09
10 2019
1107

Determinarea datei comiterii repetate a încălcării fiscale

Art. 234 alin. (2) din Codul fiscal (CF) prevede că contribuabilul nu poate beneficia de o reducere cu 50% a amenzilor aplicate dacă comite repetat, în decurs de 6 luni consecutive, încălcările fiscale1,2 prevăzute la art. 254 și 2541. Când se consideră ca fiind comise pentru prima oară încălcările menționate – data actului de control sau data emiterii deciziei asupra cazului de încălcare a legislației? Restricția dată se răsfrânge și asupra altor încălcări fiscale prevăzute de CF sau doar pentru încălcările prevăzute la art. 254 (amendă pentru încălcarea regulilor de utilizare a mașinii de casă şi de control) și 2541 (amendă pentru nerespectarea reglementărilor din domeniul transporturilor auto de călători și pentru neeliberarea biletelor de călătorie)? Pentru a beneficia de reducerea cu 50% a amenzilor aplicate pentru încălcarea articolelor menționate supra, contribuabilul urmează: a) să nu aibă restanțe la data adoptării deciziei asupra cazului de încălcare fiscală sau să le stingă concomitent, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înmânării deciziei asupra cazului de încălcare fiscală; b) în termen de 3 zile lucrătoare de la data înmânării deciziei asupra cazului de încălcare fiscală, stinge sumele impozitelor, taxelor, contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, majorările de întârziere (penalitățile) şi/sau 50% din amenzile indicate în decizie sau stinge obligația fiscală prin compensare, conform art.175 CF. În cazul în care datele din sistemul informațional al SFS atestă executarea cerințelor enumerate supra, subdiviziunea SFS abilitată să examineze cazurile privind încălcările fiscale, de sine stătător, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare din data expirării termenului prevăzut de 3 zile lucrătoare de la data înmânării deciziei asupra cazului de încălcare fiscală, adoptă o decizie privind reducerea amenzilor în cauză cu 50%; c) în cazul în care datele din sistemul informațional al SFS nu atestă executarea cerințelor enumerate supra, prezintă, în termenul prevăzut pentru executarea benevolă a deciziei asupra cazului de încălcare fiscală, documentele ce confirmă stingerea sumelor impozitelor, taxelor, contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, majorările de întârziere (penalitățile) şi/sau 50% din amenzile indicate în decizie. În baza documentelor prezentate de contribuabil ce atestă stingerea sumelor restanțelor, subdiviziunea SFS abilitată să examineze cazurile privind încălcările fiscale, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data prezentării documentelor, va adopta o decizie privind reducerea amenzilor în cauză cu 50%. În cazul în care, după adoptarea deciziei privind reducerea amenzilor, se constată că contribuabilul avea restanțe la data adoptării deciziei sau acestea au fost stinse după expirarea a 3 zile lucrătoare de la data înmânării deciziei asupra cazului de încălcare fiscală, subdiviziunea SFS își va anula decizia, iar persoana nu va beneficia de reducerea cu 50% a amenzilor. CF definește încălcarea fiscală ca fiind acțiunea sau inacțiunea, exprimată prin neîndeplinire sau îndeplinire neadecvată a prevederilor legislației fiscale, prin încălcare a drepturilor şi intereselor legitime ale participanților la raporturile fiscale. Controlul fiscal la fața locului are drept scop verificarea respectării legislației fiscale de contribuabil sau de o altă persoană supusă controlului, care se efectuează la locurile aflării acestora de către funcționarii fiscali sau de persoane cu funcție de răspundere ale altor organe cu atribuții de administrare fiscală (art. 216 alin. (1)). Acesta se finalizează cu întocmirea unui act de control de către funcționarul fiscal sau altă persoană cu funcție de răspundere a organului care exercită controlul, în documentul respectiv fiind consemnate rezultatele controlului fiscal, inslusiv faptul comiterii încălcării fiscale, care ulterior se examinează conform prevederilor art. 239-252 din CF. În acest context, menționăm că, în cazul comiterii repetate a încălcărilor fiscale prevăzute la art. 254 și 2541 CF, stabilirea perioadei de 6 luni consecutive se calculează din data primului act de control în care a fost constatată încălcarea dată. Concomitent, ținând