Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 4 (14)2013

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
30
07 2013
2977

Ala Bujnița: „Despre modul de aplicare a formelor tipizate în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 101 din 05.02.2013 cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atestă rezidenţa şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova”

În conformitate cu prevederile art. 793 din Codul fiscal, forma certificatelor care atestă reşidenţa şi impozitele achitate de către nerezidenţi în Republica Moldova, precum şi lista documentelor, în baza cărora se eliberează acestea, se stabilesc de Guvern.
Detalii
30
07 2013
2915

Valeriu Severin: „Aspecte privind contestarea posturilor fiscale”

În ultimii ani în Republica Moldova tot mai des se utilizează de către Serviciul Fiscal de Stat practica instituirii posturilor fiscale. Însă acest lucru, pe lîngă beneficiile aduse, creează uneori, inclusiv, nemulţumiri din partea contribuabililor.

Potrivit prevederilor art. 146 alin. (2) şi (3) din Codul fiscal, posturile fiscale pot fi staţionare, mobile şi electronice. Postul fiscal staţionar este amplasat într-un loc stabil şi special amenajat, unde îşi exercită atribuţiile. Postul fiscal mobil, asigurat cu mijloace tehnice, inclusiv de transport, se deplasează, după caz, în raza teritoriului controlat. Postul fiscal electronic reprezintă o soluţie tehnico-informaţională de transmitere şi stocare în mod electronic a informaţiei, care poate fi utilizată în mod direct sau indirect la determinarea obligaţiei fiscale. Postul fiscal staţionar sau postul fiscal mobil este constituit din cel puţin un funcţionar fiscal şi, în funcţie de caz şi de modul de efectuare a controlului, din angajaţi ai organelor afacerilor interne sau ai altor organe. Postul fiscal electronic este constituit din soluţia tehnico-informaţională de transmitere a informaţiei în formă electronică, folosind reţelele de comunicaţii, de la contribuabil către sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat.
Detalii
30
07 2013
3239

Natalia Plămădeală: "Privind aplicarea sancțiunii determinate de art. 255 al Codului fiscal în cazul închiderii subdiviziunilor care nu funcționează de mult timp"

Aplicarea în practică de către organele fiscale a prevederilor art. 255 din Codul fiscal denotă faptul neexecutării de către contribuabili a unor obligații, ce tin de declararea adresei juridice, a sediilor subdiviziunilor și a altor informații expres reglementate de Codul fiscal.

Cu referire la declararea închiderii subdiviziunilor, care nu funcționează, aducem spre cunoștință următoarele.
Detalii
29
07 2013
3502

Practica internaţională de administrare a impozitului pe venit aferent creşterii de capital. Lecţii de învăţat pentru Republica Moldova

Determinarea impozitului pe venit din creşterea de capital este o provocare atît pentru persoana fizică şi juridică, cît şi pentru administraţia fiscală.

Baza normativă, ce ţine de aplicarea impozitului pe venit la creşterea de capital, este prevăzută în Capitolul 5 „Creşterea şi pierderile de capital” din Titlul II al Codului fiscal.
Detalii
26
07 2013
4800

Запуск электронной версии периодического издания «Monitorul Fiscal FISC.md»

Информационное общество предъявляет новые требования к скорости и объему передаваемой информации. Следуя велению времени и Стратегическому плану на 2011-15 гг., Государственная налоговая служба стремится предоставлять налогоплательщикам больше качественной информации.

В Стратегическом плане развития ГГНИ на 2011-15 гг. предусмотрено «непрерывное продвижение духа добровольного соблюдения законодательства налогоплательщиками при декларировании и уплате налоговых обязательств, усиление гражданской ответственности в налоговой сфере за счет установления общих партнерских принципов в отношениях с деловыми кругами и гражданами, основанных на взаимном доверии и поддержке, предоставлении оптимальных и компетентных решений, воплощенных в комплексе автоматизированных высококачественных услуг, оказываемых на основе последних достижений в области информационных технологий, а также с учетом гармонизации налогового законодательства Республики Молдова в соответствии с международными стандартами в области налогового администрирования».
Detalii
26
07 2013
3249

