Catalogul tematic
Тематический каталог


Art. 1. achiziţie publică — procurare de bunuri, executare de lucrări sau prestare de servicii pentru necesităţile uneia sau cîtorva autorităţi contractante.

LEGE Nr. 96 din 13.04.2007 privind achiziţiile publice
15
04 2019
422

Respectarea legislației muncii în contextul achizițiilor publice ce au ca obiect serviciile de pază

Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice (Legea nr. 131/2015), cu modifcările și completările ulterioare, reglementează la art. 43 condițiile referitoare la impozite, aspectele de mediu și la protecția muncii.

Astfel, potrivit alin. (1) din articolul menționat, autoritatea contractantă va indica în caietul de sarcini organismele de la care ofertanţii pot obţine informaţii pertinente privind obligaţiile referitoare la impozite, la protecţia mediului, privind dispoziţiile referitoare la protecţia muncii și la condiţiile de muncă în RM, care vor fi aplicate lucrărilor efectuate sau serviciilor prestate în decursul perioadei de executare a
Detalii
08
04 2019
265

Proiectul Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții

În scopul pregătirii și administrării procedurilor de achiziție publică, autoritățile contractante vor putea apela la furnizori de servicii de achiziție sau la autoritatea centrală de achiziție în scopul pregătirii și administrării procedurilor de achiziție publică.

Ministerul Finanțelor propune spre consultare proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții, care va oferi o claritate privind activitatea grupului de lucru în procesul de inițiere și desfășurare a procedurilor de achiziții publice, examinare și evaluare a ofertelor.
Detalii
20
03 2019
296

Achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor de către intreprinderea de stat

Procedurile de achiziții se realizează pe baza planului aprobat pentru o perioadă de cel puțin un an, este principalul document de planificare în domeniul achizițiilor publice și se va publica pe site-ul oficial al întreprinderii și al fondatorului acesteia.

Ministerul Economiei și Infrastructurii propune spre consultare publică proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat.
Detalii
13
03 2019
582

Semnarea documentelor ce constituie oferta în contextul achizițiilor publice desfășurate prin intermediul SIA „RSAP”

În conformitate cu Legea nr. 169 din 26 iulie 2018 pentru modificarea Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice, care a intrat în vigoare de la 1 octombrie 2018, Legea nr. 131/2015 transpune parțial Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 94/65 din 28 martie 2014, cu modificările operate prin Regulamentul delegat (UE) 2017/2365 al Comisiei din 18 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2014/24/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce priveşte pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice.
Detalii
08
02 2019
318

Achiziții publice de servicii sociale de alimentație în instituțiile de învățământ

Astăzi intră în vigoare Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii sociale de alimentație în instituțiile de învățământ.

Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 23 din 06.02.2019 cu privire la aprobarea acesteia a fost publicat în Monitorul Oficial din 8 februarie 2019.

Documentul prevede că participant la procedura de achiziție publică poate fi orice operator economic rezident sau nerezident, persoană juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane, care are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice în condițiile Legii privind achizițiile publice.
Detalii
30
01 2019
319

Procedurile de achiziții publice vor avea finalitate în sistemul SIA RSAP

Procedurile de achiziții publice inițiate în sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (SIA RSAP) vor fi finalizate în sistemul respectiv. Ministerul Finanțelor propune spre consultări publice proiectul hotărârii Guvernului privind modificarea hotărârii cu privire la aprobarea conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat ”Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender).

Proiectul are ca scop asigurarea sustenabilității SIA RSAP în vederea finalizării procedurilor de achiziții publice inițiate.
Detalii
18
12 2018
270

Закон о госзакупках: значительное повышение стоимости договоров

В день публикации в МО вступили в силу изменения и дополнения в Закон № 131 о государственных закупках. Прежде всего, стоит отметить значительное повышение сумм по договорам, применяемым к государственным закупкам. Так, оценочная стоимость товаров и услуг (без налога на добавленную стоимость), закупка которых производится госструктурами, возросла с 80 тыс. до 200 тыс. Со 100 тыс. до 250 тыс. увеличена стоимость для договоров о государственных закупках работ.

Поправки касаются, например, случаев, когда закупающий орган намерен приобрести одноименные товары или услуги, но с разбивкой на лоты, закупка которых является предметом различных договоров, а оценочной стоимостью считается общая стоимость всех лотов.
Detalii
22
11 2018
217

Пересмотр стоимости контрактов о госзакупках сроком более одного года

Правительство одобрило новое Положение о периодическом пересмотре стоимости договоров о госзакупках непрерывного исполнения, заключенных на срок более одного года. Документ направлен на создание функциональных и эффективных юридических рамок в области госзакупок, а также приведение национального законодательства в соответствие с лучшими международными практикам.

Необходимость разработки этого документа вызвана отсутствием определенного механизма пересмотра стоимости контрактов о госзакупках, заключенных на срок более одного года. Так, из-за повышения цен на товары, работы или услуги экономические агенты работают в убыток или нарушают условия госзакупок.
Detalii
21
11 2018
303

CTIF: oportunitate de externalizare a contabilității pentru instituțiile bugetare

La începutul săptămânii curente, specialiștii Instituției publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) au prezentat la Sângerei un nou proiect de acordare a suportului instituțional în domeniul ținerii evidenței contabile pentru instituțiile de învățământ din acest raion. CTIF prestează acest tip nou de servicii începând cu luna septembrie 2018.

Scopul principal al serviciilor este acordarea instituțiilor bugetare asistență de ținere a evidenței contabile, planificare și raportare financiară, precum și oferirea soluțiilor profesioniste pentru gestionarea eficientă a finanțelor publice.
Detalii
19
11 2018
243

Проект дополнений в Закон о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности

В случае принятия обязательств по оснащению столовых учебных заведений оборудованием и инвентарем для обеспечения качественной работы этих пунктов питания, а также осуществления ремонтных работ в указанных помещениях, будет разрешено заключение с операторами договора закупки на среднесрочный период (до трех лет), что позволит избежать ежегодной процедуры по организации госзакупок, улучшит качество питания учащихся, а также внесет предсказуемость в исполнение заключенных контрактов.
Detalii