cont de prevederile art. 216 alin. (4) din CF, data actului de control este ziua semnării actului respectiv de către funcționarii fiscali și de către persoanele cu funcții de răspundere ale contribuabilului participante la control. În cazul în care expedierea și înmânarea actului de control are loc conform art.1291 din CF, data acestuia se consideră data semnării lui doar de către funcționarii fiscali. Alăturat, menționăm că restricția privind acordarea reducerii cu 50% a amenzilor aplicate, stabilită la art. 234 alin. (2) din CF, vizează doar încălcările fiscale prevăzute la art. 254 și 2541, iar pentru comiterea și altor încălcări contribuabilul poate beneficia de o reducere cu 50% a amenzilor aplicate pentru alte încălcări, dacă respectă condițiile prevăzute la lit. a) și b) al art. 234 alin. (2) din CF. _______________________________________________________________________ 1 Articolul 254. Neutilizarea echipamentelor de casă şi de control (1) Încălcarea regulilor de utilizare a maşinii de casă şi de control (efectuarea încasărilor băneşti în numerar în lipsa maşinii de casă şi de control în cazul în care actele normative în vigoare prevăd folosirea ei, efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără utilizarea maşinii de casă şi de control existente, neasigurarea emiterii la maşina de casă şi de control a bonului de casă de valoarea sumei real încasate/primite, neasigurarea bilanţului numerarului în maşina de casă şi de control, care constă în formarea unui excedent de numerar nejustificat documentar mai mare de 50 de lei, utilizarea maşinii de casă şi de control defectate, care constă în neactivarea memoriei fiscale sau imposibilitatea de identificare a softului instalat, utilizarea maşinii de casă şi de control care nu este sigilată de Serviciul Fiscal de Stat în modul stabilit, utilizarea maşinii de casă şi de control care nu este înregistrată la Serviciul Fiscal de Stat în modul stabilit) se sancţionează cu amendă de la 5000 la 15000 de lei. (8) Utilizarea terminalului de plată în numerar/aparatului de schimb valutar care nu este înregistrat la Serviciul Fiscal de Stat în modul stabilit şi/sau utilizarea terminalului de plată în numerar/aparatului de schimb valutar fără a emite documentul/bonul fiscal se sancţionează cu amendă de la 5000 la 15000 de lei. 2 Articolul 2541. Nerespectarea reglementărilor din domeniul transporturilor auto de călători. Neeliberarea biletelor de călătorie (1) Efectuarea transporturilor auto de călători prin servicii ocazionale, inclusiv turistice sau în regim de taxi, fără a dispune de actul permisiv pentru acest gen de activitate (copia autorizată a acestuia), foaie de parcurs, listă de control sau contract de prestări servicii pentru traficul intern de călători şi documente de plată care confirmă achitarea serviciilor de către beneficiar, în cazul în care achitarea a fost efectuată la oficiu în numerar sau prin alt instrument de plată, inclusiv bon de casă emis de maşina de casă şi de control a agenţilor transportatori, a agenţiilor de vînzare a biletelor, a agenţiilor turistice sau copie a dispoziţiei de plată, constituie activitate ilicită, care se sancţionează cu amendă de la 5000 la 15000 de lei aplicată persoanei fizice – conducător al mijlocului de transport. (2) Efectuarea de către agentul transportator a transporturilor auto de călători prin servicii regulate în trafic urban, suburban, interurban, raional sau internaţional fără emiterea şi/sau raportarea biletelor (bilet – bon de casă emis de maşina de casă şi de control sau document de strictă evidenţă cu preţ fixat, confecţionat în mod tipografic sau electronic, ce confirmă dreptul la călătorie al persoanei, încheierea contractului de transport rutier între operatorul de transport rutier/întreprindere şi persoane, precum şi faptul asigurării obligatorii a persoanei) şi/sau biletelor de bagaje (bilet de bagaje – bon de casă emis de maşina de casă şi de control cu memorie fiscală sau document de strictă evidenţă cu preţ fixat, confecţionat în mod tipografic sau electronic, ce confirmă plata şi primirea bagajelor pentru transport, precum şi faptul asigurării obligatorii a bagajelor) se sancţionează cu amendă de la 5000 la 15000 de lei aplicată agentului transportator.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.