Catalogul tematic
Тематический каталог

Drepturile şi obligaţiile contribuabilului


Articolul 8. Drepturile şi obligaţiile contribuabilului

(1) Contribuabilul are dreptul:
a) să obţină pe gratis de la inspectoratul fiscal de stat teritorial şi serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale informaţii despre impozitele şi taxele în vigoare, precum şi despre actele normative care reglementează modul şi condiţiile de achitare a acestora;
b) să se bucure de o atitudine corectă din partea organelor cu atribuţii de administrare fiscală şi a persoanelor cu funcţii de răspundere ale acestora;…

(2) Contribuabilul este obligat:
a) să respecte modul stabilit de înregistrare (reînregistrare) de stat şi de desfăşurare a activităţii de întreprinzător;
b) să se pună la evidenţă la organul fiscal în a cărui rază îşi are sediul stabilit în documentele de constituire (înregistrare), să prezinte informaţiile iniţiale (şi să comunice modificările ulterioare) cu privire la sediul său, sediul subdiviziunilor, denumirea şi sediul instituţiilor financiare în care sînt deschise conturi, precum şi cu privire la sistarea temporară a activităţii subdiviziunilor;…

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


www.lex.md

16
08 2013
2720

Ion PRISĂCARU: Problema neachitării impozitelor nu este doar a administrației fiscale, ci și a întregii societăți

Probabil n-a fost până acum în fruntea Inspectoratului Principal Fiscal de Stat o persoană care să se pronunţe atât de tranşant în vederea reformării sistemului fiscal ca actualul şef al autorităţii Ion Prisăcaru. Carenţele administrării fiscale, evaziunea, corupţia în rândul inspectorilor dar şi rezistenţa celor ce nu doresc schimbări, sunt doar unele dintre problemele care trebuie luate în calcul atunci când îţi propui un astfel de obiectiv. Şi mai există cel mai mare obstacol, mentalitatea cetăţenilor, care, în mare parte sunt departe de a percepe Fiscul drept o instituţie care lucrează în favoarea lor. Despre cum îşi propune să soluţioneze toate aceste chestiuni destul de dificile pentru a realiza în final reformarea sistemului, ne-a relatat Ion Prisăcaru, Şeful IPFS.
Detalii
19
11 2012
4175

Письмо ГГНИ № 26-11/1-12(14)- 1707/6470 от 02.10.2012 О применении положений части (1) статьи 253 Налогового кодекса

Территориальные ГНИ
Управление крупных налогоплательщиковГлавная государственная налоговая инспекция, в целях обеспечения реализации правовых положений о применении ч. (1) ст. 253 Налогового кодекса в случае непредставления продавцом документов, подтверждающих происхождение товара, и вследствие многочисленных обращений, сообщает следующее.

В соответствии с п. 9 Положения о приемке товаров по количеству и качеству в Республике Молдова, утвержденного Постановлением Правительства № 1068 от 20 октября 2000 года, запрещается отпуск и поставка в розничную торговую сеть товаров без сопроводительных документов, подтверждающих происхождение, количество и качество товаров, а также без сертификатов соответствия, выданных Национальной системой сертификации, на продукцию, подлежащую обязательной сертификации.
Detalii
19
11 2012
2934

Scrisoarea IFPS Nr. 26-11/1-12(14)- 1707/6470 din 02.10.2012 Referitor la modalitatea aplicării alin. (1) din art. 253 din Codul Fiscal

Inspectoratele fiscale de stat teritoriale
Direcţia marilor contribuabiliInspectoratul Fiscal Principal de Stat, în scopul asigurării exercitării prevederilor legale referitor la modalitatea aplicării alin. (1) din art. 253 din Codul fiscal, în cazul neprezentării de către vînzător a documentelor care confirmă provenienţa mărfurilor, şi în urma multiplelor adresări, comunică următoarele.

Este de menţionat, că potrivit pct. 9 din Regulamentul cu privire la recepţionarea mărfurilor conform cantităţii şi calităţii în Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1068 din 20 octombrie 2000, se interzice livrarea în reţeaua de comerţ a mărfurilor fără documente de însoţire ce confirmă originea, cantitatea şi calitatea ei, precum şi în lipsa certificatelor de conformitate, eliberate de Sistemul Naţional de Certificare pentru produsele supuse certificării obligatorii.
Detalii
19
11 2012
3108

Scrisoarea IFPS Nr. 226–11/1–14–1654/6246 din 05.10.2012 privind aplicarea amenzilor pentru lipsa documentelor de provenienţă a mărfurilor la titularii de patentă

Inspectoratele fiscale de stat teritoriale
Direcţia marilor contribuabiliInspectoratul Fiscal Principal de Stat, în rezultatul multiplelor verificări efectuate la deţinătorii patentei de întreprinzător, a constatat că aceştia activează fără a avea documente de provenienţă a mărfurilor, în cazul comerţului cu amănuntul.

