09
06 2017
6151

Reforma în domeniul contabilității și raportării financiare. Realizări și planuri de viitor

Perfecționarea contabilității și raportării financiare în Republica Moldova a fost și este o preocupare permanentă a Ministerului Finanțelor. În acest scop ministerul promovează continuu reforme în acest domeniu atât de important pentru economia țării. În șirul acțiunilor întreprinse în vederea implementării standardelor europene și celor mai bune practici internaționale se înscriu și activitățile Ministerului Finanțelor de promovare a reformei în domeniul contabilității și raportării financiare desfășurate în ultimii ani. Astfel, în conformitate cu Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, Republica Moldova și-a asumat angajamentul de a transpune în legislația națională prevederile acquis-ului comunitar în domeniul raportării financiare corporative. Prevederile actelor normative europene urmează a fi încorporate în prevederile legislației naționale în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a acordului (până la 1 septembrie 2017). Responsabilitatea Ministerului Finanțelor în vederea transpunerii acquis-ului comunitar este stabilită în Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova–Uniunea Europeană în perioada 2017–2019, aprobat prin HG nr. 1472 din 30 decembrie 2016. În domeniul contabilității și raportării financiare principalele acte normative care urmează a fi transpuse sunt: - Directiva 2013/34/EU a Parlamentului European și a Consiliului privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi. - Regulamentul nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate. În vederea facilitării procesului de elaborare a legilor menționate, cu suportul Programului regional STAREP al Centrului pentru Reforma Raportării Financiare al Băncii Mondiale, a fost întocmit Tabelul de transpunere a directivei privind contabilitatea și publicat pe pagina web oficială a Ministerului Finanțelor. Acest document oferă un tablou complex al situației actuale prin compararea prevederilor acestei directive cu legislația în vigoare. Ulterior, în baza discrepanțelor identificate, a fost elaborat și prezentat Conceptul privind transpunerea Directivei privind contabilitatea, care a fost discutat în cadrul unei mese rotunde și plasat pe pagina web oficială a Ministerului Finanțelor. Astfel, Ministerul Finanțelor și-a asumat un angajament solid și continuu pentru reducerea poverii administrative asupra entităților, în special pentru cele mici. Transpunerea Directivei privind contabilitatea oferă o oportunitate pentru a reduce în continuare cheltuielile administrative legate de pregătirea și publicarea situațiilor financiare. Este esențial ca un cadru de reglementare să reflecte în mod corespunzător necesitățile unei categorii largi de utilizatori de informații financiare, în același timp asigurând faptul că povara impusă asupra mediului de afaceri este proporțională și adecvată. Obiectivele principale ale Directivei privind contabilitatea sunt: - Simplificarea cerințelor contabile și reducerea poverii administrative corespunzătoare (cu un accent special pe entitățile mici); - Majorarea clarității și comparabilității situațiilor financiare ale entităților pentru a contribui la o mai bună funcționare a pieței unice, acces sporit la finanțe, reducerea costurilor de capital și niveluri majorate ale comerțului transfrontalier, etc.; - Protejarea necesităților esențiale ale utilizatorilor prin publicarea informațiilor contabile necesare pentru utilizatori. Acest lucru se face prin: introducerea unei abordări ce prevede creșterea dezvăluirilor în funcție de mărimea entității, reducerea numărului de opțiuni disponibile referitor la recunoaștere, măsurare și prezentare, crearea unui regim al entităților mici, limitarea cantității de informații care pot fi solicitate de la entitățile mici în situațiile financiare anuale. În procesul de transpunere a obligațiilor de raportare financiară din directiva privind contabilitatea și luare a deciziilor privind acceptarea opțiunilor oferite de aceasta, ne-am ghidat de principiul „Gândiți mai întâi la scară mică” pentru a asigura astfel spiritul directivei de a reduce sarcinile administrative, în special pentru IMM-uri și a asigura o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă și promovarea internaționalizării IMM-urilor. Un sprijin semnificativ în procesul promovării reformei contabilității și auditului în Republica Moldova este acordat de Programului regional STAREP al Centrului pentru Reforma Raportării Financiare al Băncii Mondiale prin intermediul căruia a fost elaborat Conceptul privind transpunerea Directivei privind contabilitatea în legislația națională, care este plasat pe pagina web oficială a Ministerului Finanțelor. Astfel, în februarie 2016 a demarat procesul de elaborare a proiectului Legii contabilității, proces în care am beneficiat iarăși de suportul Băncii Mondiale. Proiectul Legii contabilității are ca obiectiv stabilirea cadrului juridic, cerințelor generale şi mecanismului de reglementare al contabilităţii şi raportării financiare în Republica Moldova. * În scopul ținerii contabilității și raportării financiare entitățile sunt clasificate în entități micro, mici, mijlocii și mari, iar grupurile în mici, mijlocii și mari în funcție de 3 criterii: veniturile din vânzări, totalul