Catalogul tematic
Тематический каталог

Drepturile şi obligaţiile contribuabilului


Articolul 8. Drepturile şi obligaţiile contribuabilului

(1) Contribuabilul are dreptul:
a) să obţină pe gratis de la inspectoratul fiscal de stat teritorial şi serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale informaţii despre impozitele şi taxele în vigoare, precum şi despre actele normative care reglementează modul şi condiţiile de achitare a acestora;
b) să se bucure de o atitudine corectă din partea organelor cu atribuţii de administrare fiscală şi a persoanelor cu funcţii de răspundere ale acestora;…

(2) Contribuabilul este obligat:
a) să respecte modul stabilit de înregistrare (reînregistrare) de stat şi de desfăşurare a activităţii de întreprinzător;
b) să se pună la evidenţă la organul fiscal în a cărui rază îşi are sediul stabilit în documentele de constituire (înregistrare), să prezinte informaţiile iniţiale (şi să comunice modificările ulterioare) cu privire la sediul său, sediul subdiviziunilor, denumirea şi sediul instituţiilor financiare în care sînt deschise conturi, precum şi cu privire la sistarea temporară a activităţii subdiviziunilor;…

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


www.lex.md

07
02 2019
482

Declarațiile de avere: instruiri privind modul de completare

Specialiștii responsabili de completarea Registrelor subiecților declarării din 80 de instituții publice vor fi instruiți de funcționarii Autorității Naționale de Integritate (ANI) privind modul de completare a registrelor și a declarațiilor de avere și interese personale.

Printre autoritățile incluse în această listă sunt Parlamentul, Președinția, Curtea de Conturi, Compania Națională de Asigurări în Medicină, Oficiul Avocatului Poporului, Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat, Serviciul Fiscal de Stat, Consiliul de Supraveghere a Activității de Audit, ministerele etc.
Detalii
05
02 2019
3440

Transferurile bancare primite din afara țării de către cetățenii Republicii Moldova

Un cetățean al RM activează, în baza unui contract individual de muncă, peste hotarele acesteia și regulat efectuează transferuri bancare unei persoane fizice ce se află în RM, în mărime ce depășește 100 000 lei anual. Urmează oare a fi impozitate suplimentar în RM transferurile date?


Pentru a determina existența obligației aferente impozitului pe venit pentru sumele care sunt transferate, este necesar de a ține cont de principiile de bază pentru subiectul și obiectul de impunere.
Detalii
25
01 2019
462

Facilități fiscale și vamale încă pentru doi agenți economici

Lista agenților economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, a fost completată.

În Monitorul Oficial din 19 ianuarie curent a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 16 din 18.01.2019 cu privire la modificarea Listei.
Detalii
29
11 2018
699

Regimul fiscal al serviciilor de consultanță (CAEM 69.20)

Entitatea „U” SRL, care aplică regimul de impozitare prevăzut de cap. 71 din Codul fiscal, prestează servicii de consultanţă fiscală şi contabilă. În anul precedent veniturile din consultanţă fiscală depăşesc 60% din venitul din vânzări. Ţinând cont de modificările operate în legislaţieîn anul 2018, urmează să stabilim dacă entitatea „U” SRL poate aplica regimul de impozitare aplicat în modul general stabilit.
Detalii
29
11 2018
646

С 1 января субъекты публичного интереса будут вести бухучет в соответствии с МСФО

Правительство внесло изменения и дополнения в Постановление № 875 от 22 декабря 2015 об утверждении Положения о порядке отбора аудиторских обществ и сферы полномочий для проведения аудита годовых финансовых отчетов государственных предприятий и акционерных обществ, в которых доля государства превышает 50% уставного капитала. Этот документ приведен в соответствие с требованиями Закона о государственном и муниципальном предприятии, Закона о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, Закона об аудите финансовых отчетов, а также актуализированных международных стандартов в области аудита.
Detalii
21
11 2018
9704

Noua lege a contabilității va fi pusă în aplicare din 1 ianuarie 2019

La 5 ianuarie 2018, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 1-6 a fost publicată Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15 decembrie 2017 (în continuare — Legea nr.287). Aceasta stabilește cadrul normativ de bază, principiile și cerinţele generale şi mecanismul de reglementare în domeniul contabilităţii şi raportării financiare în Republica Moldova, termenul de punere în aplicare al căroar este 1 ianuarie 2019.

Prevederile Legii nr.287 se vor răsfrânge asupra următoarelor tipuri de entități:
a) persoanelor juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare;
Detalii
02
11 2018
1224

Impozitul pe avere. Termenul de calcul şi de achitare

Amintim contribuabililor că se apropie perioada în care unii dintre ei vor primi avizul de plată a impozitului pe avere, care este aplicat în republica Moldova începând cu perioada fiscală 2016.

Conform prevederilor art. 2871 din Codul fiscal, impozit pe avere este impozitul aplicat asupra averii contribuabilului sub formă de bunuri imobiliare cu destinație locativă, inclusiv căsuțele de vacanță (cu excepția terenurilor), în cazul în care acestea satisfac condițiile specificate în titlul VII „Impozitul pe avere” din CF.

Termenul de calculare a acestui impozit şi de prezentare a avizelor de plată se realizează de către Serviciul Fiscal de Stat până la 10 decembrie pentru situaţia existentă la 1 noiembrie a anului de gestiune și este stabilit în art. 2876 din CF.
Detalii
17
05 2018
3647

Registrul de stat al controalelor

Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal vor asigura interconexiunea sistemelor informaţionale proprii, în care sunt înregistrate informaţiile privind planificarea și efectuarea controalelor, cu Registrul de stat al controalelor pentru asigurarea schimbului de date în vederea furnizării electronice a datelor necesare efectuării şi evidenţei controalelor.

Cabinetul de miniștri a aprobat ieri Regulamentul privind ținerea Registrului de stat al controalelor.
Detalii
10
04 2018
1020

Отсрочка налоговых платежей: последние штрихи

Экономические субъекты, намеревающиеся подать в Государственную налоговую службу заявление об изменении срока погашения налогового обязательства путем рассрочки или отсрочки должны учитывать, чтов Приказ № 1030 от 26 октября 2016 г. об утверждении типовой формы заявления и о процедуре его рассмотрения внесены изменения, которые были опубликованы в «Monitirul Oficial» от 6 апреля 2018 г.

Напоминаем, что п.3 ст. 180 НК, предусматривающем возможность предоставления налогоплательщику отсрочки или рассрочки погашения налогового обязательства, был дополнен положением о том, что Министерство финансов может предусмотреть иные обстоятельства, дающие право на изменение срока погашения налоговых обязательств. Указанное дополнение вступило в силу с 1 января 2018 г.
Detalii