Conform art. 1 alin. (1) al Legii nr. 93 din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător (în continuare Lege), patenta de întreprinzător (în continuare patentă), este un certificat de stat nominativ, ce atestă dreptul de a desfăşura genul de activitate de întreprinzător indicat în ea în decursul unei anumite perioade de timp.
Detalii
09
06 2013
3872

Виктория Долги: Ответственность, предусмотренная за нарушение налоговыми инспекторами служебных полномочий

За нарушение служебных обязанностей, правил поведения, за причиненный материальный ущерб, за правонарушения или преступления, совершенные при исполнении служебных обязанностей или должностных полномочий, налоговый инспектор несет дисциплинарную, гражданскую, административную либо уголовную ответственность, в зависимости от ситуации.

Юридическое определение правовых полномочий налоговых инспекторов вытекает из положений ч. 4) ст. 129 Налогового кодекса и ст. 56 Закона о государственной должности и статусе государственного служащего № 158-XVI от 4 июля 2008 года.

В соответствии со ст. 58 Закона № 158-ХVI от 4 июля 2008 года, за совершение дисциплинарных проступков на государственных служащих могут налагаться следующие виды дисциплинарных взысканий:
Detalii
18
03 2013
4511

Лилиана Агаркова: "Досудебное урегулирование налоговых споров"

Грамотно сбалансированное и эффективное налоговое администрирование, сочетающее в себе интересы и государства, и налогоплательщиков, является важнейшей составляющей экономических, социальных и политических преобразований в стране.

Зарождение идеи прав человека наблюдается уже в древнегреческих полисах. Оно прослеживается в Конституции, разработанной орхоитом Солоном в VI веке до н.э. Наряду с элементами демократии, в ней предпринималась попытка закрепить право привлечения к ответственности государственных чиновников.
Detalii
30
05 2013
3469

Alexandru Munteanu: Principiul interpretării dubiilor în favoarea contribuabilului: unele aspecte naţionale şi internaţionale

În conformitate cu art. 11 alin. (1) din Codul Fiscal, toate dubiile, apărute la aplicarea legislaţiei fiscale, urmează a fi interpretate în favoarea contribuabilului. Astfel, în Republica Moldova este legiferat principiul „in dubio contra fiscum”, menit să protejeze contribuabilul de eventualele îndoieli sau ambiguităţi ale normelor fiscale. În continuare, vom aborda unele aspecte de ordin naţional şi internaţional ale acestui principiu.
Detalii
30
05 2013
2654

Maia Tverdohleb: Consiliul de Conformare al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

Majorarea nivelului de conformare voluntară a contribuabililor din Moldova cu legislaţia fiscală, inclusiv prin promovarea accesului uşor la drepturile legale şi prin micşorarea costurilor de raportare fiscală, constituie un obiectiv de bază al activităţii Serviciului Fiscal de Stat.

Întru facilitarea respectării echilibrului de interese ale statului şi ale mediului de afaceri, micşorării presiunii asupra contribuabililor oneşti, care execută la timp şi în volum deplin obligaţiile fiscale şi, concomitent, asigurării sancţionării inevitabile pentru cei, care conştient se eschivează de la plata impozitelor, taxelor şi altor plăţi obligatorii, va fi creat Consiliul de Conformare al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat.
Detalii
30
05 2013
1172

Programul de conformare a contribuabililor: Monitorizare, evaluare, raportare

Direcţia management strategic şi inovare (DMSI) din cadrul IFPS va fi responsabilă de asigurarea că obiectivele Programului, generale şi specifice, se manifestă adecvat în planul operaţional şi sunt executate în mod coordonat cu subdiviziunile structurale ale SFS.


În această calitate, DMSI va fi dotată corespunzător, astfel încât să obţină şi să menţină influenţa necesară pentru gestionarea şi lansarea Programului de conformare.


Detalii
30
05 2013
1208

Programul de conformare a contribuabililor: Persoanele fizice-cetățeni

Aproximativ 100 mii de persoane fizice depun declaraţii privind impozitul pe venit. Cea mai mare parte din veniturile declarate sînt venituri salariale, iar restul — veniturile parvenite din alte surse, cum ar fi veniturile din dobînzi, roialty, publicaţii etc.


Începînd cu anul 2012 se iniţiază administrarea separată a persoanelor fizice cu venituri majore, ce deţin proprietăţi cu valoare mai mare de 1 mil. lei şi venituri mai mari de 300 mii lei anual.


Detalii