26
03 2021
1076

Modificări în Ordinul SFS nr.370 din 24 iulie 2020 cu privire la aprobarea formularului UNIF21-Dare de seamă fiscală unificată și a Modului de completare a acesteia

În Monitorul Oficial de astăzi, 26 martie 2021, a fost publicat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 140 din 16 martie 2020 cu privire la modificarea Ordinului nr.370 din 24 iulie 2020 cu privire la aprobarea formularului UNIF21 – Dare de seamă fiscală unificată/(Declarația) și a Modului de completare a acesteia.

În scopul executării prevederilor art.83 alin.(11) şi art. 133 alin. (8) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 8 februarie 2007, ediţie specială), precum şi a modificărilor operate prin Legea nr. 257 din 16 decembrie 2020 cu privire la modificarea unor acte normative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 353-357, art. 288),


ORDON:


1. Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.370 din 24 iulie 2020 cu privire la aprobarea formularului UNIF21 – Dare de seamă fiscală unificată/(Declarația) și a Modului de
completare a acesteia (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr.194-197, art.680) se modifică după cum urmează:


1) În Anexa nr.1:

se exclude coloana 8 din Anexa 2 la tabelul nr.1.
Coloanele se renumerotează în modul corespunzător; textul „(coloana 6 sau 7 + coloana 8 sau 9 + coloana 10 + coloana 11)” din coloana 12 se substituie cu textul
„(coloana 6 sau 7 + coloana 8 + coloana 9 + coloana 10)”;

în Tabelul nr.3 se exclude coloana 10, iar după coloana 15 se completează cu o coloană cu următorul cuprins:
„Contribuția individuală de asigurări sociale de stat obligatorii”. Coloanele se renumerotează în modul corespunzător;


textul „(col.8 + col.9 + col.10 + co.11+ col.12 + col.13)” din coloana 14 se substituie cu textul „(col.8 + col.9 + col.10+ col.11 + col.12)”;


din Tabelul nr. 6. se exclude coloana 2, iar coloanele se renumerotează în modul corespunzător;

în Tabelul nr. 6 din coloana „TOTAL” textul:
„(col.4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+17+19+21+22+23)” se substituie cu textul „(col.3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+16+18+20+21+22)”;


din Tabelul nr.7 se exclude coloana 6, iar coloanele se renumerotează în modul corespunzător;


în Tabelul 7 din coloana „Suma spre plată” sintagma „- col.6” se exclude.

2) În Anexa nr.2:


la pct.15 în ultima propoziție sintagma „codul subdiviziunii” se substituie cu sintagma „codul localității subdiviziunii”;


la pct.22 indicatorul „în coloana 10” se exclude, iar după indicatorul „în coloana 15” se completează cu un nou indicator cu următorul cuprins:
„în coloana 16 – suma contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii reținute în perioada fiscală de gestiune, permise spre deducere conform art.36 alin.(7) din Codul
fiscal”;


indicatorul „ în coloana 16” se substituie cu textul „în colonița 17”;

La pct.23:
liniuța a doua se exclude;
liniuțele 3 – 6 se expun în următoarea redacție:
„în col. 2 – codul localității în care sunt amplasate obiectele impozabile;
în col.3-14, 16, 18, 20, 21, 22 – suma impozitelor şi taxelor locale, care urmează a fi achitate pentru perioada gestionară pe fiecare subdiviziune separat. Indicatorii
reflectați în rîndul “Total” al coloanelor 3-14, 16, 18, 20, 21, 22 din Tabelul 6 urmează să coincidă cu indicatorii reflectați în rândurile 1-15 ale col.6 din tabelul 7 al Declarației unificate;

în col.15, 17, 19 – suprafaţa terenurilor pentru care se calculează impozitul (se indică în ha);


în col.20 – suma totală a impozitelor şi taxelor locale pentru fiecare subdiviziune separat (totalul col. 3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+16+18+20+21+22).”


La pct. 24:
în tot cuprinsul textului se exclude sintagma: „în col.6– suma reducerilor acordate, care se determină în modul următor: din suma reflectată în col. 4 se scade suma reflectată în col.5, iar rezultatul obținut se înmulțește cu 15%;


Atenție! – Coloana respectivă se completează numai în cazul în care suma impozitului pentru anul fiscal în curs a fost achitată integral pînă la 30 iunie a anului respectiv.”; în tot cuprinsul textului sintagma „în col. 7” se substituie cu sintagma „în col. 6”.


2. Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și se pun în aplicare începînd cu perioada fiscală de declarare 2021.

DIRECTOR                                                                           Serghei PUŞCUŢA


Nr. 140. Chişinău, 16 martie 2021

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.