Catalogul tematic
Тематический каталог
Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit
18
08 2022
5

Учредитель ООО продает свою долю в уставном капитале обществу. Налоговые последствия

Вправе ли физическое лицо, учредитель ООО «X», продать свою долю в уставном капитале обществу, а не другому учредителю? Какие налоговые последствия могут возникнуть в рассматриваемой ситуации?

 

В соответствии с положениями ст. 26 Закона №135/2007 об обществах с ограниченной ответственностью (Закон
Detalii
15
08 2022
423

Cu privire la sursele de venit impozabile obținute peste hotarele Moldovei

Cetățeanul Republicii Moldova a prestat servicii de consultanță de la locul său de reședință unei entității nerezidente din Elveția. Conform legislației elvețiene, plățile menționate nu sunt pasibile impozitării, deoarece au fost obținute în cadrul unui proiect internațional de dezvoltare economică. Constituie aceste plăți surse de venit ce urmează a fi declarate și supuse impozitării în RM?


Detalii
15
06 2022
832

Reținerea impozitului pe venit la sursa de plată și declararea veniturilor în cazul arendării terenurilor agricole

În procesul depunerii Declarațiilor persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit, una dintre cele mai frecvente întrebări pe care și le-au pus contribuabilii-cetățeni s-au referit la necesitatea onorării obligațiilor fiscale (achitarea impozitului și declararea) ca rezultat al transmiterii în arendă a terenurilor agricole. Prin urmare, urmează să analizăm într-un studiu de caz obligațiile fiscale ce apar atât la persoanele juridice, cât și persoanele fizice-cetățenii ce transmit în arendă terenurile agricole.


Detalii

08
06 2022
1620

Reflectarea în CET18 a venitului primit în străinătate

Va fi obligată persoana fizică rezidentă cetățean al Republicii Moldova să reflecte în Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (formularul CET18) venitul sub formă de dobândă primit de peste hotarele Republicii Moldova? 

 Potrivit art. 13 alin. (1) lit. c) din CF subiecți ai impunerii sunt persoanele fizice rezidente cetățeni ai Republicii Moldova care nu desfășoară activitate de întreprinzător și obțin venit din investiții și financiar din orice surse aflate în afara RM. 


Detalii

07
06 2022
851

Неоднозначные положения налогового законодательства

В преддверии декларирования физическими лицами доходов в очередной раз экспертами, налогоплательщиками широко обсуждалась информация о том, что  налоговые органы усиливают контроль над налогообложением средств, перечисляемых из-за границы физическим лицам– резидентам Молдовы.


Государственная налоговая служба заблаговременно  напомнила налогоплательщикам физическим лицам, не
Detalii

26
04 2022
645

СЕТ18 лица с двойным гражданством (РМ и США)

Физическое лицо, обладающее двойным гражданством (Республики Молдова и США), работает с территории РМ через интернет для американской компании в качестве ее сотрудника. Каковы налоговые последствия для данного субъекта, если он трудоустроен в компании США с американским паспортом?

 

 Согласно п. b) ч. (1) ст.13 Налогового кодекса, субъектами налогообложения являются физические лица–резиденты – граждане РМ, которые не осуществляют предпринимательскую деятельность и в течение налогового периода получают
Detalii

22
04 2022
905

Înstrăinarea imobilelor deținute în devălmășie de către soți. Viza de reședință contează

În anul 2021 persoana fizică A și persoana fizică B, soți, ambii cetățeni ai Republicii Moldova, vând un bun imobil care este proprietate comună în devălmășie. Pentru soț (persoana fizică A) este locuința de bază, iar soția (persoana fizică B) are domiciliul stabilit la momentul înstrăinării în alt imobil. Care sunt obligațiile fiscale ce țin de impozitul pe venit al contribuabililor menționați pentru perioada fiscală 2021? 
 
Conform art. 567 alin. (1) din Codul civil (CC), în cazul în care dreptul de proprietate aparţine concomitent mai multor persoane fără ca vreuna dintre ele să fie titularul unei cote-părţi ideale din bunul comun, proprietatea este comună în devălmășie.
Detalii
20
04 2022
500

Trimiterile poștale - sursă indirectă de determinare a veniturilor impozabile

Serviciul Fiscal de Stat informează contribuabilii persoane fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător despre obligația de a depune Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18). Termenul de depunere a Declarației pentru anul 2021 este 3 mai curent.

 

La determinarea venitului impozabil, Serviciul Fiscal de Stat utilizează mai multe surse de informații, inclusiv surse indirecte. Astfel, furnizorii prezintă anual în adresa autorității fiscale informația privind activitățile sau tranzacțiile efectuate prin sisteme de trimiteri poștale către persoanele fizice.


Detalii

18
04 2022
363

Peste 15 zile expiră termenul-limită de depunere a CET18 pentru anul 2021

Serviciul Fiscal de Stat informează că au mai rămas 15 zile până la expirarea termenului limită de depunere de către persoanele fizice-cetățeni a Declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18) pentru anul 2021.

În contextul facilitării depunerii Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele fizice - cetățeni, până la data de 03 mai 2022, toate Direcțiile deservire fiscală din țară vor activa cu un regim special.


Detalii