiala acesteia).
Detalii
18
03 2013
3412

Înstrăinarea bunurilor imobiliare

În practică, la contribuabili deseori apar întrebări cu privire la utilizarea scutirii, prevăzute în art. 41 din Codul Fiscal. De exemplu, cum se calculează corect creşterea de capital (anexa nr. 1 la Declarația cu privire la impozitul pe venit forma CET 08) în cazul înstrăinării (vînzării) bunurilor imobiliare, avînd la dispoziție atît valoarea bunului imobil, conform informației organului cadastral, cît şi valoarea bunului imobil, conform contractului de vînzare-cumpărare?
Detalii