12
10 2020
1331

Modificări la Planul de conturi contabile în sistemul bugetar

În Monitorul Oficial din 9 octombrie curent Ministerul Finanțelor a publicat Ordinul nr.123 din 28.09.2020 privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015.

 

În temeiul articolului 11 alineatul (2) din Legea contabilității nr. 113-XVI/2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-34, art.61), întru ajustarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar la modificările/ completările efectuate în Clasificația economică și Normele metodologice privind aplicarea Clasificației economice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor privind Clasificația bugetară nr. 208/2015 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 370-376, art. 2727 din 31.12.2015).

 

ORDON:

 În Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28 decembrie 2015 se operează următoarele modificări și completări:

 


1. Pe parcursul textului din anexele la prezentul ordin,
1.1. Subcontul de nivelul II 141210 „Soldul profitului net al Băncii Naţionale Moldovei” se expune in următoarea redacţie: „141210 „Soldul profitului Băncii Naționale a
Moldovei””.
2. În anexa nr.1 „Planul de conturi contabile în sistemul bugetar și Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar”,
2.1. În capitolul III „MODUL DE APLICARE AL PLANULUI DE CONTURI CONTABILE ÎN SISTEMUL BUGETAR”,
2.1.1. Grupa de conturi 141 „Venituri din proprietate” în punctul 3.1.51:
2.1.1.1. Denumirea subcontului de nivelul I 14121 „Soldul profitului net al Băncii Naţionale a Moldovei” și subcontul de nivelul II 141210 „Soldul profitului net al Băncii
Naţionale a Moldovei” se expune in următoarea redacţie: „14121 „Soldul profitului Băncii Naționale a Moldovei” 141210 „Soldul profitului Băncii Naționale a Moldovei””.
2.1.1.2. Descrierea subcontului de nivelul II 141210 se modifică și se expune în următoarea redacție: „La subcontul de nivelul II 141210 „Soldul profitului
Băncii Naționale a Moldovei” se reflectă mijloacele financiare, transferate de către Banca Națională a Moldovei din soldul profitului disponibil pentru distribuire, conform
legislației”.
2.2.2. În grupa de conturi 311 „Clădiri”, punctul 3.3.9., în descrierea subcontului de nivelul II 311120 „Reparaţii capitale a clădirilor” după textul „cheltuielile pentru reparația capitală ale clădirilor,” se completează cu textul „inclusiv cheltuielile pentru amenajarea teritoriului adiacent clădirilor după reparație”.
2.2.3. În grupa de conturi 319 „Investiţii capitale în active în curs de execuţie”, punctul 3.3.41., subcontul de nivelul II 319210 „Clădiri în curs de execuţie”, 319220
„Construcții speciale în curs de execuție” și 319230 „Instalaţii de transmisie în curs de execuţie” se expun în următoarea redacție: „La subcontul de nivelul II 319210 „Clădiri în curs de execuţie” se ţine evidenţa cheltuielilor pentru construcția, reconstrucția (extinderea, resistematizarea încăperilor) și restaurarea clădirilor administrative (pentru amplasarea: ministerelor, agențiilor, departamentelor, primăriilor, judecătoriilor, procuraturilor, sectoarelor de poliție etc.), clădirilor de producție ale întreprinderilor industriale de stat; caselor de locuit și căminelor; edificiilor de menire socioculturală
(pentru: grădinițe de copii, școli, internate pentru copii, spitale, policlinici, centre ale medicilor de familie, laboratoare, aziluri de bătrâni și invalizi, case de cultură, biblioteci, teatre, muzee); garaje; depozite; etc. De asemenea, se reflectă cheltuielile pentru: procurarea terenurilor necesare pentru construcția obiectivului; demolarea și demontarea construcțiilor; defrișarea plantațiilor; amenajarea teritoriului adiacent clădirilor; dotarea cu utilaj și mobilier; supravegherea tehnică și de autor; recepția finală a lucrărilor, în caz că acestea sunt incluse în devizul general de cheltuieli.


Cheltuielile de demolare și demontare a construcțiilor, în cazul când mijlocul fix se lichidează, fără inițierea concomitentă a unui obiect nou, se atribuie la „Servicii neatribuite altor alineate” (222990)”. „La subcontul de nivelul II 319220 „Construcţii speciale în curs de execuţie” se ţine evidenţa cheltuielilor pentru construcția şi reconstrucția centralelor hidroelectrice şi termoelectrice; stadioanelor; monumentelor; îngrădirilor parcurilor şi grădinilor publice; pistelor, platformelor şi rampelor de încărcare şi descărcare; sondelor de gaze; iazurilor, bazinelor, lacurilor artificiale de acumulare şi canalelor de irigații, stațiilor de pompare, barajelor; infrastructurii transportului feroviar, aerian, naval şi drumuri, alei, poduri, străzi, autostrăzi cu toate accesoriile necesare (trotuare, borne, semne de circulație, marcaje etc.).

 

De asemenea, se reflectă cheltuielile pentru: procurarea terenurilor necesare pentru construcția obiectivului; demolarea și demontarea construcțiilor; defrișarea plantațiilor; amenajarea teritoriului adiacent construcțiilor; dotarea cu utilaj și mobilier; supravegherea tehnică și de autor; recepția finală a lucrărilor, în caz că acestea sunt incluse în devizul general de cheltuieli. Cheltuielile de demolare și demontare a construcțiilor, în cazul când mijlocul fix se lichidează fără inițierea concomitentă a unui obiect nou, se atribuie la „Servicii neatribuite altor alineate” (222990)”.

 


„La subcontul de nivelul II 319230 „Instalaţii de transmisie în curs de execuţie” se ţine evidenţa cheltuielilor pentru construcția şi reconstrucția conductelor de apă şi canalizare; instalațiilor pentru transportul de gaze naturale şi energie termică (inclusiv posturi de transformare şi stații de conexiuni); linii aeriene pentru energie electrică;
radiofonie, telefonie fixă şi mobilă, TV, radio, internet, sisteme de supraveghere (inclusiv platforme pentru antene, turnuri şi piloni metalici, stâlpi, circuite, cabluri, traverse, console). De asemenea, se reflectă cheltuielile pentru: procurarea terenurilor necesare pentru construcția obiectivului; demolarea și demontarea instalațiilor; defrișarea plantațiilor; amenajarea teritoriului adiacent clădirilor aferente instalațiilor; dotarea cu utilaj și mobilier; supravegherea tehnică și de autor; recepția finală a lucrărilor, în caz că acestea sunt incluse în devizul general de cheltuieli.

 

Cheltuielile de demolare și demontare a instalațiilor, în cazul când mijlocul fix se lichidează fără inițierea concomitentă a unui obiect nou, se atribuie la „Servicii neatribuite altor alineate” (222990)”.


2.2.4. Pct. 3.3.41. se completează cu următorul alineat: „După recepția, darea în folosință sau punerea în funcțiune a obiectivelor menționate în contul 3192 „Investiţii
capitale în active materiale în curs de execuţie”, cheltuielile acumulate se trec în categoria activelor materiale la conturile contabile corespunzătoare (ex. procurarea clădirilor, procurarea construcțiilor speciale, procurarea instalațiilor de transmisie, procurarea mașinilor și utilajelor, procurarea terenurilor, mobilierului ș.a.)”.

 

3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare la data publicării.


VICEPRIM-MINISTRU,
MINISTRUL FINANȚELOR                                                        Serghei PUȘCUȚA

 


Nr. 123. Chişinău, 28 septembrie 2020

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.