Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 3 (19)2014

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
09
07 2014
2169

Cum urmează a fi aplicate prevederile Titlului II al CF, în cazul în care un agent economic, fiind subiect al impunerii cu IVAO, achită, în prealabil, dividende fondatorilor săi, unul din care fiind rezident al Republicii Armenia şi deţine circa 30% din capitalul statutar al companiei moldoveneşti?

Pentru început, întrebarea urmează a fi privită din două perspective: perspectiva agentului economic, în calitatea sa de subiect pasibil impozitării cu impozitul pe venit şi perspectiva agentului economic în calitatea sa de subiect ce este obligat să reţină la sursă impozitul pe venit.
Detalii
03
06 2014
2778

Территориальным кадастровым органом 29 июля 2013 г. было зарегистрировано право собственности на строение, предназначенное для жилья (жилой дом), строительство которого не было завершено в течение пяти лет с начала строительных работ. В ноябре 2013 г. степень завершения данного строительства достигла 50%, а согласно письму, полученному от территориального кадастрового органа, строение не было оценено в целях налогообложения.

Также следует отметить, что по завершении строительных работ данного жилого дома будут сданы в эксплуатацию квартиры, которые в бухгалтерском учете зарегистрированы как товар, подлежащий продаже. С учетом вышеизложенного возникает вопрос: считается ли данное строение (жилой дом) объектом налогообложения, по которому следует исчислять налог на недвижимое имущество?

В соответствии с предписаниями ч. (1) ст. 277 НК, субъектами налогообложения являются юридические и физические лица – резиденты и нерезиденты Республики Молдова:
Detalii
03
06 2014
2253

La data de 29 iulie 2013 de către organul cadastral teritorial a fost înregistrat dreptul de proprietate asupra unei construcţii cu destinaţie locativă (bloc locativ), rămasă nefinisată timp de 5 ani de la începerea lucrărilor de construcţie. În luna noiembrie 2013 construcţia respectivă a atins gradul de finisare de 50%, iar, potrivit scrisorii parvenite de la organul cadastral teritorial, aceasta nu a fost evaluată în scopul impozitării.

Totodată, menţionăm că la finisarea lucrărilor de construcţie a blocului locativ vor fi date în exploatare apartamente, în evidenţa contabilă acestea înregistrîndu-se ca marfă destinată vînzării. Avînd în vedere cele expuse, apare construcţia în cauză (blocul locativ) ca obiect al impunerii pentru care urmează să se calculeze impozitul pe bunurile imobiliare?

În conformitate cu prevederile art. 277 alin. (1) al CF, subiecţi ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare sunt persoanele juridice şi persoanele fizice rezidenţi şi nerezidenţi ai Republicii Moldova:
Detalii
03
06 2014
3559

В связи с введением в статью 3 Закона № 93 от 15.07.1998 о предпринимательском патенте части (11), на основании которой запрещается одновременное обладание патентообладателем двумя и более действительными патентами на один и тот же вид деятельности, осуществляемой в одном и том же месте, возникает вопрос, вправе ли лицо иметь одновременно статус учредителя и директора коммерческого общества и предпринимательский патент на один и тот же вид деятельности,

осуществляемый в одном и том же месте и в течение того же интервала времени дня?

Закон № 93-XIV от 15.07.1998 о предпринимательском патенте (далее – Закон) регламентирует осуществление отдельных видов предпринимательской деятельности при упрощенной системе регистрации, налогообложения, учета и отчетности на основе использования предпринимательского патента.
Detalii
03
06 2014
2458

În legătură cu introducerea în articolul 3 al Legii nr. 93 din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător a alineatului (11), care prevede că se interzice deţinerea de către acelaşi titular a două sau mai multe patente valabile concomitent pentru acelaşi gen de activitate desfăşurată în acelaşi loc, apare întrebarea dacă este în drept să deţină aceeaşi persoană, concomitent cu statutul de fondator şi director al societăţii comerciale

şi patentă de întreprinzător pentru acelaşi gen de activitate, desfăşurată în acelaşi loc şi în acelaşi interval de timp al zilei?

Legea nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător (în continuare — Lege) reglementează desfăşurarea unor genuri de activitate de întreprinzător printr-un sistem simplificat de înregistrare, impozitare, evidenţă şi de dări de seamă în baza utilizării patentei de întreprinzător.
Detalii
03
06 2014
2438

В декабре 2013 года органом местного публичного управления при утверждении бюджета на 2014 год были утверждены и решения по установлению местных сборов для налогового периода, соответствующего 2014 году. Однако ставки установленных местных сборов значительно превысили максимальные пределы, утверждённые впоследствии Законом о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 324 от 23.12.2013 г. (МО № 320-321/871 от 31.12.2013 г.).

К примеру – ставка сбора на благоустройство территорий, установленная решением Местного совета на территории примэрии Драсличены Криулянского района, составила 100 леев, а ставка за объекты торговли и/или объекты по оказанию социальных услуг составила 20 000 леев.

