11
01 2021
1595

Modificarea Cerințelor la întocmirea Raportului narativ privind executarea bugetelor autorităților/instituțiilor bugetare

În Monitorul Oficial nr. 1-8 din 8 ianuarie 2021 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 157 din 14.12.2020 privind modificarea și completarea Cerințelor la întocmirea Raportului narativ privind executarea bugetelor autorităților/instituțiilor bugetare, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.164 din 30 decembrie 2016.

În temeiul articolului 11 alineatul (2) din Legea contabilității nr.113-XVI/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61), întru ajustarea Cerințelor la întocmirea Raportului narativ privind executarea bugetelor autorităților/instituțiilor bugetare,


ORDON:


În Ordinul ministrului finanțelor nr.164 din 30 decembrie 2016 se operează următoarele modificări și completări:
1. În Anexă la ordinul ministrului finanţelor nr.164/2016:
1.1. La compartimentul „Cerințe la descrierea generală a executării bugetelor autorităților/instituțiilor bugetare
1.1.1 La punctul 2) litera e) se completează la final cu următorul conținut:
„inclusiv factorii care au influențat neexecutarea integrală a acestora”
1.1.2 Punctul 2) se completează cu litera h) cu următorul conținut:
„ h) executarea cheltuielilor în domeniul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor.”
1.1.3 La punctul 3) se completează la final cu următorul conținut:
„conform Anexei nr.2” la „Cerințe la întocmirea Raportului narativ privind executarea bugetelor autorităților/instituțiilor bugetare”.
1.2. La compartimentul „Cerințe la descrierea informației din bilanțul contabil
1.2.1 Punctul 1) se modifică și se expune în următoarea redacție:
„1) informaţii privind existenţa şi circulaţia mijloacelor fixe, a materialelor şi a valorilor materiale primite cu titlu de ajutor umanitar:
a) majorările și micșorările, precum și sursele acestora;
b) pentru investiții capitale în active în curs de execuție se va descrie gradul de execuție a fiecărui obiect și factorii care au influențat nefinalizarea acestora”.
1.2.2 După punctul 3) se introduce un punct nou în următoarea redacție:
„31) informații privind modificarea acțiunilor și altor forme de participare în capital în interiorul țării”.
1.2.3 După punctul 8) se introduc două puncte noi în următoarea redacție:
”9) descifrarea contului 723 “Corectarea rezultatelor anilor precedenţi ale autorităţilor/instituţiilor bugetare”;
10) descifrarea informației privind sumele reflectate în conturile extrabilanțiere”.
1.3 Compartimentul „Cerințe la descrierea creanțelor și datoriilor, formate în autoritățile/instituțiile bugetare
1.3.1 La punctul 3) textul „Anexa nr. 2” se substituie cu textul „Anexa nr.3”
1.3.2 Se completează cu un punct nou cu următorul conținut:
4) Descifrarea creanțelor cu termen expirat și datoriilor cu termen de achitare expirat (arierate) transmise organelor de anchetă se va prezenta conform Anexei nr.4 la „Cerințe la întocmirea Raportului narativ privind executarea bugetelor autorităților/instituțiilor bugetare”.
1.4. La compartimentul „Informație adițională”, punctul 4) va avea următorul conținut:
4) Descrierea informației privind executarea măsurilor de remediere a situațiilor
constatate și de implementare a recomandărilor cuprinse în Hotărârile Curții de Conturi conform Anexei nr.5 la „Cerințe la întocmirea Raportului narativ privind executarea bugetelor autorităților/instituțiilor bugetare”.
1.5. Punctul 4) va deveni punctul 5).
1.6. După compartimentul „Informație adițională” se introduce un alineat nou cu următorul conținut: „Raportul narativ pe suport de hârtie se semnează cu semnătură olografă de către conducătorul autorității/ instituției bugetare și de contabilul-șef (șeful serviciului contabil), iar cel consolidat de către conducătorul autorității publice centrale și de contabilul-șef (șeful serviciului contabil), șeful direcției finanțe și contabilul șef, sau de alte persoane împuternicite”.
1.7. Anexa nr. 2 va deveni Anexa nr.3 „Descifrarea creanțelor și datoriilor”
1.8. După Anexa nr.1 se completează cu Anexa nr.2 „Informație privind cauzele neexecutării resurselor din proiectele finanțate din surse externe la situația din 31.12.20__”, iar după Anexa nr.3 „Descifrarea creanțelor și datoriilor” se completează cu Anexa nr. 4 „Descifrarea creanțelor cu termen expirat și datoriilor cu termen de achitare expirat(arierate) transmise organelor de anchetă” și Anexa nr.5 „Informație privind executarea cerințelor/recomandărilor cuprinse în Hotărârile/Rapoartele de audit ale Curții de Conturi” conform anexei la prezentul ordin.


2. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.


VICEPRIM-MINISTRU,
MINISTRUL FINANȚELOR                                                         Serghei PUȘCUȚA


Nr. 157. Chişinău, 14 decembrie 2020.

Anexa nr.2

La Cerințele la întocmirea Raportului narativ privind executarea bugetelor autorităților/instituțiilor bugetare

Informație privind cauzele neexecutării resurselor din proiectele finanțate din surse externe la situația din 31.12.20__

Notă: Explicațiile se vor expune laconic, cu punctarea a maximum 5 cauze principale care au dus la neexecutarea în totalitate a mijloacelor financiare.

Dacă cauzele pentru toate pozițiile enumerate sunt commune acestea se vor expune o singură data pentru tot proiectul.

Anexa nr.4
La Cerințe la întocmirea Raportului narativ privind
executarea bugetelor autorităților/instituțiilor bugetare

Descifrarea
creanțelor cu termen expirat ܈și datoriilor cu termen de achitare expirat
(arierate) transmise organelor de anchetă

Anexa nr. 5
La Cerințe la întocmirea Raportului narativ privind
executarea bugetelor autorităților/instituțiilor bugetare


Informație
privind executarea cerințelor/recomandărilor cuprinse în Hotărârile/Rapoartele de
audit ale Curții de Conturi

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.