Catalogul tematic
Тематический каталог
Procedura de contestare
20
11 2018
1043

Consiliul Național de Soluționare a Disputelor nu va soluționa petițiile individuale

Ministerul Economiei și Infrastructurii propune spre consultare publică proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Disputelor în Domeniul Controlului de Stat.

Documentul stabilește procedura de organizare și funcționare a Consiliului, de selecție și desemnare a membrilor acestuia, atribuțiile, drepturile și obligațiile membrilor, precum și modalitatea de examinare a practicilor sistemice defectuoase în domeniul controlului de stat de către Consiliul Național.
Detalii
09
07 2014
4676

Vadim Mîțu: Unele aspecte privind procedura de examinare şi contestare a actului de control fiscal şi a deciziei emise de Organul fiscal

Potrivit art. 216 alin. (5) din CF, la finalizarea controlului fiscal la faţa locului, se întocmeşte un act de control fiscal. La posturile fiscale, actul de control fiscal se va întocmi numai în caz de depistare a încălcării legislaţiei fiscale. În cazul depistării vreunei încălcări fiscale, organul care exercită controlul ia decizia corespunzătoare.
Detalii
26
12 2013
3516

(10.2.13) Согласно изменениям, произведенным Законом о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты № 166 от 11 октября 2013 года в Законе о предпринимательском патенте № 93-XIV от 15.07.1998 г., вид деятельности, предусмотренный в позиции 1.1. приложения к закону, начиная с 01.11.2013 года, изложен в новой редакции

«Розничная торговля с лотков, прилавков, из палаток, киосков (ларьков), павильонов и автомашин на рынках и/или в местах, разрешенных органом местного публичного управления». В этой связи, должен ли обладатель патента на вид деятельности, соответствующий позиции 1.1., изложенный в старой редакции «Розничная торговля с лотков, прилавков, из палаток и автомашин на рынках и/или в местах, разрешённых органом местного публичного управления» получить новый патент?
Detalii
18
03 2013
4483

Лилиана Агаркова: "Досудебное урегулирование налоговых споров"

Грамотно сбалансированное и эффективное налоговое администрирование, сочетающее в себе интересы и государства, и налогоплательщиков, является важнейшей составляющей экономических, социальных и политических преобразований в стране.

Зарождение идеи прав человека наблюдается уже в древнегреческих полисах. Оно прослеживается в Конституции, разработанной орхоитом Солоном в VI веке до н.э. Наряду с элементами демократии, в ней предпринималась попытка закрепить право привлечения к ответственности государственных чиновников.
Detalii
20
05 2013
4653

ГНС: "Аспекты обжалования актов налогового органа. Судебная практика"

В ООО «ВВВ» была проведена налоговая проверка, в результате которой был составлен акт налогового контроля. Налогоплательщик подал предварительное заявление по акту налогового контроля в Государственную налоговую инспекцию мун. Кишинэу.

Последовало обращение в судебную инстанцию с исковым заявлением об аннулировании акта налогового контроля. Каким может быть результат рассмотрения подобных заявлений? Что можно посоветовать налогоплательщикам в ситуации, описанной в этом деле?


18 января 2011 г. ООО «ВВВ» было подано исковое заявление об обжаловании административного акта против Государственной налоговой инспекции по мун. Кишинэу.
В обосновании искового заявления истец, ООО «ВВВ», указал, что 14 ноября 2008 г. ответчиком был составлен акт № 5-632532, в соответствии с которым сумма заниженного акциза (факт занижения акцизов был установлен на основании акта налогового контроля № 5-629961, 5-629912 от 10 сентября 2008 г. и решения по делу о налоговом нарушении № 677 от 1 октября 2008 г., принятого налоговым бюро Центр) была увеличена на 725 446 леев и, соответственно, пеня, касающаяся заниженной суммы акцизов, увеличена на 26 508 леев.
Detalii
20
05 2013
9045

SFS: „Aspecte de contestare a actelor organului fiscal. Practica judiciară”

La SRL „BBB” a fost efectuat un control fiscal în urma căruia s-a întocmit un act de control fiscal. Contribuabilul a depus cerere prealabilă la IFS pe mun. Chișinău pe marginea actului de control fiscal.

Ulterior a depus cerere de chemare în judecată, prin care a solicitat anularea actului de control fiscal. Care este rezultatul examinării unei asemenea cereri și care sunt sfaturile pentru contribuabili în situația expusă în speță?


La 18 ianuarie 2011, SRL „BBB” a depus o cerere de chemare în judecată împotriva Inspectoratului Fiscal de Stat pe mun. Chișinău cu privire la contestarea actului administrativ.

În motivarea acţiunii reclamantul SRL „BBB” a indicat că, la 14 noiembrie 2008, pîrîtul a întocmit actul nr. 5-632532, prin care a majorat cu 725 446 lei suma accizului constatat diminuat, în baza actului de control nr. 5-629961, 5-629912 din 10 septembrie 2008 și deciziei asupra cazului de încălcare a legislaţiei nr. 677 din 01 octombrie 2008, emisă de oficiul fiscal Centru, precum și a majorat cu 26 508 lei suma majorării de întîrziere aferentă accizului diminuat.
Detalii
15
09 2011
3916

Victoria Dolghi: Unele aspecte ale contestării actelor, opiniilor emise de organul fiscal sau de funcţionarii fiscali

Pot fi sau nu contestate, conform titlului V al Codului fiscal sau conform Legii contenciosului administrativ răspunsurile organului fiscal expuse pe marginea interpelărilor contribuabililor în partea ce ţine de impozitarea unor surse de venit?

Răspunsul organului fiscal, care cuprinde punctul de vedere cu privire la interpretarea unei legi sau a unui act administrativ normativ, nu poate fi considerat drept un act administrativ, deoarece răspunsul în cauză nu produce nici un efect juridic faţă de persoana care l-a solicitat.

Totodată, se atenţionează că, în temeiul Legii contenciosului administrativ, contribuabilul nu poate contesta conţinutul unui răspuns la o cerere adresată organului fiscal, deoarece petiţionarul, în conformitate cu legislaţia în vigoare, nu poate să pretindă ca răspunsul la cerere să fie dat conform propriei sale formulări sau într-un anumit sens, după dorinţa personală, stabilirea răspunsului fiind atributul exclusiv al autorităţii publice competente. În cazul în care organul fiscal nu a răspuns la toate solicitările expuse în adresare, contribuabilul este în drept să se adreseze instanţei de contencios administrativ cu o cerere privind obligarea organului fiscal de a-i răspunde la toate solicitările.
Detalii
13
07 2011
4608

Victoria Dolghi: Despre procedura de contestare

Care este procedura de contestare a deciziilor organului fiscal?

În conformitate cu art. 268 alin. (1) şi art. 269 alin. (1) din Codul fiscal, contestaţia împotriva deciziei organului fiscal sau acţiunii funcţionarului fiscal poate fi depusă, dacă Codul fiscal nu prevede altfel, în decursul a 30 de zile de la data primirii deciziei sau a întreprinderii acţiunii contestate. Contestaţia împotriva deciziei organului fiscal sau acţiunii funcţionarului fiscal se depune la organul fiscal emitent al deciziei sau al cărei funcţionar a întreprins acţiunea.

Astfel, în cazul în care decizia contestată de contribuabil a fost emisă de IFS pe mun. Chişinău, contribuabilul urmează să depună contestaţia iniţială, în mod obligatoriu, la IFS pe mun. Chişinău.
Detalii