Catalogul tematic
Тематический каталог

Drepturile şi obligaţiile contribuabilului


Articolul 8. Drepturile şi obligaţiile contribuabilului

(1) Contribuabilul are dreptul:
a) să obţină pe gratis de la inspectoratul fiscal de stat teritorial şi serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale informaţii despre impozitele şi taxele în vigoare, precum şi despre actele normative care reglementează modul şi condiţiile de achitare a acestora;
b) să se bucure de o atitudine corectă din partea organelor cu atribuţii de administrare fiscală şi a persoanelor cu funcţii de răspundere ale acestora;…

(2) Contribuabilul este obligat:
a) să respecte modul stabilit de înregistrare (reînregistrare) de stat şi de desfăşurare a activităţii de întreprinzător;
b) să se pună la evidenţă la organul fiscal în a cărui rază îşi are sediul stabilit în documentele de constituire (înregistrare), să prezinte informaţiile iniţiale (şi să comunice modificările ulterioare) cu privire la sediul său, sediul subdiviziunilor, denumirea şi sediul instituţiilor financiare în care sînt deschise conturi, precum şi cu privire la sistarea temporară a activităţii subdiviziunilor;…

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


www.lex.md

10
04 2018
1599

Отсрочка налоговых платежей: последние штрихи

Экономические субъекты, намеревающиеся подать в Государственную налоговую службу заявление об изменении срока погашения налогового обязательства путем рассрочки или отсрочки должны учитывать, чтов Приказ № 1030 от 26 октября 2016 г. об утверждении типовой формы заявления и о процедуре его рассмотрения внесены изменения, которые были опубликованы в «Monitirul Oficial» от 6 апреля 2018 г.

Напоминаем, что п.3 ст. 180 НК, предусматривающем возможность предоставления налогоплательщику отсрочки или рассрочки погашения налогового обязательства, был дополнен положением о том, что Министерство финансов может предусмотреть иные обстоятельства, дающие право на изменение срока погашения налоговых обязательств. Указанное дополнение вступило в силу с 1 января 2018 г.
Detalii
03
01 2018
3293

În anul 2018, taxa fixă la BASS va constitui 8424 lei

Veniturile bugetului asigurărilor sociale în anul 2018 vor constitui 19 247 518,1 mii lei, în creștere cu 9,9% față de anul trecut, iar cheltuielile sunt stabilite în mărime de 19 312 518,1 mii lei.

Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 a fost publicată în Monitorul Oficial din 29 decembrie 2017.
Detalii
26
08 2017
1450

7. (29.1.4.8) Este în drept persoana fizică să beneficieze de scutirea pentru persoana întreținută, în cazul în care aceasta îşi face studiile la secţia cu frecvenţă a unei instituţii de învăţămînt și, pe parcursul anului fiscal, obţine venit sub formă de bursă în mărime ce depăşeşte cuantumul scutirii personale?

În conformitate cu prevederile art.35 din Codul fiscal, contribuabilul este în drept să utilizeze scutirea pentru persoana întreţinută, dacă aceasta întrunește toate cerinţele de mai jos:
Detalii
25
08 2017
1686

Despre dreptul efectuării de către organul fiscal a controalelor în afara orelor de program sau în zilele de odihnă

Controlul fiscal are drept scop verificarea modului în care contribuabilul respectă legislația fiscală într-o anumită perioadă sau în câteva perioade fiscale.

Controlul fiscal este exercitat de Serviciul Fiscal de Stat şi/sau de un alt organ cu atribuții de administrare fiscală, în limitele competenței acestora, la fața locului şi/sau la oficiul acestora.
Detalii
21
08 2017
3995

Administrarea pierderilor în procesul de producere: Procedura de gestiune a pierderilor în procesul de fabricație

În procesul de producere se obțin deșeuri, rebuturi, pierderi în urma staționărilor, alte pierderi tehnologice.

Astfel, în funcție de particularitățile procesului de producție pierderile sunt gestionate, administrate și înregistrate în contabilitate de către entități conform reglementărilor interne și prevederilor normative în vigoare.

În prezentul articol vom expune modalitatea1 de administrare a pierderilor tehnologice în procesul de producere relatată printr-un set de reguli, care pot fi utile în aplicare de către entități.

Detalii
21
08 2017
1849

О вычете в налоговых целях расходов на обучение и командирование

Субъект ООО «V» отправил на курсы повышения квалификации ветеринара, который трудоустроен по совместительству на коровьей ферме субъекта. Ранее данная ферма импортировала крупный рогатый скот из Голландии. Подлежат ли вычету в налоговых целях расходы на обучение и командирование данного работника на курсы в Голландию?

На основании ст. 267 Трудового кодека, работа по совместительству представляет собой выполнение работником в свободное от основной работы время другой постоянной или временной работы на основании отдельного индивидуального трудового договора.
Detalii
24
07 2017
1649

Contribuabili noi la BASS

Persoanele fizice care desfășoară activități independente în comerțul cu amănuntul, cu excepția mărfurilor supuse accizelor, vor achita contribuții sociale de stat.

Parlamentul a publicat Legea care prevede introducerea unei noi categorii de contribuabili în Monitorul Oficial nr. 253-264 din 22 iulie curent.
Detalii