activelor și numărul mediu al salariaților. Prin urmare, entitatea sau grupul este clasificat în categoria respectivă dacă la data raportării îndeplinește cel puțin două din cele trei criterii. Astfel, conform informațiilor prezentate de Biroul Național de Statistică la situația din 31 decembrie 2015, ținând cont de criteriile de clasificare ale entităților din proiectul Legii contabilității, numărul de microentități este de 46 856 (91,35%), entități mici – 3838 (7,5%), entități mijlocii – 510 (1%) și entități mari – 79 (0,15%). De menționat că din numărul de entități clasificate pe grupuri nu au fost excluse entitățile de interes public. * Entitățile de interes public definite în proiectul Legii contabilității vor include entitățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, instituțiile financiare, asigurătorii (reasigurătorii)/societățile de asigurări, organismele de plasament colectiv în valori mobiliare cu personalitate juridică, întreprinderile de stat și societățile pe acțiuni în care cota statului depășește 50% din capitalul social, care corespund criteriilor de clasificare pentru entitățile mari. În funcție de categoria și necesitățile informaționale ale entităților care aplică Standardele Naționale de Contabilitate, proiectul de lege prevede 3 seturi de situații financiare: situații financiare prescurtate, situații financiare simplificate și situații financiare complete. o Situațiile financiare prescurtate includ bilanțul prescurtat, situaţia de profit şi pierdere prescurtată și nota explicativă. o Situaţiile financiare simplificate includ bilanţul simplificat, situaţia de profit şi pierdere, nota explicativă. o Situaţiile financiare complete includ bilanţul, situaţia de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de numerar și nota explicativă. * Astfel, entitățile micro, persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător, după înregistrarea acestora în calitate de plătitori ai TVA, vor ține contabilitatea în partidă dublă și vor întocmi situații financiare prescurtate conform SNC. * Entitățile mici vor ține contabilitatea în partidă dublă și vor întocmi situații financiare simplificate conform SNC. * Entitățile mijlocii și mari vor ține contabilitatea în partidă dublă și vor întocmi situații financiare complete conform SNC. * Entitățile de interes public vor ține contabilitatea în partidă dublă şi vor întocmi situații financiare conform IFRS. * Organizațiile necomerciale și reprezentanțele entităților nerezidente vor ține contabilitatea în partidă dublă și vor întocmi situații financiare conform indicațiilor metodice aprobate de Ministerul Finanțelor. * Persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător, până la înregistrarea acestora în calitate de plătitori de TVA, persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției și birourile înființate de acestea țin contabilitatea în partidă simplă în baza contabilității de casă, fără întocmirea situațiilor financiare, conform indicațiilor metodice aprobate de Ministerul Finanțelor. Situațiile financiare individuale, raportul conducerii și raportul auditorului, după caz, urmează a fi prezentate proprietarilor (asociaților, acționarilor, fondatorilor, membrilor) și Serviciului situațiilor financiare în termen de 120 zile de la ultima zi a perioadei de gestiune. Totodată, situațiile financiare pot fi prezentate şi altor autorități publice, instituții financiare şi altor utilizatori interesați conform prevederilor legislației în vigoare sau în baza acordului cu entitatea. De menționat că proiectul de lege aduce prevederi noi ce țin de publicarea situațiilor financiare individuale, raportului conducerii și raportului auditorului care urmează a fi expediate prin poșta electronică sau încărcate în sistemul Depozitarului public al situațiilor financiare, unde vor fi stocate și totodată accesibile mai multor utilizatori de informație. Prevederile noii Legi a contabilității asigură minimizarea cheltuielilor aferente întocmirii, prezentării și publicării situațiilor financiare, creșterea eficienței activității personalului antrenat în aceste procese. Odată cu implementarea Depozitarului public, se va crea platforma de prezentare a situaţiilor financiare în formă electronică, ceea ce va exclude necesitatea deplasării contabililor la Oficiile teritoriale ale Biroului Naţional de Statistică, evitarea aşteptărilor în rând etc., astfel prezentarea situaţiilor financiare va fi mai ușoară. Din cele menționate anterior, observăm o simplificare esențială cu referință la setul de situații financiare care trebuie întocmite și prezentate de entități și complexitatea acestuia. De asemenea, termenul de prezentare a situațiilor financiare a fost extins de la 90 la 120 zile. - Proiectul Legii contabilității a fost consultat public cu toate părțile interesate în cadrul meselor rotunde organizate de Ministerul Finanțelor pe 15 iunie, 22 iulie și 15 decembrie 2016. - Proiectul a fost plasat pe pagina web a Ministerului Finanțelor pe data de 5 decembrie 2016 pentru consultare publică și transmis pentru examinare autorităților administrației publice centrale, altor autorități publice, asociațiilor profesionale și altor părți interesate. La toate dezbaterile publice pe marginea proiectului au participat reprezentanți ai Băncii Naționale a Moldovei, Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Serviciului