23
07 2019
1272

Consiliul de contabilitate şi raportare financiară: asigurarea confortului profesional

Colaborarea strânsă și comunicarea permanentă cu profesia și mediul de afaceri constituie pentru Ministerul Finanțelor un pilon în procesul de reglementare a contabilității și raportării financiare în Republica Moldova, oferă un sprijin valoros, dar și o platformă de discuții, uneori în contradictoriu, dintre reglementator și cei care implementează prevederile actelor normative din domeniu. În acest scop, în Legea contabilităţii şi raportării financiare nr.287 care stabileşte cadrul normativ de bază, principiile şi cerinţele generale şi mecanismul de reglementare în domeniul, ca parte componentă a cadrului este prevăzută instituirea Consiliului de contabilitate şi raportare financiară (în continuare – Consiliu). Conform art. 9 din Legea nr.287, Consiliul este instituit pe lângă Ministerul Finanţelor pentru dezvoltarea continuă şi asigurarea perfecţionării contabilităţii şi raportării financiare. În componența acestuia sunt incluși reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, Băncii Naţionale a Moldovei, Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, Biroului Naţional de Statistică, asociaţiilor mediului de afaceri şi celor profesionale, mediului academic din domeniul contabilităţii. Astfel, acest organ reunește reglementatori, organe de supraveghere, patronate, profesia și educația – toate părțile componente necesare asigurării unei dezvoltări armonioase a domeniului. În vederea executării prevederilor legii, prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr.63 a fost aprobat Regulamentul de activitate al Consiliului de contabilitate şi raportare financiară. Documentul stabileşte statutul, modul de desemnare, precum şi activitatea membrilor Consiliului, care este instituit ca organ consultativ pentru examinarea proiectelor actelor normative în domeniul contabilităţii şi raportării financiare, inclusiv a proiectelor Standardelor Naţionale de Contabilitate, indicaţiilor metodice, regulamentelor, instrucţiunilor şi altor acte normative din domeniu, a Planului general de conturi contabile, formularelor de documente primare şi instrucţiunilor privind completarea acestora, cu scopul de a antrena specialişti calificaţi din autorităţile publice centrale, asociaţiile mediului de afaceri şi celor profesionale, precum și mediului academic din domeniul contabilităţii. Consiliul reprezintă o platformă importantă de promovare a intereselor tuturor părților interesate în domeniul contabilității și raportării financiare. Aici putem menționa, în primul rând, profesia – contabilii din sectorul corporativ, proprietarii/fondatorii entităților, utilizatorii situațiilor financiare, instituțiile de stat etc. În activitatea sa, Consiliul se va călăuzi de Constituţia RM, Legea nr.287/2017 de alte acte legislative şi normative, precum şi de Regulamentul menționat supra. Sarcinile Consiliului sunt foarte complexe și cuprind: - contribuirea la dezvoltarea contabilităţii şi raportării financiare, prin elaborarea/actualizarea standardelor naţionale de contabilitate în baza standardelor internaţionale; - examinarea proiectelor S.N.C., indicaţiilor metodice, regulamentelor, instrucţiunilor şi altor acte normative din domeniul contabilităţii şi raportării financiare, Planului general de conturi contabile, formularelor de documente primare şi instrucţiunilor privind completarea acestora; - promovarea şi acceptarea spre aplicare a unui set unic de S.N.C., de calitate înaltă, inteligibile, prin care se va asigura că situaţiile financiare se întocmesc cu claritate, în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii şi raportării financiare nr.287/2017, oferind o imagine fidelă a poziţiei financiare, a performanţei financiare şi a altor informaţii aferente activităţii entităţii; - examinarea propunerilor parvenite de la autorităţile publice centrale, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Banca Naţională a Moldovei, Serviciul Fiscal de Stat, instituţiile publice şi entităţi cu privire la perfecţionarea contabilităţii şi a modului de întocmire a situaţiilor financiare (cu excepţia entităţilor care aplică Standardele Internaţionale de Raportare Financiară); - examinarea proiectelor reglementărilor contabile specifice anumitor ramuri, domenii/sectoare de activitate elaborate de Comisia Naţională a Pieţei Financiare, organele centrale de specialitate în conformitate cu S.N.C. şi cu alte acte normative; - acordarea ajutorului consultativ la implementarea actelor legislative, standardelor de contabilitate şi altor acte normative aferente ţinerii contabilităţii şi întocmirii situaţiilor financiare; - examinarea şi soluţionarea problemelor parvenite de la entităţi, instituţii şi organizaţii ce ţin de perfecţionarea contabilităţii şi raportării financiare în Republica Moldova şi care necesită o examinare colegială. În acest context, este necesar de menționat nivelul de responsabilitate a membrilor Consiliului, deoarece aceștia pot avea o influență semnificativă asupra parcursului dezvoltării contabilității și raportării financiare în RM prin prisma sarcinilor care le revin. Acestea cuprind tot spectrul de acțiuni care au menirea stabilirii unui mechanism durabil și eficient de reglementare a contabilității și raportării financiare în sectorul corporativ. Membrii Consiliului, în vederea exercitării atribuțiilor acestora, au dreptul: - să prezinte Ministerului Finanţelor propuneri privind perfecţionarea cadrului normativ national în partea ce ţine de domeniul contabilităţii şi raportării financiare; - să participe la elaborarea