23
09 2020
4134

Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 118 din 22.09.2020 cu privire la modificarea unor ordine ale MF

În Monitorul Oficial de astăzi, 23 septembrie 2020, a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 118 din 22.09.2020 cu privire la modificarea unor ordine. 

 

În conformitate cu articolele 7 și 12 ale Articolului I din Legea privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător şi modificarea unor acte normative nr. 60/2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.108-109 (7437-7438) din 25 aprilie 2020), în redacția Legii pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative nr.176 din 11 septembrie 2020,

 


ORDON:

 


1. Ordinul Ministerului Finanțelor „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de subvenționare a dobânzilor la creditele bancare contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020” nr. 66/2020, se modifică după cum urmează:
1) Pct. 1 se completează cu următorul text: „Pentru producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale, achitarea subvenției se efectuează pentru dobânzile achitate începând cu 1 mai 2020 și până în luna decembrie 2020 inclusiv.”.
2) După pct. 1 se completează cu un punct nou pct. 11 cu următorul conținut:
„11. În sensul prezentului Regulament producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale sunt considerați agenții economici care au suportat pierderi ale producției
agricole de peste 50%, pe o suprafață de minim 30% din totalul terenurilor deținute în folosință și/sau posesie, ca urmare a calamităților naturale produse în anul 2020, determinate conform actelor de constatare aprobate de către comisiile pentru situații excepționale.”
3) Pct. 3 se expune în următoarea redacție: „Nu constituie obiect al subvenționării conform prezentului Regulament:
- comisioanele şi plățile percepute de bănci şi/ sau de instituții nebancare pentru examinarea dosarului, de acordare, de deservire a creditului, precum şi alte plăți altele decât dobânda;
- dobânda la creditele ce fac obiectul sprijinului acordat de către Agenția de Intervenție și Plăti pentru Agricultură în cadrul submăsurii „Stimularea creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale și instituțiile financiare nebancare”.
4) În pct. 15:
- lit. b) textul „bancară” se completează cu textul „și/sau nebancară”;
- se completează cu lit.d) în următoarea redacție: „ d) În cazul solicitării subvenţionării de către producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale, suplimentar prezintă actele de constatare aprobate de către comisiile pentru situații excepționale.” .
5) După pct. 23 se introduce un punct nou în următoarea redacție:
„24. Serviciul Fiscal de Stat, în comun cu Agenţia de Intervenție și Plăți pentru Agricultură vor stabili modul de prezentare, de către Agenţia de Intervenție și Plăți pentru Agricultură către Serviciul Fiscal de Stat, a informației privind producătorii agricoli beneficiari ai sprijinului acordat de către Agenția de Intervenție și Plăti pentru Agricultură în cadrul submăsurii „Stimularea creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale și instituțiile financiare nebancare.”.
6) Anexa nr.1 la Regulamentul privind modul de subvenţionare a dobînzilor la creditele bancare şi/sau nebancare contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020 se
completează la finalul cererii cu textul: ” *Declar pe propria răspundere că pierderile producției agricole suportate, conform actelor de constatare aprobate de către comisiile pentru situații excepționale, ca urmare a calamităților naturale produse în anul 2020, constituie peste 50%, pe o suprafață de ________ ha ce constituie _______% din suprafața totală a terenurilor _________ha, deținute în folosință și/sau posesie.”.

 