situațiilor financiare, reprezentanți ai asociațiilor profesionale: Asociația Contabililor și Auditorilor din Moldova, Ecofin-Consult A.O., Confederația Națională a Patronatelor, Asociația Investitorilor Străini, Asociația Businessului European, Camera de Comerț Americană, ai mediului academic, precum și experți ai Băncii Mondiale. Propunerile și comentariile, acumulate în urma acestor dezbateri, au fost introduse în proiectul de lege în măsura în care au fost considerate relevante și conforme obiectului de reglementare și prevederilor Directivei contabile. - În baza proiectului Legii contabilității a fost întocmit Tabelul de concordanță, care reflectă modul de transpunere a Directivei contabile în proiectul Legii contabilității, Standardele Naționale de Contabilitate în vigoare, alte acte normative relevante, dar și scoate în evidență prevederile care urmează a fi transpuse prin modificarea SNC existente, elaborarea SNC „Prezentarea situațiilor financiare consolidate” etc. Potrivit HG cu privire la armonizarea legislaţiei Republicii Moldova cu legislaţia comunitară nr. 1345 din 24 noiembrie 2006, tabelul de concordanță este folosit pentru a demonstra compatibilitatea unui act normativ naţional cu legislaţia comunitară. Astfel, Centrul de Armonizare a Legislației de pe lângă Ministerul Justiției a emis Declarația de compatibilitate a proiectului Legii contabilității în ianuarie 2017, ca urmare a examinării Tabelului de concordanță și proiectului legii. - Centrul Național Anticorupție a emis Raportul de expertiză anticorupție a proiectului Legii contabilității în februarie 2017. - Analiza impactului de reglementare efectuată la proiectul Legii contabilității a fost examinată și avizată pozitiv în ședința Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător din 15 februarie 2017. Proiectul Legii contabilității a fost examinat în 2 ședințe ale Comisiei și avizat pozitiv în ședința din 22 martie 2017. - Ministerul Justiției a efectuat Expertiza juridică a proiectului în aprilie 2017. - Proiectul Legii contabilității a fost prezentat Guvernului Republicii Moldova la 5 mai 2017. - Ulterior, proiectul va fi înaintat Parlamentului Republicii Moldova pentru adoptare, procedură care trebuie efectuată către data de 1 septembrie 2017. Se preconizează punerea în aplicare a legii menționate din 1 ianuarie 2018. De asemenea, Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate a fost implementat în legislaţia naţională prin ordinul Ministrului Finanţelor nr. 109 din 19 decembrie 2008 privind acceptarea şi publicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 4 alin. (1), art. 47 alin. (2) ale Legii contabilităţii nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007. În acest context, menționăm că obligația ținerii contabilității și întocmirii situațiilor financiare conform IFRS de către entitățile de interes public este păstrată și în proiectul Legii contabilității în redacție nouă. Astfel, Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate se consideră a fi transpus prin prevederile Legii contabilității și Ordinelor Ministrului Finanțelor de acceptare a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară. - La 23 mai curent, Ministerul Finanţelor, în conformitate cu art. 9 din Legea nr.239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, anunţă despre iniţierea procesului de elaborare a proiectului Ordinului Ministrului Finanțelor cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministrului Finanțelor nr.118 din 6 august 2013 privind aprobarea Standardelor Naționale de Contabilitate. Modificarea și completarea SNC este necesară în vederea finalizării procesului de transpunere în legislația națională a Directivei menționate anterior. La moment, prevederile privind regulile alternative de evaluare a unor elemente contabile nu sunt incluse în Standarde Naționale de Contabilitate, în schimb acestea permit aplicarea unor Standarde Internaționale de Raportare Financiară pentru evaluarea alternativă, fapt care creează entităților dificultăți în aplicarea acestor reguli și, în unele cazuri, contravin Directivei 2013/34/UE. Standardele Naționale de Contabilitate vor fi completate cu prevederile din Directiva contabilă care nu au fost transpuse în proiectul legii contabilității, dar și vor fi simplificate în vederea asigurării implementării principiilor Directivei contabile de reducere a cerințelor înaintate față de entitățile care aplică SNC în comparație cu cele care aplică IFRS. - De asemenea, se preconizează elaborarea SNC „Prezentarea situațiilor financiare consolidate” care va fi aplicat de entitatea-mamă în scopul întocmirii situațiilor financiare consolidate cu respectarea prevederilor Legii contabilității. Retrospectiva acțiunilor întreprinse de Ministerul Finanțelor vine să informeze publicul larg, toate părțile interesate despre activitatea desfășurată de Ministerul Finanțelor în vederea transpunerii legislației europene în actele normative naționale. Realizările Ministerului Finanțelor s-au bazat întotdeauna pe susținerea și înțelegerea profesiei și businessului în vederea promovării reformelor în domeniul contabilității și raportării financiare în Republica Moldova, prin implicarea activă a acestora în procesul de elaborare și perfecționare a cadrului legal național.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.