proiectelor S.N.C., indicaţiilor metodice, regulamentelor, instrucţiunilor şi altor acte normative din domeniul contabilităţii şi raportării financiare, Planului general de conturi contabile, formularelor de documente primare şi instrucţiunilor privind completarea acestora; - să conlucreze cu organizaţiile internaţionale în problemele din domeniul contabilităţii şi raportării financiare. Astfel, remarcăm posibilitatea unei comunicări directe și prezentării oportune pentru examinare de către membri a problemelor existente în domeniu care necesită soluționare neîntârziată și reprezintă pentru contabili un acces direct la procesul de luare a deciziilor de către reglementator. Acest mecanism trebuie utilizat de către toți cei interesați în vederea obținerii unui rezultat maximal al activității acestui organ colegial. De asemenea, membrii Consiliului nu pot reprezenta interesele regionale, de ramură, de grup sau ale entităţilor, ci trebuie să se călăuzească de principiul desfăşurării activităţii în interes public. Această restricție are menirea de a asigura obiectivitatea, corectitudinea și echidistanța membrilor Consiliului în luarea deciziilor de către acest for important. Componenţa Consiliului se confirmă o dată la trei ani de către Ministerul Finanţelor. În mare parte, membrii desemnați ai Consiliului au o experiență vastă în calitate de membri ai Consiliului metodologic consultativ pe lângă Ministerul Finanțelor, în calitate de membri ai grupurilor de lucru care au elaborat proiectul Legii nr.287, S.N.C și modificările acestora, alte acte normative de reglementare a contabilității și raportării financiare. De asemenea, în activitatea acestui organ colegial se pune un accent deosebit pe îmbinarea experienței contabililor practicieni, reprezentanților mediului academic cu cerințele actuale ale organelor de reglementare, supraveghere, ale patronatelor. În procesul examinării proiectelor actelor normative sau a problemelor puse în discuție în cadrul ședințelor viziunile membrilor pot fi diferite, dar scopul este același – asigurarea unui sistem eficient de contabilitate și raportare financiară. Prin identificarea unui consens se va atinge scopul de bază al cestui organ - dezvoltarea continuă şi asigurarea perfecţionării contabilității. Regulamentul menționat anterior prevede retragerea calităţii de membru al Consiliului în legătură cu expirarea termenului de 3 ani, la cererea organului (instituţiei) care a înaintat candidaturile, cererea personală a membrului Consiliului privind retragerea benevolă, neparticiparea la 5 şedinţe consecutiv din motive neobiective sau în lipsa motivelor etc. Conform prevederilor Regulamentului, Consiliul este condus de preşedinte (secretarul de stat al Ministerului Finanţelor), care este responsabil de domeniul contabilității și auditului în sectorul corporativ. În absenţa preşedintelui, funcţiile acestuia sunt exercitate de către vicepreşedinte, care se alege din rândul membrilor Consiliului prin vot deschis la prima ședință a Comitetului. Organizarea activităţii Consiliului se pune în sarcina preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului Consiliului (funcţionar public din cadrul Ministerului Finanţelor, traditional, din Direcția reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ). Consiliul îşi desfăşoară activitatea în baza planului de lucru al Ministerului Finanţelor cu referinţă la domeniul contabilităţii şi raportării financiare. Prin urmare, se vor examina proiectele actelor normative elaborate de minister conform planului, dar și solicitările mediului de afaceri, contabililor etc. cu referință la unele aspecte problematice de contabilitate. Şedinţele sunt deliberative, dacă la ele este prezentă majoritatea membrilor Consiliului, iar deciziile ce ţin de problemele examinate se adoptă cu o majoritate simplă a voturilor membrilor care participă la şedinţa. Totodată, la şedinţele Consiliului pot participa persoane invitate, inclusiv specialişti calificaţi în domeniul contabilităţii, precum şi conducătorii serviciilor de contabilitate ale entităţilor, reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale, asociaţiilor profesionale, mediului academic din domeniul contabilităţii, care nu sunt membri ai Consiliului. De regulă, sunt invitați autorii solicitărilor de examinare în cadrul ședințelor a unor probleme din domeniu, specialiști care cunosc subiectul sau dețin informații ce pot contribui la soluționarea corectă și eficientă a problemei. Deciziile şi proiectele acceptate de către Consiliu se transmit Ministerului Finanţelor sau autorităţilor publice centrale spre examinare şi aprobare, în modul stabilit de legislaţie. Anual, pentru totalizarea activităţii Consiliului, secretarul întocmeşte un raport despre lucrul executat, care se aprobă de preşedinte şi se plasează pe pagina web oficială a Ministerului Finanţelor. De menționat că, Consiliul instituit este o platformă de acces a tuturor părților implicate/ interesate (contabili din sectorul corporativ, proprietari/fondatori ai entităților, instituții de stat de reglementare și supraveghere etc.) la procesul de elaborare și definitivare a proiectelor de acte normative, influențarea deciziilor în vederea oferirii unor soluții practice în domeniul contabilității și raportării financiare prin reprezentanții săi. Acesta reprezintă un instrument important în promovarea intereselor profesionale și perfecționarea domeniului, astfel încât să ofere confortul profesional necesar tuturor celor care au tangență cu contabilitatea în sectorul corporativ și condițiile optime de activitate.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.