2. Regulamentul privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA şi înregistrează sume TVA spre deducere în perioada
ulterioară, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.76/2020, se modifică după cum urmează:
1) În pct. 3 după sintagma „anexa nr.1” se completează cu textul ”(anexa nr.3 - în cazul solicitării rambursării de producătorii agricoli afectați de calamități naturale)”.
2) După punctul 3 se completează cu punctele 31 și 32 în următoarea redacție:
”31. La solicitarea rambursării TVA pentru perioada/ perioadele din Programul de rambursare a TVA de către producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale,
solicitanții concomitent cu cererea urmează să prezinte și actele de constatare a pierderilor a producției agricole, aprobate de către comisiile pentru situații excepționale.
32. În sensul prezentului Regulament, producători agricoli afectați de calamitățile naturale sunt considerați agenții economici care au suportat pierderi ale producției
agricole de peste 50%, pe o suprafață de minimum 30% din totalul terenurilor deținute în folosință și/sau posesie, ca urmare a calamităților naturale produse în anul 2020,
determinate conform actelor de constatare aprobate de către comisiile pentru situații excepționale.”.
3) La pct.4 subpct. 6) se expune în următoarea redacție:
„6) - în cazul producătorilor agricoli afectați de calamitățile naturale - a calculat și declarat impozitul pe venit, contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, contribuții individuale de asigurări sociale de stat obligatorii și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală datorate de angajator și salariat pentru perioada fiscală și/sau perioadele fiscale ce corespund perioadei de rambursare a TVA;
- în cazul solicitanților alții decât producătorii agricoli afectați de calamitățile naturale - a achitat impozitul pe venit, contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, contribuţiile individuale de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de asigurări obligatorii de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală datorate de angajator şi angajat (în continuare impozitul pe venit şi alte plăţi obligatorii) pentru perioadele fiscale ce corespund perioadei de rambursare a TVA.”.
4) Pct.4 se completează cu un subpunct nou, subpct.7), cu următorul conținut:
„7) pentru producătorii agricoli afectați de calamități naturale - a prezentat darea de seamă BIJ 17 în care a reflectat impozitul funciar pe terenurile cu destinație agricolă pentru anul 2020.”.
5) Pct. 6 se completează cu următorul alineat „Pentru producătorii agricoli afectați, rambursarea se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, dintre care 12 zile lucrătoare din acest termen sunt destinate pentru efectuarea controlului fiscal tematic și adoptarea deciziei de rambursare, 2 zile lucrătoare sunt
destinate întocmirii documentelor de plată și transmiterii acestora spre executare Direcției Trezoreria de Stat, iar 1 zi lucrătoare – pentru efectuarea rambursării efective.”
6) În pct. 8 după sintagma „20 de zile lucrătoare” se adaugă sintagma „(12 zile lucrătoare, în cazul rambursării pentru producătorii agricoli afectați de calamitățile
naturale)”.
7) În pct. 17:
- subpct.2) se completează după lit.d) cu litera e) cu următorul conținut: „e) Pentru producătorii agricoli afectați de calamități naturale - suma impozitului funciar pe terenurile cu destinație agricolă calculat și declarat pentru anul 2020, diminuat cu suma reducerilor în cazul achitării impozitului pînă la 30 iunie a anului fiscal, cumulată
la suma calculată și declarată a impozitului pe venit, a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, a contribuțiilor individuale de asigurări sociale
de stat obligatorii și a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală datorate de angajator și salariat pentru perioada fiscală și/
sau perioadele fiscale ce corespund perioadei Programului de rambursare a TVA”;
- subpct.4) se completează cu următorul text: „În cazul modificării sumei TVA destinate deducerii în perioada ulterioară, specificate în boxa 21 a Declarației privind TVA pentru perioada fiscală decembrie 2019, drept urmare a rezultatelor controlului fiscal, la aprecierea limitei maxime a rambursării în cadrul Programului de rambursare a TVA se va lua în considerație valoarea actualizată a sumei TVA destinate deducerii în perioada fiscală ulterioară din decembrie 2019.”;
- subpct.5) se completează cu următorul text: „Pentru producătorii agricoli afectați de calamități naturale, se va accepta spre rambursare suma cea mai mică dintre sumele determinate conform subpunctelor 1), 2) litera e) diminuată cu suma impozitului funciar pe terenurile cu destinație agricolă în partea ce a participat la determinarea
sumei TVA spre rambursare, în limitele sumei specificate la subpunctul 4).”
8) Regulamentul se completează cu anexa nr.3.

 


3. Prezentul Ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Nr. 118. Chișinău, 22 septembrie 2020.

 

VICEPRIM-MINISTRU,
MINISTRUL FINANȚELOR
Serghei PUŞCUŢA

 

Anexa nr.3
la Regulamentul aprobat prin
Ordinul MF nr.76 din 16 iunie 2020


Data_____________________________
Дата
Semnătura/funcția/numele/prenumele_____________
Подпись/должность/Ф/И

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.