Catalogul tematic
Тематический каталог

Persoana fizica


Articolul 5. Noţiuni generale
a) cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin, apatrid;
b) forma organizatorică cu statut de persoană fizică, potrivit legislaţiei, inclusiv întreprinzătorul individual, gospodăria ţărănească (de fermier), dacă prezentul cod nu prevede altfel.

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A5

17
02 2015
2927

Persoana fizică (X) rezident al RM a procurat un automobil uzat de la alta persoana fizică (Y) în anul 2011 la valoarea de 27 000 lei. Documente, care ar confirma această procurare nu au fost intocmite (ne referim la contractul de vînzare-cumpărare). În luna ianuarie 2015 persoana (X) a vîndut automobilul susnumit la valoarea de 30 000 lei. Solicit o consultare: Care vor fi consecințele fiscale pentru persoana (X) în anul 2015,

în cazul în care nu dispune de documente ce confirmă costul bunului procurat în 2011?

Conform prevederilor lit. a) alin. (1) art. 38 din CF, baza valorica a activelor de capital este valoarea activelor de capital procurate sau create de contribuabil.

Detalii
11
02 2015
2082

Супруг передал личное освобождение супруге. Имеет ли он право на использование освобождения на иждивенцев, если его супруга также использует это освобождение (на иждивенцев)?

Согласно ч. (1) ст. 35 НК, налогоплательщику (физическому лицу–резиденту) предоставляется освобождение в размере, предусмотренном в ч. (1) ст. 35 НК, на каждого иждивенца, за исключением инвалидов с детства, размер освобождения на которых установлен в ч. (1) ст. 33 НК.
Detalii
27
01 2015
1289

2. (29.2.5.6) În ce cazuri persoana fizică are obligații de a prezenta Declarația cu privire la impozitul pe venit?

În conformitate cu prevederile art. 83 alin. (2) din Codul fiscal, sînt obligți să prezinte Declarația cu privire la impozitul pe venit:

a) persoanele fizice rezidente (cetățenii Republicii Moldova, cetățenii străini, apatrizii, inclusiv membrii societăților și acționarii fondurilor de investiții) care au obligații privind achitarea impozitului
Detalii
27
01 2015
1259

1. (29.2.5.8) Va avea oare persoana fizică obligația prezentării Declarației cu privire la impozitul pe venit în cazul în care, obține venitul impozabil din salariu de la un singur loc de muncă, și pe parcursul anului a înstrăinat un activ de capital (proprietate privată) la prețul de achiziționare sau la un preț mai mic decît prețul de achiziție a acestuia?

Conform prevederilor art. 83 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, persoana fizică este obligată să prezinte declarația cu privire la impozitul pe venit dacă suma totală a veniturilor impozabile, atît sub formă de salariu, cît și din alte surse, depășește plafonul stabilit în art. 15 lit. a) din Codul fiscal pentru anul respectiv.
Detalii
21
01 2015
1993

Вправе ли хозяйствующий субъект отнести на расходы сумму возмещения, выплаченного откомандированному работнику, за расходы по найму жилья на основании договора, заключенного между откомандированным работником и физическим лицом, не осуществляющим предпринимательскую деятельность?

Порядок откомандирования работников субъектов в пределах территории Республики Молдова, а также за рубеж регулируется ПП № 10 от 05.01.2012 об утверждении Положения об откомандировании работников субъектов Республики Молдова (опубликовано в МО № 7-12 от 13.01.2012).
Detalii
21
01 2015
1786

Este în drept agentul economic să treacă la cheltuieli suma compensării salariatului delegat a cheltuielilor pentru cazare, în baza contractului încheiat între salariatul delegat și persoana fizică care nu desfășoară activitate de întreprinzător?

Va avea dreptul, salariatul delegat de entitate, la compensarea cheltuielilor suportate pentru cazare, în cazul în care în calitate de document confirmativ va servi contractul încheiat între salariatul delegat și persoana fizică care nu desfășoară activitate de întreprinzător? Poate contractul respectiv, să fie pentru agentul economic temei, pentru a deduce suma cheltuielilor compensate pentru locațiune?

Modul de delegare în hotarele Republicii Moldova, precum şi în străinătate a salariaţilor entităţilor este aprobat prin HG nr. 10 din 05.01.2012, „Privind aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova (publicat în MO nr. 7-12 din 13.01.2012).
Detalii
20
01 2015
4354

Что считается фискальным кодом физического лица – иждивенца, не имеющего удостоверения личности, и в свидетельстве о рождении которого не указан фискальный код? Что следует отражать в гр. 3 приложения к отчету по форме IALS14?

В соответствии с положениями ч. (6) ст. 163 НК, фискальным кодом физических лиц – граждан Республики Молдова является идентификационный номер, указанный на оборотной стороне удостоверения личности, либо номер документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства.
Detalii
19
01 2015
2089

Физическое лицо передало свое личное освобождение супруге/супругу в начале отчетного года, а в течение года изменило свое решение в связи с трудоустройством. Имеет ли в данном случае право физическое лицо использовать личное освобождение до конца года? Какова процедура использования в дальнейшем вышеуказанного освобождения, и каким образом это документируется?

В соответствии с предписаниями ст. 34 НК, физическое лицо–резидент, состоящее в браке, имеет право на дополнительное освобождение в размере 9 516 леев в год при условии, что супруга (супруг) не пользуется личным освобождением.
Detalii
19
01 2015
1593

Persoana fizică la începutul anului de gestiune a transmis scutirea sa personală soțului/soției și, ulterior, pe parcursul anului își schimbă decizia deoarece se angajează în cîmpul muncii. Este în drept în acest caz persoana fizică să beneficieze de scutirea personală pînă la finele anului de gestiune? Care este procedura de a beneficia în continuare de scutirea menționată și în ce mod se documentează aceasta?

În conformitate cu prevederile art. 34 din CF, persoana fizică rezidentă aflată în relații de căsătorie are dreptul, în anul 2014, la o scutire suplimentară în sumă de 9 516 lei, cu condiția că soţia (soţul) nu beneficiază de scutire personală.
Detalii
08
12 2014
1415

2. (29.4.21) În scopuri fiscale, în baza cărui document se atestă rezidența contribuabilului?

Atestarea statutului de rezident a persoanelor fizice și juridice a Republicii Moldova se efectuează în baza articolului ”Persoane vizate” al Convențiilor (Acordurilor) pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe proprietare (capital).
Detalii