Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 6 (34)2016

Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
03
11 2016
1106

Agenția turistică vinde bilete aeriene către persoane fizice. Cum se impozitează cu TVA livrarea acestora?

În conformitate cu art. 104 lit. a) din CF, serviciile de comercializare a biletelor de călătorie în trafic internațional se impozitează la cota zero a TVA.

Așadar, serviciul de comercializare a biletelor aeriene oferit de către agenție, în cazul în care nu constituie parte a pachetului turistic, se impozitează cu TVA la cota zero, în conformitate cu prevederile art. 104 lit. a) din CF.
Detalii
02
11 2016
1487

Может ли в налоговую накладную на поставку услуг по аренде недвижимого имущества быть включена и пеня за несвоевременную уплату услуг по аренде?

Объектом обложения НДС, согласно ч. (1) ст. 95 НК, признается поставка товаров, услуг, осуществленная субъектами налогообложения, являющаяся результатом их предпринимательской деятельности в Республике Молдова.
Detalii
02
11 2016
1418

Имеет ли право предприятие на зачет НДС, если налоговая накладная была выписана 30.06.2016 г., дата фактической поставки товара – 01.07.2016 г., а предприятие зарегистрировано как плательщик НДС 01.07.2016 г.?

В соответствии с ч. (1) ст. 117 НК, субъект налогообложения, осуществляющий облагаемую поставку на территории страны, обязан представить покупателю (получателю) налоговую накладную на данную поставку. Представление налоговой накладной осуществляется на момент возникновения налогового обязательства, установленного статьей 108 НК.
Detalii
28
10 2016
1157

Privind reținerile la sursă a impozitului pe venit din plățile acordate nerezidentului

Pe parcursul anului entitatea „B” SRL a beneficiat lunar de servicii informaționale, care au fost prestate de o persoană juridică nerezidentă (rezidentă a Germaniei). Până în luna curentă întreprinderea „B” SRL a efectuat plăţi în folosul nerezidentului, reținând la sursă impozit pe venit în mărime de 12%, însă în luna curentă nerezidentul i-a prezentat entității „B” SRL certificatul de rezidenţă pentru a beneficia de prevederile Acordului între state pentru evitarea dublei impuneri. Urmează de stabilit dacă trebuie să efectueze careva rețineri la sursă entitatea „B” SRL, dacă e necesară reflectarea plăților în continuare în dările de seamă IRV14 și cum poate fi restituit nerezidentului impozitul achitat de la începutul anului.
Detalii
25
10 2016
2640

Privind deducerea cheltuielilor aferente consumului de combustibil şi de ulei pentru motoare

În cadrul controlului fiscal efectuat prin metoda verificării tematice la „Z” SRL s-a constatat că întreprinderea dispune de automobile pe care le utilizează în activitatea de întreprinzător şi toate cheltuielile privind consumul de combustibil şi de ulei pentru motoare le-a dedus în scopuri fiscale, fără a ţine cont de limitele stabilite de legislaţie, ceea ce a dus la diminuarea venitului impozabil pentru perioada 2015.

Ce sancţiuni îi vor fi aplicate contribuabilului „Z” SRL în situaţia dată şi cum trebuiau să fie deduse cheltuielile menţionate?

Detalii
25
10 2016
1374

Modul de efectuare a achizițiilor de lapte de la persoanele fizice

În scopul creării condițiilor favorabile activității de achiziție a laptelui prin simplificarea documentării achizițiilor de lapte de la populație, Nomenclatorul formularelor tipizate de documente primare cu regim special, aprobat prin HG nr. 294 din 17 martie 1998 cu privire la executarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23 decembrie 1997, a fost completat cu formularul ,,Borderou de achiziție a laptelui”. Modificarea dată a fost efectuată prin HG nr.461 din 16 iunie 2014, publicată în MO nr. 160-166 din 20 iunie 2014.
Detalii
13
10 2016
5049

Opinii privind documentele primare

Pentru a înţelege importanţa şi necesitatea utilizării documentelor primare cu regim special pentru documentarea faptelor economice de către entităţi, vom examina istoricul documentelor primare cu regim special astfel cum sunt cunoscute şi utilizate în prezent de entităţi.
Detalii