Catalogul tematic
Тематический каталог


Art. 1. achiziţie publică — procurare de bunuri, executare de lucrări sau prestare de servicii pentru necesităţile uneia sau cîtorva autorităţi contractante.

LEGE Nr. 96 din 13.04.2007 privind achiziţiile publice
19
11 2021
330

Noua Documentație standard pentru realizarea achizițiilor publice. Principalele prevederi

La 1 octombrie curent au intrat în vigoare prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 115 din 15 septembrie 2021, prin care a fost aprobată Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii. Aceasta reprezintă o instrucțiune pentru autoritățile contractante și ofertanți, utilizată la inițierea și desfășurarea procedurilor de achiziţii publice de bunuri și servicii, principalele aspecte ale căreia le vom menționa în acest articol.
 
Documentația conține 26 anexe1 destinate inițierii, publicării, atribuirii și modificării procedurilor de achiziții publice, precum și menite să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei şi a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea şi evaluarea tuturor ofertelor depuse.


Detalii

24
09 2021
332

Achiziții publice: responsabilizarea operatorilor economici

În cazul în care un operator economic participant la procedurile de achiziții publice vor comite abateri profesionale pe parcursul executării contractului de achiziție publică care face inutilă prestația, imposibilă utilizarea bunului conform destinației sau lucrării executate demonstrate de autoritatea contractantă, nu va asigura îndeplinirea obligațiilor contractuale, calitatea livrării prevăzută în contract, nu va respecta termenii de livrare stabiliți, acesta va fi inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici (Listă).

 

 Alte motive de limitare a dreptului operatorului de a participa la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice sau acordurilor-cadru, inclusiv a achizițiilor publice de valoare mică, pentru o perioadă de trei ani sunt
Detalii

09
07 2021
227

Proiectul Normelor metodologice pentru achizițiile sectoriale

La 26 iunie curent a intrat în vigoare Legea nr.74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale. În acest context, autoritățile au elaborat proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de atribuire al contractelor de achiziții sectoriale/ acordurilor-cadru, care a fost inclus pe agenda ședinței secretarilor generali din 8 iulie curent.
 
Prevederile Normelor se vor aplica de către entitățile contractante la atribuirea contractelor de achiziții a bunurilor, lucrărilor sau a serviciilor, ale căror valoare estimată, fără TVA, este egală cu sau mai mare decât:


Detalii

30
06 2021
507

Legea achizițiilor sectoriale a intrat în vigoare

Entitățile/autoritățile contractante urmează să aplice prevederile Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale, care au intrat în vigoare la 26 iunie 2021 (art. 89 alin.(1)), comunică Ministerul Finanțelor.
 
Astfel, pentru efectuarea achizițiilor de bunuri, servicii și lucrări pentru necesitățile autorităților contractante ce desfășoară procedurile de achiziții sectoriale reglementate de Legea 74/2020, acestea urmează să consulte cu atenție noile prevederi.
 


Detalii
22
06 2021
336

Excluderea operatorului economic din procedura de achiziţii publice

Se va exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, prevede Documentaţia standard pentru realizarea achiziţiilor publice de lucrări (Documentația), aprobată prin Ordinul nr. 69 din 7 mai 2021 al Ministerului Finanțelor care a intrat în vigoare la 18 iunie curent, fiind publicat în MO.
 


Detalii

21
06 2021
566

Procedurile de achiziţii publice de lucrări, altfel

Autorităţile contractante vor iniţia şi desfăşura procedurile de achiziţii publice de lucrări sau procedurile de achiziţii publice de servicii de proiectare și de lucrări (procedurile de achiziţii de lucrări) în conformitate cu noua Documentaţie standard pentru realizarea achiziţiilor publice de lucrări (Documentația), aprobate prin Ordinul nr. 69 din 7 mai 2021 al Ministerului Finanțelor, publicat în MO din 18 iunie curent.
 
Documentul stabilește dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de lucrări a oricărui operator economic, rezident sau nerezident, persoană fizică sau persoană juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane.
Detalii
14
06 2021
1079

Achizițiile publice de valoare mică. Se propun noi prevederi

În cazul în care valoarea achiziției nu depășește 30 000 lei (fără taxa pe valoarea adăugată), se permite achiziționarea bunurilor, serviciilor și lucrărilor în baza contului de plată, prevede proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de organizare a achizițiilor publice de valoare mica, elaborat și înaintat pentru consultări publice de către Ministerul Finanțelor.
 
Autorii documentului menționează că proiectul a fost elaborat în scopul realizării prevederilor art.2 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice1 (Legea nr. 131/2015) și art.1 alin. (3) din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transportului și serviciilor poștale2 (Legea nr. 74/2020), care vor intra în vigoare din 26 iunie 2021,
Detalii
11
06 2021
209

Scopul fundamental al achizițiilor publice

„Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic” în cadrul achizițiilor publice a devenit principiul fundamental care trebuie să orienteze alegerea autorităţii contractante. Ca rezultat al modificărilor operate la Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, aceasta nu mai este doar unul dintre criteriile de atribuire și este determinată prin aplicarea unuia dintre cele patru criterii definite de legislaţia naţională:
a) preţul cel mai scăzut;
b) costul cel mai scăzut;
c) cel mai bun raport calitate-preţ;
d) cel mai bun raport calitate-cost.


Detalii

07
06 2021
285

MTender: noua versiune, lansată

Noua versiunea a portalului MTender a fost lansată la data de 1 iunie curent de către Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (I.P. „CTIF”), în calitatea sa de operator tehnico-tehnologic. Actualizarea portalului va contribui la creșterea transparenței achizițiilor publice electronice din Republica Moldova.
 
Versiunea actualizată a portalului www.mtender.gov.md permite o navigare ușoară pe pagina ghișeului unic și completează instrumentele funcționale dedicate utilizatorilor. Totodată, soluția actualizată oferă fiecărui cetățean posibilitatea să acceseze sistemul şi să vizualizeze orice achiziție efectuată de o anumită instituție și de pe orice platformă electronică.


Detalii