Catalogul tematic
Тематический каталог

Metodele şi sursele indirecte de estimare a sumei obligaţiei fiscaleArticolul 225. Metodele şi sursele indirecte de estimare a sumei obligaţiei fiscale
(1) În cadrul controlului fiscal, pentru a determina corectitudinea calculării sumei obligaţiei fiscale, autoritatea care efectuează controlul fiscal poate folosi, în cazurile prevăzute la art.189 alin. (2) şi (3), metode şi surse indirecte, conform legii. Metodele şi sursele indirecte de estimare a obligaţiilor fiscale se folosesc şi în cadrul controalelor fiscale ca urmare a instituirii posturilor fiscale în conformitate cu art.146.
(2) Metodele şi sursele indirecte includ:
a) tipul şi natura activităţilor practicate de contribuabil;
b) mărimea capitalului contribuabilului;
c) veniturile din vînzări ale contribuabilului, inclusiv cele constatate în cadrul posturilor fiscale…

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A225

09
07 2014
1396

Maia Tverdohleb: Aplicarea metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice

Aplicarea metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice de SFS a început în anul 2013 pentru perioada anului 2012. Pînă în prezent, au fost supuse verificărilor fiscale cu aplicarea metodelor indirecte de estimare a venitului 33 persoane fizice, din care pe parcursul trimestrului I al anului curent au fost finisate 7 controale fiscale.
Detalii
29
05 2014
1793

Каким образом должны быть вычтены расходы, связанные с командированием, если в служебную командировку отправляется лицо, с которым компания заключила договор на оказание услуг? Является ли это налогооблагаемым источником дохода для физического лица?

В соответствии с предписаниями ч. (3) ст. 24 НК, вычет расходов, связанных с командированием работников, представительскими расходами, расходами по страхованию хозяйствующих субъектов, разрешается в пределах, установленных Правительством.

Detalii
29
05 2014
1565

Cum urmează a fi deduse cheltuielile ce ţin de delegare în cazul în care în deplasare de serviciu este trimisă o persoană cu care compania a încheiat un contract de prestări servicii? Vor reprezenta acestea sursă de venit impozabilă pentru persoana fizică sau nu?

În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (3) din CF, deducerea cheltuielilor de delegaţii, de reprezentanţă, de asigurare a agenţilor economici se permite în limitele stabilite de Guvern.

Detalii
29
05 2014
2104

Каков порядок вычета расходов по транспортировке работников в 2014 году, если хозяйствующий субъект использовал для перевозки одних сотрудников 20 леев в день, а для транспортировки других – 30 леев в день?

В соответствии с положениями ПП № 144 от 02.26.2014 об утверждении Положения о размере и критериях определения расходов, понесенных и определенных работодателем на проезд, питание и профессиональное образование работника, работодатель имеет право на вычет расходов, понесенных для организованного проезда работников, в пределах максимальной средней величины в 25 леев (без НДС) на одного работника за каждый фактически отработанный перевозимым работником день.
Detalii
13
03 2014
1458

Maia Tverdohleb: Referitor la Declarația persoanei fizice cu privire la proprietate și procedura de control fiscal al venitului persoanelor fizice, aplicînd metodele indirecte de estimare a venitului impozabil

În procesul de control fiscal al persoanei fizice, prin aplicarea metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil, conform art. 22615 din CF, în baza deciziei de iniţiere a controlului fiscal, organul fiscal citează persoana fizică supusă verificării pentru a o înştiinţa despre iniţierea controlului fiscal.
Detalii
18
11 2013
1399

Maia Tverdohleb: Administrarea fiscală a persoanelor fizice cu venituri/averi mari și aplicarea metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanei fizice în unele ţări ale UE

Romania

Direcţia Verificări Fiscale (DVF) este structura din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a României, desemnată să pună în aplicare Programul de îmbunătăţire a conformării fiscale a persoanelor fizice cu averi/venituri mari (PFAM). DVF a fost înfiinţată prin Hotărîrea Guvernului nr. 564/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Detalii
13
09 2013
2155

Где можно получить информацию или консультацию о косвенных методах оценки доходов, и сколько стоят такие консалтинговые услуги?

Во-первых, информация общего характера о применении косвенных методов оценки налогооблагаемого дохода доступна в любое время на официальном сайте ГНС www.fisc.md. Кроме того, чтобы получить ответ на конкретные вопросы, можно звонить по номеру 0 8000 1525 — звонок бесплатный на территории всей страны и с любой телефонной сети.
Detalii
13
09 2013
1103

Unde se pot obține informații sau consultanții referitor la metodele indirecte de estimare a venitului și cît costă serviciile de consultanță?

În primul rînd, informații de ordin general, referitoare la aplicarea metodelor indirecte de estimare a venitului impozabil, pot fi găsite în orice timp pe portalul oficial www.fisc.md. Concomitent, pentru a primi răspuns la întrebări concrete, puteți apela la numărul 0 8000 1525, apel gratuit de pe tot teritoriul țării și de la orice rețea telefonică.
Detalii
13
09 2013
2255

Информируют ли проверяющие органы граждан об инициировании налогового контроля?

Начиная уже со второго этапа процедуры проведения налоговой проверки с применением косвенных методов – предварительная налоговая проверка – физические лица должны быть оповещены.
Предварительная налоговая проверка позволяет установить величину разницы между оцененным налогооблагаемым доходом, определенным, исходя из установленной предварительной налоговой ситуации, и налогооблагаемым доходом, задекларированным физическим лицом; а также необходимость проведения налогового контроля или прекращения процедуры установления оцененного налогооблагаемого дохода. Результаты предварительной налоговой проверки отражаются в отчете о предварительной налоговой проверке. Продолжительность предварительной налоговой проверки не должна превышать 45 дней со дня уведомления об инициировании предварительной проверки.
Detalii
13
09 2013
1198

Informează oare organele de control cetățenii despre inițierea controlului fiscal?

Deja, începînd cu etapa a doua a procedurii de efectuare a verificării fiscale prin metode indirecte – verificarea fiscală prealabilă — persoana fizică trebuie să fie înştiințată. Prin verificarea prealabilă se stabileşte mărimea diferenţei dintre venitul impozabil estimat, determinat din situaţia fiscală prealabilă constatată şi venitul impozabil declarat de persoana fizică, precum şi necesitatea efectuării controlului fiscal sau încetării procedurii de determinare a venitului impozabil estimat. Rezultatele verificării fiscale prealabile se consemnează într-un raport de verificare fiscală prealabilă. Durata verificării fiscale prealabile nu va depăși 45 de zile de la data înștiinţării privind inițierea verificării prealabile.
Detalii