Catalogul tematic
Тематический каталог

Posturi fiscale


Articolul 146. Postul fiscal
(1) Postul fiscal se creează de organul fiscal în scopul prevenirii şi depistării cazurilor de încălcare fiscală, inclusiv a cazurilor de eschivare de la stingerea obligaţiilor fiscale, precum şi în scopul exercitării altor atribuţii de administrare fiscală.

(2) Posturile fiscale pot fi staţionare, mobile şi electronice. Postul fiscal staţionar este amplasat într-un loc stabil şi special amenajat, unde îşi exercită atribuţiile. Postul fiscal mobil, asigurat cu mijloace tehnice, inclusiv de transport, se deplasează, după caz, în raza teritoriului controlat. Postul fiscal electronic reprezintă o soluţie tehnico-informaţională de transmitere şi stocare în mod electronic a informaţiei care poate fi utilizată în mod direct sau indirect la determinarea obligaţiei fiscale.(...)

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A146

17
02 2017
1023

Verificări la posturile fiscale din țară! Inspectoratul Fiscal Principal de Stat desfășoară acțiuni interne de profilaxie

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat va desfășura acțiuni de prevenire a abaterilor de la legislație în cadrul organelor fiscale teritoriale. În acest scop o echipă de control internă a IFPS se va deplasa în toate inspectoratele din țară pentru a verifica corectitudinea funcționării posturilor fiscale.
Detalii
30
11 2016
1080

Despre nedeclararea subdiviziunilor la organul fiscal

Agentul economic „Y” SRL a fost supus controlului fiscal prin metoda verificării tematice în rezultatul căruia s-a constatat că contribuabilul nu a declarat la organul fiscal două subdiviziuni. Care vor fi acţiunile organului fiscal în situaţia respectivă? Ce sancţiuni vor fi aplicate contribuabilului, 4 000 de lei sau 8 000 de lei?
Detalii
21
11 2016
1338

Registrul de stat al controalelor

Registrul de stat al controalelor, conform art. 9 din Lege, reprezintă o resursă informaţională specializată care asigură evidenţa centralizată a informaţiei sistematizate cu privire la controalele de stat, planificate şi efectuate, precum şi la rezultatele controalelor respective, şi este ţinut de autoritatea administraţiei publice centrale de supraveghere a controalelor, în modul stabilit de Guvern.
Detalii
25
10 2016
399

Privind motivul instituirii postului fiscal

Entitatea „X” SRL în ultimele luni are instituit post fiscal mobil, fiindu-i monitorizată activitatea de către IFS teritorial. Entitatea nu cunoaşte în detaliu motivul instituirii postului fiscal respectiv. Care ar putea fi acesta şi este în drept entitatea să cunoască motivul?

Potrivit prevederilor pct. 8-9 din Regulamentul privind funcţionarea posturilor fiscale aprobat prin Ordinul IFPS nr. 409 din 18 mai 2015 (în vigoare din 28.08.2015, publicat în MO nr. 241-246 din 28.08.2015), postul fiscal se instituie în cazul în care au fost epuizate alte măsuri/instrumente disponibile de administrare, monitorizare, control, inclusiv măsurilor de conformare benevolă.
Detalii
30
07 2013
1392

Valeriu Severin: „Aspecte privind contestarea posturilor fiscale”

În ultimii ani în Republica Moldova tot mai des se utilizează de către Serviciul Fiscal de Stat practica instituirii posturilor fiscale. Însă acest lucru, pe lîngă beneficiile aduse, creează uneori, inclusiv, nemulţumiri din partea contribuabililor.

Potrivit prevederilor art. 146 alin. (2) şi (3) din Codul fiscal, posturile fiscale pot fi staţionare, mobile şi electronice. Postul fiscal staţionar este amplasat într-un loc stabil şi special amenajat, unde îşi exercită atribuţiile. Postul fiscal mobil, asigurat cu mijloace tehnice, inclusiv de transport, se deplasează, după caz, în raza teritoriului controlat. Postul fiscal electronic reprezintă o soluţie tehnico-informaţională de transmitere şi stocare în mod electronic a informaţiei, care poate fi utilizată în mod direct sau indirect la determinarea obligaţiei fiscale. Postul fiscal staţionar sau postul fiscal mobil este constituit din cel puţin un funcţionar fiscal şi, în funcţie de caz şi de modul de efectuare a controlului, din angajaţi ai organelor afacerilor interne sau ai altor organe. Postul fiscal electronic este constituit din soluţia tehnico-informaţională de transmitere a informaţiei în formă electronică, folosind reţelele de comunicaţii, de la contribuabil către sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat.
Detalii
24
07 2013
2416

Валериу Северин: Аспекты, касающиеся обжалования налоговых постов

В последние годы в Республике Молдова все чаще применяется практика установления Государственной налоговой службой налоговых постов. Однако, несмотря на имеющиеся преимущества, в некоторых случаях это влечет за собой недовольство со стороны налогоплательщиков.

В соответствии с положениями ч. (2) и (3) ст. 146 НК, налоговые посты могут быть стационарными, передвижными и электронными. Стационарный налоговый пост располагается в установленном и специально оборудованном месте, где он осуществляет свои полномочия. Передвижной налоговый пост, обеспеченный техническими средствами, в том числе транспортными, перемещается в зависимости от необходимости в радиусе контролируемого сектора. А электронный налоговый пост является информационно-техническим средством передачи и хранения в электронном виде информации, которая может прямо или косвенно использоваться для определения налогового обязательства.
Detalii
14
06 2013
2113

Типовое положение о главных принципах создания и функционирования налоговых постов (Утвержден: Приказом ГГНИ № 295 от 26 апреля 2011 г).

Содержание:

I. Общие положения.
II. Способ создания налогового поста.
III. Способы функционирования налогового поста.
IV. Оценка результатов налогового поста в целях применения положений части 3, 4, 5 ст. 225 части 3 Налогового Кодекса (ст. 2251 в силе с 01.01.2012).

Определение оцененного дохода, как результат функционирования налоговых постов:
  1. методология определения дохода;
  2. специфические аспекты составления акта проверки.

Detalii
28
05 2013
2198

Какова процедура определения доходов от продаж налогоплательщика, констатированных в результате деятельности налоговых постов?

В соответствии с положениями ч. (1) ст. 225 Налогового кодекса, косвенные методы и источники определения налоговых обязательств используются и в ходе налоговых проверок, вследствие учреждения налоговых постов, в соответствии со ст. 146 Налогового кодекса.
Detalii