Catalogul tematic
Тематический каталог

Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

Articolul 1. Noţiunea de asigurare obligatorie de asistenţă medicală
reprezintă un sistem autonom garantat de stat de protecţie financiară a populaţiei în domeniul ocrotirii sănătăţii prin constituirea, pe principii de solidaritate, din contul primelor de asigurare, a unor fonduri băneşti destinate pentru acoperirea cheltuielilor de tratare a stărilor condiţionate de survenirea evenimentelor asigurate (maladie sau afecţiune). Sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală oferă cetăţenilor Republicii Moldova posibilităţi egale în obţinerea asistenţei medicale oportune şi calitative.

LEGE Nr. 1585 din 27.02.1998


LEGE Nr. 1585 din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

15
08 2022
930

Revenirea angajaților din concedii. Reflectarea în IPC21

Cum urmează a fi declarate de către angajator în tabelul nr. 2 din Darea de seamă IPC21 perioadele în cazul angajaţilor care, aflându-se în concediu ordinar plătit, au fost rechemaţi prin ordinul conducătorului instituţiei şi au continuat să lucreze, iar ulterior au solicitat acordarea zilelor de concediu care nu au fost utilizate?

           

În conformitate cu Instrucţiunea cu privire la modul de completare a Dării de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a
Detalii

15
08 2022
1030

Impozitarea premiilor și sporurilor de stimulare a salariaților

Angajatorul a decis să elaboreze un mecanism intern de premiere a angajaților săi în funcție de rezultatele obținute de la promovarea și vânzarea mărfurilor,  ce prevede acordarea plăților sub formă de premii în mărimi diferențiate și sporuri de stimulare. Se vor admite spre deducere în scopuri fiscale aceste plăți?

 

În conformitate cu art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare și necesare, achitate sau
Detalii

12
08 2022
142

Obligațiile fiscale în raport cu plățile acordate nerezidenților

Societatea ce organizează cursuri specializate de limbi moderne a angajat un nerezident - profesor nativ de engleză, în baza unui contract de prestări servicii educaționale. Serviciile urmează a fi prestate de către nerezident prin intermediul internetului de la locul său de rezidență. Apare în aceste condiții obligația entității de a reține la sursa de plată impozitul pe venit, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală și contribuțiile de asigurări sociale?


Detalii
05
08 2022
57

Veniturile şi cheltuielile FAOAM la data de 1 august

Compania Naţională de Asigurări în Medicină anunță că în perioada ianuarie-iulie 2022, în fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (FAOAM) au fost acumulate venituri de circa 6,7 mld. lei. Acumulările respective au fost în creştere cu 548 mil. lei sau cu 9% faţă de perioada similară a anului 2021.

Astfel, cea mai mare parte a veniturilor provine din primele de asigurare medicală în cotă procentuală din salariu, care au depășit 3, 4 mld., fiind cu 405 mil. mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.


Detalii

25
07 2022
203

SFS: minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi a muncii „la negru”

Descurajarea fenomenului utilizării muncii ne/subdeclarate prin constatarea și sancționarea cazurilor de încălcare a legislației în domeniul muncii; asigurarea unui cadru legal legislativ care să contribuie la diminuarea fenomenului muncii la negru și achitarea salariilor în plic, consolidarea metodelor și instrumentelor Serviciul Fiscal de Stat de detectare a cazurilor de utilizare a muncii ne/subdeclarate; consolidarea interacțiunii între autoritățile responsabile de procesul de combatere a muncii ne/subdeclarate sunt măsurile întreprinse de autoritatea fiscală pentru contracararea fenomenului respectiv.
 
Raportul Serviciului Fiscal de Stat privind activitățile de minimizare a practicii de achitare a salariilor „în plic” şi a muncii „la negru” pentru primele trei luni
Detalii
20
07 2022
182

Diminuarea poverii fiscale pentru reducerea nivelului de angajare informală

Povara fiscală asupra forței de muncă, în special pentru lucrătorii cu salarii mici, urmează a fi revizuită pentru a încuraja ocuparea forței de muncă, precum și pentru a reduce stimulentele individuale de a lucra informal, prevede unul din indicatorii de bază al proiectului Programului Național pentru Ocuparea Forței de Muncă 2022-2026. Documentul este elaborat și propus pentru consultări publice de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
 
Potrivit autorilor, realizarea acestui obiectiv va asigura diminuarea poverii fiscale generale asupra forței de muncă de la 38% înregistrate în anul 2019
Detalii
19
07 2022
315

Об отказе в назначении пособий в случае неуплаты в срок взносов ОГСС

В связи со сложным финансовым положением, наше предприятие не в состоянии было перечислить взносы за последние три месяца в бюджет государственного социального страхования.  Соответственно, образовались значительные задолженности перед БГСС. Мне скоро выходить в декретный отпуск и возник вопрос, не могут ли в связи с этим возникнуть проблемы при назначении мне пособия по материнству и пособия по уходу за ребенком?
 


Detalii

15
07 2022
1066

Zilierii: impozitarea remunerației

Astăzi, 15 iulie, au intrat în vigoare modificările la Codul fiscal, art. 15 al acestuia fiind completat cu lit. a1, care stabilește că pentru persoanele care exercită activităţi necalificate cu caracter ocazional (zilieri) cota impozitului pe venit se stabilește  în mărime de 12% din venitul impozabil, fără aplicarea scutirilor prevăzute la capitolul 4 din titlul II.
 
 Modificările sunt aprobate prin Legea nr. 160 din 7 iulie 2022 pentru modificarea unor acte normative (Legea nr. 160/2022) care a fost publicată în „MO”. Totodată, Legea prenotată vine cu completări și în Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, conform cărora în sistemul public sunt asigurate obligatoriu persoanele care exercită activități necalificate cu caracter ocazional în condițiile Legii nr. 22/2018 privind exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
Detalii
15
07 2022
3547

Regimul fiscal al valorii abonamentelor pentru transportul public procurate de angajator pentru salariați

Angajatorul unei societăți cu răspundere limitată din mun.Chișinău, urmare a majorării din 1 iulie 2022 a prețurilor la abonamentele pentru transportul public, a procurat pentru 5 angajați abonamente pentru o perioadă de 3 luni. Este considerată valoarea acestor abonamente drept facilități acordate de angajator sau poate fi atribuită la cheltuielile entității pentru transportul organizat al angajaților? În cazul în care acestea  sunt calificate drept facilități impozabile acordate de angajator, se vor permite la deduceri în scopuri fiscale pentru entitate?
 


Detalii

29
06 2022
285

Международные договоры. Удержание у источника выплаты подоходного налога и взносов ОМС

Предприятие «Х» подписало проект по поддержке и продвижению технологий использования возобновляемых источников энергии в Республике Молдова, который подпадает под действие Постановления Правительства №246 от 08.04.2010 г. о порядке применения налоговых и таможенных льгот для реализации текущих проектов технической и инвестиционной помощи, подпадающих под действие международных договоров, стороной которых Республика Молдова является (ПП №246/2010).
Detalii