Catalogul tematic
Тематический каталог

Cresterea de capital


Articolul 37. Recunoaşterea şi determinarea creşterii şi pierderilor de capital
Mărimea creşterii de capital provenită din vînzare, schimb sau din altă formă de înstrăinare (scoatere din uz) a activelor de capital este egală cu excedentul sumei încasate în raport cu baza valorică a acestor active.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


/www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A37

12
09 2014
2605

Физическое лицо – гражданин получил в результате дарения квартиру. Каким образом исчисляется прирост капитала и кому следует его декларировать?

Следует уточнить, что общие правила, касающиеся заключения договора дарения, установлены Разделом III «Отдельные виды обязательств», Главой III «Дарение» Гражданского кодекса, утвержденного Законом № 1107 от 06.06.2002 (опубликован в МО № 82-86 от 22.06.2002).

В соответствии с предписаниями ч. (1) ст. 827 Гражданского кодекса, по договору дарения одна сторона (даритель) обязуется безвозмездно увеличить за счет своего имущества имущество другой стороны (одаряемого).
Detalii
10
09 2014
2333

Persoana fizică-cetățean a primit prin donație un apartament. Cum se va calcula creșterea de capital și cine urmează să declare în cazul existenței acesteia?

Este necesar de menționat că regulile generale cu privire la momentul încheierii contractului de donație sînt stabilite în Titlul III „Categorii de obligații”, Capitolul III „Donația” din Codul Civil aprobat prin Legea nr. 1107 din 06.06.2002 (publicat în MO Nr. 82-86 din 22.06.2002).

În conformitate cu prevederile art. 827 alin. (1) din Codul Civil, prin contract de donație, o parte (donator) se obligă să mărească din contul patrimoniului său, cu titlu gratuit, patrimoniul celeilalte părți (donatar).
Detalii
16
05 2014
2694

Creștere de capital: aspect fiscal

În conformitate cu capitolul 5 Creșterea și pierderile de capital al CF al RM active de capital includ:

  • acţiunile şi alte titluri de proprietate în activitatea de întreprinzător;
  • titlurile de creanţă;
  • proprietatea privată nefolosită în activitatea de întreprinzător;
  • terenurile;
  • opţionul la procurarea sau vînzarea activelor de capital.

Detalii
06
03 2014
1771

Care este obligaţia ce apare la persoana fizică rezidentă, care este unul din doi fondatori ai unui S.R.L., în cazul cînd aceasta se retrage din activitatea entităţii, contribuind, pe lîngă cota obligatorie ce urmează a fi depusă în capitalul social (2 700 lei), cu un automobil introdus, de asemenea, în capitalul statutar pe parcursul activităţii (60 000 lei)?

În conformitate cu prevederile art. 37 din CF, suma creşterii sau pierderilor de capital, provenită din vînzare, schimb sau din altă formă de înstrăinare (scoatere din uz) a activelor de capital, se recunoaşte în volumul ei deplin, active de capital fiind şi acţiunile şi alte titluri de proprietate în activitatea de întreprinzător.

Detalii
07
11 2013
3068

Как определяется прирост или потери капитала при отчуждении двух или более активов посредством одной операции?

Активы, которые считаются капитальными, перечислены в ч. (2) ст. 37 НК.
В соответствии с положениями ч. (5) ст. 37 НК, величина прироста капитала от продажи, обмена капитальных активов или отчуждения (выбытия) их другим способом равна превышению полученной суммы над стоимостным базисом данных активов.
Detalii
07
11 2013
2269

Cum urmează a se determina creşterea sau pierderea de capital în cazul înstrăinării printr-o singură operaţie a două sau mai multor bunuri?

Bunurile, care sunt stabilite drept active de capital, sunt enumerate în alin. (2) art. 37 din Codul fiscal.
Conform art. 37 alin. (5) din Codul fiscal, mărimea creşterii de capital, provenită din vînzare, schimb sau din altă formă de înstrăinare (scoatere din uz) a activelor de capital, este egală cu excedentul sumei încasate în raport cu baza valorică a acestor active.
Detalii
13
09 2013
2927

Что следует декларировать на момент продажи квартиры (недвижимого имущества)?

Непосредственно на момент продажи (дарения) недвижимого имущества не декларируют ничего. Срок представления декларации CET 08 истекает 31 марта года, следующего за годом, в котором была осуществлена продажа (дарение).

В результате отчуждения капитальных активов (в данном случае, квартиры) получают прирост или потери капитала. В соответствии с ч. (5) ст. 37 НК, величина прироста капитала, полученного от продажи, обмена капитальных активов или отчуждения (выбытия) их другим способом, равна превышению полученной суммы над стоимостным базисом данных активов. То есть, в данном случае прирост капитала равен разнице между ценой продажи, указанной в зарегистрированном нотариусом договоре купли-продажи недвижимого имущества, и стоимостью квартиры, согласно записи кадастрового органа. Величина потерь капитала от продажи, обмена капитальных активов или отчуждения (выбытия) их другим способом равна превышению стоимостного базиса данных активов над полученным доходом.
Detalii
13
09 2013
2176

Ce trebuie de declarat la momentul vînzării unui apartament (a unui bun imobil)?

Exact la momentul vînzării (donării) imobilului nu se declară nimic. Termenul de depunere a Declarației CET expiră la 31 martie al anului următor anului în care a avut loc vînzarea (donația).

În urma înstrăinării activului de capital (în cazul dat a apartamentului) se obţine creştere sau pierdere de capital. Conform art. 37 alin. (5) din Codul fiscal, mărimea creşterii de capital provenită din vînzare, schimb sau din altă formă de înstrăinare (scoatere din uz) a activelor de capital este egală cu excedentul sumei încasate, în raport cu baza valorică a acestor active. Adică, în cazul dat, creşterea de capital constituie diferența dintre valoarea de vînzare, înscrisă în Contractul de vînzare-cumpărare a bunului imobil, înregistrat la notar şi valoarea apartamentului înscrisă la Cadastru. Mărimea pierderilor de capital, suportate în urma vînzării, schimbului sau altei forme de înstrăinare a activelor de capital, este egală cu excedentul bazei valorice a acestor active în raport cu venitul obţinut.
Detalii
29
07 2013
2208

Practica internaţională de administrare a impozitului pe venit aferent creşterii de capital. Lecţii de învăţat pentru Republica Moldova

Determinarea impozitului pe venit din creşterea de capital este o provocare atît pentru persoana fizică şi juridică, cît şi pentru administraţia fiscală.

Baza normativă, ce ţine de aplicarea impozitului pe venit la creşterea de capital, este prevăzută în Capitolul 5 „Creşterea şi pierderile de capital” din Titlul II al Codului fiscal.
Detalii