Cu privire la activitatea companiilor şi brokerilor de asigurări/reasigurări

Generalităţi
Asigurarea constă în protecţia financiară pentru pierderile cauzate de o gamă largă şi variată de riscuri.
În Republica Moldova, piaţa asigurărilor este reglementată de o serie de acte legislative şi normative. Principalul act legislativ în domeniul asigurărilor este Legea nr. 407-XVI din 21 decembrie 2006 cu privire la asigurări. Acest act legislativ reglementează modul de organizare şi funcţionare a asigurărilor, reasigurărilor, precum şi supravegherea activităţii acestora. Nu sunt acoperite asigurările sociale de stat, asigurările obligatorii de asistenţă medicală, asigurările obligatorii pentru unele categorii de persoane şi fondurile nestatale de pensii. După modul de asigurare, există două forme: obligatorie şi benevolă (facultativă).
Detalii
26
07 2013
2298

Tokhir Mirzoev: contribuabilul va fi fericit dacă nu i se va cere nimic mai mult decît să-și plătească impozitele

Dle Mirzoev, de ce în Moldova oamenilor nu le place să plătească impozitele și, să-i spunem pe șleau, mulți nici nu le plătesc?

Auzind întrebarea, mai întîi am zîmbit, apoi m-am pus pe gînduri. Mi-am amintit de zicala cu două lucruri inevitabile în viață – moartea și impozitele… Desigur, nimeni nu e bucuros să plătească impozite, însă în multe alte țări acestea se plătesc la un nivel mai înalt, pentru că există, în primul rînd, înţelegerea că veniturile din impozite sunt folosite pentru a asigura binele public și, în al doilea, încrederea că acești bani vor fi utilizați în folosul societății. În afară de aceasta, este mai complicat de comis evaziuni fiscale și acestea se sancționează mai dur. Asta dacă facem o comparație cu țările dezvoltate. Cred că acestea ar fi direcțiile în care trebuie să fie concentrate eforturile autorităților – cooperarea cu mediul de afaceri, societatea în general, pe de o parte, și îmbunătățirea calității administrării fiscale, pe de altă parte. Atunci am putea spera că vor fi înregistrate progrese.

Detalii
25
07 2013
4154

Лилиана Агаркова: Налоговые обязательства при ликвидации, реорганизации хозяйствующих субъектов

Бухгалтеры шутят: «Не торопитесь выбрасывать старые регистры и отчёты! Выбросьте их не спеша, с наслаждением.»

Теме ликвидации и реорганизации хозяйствующих субъектов в рамках Налогового кодекса уже была посвящена статья в нашем журнале, однако, учитывая ее актуальность, продолжим эту тему под другим углом зрения.
Detalii
25
07 2013
3584

Mihail Garmandir, Irina Cebaniuc: Procedura de insolvabilitate a întreprinderilor Intentarea procesului de insolvabilitate şi efectele juridice ale acestuia

Cadrul juridic pentru satisfacerea creanţelor creditorilor din contul patrimoniului debitorului, prin aplicarea faţă de acesta a procedurii planului sau prin lichidarea patrimoniului debitorului şi distribuirea produsului obţinut, este stabilit de prevederile Legii insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012.

Prezenta lege este aplicabilă persoanelor juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, întreprinzătorilor individuali, inclusiv titularilor de patentă de întreprinzător, societăţilor de asigurări, fondurilor de investiţii, companiilor fiduciare, organizaţiilor necomerciale, înregistrate în Republica Moldova în modul stabilit. Prezenta lege nu se aplică băncilor.

Procesul de insolvabilitate se desfăşoară în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă, Codului civil, Legii insolvabilităţii şi a Codului fiscal.

Detalii
25
07 2013
3278

Victoria Belous: Unele aspecte ale aplicării amenzilor contravenționale persoanelor juridice

Conform prevederilor art. 34 alin. (22) și alin. (23) Cod contravențional (modificat și completat prin Legea nr. 101 din 13 decembrie 2012 „Pentru modificarea și completarea unor acte legislative”), comiterea repetată de către persoana juridică, în decursul unui an calendaristic, a încălcărilor specificate în partea specială a cărţii întîi a prezentului cod, se sancţionează cu amendă în mărime dublă din suma amenzii în valoarea limitei maxime, indicată în partea specială a cărţii întîi.
Detalii