Catalogul tematic
Тематический каталог


Art. 1. achiziţie publică — procurare de bunuri, executare de lucrări sau prestare de servicii pentru necesităţile uneia sau cîtorva autorităţi contractante.

LEGE Nr. 96 din 13.04.2007 privind achiziţiile publice
08
02 2019
196

Achiziții publice de servicii sociale de alimentație în instituțiile de învățământ

Astăzi intră în vigoare Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii sociale de alimentație în instituțiile de învățământ.

Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 23 din 06.02.2019 cu privire la aprobarea acesteia a fost publicat în Monitorul Oficial din 8 februarie 2019.

Documentul prevede că participant la procedura de achiziție publică poate fi orice operator economic rezident sau nerezident, persoană juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane, care are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice în condițiile Legii privind achizițiile publice.
Detalii
30
01 2019
200

Procedurile de achiziții publice vor avea finalitate în sistemul SIA RSAP

Procedurile de achiziții publice inițiate în sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (SIA RSAP) vor fi finalizate în sistemul respectiv. Ministerul Finanțelor propune spre consultări publice proiectul hotărârii Guvernului privind modificarea hotărârii cu privire la aprobarea conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat ”Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender).

Proiectul are ca scop asigurarea sustenabilității SIA RSAP în vederea finalizării procedurilor de achiziții publice inițiate.
Detalii
18
12 2018
188

Закон о госзакупках: значительное повышение стоимости договоров

В день публикации в МО вступили в силу изменения и дополнения в Закон № 131 о государственных закупках. Прежде всего, стоит отметить значительное повышение сумм по договорам, применяемым к государственным закупкам. Так, оценочная стоимость товаров и услуг (без налога на добавленную стоимость), закупка которых производится госструктурами, возросла с 80 тыс. до 200 тыс. Со 100 тыс. до 250 тыс. увеличена стоимость для договоров о государственных закупках работ.

Поправки касаются, например, случаев, когда закупающий орган намерен приобрести одноименные товары или услуги, но с разбивкой на лоты, закупка которых является предметом различных договоров, а оценочной стоимостью считается общая стоимость всех лотов.
Detalii
22
11 2018
153

Пересмотр стоимости контрактов о госзакупках сроком более одного года

Правительство одобрило новое Положение о периодическом пересмотре стоимости договоров о госзакупках непрерывного исполнения, заключенных на срок более одного года. Документ направлен на создание функциональных и эффективных юридических рамок в области госзакупок, а также приведение национального законодательства в соответствие с лучшими международными практикам.

Необходимость разработки этого документа вызвана отсутствием определенного механизма пересмотра стоимости контрактов о госзакупках, заключенных на срок более одного года. Так, из-за повышения цен на товары, работы или услуги экономические агенты работают в убыток или нарушают условия госзакупок.
Detalii
21
11 2018
233

CTIF: oportunitate de externalizare a contabilității pentru instituțiile bugetare

La începutul săptămânii curente, specialiștii Instituției publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) au prezentat la Sângerei un nou proiect de acordare a suportului instituțional în domeniul ținerii evidenței contabile pentru instituțiile de învățământ din acest raion. CTIF prestează acest tip nou de servicii începând cu luna septembrie 2018.

Scopul principal al serviciilor este acordarea instituțiilor bugetare asistență de ținere a evidenței contabile, planificare și raportare financiară, precum și oferirea soluțiilor profesioniste pentru gestionarea eficientă a finanțelor publice.
Detalii
19
11 2018
188

Проект дополнений в Закон о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности

В случае принятия обязательств по оснащению столовых учебных заведений оборудованием и инвентарем для обеспечения качественной работы этих пунктов питания, а также осуществления ремонтных работ в указанных помещениях, будет разрешено заключение с операторами договора закупки на среднесрочный период (до трех лет), что позволит избежать ежегодной процедуры по организации госзакупок, улучшит качество питания учащихся, а также внесет предсказуемость в исполнение заключенных контрактов.
Detalii
19
11 2018
311

Achizițiile publice: DUAE, achizițiile mixte și catalogul electronic

În Monitorul Oficial din 16 noiembrie curent a fost republicată Legea privind achizițiile publice. Conform documentului, prevederile acestei legi nu se aplică contractelor de achiziţii publice atribuite de autorităţile contractante care îşi desfăşoară activitatea în sectorul energetic, al apei, al transporturilor şi al serviciilor poştale, acestea fiind reglementate de alte acte normative, contractelor care au ca obiect servicii de cercetare şi de dezvoltare, altele decât cele ale căror beneficii revin exclusiv autorităţilor contractante pentru uz propriu în cadrul propriilor activităţi, cu condiţia că serviciile prestate sunt integral remunerate de către autoritatea contractantă, iar preţul lor nu depăşeşte prețurile de pe piață sau se află în limitele acestora.
Detalii
11
10 2018
322

MTender: Regulamente pentru dezvoltarea sistemului achizițiilor publice

Platformele electronice de achiziții publice în cadrul Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) vor fi acreditate de o Comisie în componența căreia vor fi incluşi reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Agenției Achiziții Publice, Centrului de Tehnologii Informaționale în Finanțe, Agenției de Guvernare Electronică, Serviciului Tehnologiei Informației și Securitate Cibernetică și un reprezentant al societății civile, înaintat de Consiliul economic de pe lângă Prim-ministru.
Detalii
11
10 2018
905

Contractele de achiziție cu finanţare din buget se vor înregistra la trezorerii

Procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri se aplică de orice autoritate contractantă interesată de achiziția bunurilor sau serviciilor, necesare pentru satisfacerea cerințelor sale, conform planului anual de achiziții, dacă valoarea estimată a achiziției nu depășește 400 mii lei lei.

Guvernul a aprobat în cadrul şedinţei din 10 octombrie 2018 proiectul de hotărâre de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri.
Detalii
05
10 2018
290

Licitaţiile publice: câştigătorii vor fi selectaţi conform sistemului de factori de evaluare

Ministerul Finanțelor propune spre consultări publice Regulamentul cu privire la achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri. Acesta stabilește temeiurile juridice de organizare și desfășurare a procedurii de cerere a ofertelor în scopul asigurării economisirii și eficientizării achizițiilor de bunuri și servicii, satisfacerii necesităților autorităților contractante de bunuri și servicii, participării largi a operatorilor economici în cadrul procedurilor de achiziție publică și dezvoltării concurenței în domeniu.
Detalii