Catalogul tematic
Тематический каталог

Cresterea de capital


Articolul 37. Recunoaşterea şi determinarea creşterii şi pierderilor de capital
Mărimea creşterii de capital provenită din vînzare, schimb sau din altă formă de înstrăinare (scoatere din uz) a activelor de capital este egală cu excedentul sumei încasate în raport cu baza valorică a acestor active.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


/www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A37

09
10 2018
1810

Внесены изменения в некоторые типовые формуляры отчетности

В «Monitorul Oficial» 5 октября 2018 г. был опубликован Приказ №162 Министерства финансов от 26 сентября 2018 г. о внесении изменений и дополнений в ряд действующих приказов. Изменения вступили в силу 1 октября 2018 г.

Приказ Министерства финансов № 140 от 20 ноября 2017 г. об утверждении некоторых типовых формуляров деклараций о подоходном налоге дополнен п. 11, которым уточняется период передачи информации о доходах для I и II этапа налогового периода.
Detalii
12
09 2014
2801

Физическое лицо – гражданин получил в результате дарения квартиру. Каким образом исчисляется прирост капитала и кому следует его декларировать?

Следует уточнить, что общие правила, касающиеся заключения договора дарения, установлены Разделом III «Отдельные виды обязательств», Главой III «Дарение» Гражданского кодекса, утвержденного Законом № 1107 от 06.06.2002 (опубликован в МО № 82-86 от 22.06.2002).

В соответствии с предписаниями ч. (1) ст. 827 Гражданского кодекса, по договору дарения одна сторона (даритель) обязуется безвозмездно увеличить за счет своего имущества имущество другой стороны (одаряемого).
Detalii
10
09 2014
2555

Persoana fizică-cetățean a primit prin donație un apartament. Cum se va calcula creșterea de capital și cine urmează să declare în cazul existenței acesteia?

Este necesar de menționat că regulile generale cu privire la momentul încheierii contractului de donație sînt stabilite în Titlul III „Categorii de obligații”, Capitolul III „Donația” din Codul Civil aprobat prin Legea nr. 1107 din 06.06.2002 (publicat în MO Nr. 82-86 din 22.06.2002).

În conformitate cu prevederile art. 827 alin. (1) din Codul Civil, prin contract de donație, o parte (donator) se obligă să mărească din contul patrimoniului său, cu titlu gratuit, patrimoniul celeilalte părți (donatar).
Detalii
16
05 2014
3087

Creștere de capital: aspect fiscal

În conformitate cu capitolul 5 Creșterea și pierderile de capital al CF al RM active de capital includ:

  • acţiunile şi alte titluri de proprietate în activitatea de întreprinzător;
  • titlurile de creanţă;
  • proprietatea privată nefolosită în activitatea de întreprinzător;
  • terenurile;
  • opţionul la procurarea sau vînzarea activelor de capital.

Detalii
06
03 2014
1943

Care este obligaţia ce apare la persoana fizică rezidentă, care este unul din doi fondatori ai unui S.R.L., în cazul cînd aceasta se retrage din activitatea entităţii, contribuind, pe lîngă cota obligatorie ce urmează a fi depusă în capitalul social (2 700 lei), cu un automobil introdus, de asemenea, în capitalul statutar pe parcursul activităţii (60 000 lei)?

În conformitate cu prevederile art. 37 din CF, suma creşterii sau pierderilor de capital, provenită din vînzare, schimb sau din altă formă de înstrăinare (scoatere din uz) a activelor de capital, se recunoaşte în volumul ei deplin, active de capital fiind şi acţiunile şi alte titluri de proprietate în activitatea de întreprinzător.

Detalii
07
11 2013
3247

Как определяется прирост или потери капитала при отчуждении двух или более активов посредством одной операции?

Активы, которые считаются капитальными, перечислены в ч. (2) ст. 37 НК.
В соответствии с положениями ч. (5) ст. 37 НК, величина прироста капитала от продажи, обмена капитальных активов или отчуждения (выбытия) их другим способом равна превышению полученной суммы над стоимостным базисом данных активов.
Detalii
07
11 2013
2480

Cum urmează a se determina creşterea sau pierderea de capital în cazul înstrăinării printr-o singură operaţie a două sau mai multor bunuri?

Bunurile, care sunt stabilite drept active de capital, sunt enumerate în alin. (2) art. 37 din Codul fiscal.
Conform art. 37 alin. (5) din Codul fiscal, mărimea creşterii de capital, provenită din vînzare, schimb sau din altă formă de înstrăinare (scoatere din uz) a activelor de capital, este egală cu excedentul sumei încasate în raport cu baza valorică a acestor active.
Detalii