В этой связи, учитывая тот факт, что Законом № 324 от 23.12.2013 г. были установлены максимальные ставки местных сборов, применимы ли ставки по установленным вышеназванным местным сборам, или необходимо применять ставки в пределах максимальных размеров, утверждённых Парламентом?

Detalii
03
06 2014
2119

În decembrie 2013, de către autoritatea publică locală, odată cu aprobarea bugetului pentru anul 2014, au fost aprobate şi deciziile privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru perioada fiscală aferentă anului 2014. Însă cotele concrete stabilite la taxele locale au depăşit în mod semnificativ limitele maxime aprobate ulterior prin Legea nr. 324 din 23.12.2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (MO nr. 320-321/871 din 31.12.2013).

De exemplu, taxa pentru amenajarea teritoriului, stabilită prin decizia consiliului local pe teritoriul primăriei Drăsliceni din raionul Criuleni a constituit 100 de lei, iar mărimea taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială a fost fixată la 20 000 de lei. În acest context, avînd în vedere faptul că, prin Legea nr. 324 din 23.12.2013 au fost stabilite cotele maxime pentru taxele locale, apare întrebarea dacă mai sunt aplicabile cotele stabilite la taxele locale menţionate mai sus sau urmează să fie aplicate cotele în limita plafoanelor maximale, aprobate de Parlament?
Detalii
03
06 2014
3602

Физическое лицо является владельцем автомобиля, зарегистрированного в Республике Молдова. Автомобиль был приобретен в конце декабря 2007 года. Ежегодно – в конце декабря – при прохождении обязательного технического тестирования владелец уплачивает сбор за пользование автомобильными дорогами автомобилями, зарегистрированными в Республике Молдова.

30 декабря 2013 года владелец уплатил в банковское учреждение сбор за пользование дорогами, предупредив оператора, что это сбор за 2014 год, так как технический осмотр автомобиля должен был быть произведен 2 января 2014 года. Однако при прохождении технического осмотра в бухгалтерии станции сказали, что платёжное поручение недействительно, так как оно с прошлого года. Верны ли в указанном случае действия станции тестирования, и действительно ли необходимо во второй раз уплатить сбор?

В соответствии с положениями ст. 337 НК, субъектами налогообложения по сбору за пользование автомобильными дорогами автомобилями, зарегистрированными в Республике Молдова, являются физические и юридические лица – владельцы автомобилей, зарегистрированных в Республике Молдова.
Detalii
03
06 2014
2758

Persoana fizică este proprietar al unui automobil înregistrat în Republica Moldova. Automobilul a fost achiziţionat la sfîrşitul lunii decembrie 2007. Anual, la sfîrşitul lunii decembrie, odată cu efectuarea testării tehnice obligatorii proprietarul achita taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova.

La 30 decembrie 2013 proprietarul a plătit la o instituţie financiară taxa pentru folosirea drumurilor, atenţionînd operatorul asupra faptului că aceasta reprezintă achitarea taxei pentru anul 2014, întrucît testarea tehnică a automobilului urma să se efectueze la 2 ianuarie 2014. Însă, la momentul efectuării reviziei tehnice în contabilitatea staţiei i s-a comunicat că ordinul de plată nu mai este valabil pentru că este din anul trecut. Sunt corecte acţiunile staţiei de testare în cazul dat şi este oare într-adevăr nevoie de achitat taxa a doua oară?

În conformitate cu prevederile art. 337 din CF, subiecţi ai impunerii cu taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova sînt persoanele fizice şi persoanele juridice posesoare de autovehicule înmatriculate în Republica Moldova.
Detalii
03
06 2014
3333

Исходя из положений ч. (11) ст. 352 НК, субъекты налогообложения по сбору за пользование автомобильными дорогами автомобилями с превышением допустимых общей массы, весовых нагрузок на ось или габаритных параметров - резиденты Республики Молдова, занимающиеся предпринимательской деятельностью, должны ежеквартально, к последнему числу месяца, следующего за отчетным кварталом, в котором были получены документы, необходимые для передвижения при превышении допустимых нормативов,

представлять территориальной государственной налоговой инспекции по месту своего нахождения отчётность по исчисленной сумме сбора в форме, установленной ГГНИ Приказом № 274 от 07.03.2013 г. (МО № 56-59/331 от 15.03.2013 г.) — Отчёт по сбору за пользование автомобильными дорогами автомобилями с превышением допустимых общей массы, весовых нагрузок на ось или габаритных параметров (форма TDL 13).

Необходимо ли данной категории налогоплательщиков представлять соответствующий отчёт в случае, когда органом дорожной полиции и/или работником органа, уполномоченного выдавать специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам общего пользования автомобилей с превышением допустимых общей массы, весовых нагрузок на ось или габаритных параметров, составлен протокол об отсутствии специального разрешения или если габаритные параметры не совпадают с указанными в специальном разрешении?

Detalii