Catalogul autorilor
Autorii Publicației Periodice "Monitorul Fiscal FISC.MD"
Liuba Mursa - specialist-auditor sеrvicii resurse umane, securitatea și sănătatea muncii
14
06 2022
6864

Aplicarea CORM 006-2021, obligatorie din 1 iulie 2022

Din 1 iulie 2022 entitățile din toate domeniile de activitate economică şi socială, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, întreprinderile, organizaţiile şi instituţiile, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, alte persoane juridice şi fizice, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova obligatoriu vor utiliza Clasificatorul Ocupațiilor Republicii Moldova (CORM 006-2021), care va substitui Clasificatorul Ocupațiilor Republicii Moldova (CORM 006-14). Amintim, CORM 006-2021 a fost aprobat prin Ordinul nr. 11/2021 al Ministerului Muncii și Protecției Sociale și până la 30 iunie curent este utilizat în paralel cu CORM 006-14.


Detalii

13
04 2022
1124

Procedura de reducere a personalului entității

Concedierea angajaților în cazul lichidării unităţii, reducerii numărului sau a statelor de personal reprezintă desfacerea din iniţiativa angajatorului a contractului individual de muncă (CIM) pe durată nedeterminată, precum şi a celui pe durată determinată, cu stricta respectare a prevederilor indicate în art. 86 alin. (2), art. 87, 88, 183, 184, 186 alin (4), art. 251 și 388 din Codul muncii.

 

   Reducerea numărului angajaților unității este unul dintre motivele de încetare a CIM la inițiativa angajatorului, care, înainte de a începe procedura în sine, urmează să determine dacă aceasta va fi o reducere a numărului sau a statelor de personal, deoarece în legislația muncii nu este oferită o detaliere a acestor noțiuni.


Detalii

16
03 2022
1551

Controlul asupra respectarii relațiilor de muncă, a securitatii și sănătății muncii

Activitatea Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM) este orientată spre realizarea obiectivelor ce-i revin din Planul anual de acțiuni şi din prevederile legislației1 din domeniul muncii, securității și sănătății în muncă, întreprinde activități de inspecție în vederea prevenirii şi combaterii ilegalităţilor din domeniul competențelor atribuite autorității.
 
ISM poate realiza:             
  • control planificat, efectuat conform planului anual al controalelor, în baza analizei și evaluării conform criteriilor de risc;

  • Detalii
07
03 2022
1346

Concedierea salariatului în perioada de probă

Perioada de probă este o modalitate de verificare a aptitudinilor și a pregătirii profisionale a salariatului  și este necesară pentru determinarea de către angajator a rezultatelor muncii desfășurate de către salariat, dacă poate satisface cerințele angajatorului și se poate integra într-un anumit colectiv, dacă programul de muncă corespunde așteptărilor părților etc.

 

 Perioada de probă se stabileste în contractului individual de muncă conform prevederilor art. 60-62 din Codul muncii, în această perioadă salariatul beneficiind de toate drepturile şi îndeplineşte obligaţiile prevăzute de legislaţia muncii, de regulamentul intern al unităţii și de contractul colectiv şi de cel individual de muncă (CIM).


Detalii

23
02 2022
762

Совместительство и совмещение: сходство и различия

Работа по совместительству или совмещение профессий (должностей) - это способ дополнительной работы, предусмотренный трудовым законодательством. Возможность одновременного занятия двух и более профессий (должностей) является выражением принципа свободы труда, закрепленного и в ст. 43 Конституции РМ.

   

В соответствии с положениями ч. (2) ст. 56 Трудового кодекса (ТК), работник вправе одновременно заключить индивидуальные трудовые договоры (ИТД) и с другими работодателями (работа по совместительству), если это не запрещено действующим законодательством. Для определения понятия предоставления дополнительной работы ТК оперирует и понятием совмещение профессий (должностей) (ч. (1) ст. 156).


Detalii

15
02 2022
1875

Cumul vs cumulare: tangențe și diferențe

Munca prin cumul sau cumularea de funcții (profesii) este modalitatea de muncă suplimentară prevăzută de legislația muncii. Posibilitatea deţinerii simultane a două sau mai multe funcţii (profesii) este o expresie a principiului libertăţii muncii, consfinţit, de altfel, şi în art. 43 din Constituția RM.
   
Potrivit prevederilor art. 56 alin. (2) al Codului muncii (CM), salariatul are dreptul să încheie contracte individuale de muncă, concomitent, şi cu alţi angajatori (munca prin cumul), dacă acest lucru nu este interzis de legislaţia în vigoare. Pentru definirea prestării muncii suplimentare CM operează şi cu noţiunea de cumulare a profesiilor (funcţiilor) (art. 156 alin. (1)).
 


Detalii

19
01 2022
1736

Obligațiile angajatorilor privind evidența recruților și rezerviștilor. Eliminarea contradicțiilor din legislație

Evidenţa militară a recruţilor şi rezerviştilor se organizează şi se ţine de către primării (preturi), instituţii publice şi agenţi economici, indiferent de tipul de proprietate, iar asigurarea financiară a măsurilor de organizare a evidenţei militare în centrele militare şi în primării (preturi) se efectuează din contul bugetului local, iar la instituţii publice şi agenţi economici, indiferent de tipul de proprietate – din mijloacele acestora, stabilește art.11 din Legea nr.1245/2002 cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei.


Detalii

29
12 2021
11714

Unele subtilități ce țin de concediu de odihnă anual

Cum se va calcula corect numărul de zile ale concediului de odihnă anual în cazul în care angajatul solicită acordarea acestuia în perioada sărbătorilor de iarnă?
 
Codul muncii stabilește expres că, tuturor salariaţilor li se acordă anual un concediu de odihnă plătit, cu o durată minimă de 28 de zile calendaristice, cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare ( art. 113 alin. (1)), în baza unei cereri scrise, în orice timp al anului, conform programării stabilite la unitate.


Detalii

15
12 2021
2842

Concediul de odihnă anual. Modul de acordare și programare

Ținând cont de prevederile art. 116 din CM, care stabilește că toți angajatorii sunt obligați să elaboreze un program de concedii anuale plătite cu cel puțin două săptămâni înainte de începerea noului an calendaristic, pentru a preveni încălcarea legislației muncii, propunem o succintă descriere a obligațiilor angajatorilor ce se referă la modul de consultare a angajaților și programarea concediilor anuale.


Detalii