Catalogul tematic
Тематический каталог

Drepturile şi obligaţiile contribuabilului


Articolul 8. Drepturile şi obligaţiile contribuabilului

(1) Contribuabilul are dreptul:
a) să obţină pe gratis de la inspectoratul fiscal de stat teritorial şi serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale informaţii despre impozitele şi taxele în vigoare, precum şi despre actele normative care reglementează modul şi condiţiile de achitare a acestora;
b) să se bucure de o atitudine corectă din partea organelor cu atribuţii de administrare fiscală şi a persoanelor cu funcţii de răspundere ale acestora;…

(2) Contribuabilul este obligat:
a) să respecte modul stabilit de înregistrare (reînregistrare) de stat şi de desfăşurare a activităţii de întreprinzător;
b) să se pună la evidenţă la organul fiscal în a cărui rază îşi are sediul stabilit în documentele de constituire (înregistrare), să prezinte informaţiile iniţiale (şi să comunice modificările ulterioare) cu privire la sediul său, sediul subdiviziunilor, denumirea şi sediul instituţiilor financiare în care sînt deschise conturi, precum şi cu privire la sistarea temporară a activităţii subdiviziunilor;…

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


www.lex.md

26
09 2016
330

Despre documentele care confirmă faptul cîștigării banilor în afara Republicii Moldova

Am lucrat mult timp peste hotare ca angajat și am ceva economii din salariu în valută străină. Deoarece intenționez să cumpăr o locuință în Bălți, trebuie să aduc în Moldova banii cîștigați peste hotare. Cu ce documente pot să confirm că banii au fost cîștigați în altă țară, dar nu în Moldova? Salariul primit a fost declarat în țara respectivă și impozitele au fost achitate tot acolo.

Există mai multe metode legale de a introduce valuta pe teritoriul Republicii Moldova: transfer bancar, introducerea valutei în numerar cu declararea în vamă etc. Vom viza doar una din aceste posibilități, și anume, introducerea banilor în numerar.
Detalii
03
07 2015
763

Разрешается ли принимать к вычету в налоговых целях расходы на транспортировку работников (в пределах максимальной средней величины, установленной Правительством – 25 леев (без НДС) на одного работника), в случае если работодатель не организовывает перевозку работников, но компенсирует своим сотрудникам расходы на транспорт в виде фиксированного платежа?

Согласно положениям ч. (19) ст. 24 НК, разрешается вычет понесенных и определенных работодателем расходов на проезд, питание и профессиональное образование работника в порядке, установленном Правительством.

Постановлением Правительства №144 от 26.02.2014 утверждено Положение о размере и критериях определения расходов, понесенных и определенных работодателем на проезд, питание и профессиональное образование работника.
Detalii
02
07 2015
645

Angajații agenților economici ai căror activitate de bază este realizarea de programe şi corespunde activităților din anexa nr. 1 la Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale Codul fiscal poate să beneficieze de înlesnirea fiscală, stabilită la art. 24 alin. (21) din Legea sus-numită, dacă entitatea nu-și onorează obligațiunile față de buget?

Ținînd cont de art. 24 alin. (21) lit. a) din Legea nominalizată, întru beneficierea facilităților respective, urmează de a fi întrunite cumulativ toate condițiile
Detalii
02
07 2015
1191

Возникает ли у налогоплательщика необходимость в выдаче путевого листа в случае использования личных автомобилей по договору безвозмездного пользования?

Отмечаем, что в соответствии с положениями ч. (1) ст. 859 Гражданского кодекса, по договору безвозмездного пользования одна сторона (ссудодатель) безвозмездно передает вещь в пользование другой стороне (ссудополучателю), а ссудополучатель обязуется возвратить ее по истечении обусловленного времени.
Detalii
11
11 2014
1123

Centrul de apel – instrument de deservire a contribuabililor prin excelență

„Nu veți avea niciodată a doua șansă ca să faceți o primă impresie bună”

Coco ChanelCentrul de apel (call-centru) este o unitate independentă sau în cadrul unei organizații care se specializează în procesarea adresărilor și informarea prin intermediul telefoanelor. În formele sale mai avansate, centrele de apel mai procesează și adresările în formă electronică și fizică, precum și adresările prin intermediul online chat-urilor.
Detalii
12
09 2013
1980

Răspunderea funcţionarului public

În conformitate cu art. 129 (4) din Codul Fiscal, „Funcţionar fiscal – funcţionar public, conform prevederilor Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, care este persoană cu funcţie de răspundere remunerată în organul fiscal. Noţiunea „funcţionar fiscal” este identică cu noţiunile „funcţionar public”, „persoană cu funcţie de răspundere a organului fiscal” şi „persoană cu funcţie de răspundere a Serviciului Fiscal de Stat”, prevăzute de prezentul cod şi de Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”.
Detalii
09
09 2013
1968

100 de zile cu sloganul „Funcționarul fiscal – în serviciul contribuabilului”

Stimaţi contribuabili,

O perioadă de 100 de zile este prea puţin pentru a schimba radical lucrurile în bine, dar urmare a noilor metodici şi abordări, schimbările în bine în activitatea SFS se regăsesc în trendul ascendent al acumulării de venituri la Buget, fiind remarcate şi de către agenţii economici.
Detalii
16
08 2013
1452

Ion PRISĂCARU: Problema neachitării impozitelor nu este doar a administrației fiscale, ci și a întregii societăți

Probabil n-a fost până acum în fruntea Inspectoratului Principal Fiscal de Stat o persoană care să se pronunţe atât de tranşant în vederea reformării sistemului fiscal ca actualul şef al autorităţii Ion Prisăcaru. Carenţele administrării fiscale, evaziunea, corupţia în rândul inspectorilor dar şi rezistenţa celor ce nu doresc schimbări, sunt doar unele dintre problemele care trebuie luate în calcul atunci când îţi propui un astfel de obiectiv. Şi mai există cel mai mare obstacol, mentalitatea cetăţenilor, care, în mare parte sunt departe de a percepe Fiscul drept o instituţie care lucrează în favoarea lor. Despre cum îşi propune să soluţioneze toate aceste chestiuni destul de dificile pentru a realiza în final reformarea sistemului, ne-a relatat Ion Prisăcaru, Şeful IPFS.
Detalii
19
11 2012
2317

Письмо ГГНИ № 26-11/1-12(14)- 1707/6470 от 02.10.2012 О применении положений части (1) статьи 253 Налогового кодекса

Территориальные ГНИ
Управление крупных налогоплательщиковГлавная государственная налоговая инспекция, в целях обеспечения реализации правовых положений о применении ч. (1) ст. 253 Налогового кодекса в случае непредставления продавцом документов, подтверждающих происхождение товара, и вследствие многочисленных обращений, сообщает следующее.

В соответствии с п. 9 Положения о приемке товаров по количеству и качеству в Республике Молдова, утвержденного Постановлением Правительства № 1068 от 20 октября 2000 года, запрещается отпуск и поставка в розничную торговую сеть товаров без сопроводительных документов, подтверждающих происхождение, количество и качество товаров, а также без сертификатов соответствия, выданных Национальной системой сертификации, на продукцию, подлежащую обязательной сертификации.
Detalii