Catalogul tematic
Тематический каталог

Metodele şi sursele indirecte de estimare a sumei obligaţiei fiscaleArticolul 225. Metodele şi sursele indirecte de estimare a sumei obligaţiei fiscale
(1) În cadrul controlului fiscal, pentru a determina corectitudinea calculării sumei obligaţiei fiscale, autoritatea care efectuează controlul fiscal poate folosi, în cazurile prevăzute la art.189 alin. (2) şi (3), metode şi surse indirecte, conform legii. Metodele şi sursele indirecte de estimare a obligaţiilor fiscale se folosesc şi în cadrul controalelor fiscale ca urmare a instituirii posturilor fiscale în conformitate cu art.146.
(2) Metodele şi sursele indirecte includ:
a) tipul şi natura activităţilor practicate de contribuabil;
b) mărimea capitalului contribuabilului;
c) veniturile din vînzări ale contribuabilului, inclusiv cele constatate în cadrul posturilor fiscale…

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A225

18
11 2013
2459

Maia Tverdohleb: Administrarea fiscală a persoanelor fizice cu venituri/averi mari și aplicarea metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanei fizice în unele ţări ale UE

Romania

Direcţia Verificări Fiscale (DVF) este structura din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a României, desemnată să pună în aplicare Programul de îmbunătăţire a conformării fiscale a persoanelor fizice cu averi/venituri mari (PFAM). DVF a fost înfiinţată prin Hotărîrea Guvernului nr. 564/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Detalii
13
09 2013
3093

Где можно получить информацию или консультацию о косвенных методах оценки доходов, и сколько стоят такие консалтинговые услуги?

Во-первых, информация общего характера о применении косвенных методов оценки налогооблагаемого дохода доступна в любое время на официальном сайте ГНС www.fisc.md. Кроме того, чтобы получить ответ на конкретные вопросы, можно звонить по номеру 0 8000 1525 — звонок бесплатный на территории всей страны и с любой телефонной сети.
Detalii
13
09 2013
1869

Unde se pot obține informații sau consultanții referitor la metodele indirecte de estimare a venitului și cît costă serviciile de consultanță?

În primul rînd, informații de ordin general, referitoare la aplicarea metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil, pot fi găsite în orice timp pe portalul oficial www.fisc.md. Concomitent, pentru a primi răspuns la întrebări concrete, puteți apela la numărul 0 8000 1525, apel gratuit de pe tot teritoriul țării și de la orice rețea telefonică.
Detalii
13
09 2013
2933

Информируют ли проверяющие органы граждан об инициировании налогового контроля?

Начиная уже со второго этапа процедуры проведения налоговой проверки с применением косвенных методов – предварительная налоговая проверка – физические лица должны быть оповещены.
Предварительная налоговая проверка позволяет установить величину разницы между оцененным налогооблагаемым доходом, определенным, исходя из установленной предварительной налоговой ситуации, и налогооблагаемым доходом, задекларированным физическим лицом; а также необходимость проведения налогового контроля или прекращения процедуры установления оцененного налогооблагаемого дохода. Результаты предварительной налоговой проверки отражаются в отчете о предварительной налоговой проверке. Продолжительность предварительной налоговой проверки не должна превышать 45 дней со дня уведомления об инициировании предварительной проверки.
Detalii
13
09 2013
2141

Informează oare organele de control cetățenii despre inițierea controlului fiscal?

Deja, începînd cu etapa a doua a procedurii de efectuare a verificării fiscale prin metode indirecte – verificarea fiscală prealabilă — persoana fizică trebuie să fie înştiințată. Prin verificarea prealabilă se stabileşte mărimea diferenţei dintre venitul impozabil estimat, determinat din situaţia fiscală prealabilă constatată şi venitul impozabil declarat de persoana fizică, precum şi necesitatea efectuării controlului fiscal sau încetării procedurii de determinare a venitului impozabil estimat. Rezultatele verificării fiscale prealabile se consemnează într-un raport de verificare fiscală prealabilă. Durata verificării fiscale prealabile nu va depăși 45 de zile de la data înștiinţării privind inițierea verificării prealabile.
Detalii
13
09 2013
2674

В чем разница между налоговой проверкой, осуществленной с применением косвенных методов, и проверкой с использованием прямых методов? В каком из этих случаев применяемые штрафные санкции выше?

Как уже упоминалось выше, процедура проверки физического лица с применением косвенных методов оценки состоит из следующих этапов:
Detalii
13
09 2013
3012

Каким образом происходит отбор физических лиц для проведения проверки с применением косвенных методов? Каковы шансы того, что, являясь гражданином Республики Молдова и получая доход лишь в виде заработной платы, я буду подвергнут проверке с применением косвенных методов?

Потенциальными субъектами оценки косвенными методами являются физические лица – граждане Республики Молдова, которые в течение одного налогового года, начиная с 1 января 2012 года, получают в собственность имущество (недвижимость, ценные бумаги, транспортные средства, денежные средства), в совокупности превышающее сумму в 1 миллион леев. Физические лица–собственники недвижимого имущества, строительство которого было начато до 1 января 2012 года, а регистрация в кадастровом органе осуществлена после этой даты, не считаются субъектами оценки только в отношении указанного недвижимого имущества. Информацию о приобретении собственности Государственная налоговая служба получает из косвенных источников. Помимо того, физические лица, которые в течение одного налогового года, начиная с 1 января 2012 года, производят отличные от вышеуказанных индивидуальные расходы, превышающие сумму в 500 тысяч леев, также считаются потенциальными субъектами оценки косвенными методами.
Detalii
13
09 2013
2031

Cum este selectată persoana fizică pentru control prin metode indirecte? Ce șanse am eu, personal, ca cetățean al Republicii Moldova, avînd ca venit numai salariul, de a fi controlat prin metode indirecte?

Orice persoană fizică, cetățean al Republicii Moldova, care pe parcursul unui an fiscal, începînd cu 1 ianuarie 2012, obţine proprietăţi (bunuri imobiliare, valori mobiliare, mijloace de transport, mijloace băneşti) ce depăşesc cumulativ suma de un milion de lei, potențial se consideră subiect al estimării venitului prin metode indirecte.
Detalii
13
09 2013
1684

Моя мать работает в Италии по трудовому договору, платит налоги. Она высылает мне деньги на содержание квартиры и на текущие нужды, поскольку у меня нет постоянного места работы. Возникает ли у меня обязательство декларировать эти денежные средства в качестве дохода, и какие налоги надлежит уплачивать государству?

Доход, полученный в качестве заработной платы за пределами Республики Молдова, не подлежит декларированию. То есть у вашей матери не возникает обязательства декларировать в Республике Молдова зарплату, полученную в Италии.
Detalii