Documente și comentarii

Sistarea activității de antreprenoriat pe perioada stării de urgență și controlul de stat al acesteia

Odată cu declararea stării de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova pe perioada 17 martie – 15 mai 2020, Comisia pentru Situații Excepționale a RM (în continuare – Comisia) este în drept să emită dispoziții prin care se stabilește un regim special de lucru pentru toate entitățile. Dispozițiile Comisiei sunt obligatorii și executorii pentru conducătorii autorităților administrației publice centrale și locale, ai agenților economici, ai instituțiilor publice, precum și pentru cetățeni și alte persoane aflate pe teritoriul RM.

 

Conform pct. 11 din Dispoziția nr.1 din 18 martie 2020 a Comisiei, toate persoanele juridice de drept public şi de drept privat înregistrate în RM, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, precum şi toţi cetăţenii RM şi alte persoane fizice aflate la momentul actual pe teritoriul RM, vor asigura și executarea tuturor prevederilor Hotărârilor Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică emise în perioada 2 februarie 2020 – 15 martie 2020. În Anexa nr. 2 la Hotărârea nr.8 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică din 15 martie 2020 sunt stabilite măsurile aplicabile unităţilor de comerţ şi prestări servicii, cu excepţia comerţului en-gros şi a comerţului cu amănuntul a produselor alimentare, a produselor farmaceutice şi a produselor petroliere1. Începînd cu data de 23 martie 2020, ora 00:00, s-a dispus reluarea unor activități2, în temeiul pct. 2 din Dispoziției nr. 1 din 18 martie 2020. Pe 20 martie 2020, conform pct. 2 din Dispoziția nr. 2, Comisia a hotărât reluarea/continuarea, cu asigurarea obligatorie a respectării normelor pentru reducerea răspândirii infecţiei COVID -19, a altor activități3.

 

Din 23 martie 2020, conform pct. 3 a Dispoziției nr. 3 a Comisiei, s-a dispus interzicerea prestării serviciilor de alimentaţie publică în unităţile de comercializare a produselor petroliere. Pe 24 martie 2020, conform pct. 44 din Dispoziția nr. 4, termenele prevăzute în Hotărârile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică nr. 1-9/2020, precum şi în Dispoziţiile nr.1-3/2020 ale Comisiei, se prelungesc pe toată durata stării de urgentă. Astfel, deducem că, sistarea activității dispuse până la 1 aprilie 2020 s-a extins pe toată perioada stării de urgență (până la 15 mai 2020 inclusiv) pentru activitățile specificate supra.

 

Atragem atenția asupra faptului că, conform pct. 25 din Dispoziția nr. 3, a fost instituit moratoriu asupra controlului de stat până la data de 1 iunie 2020. Moratoriul vizează controalel fiscale, financiare, privind calitatea produselor/serviciilor, parametrii tehnologici şi/sau cerinţele specifice pentru genul de activitate desfăşurat, privind respectarea normelor de protecţie a muncii, planificate sau inopinate, efectuate la faţa locului, la sediile, locurile de desfăşurare a activităţii sau de aflare/păstrare a bunurilor persoanelor înregistrate în modul stabilit care desfăşoară activitate de întreprinzător efectuate de către organele abilitate cu dreptul de a iniţia controale în baza prevederilor Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, ale Codului fiscal, ale Legii nr. 171/2012 privind piaţa de capital, ale Legii nr.320/2012 cu privire la activitatea Poliţiei şi statutul poliţistului, precum şi ale altor acte normative care reglementează controlul de stat. In partea ce ţine de controlul vamal, moratoriul se aplică doar asupra controalelor ulterioare, efectuate de către organele vamale în temeiul Codului vamal al RM. Moratoriul nu se aplică asupra controlului efectuat în cadrul urmăririi penale; de BNM; de Curtea de Conturi a RM; de CNPF în privinţa persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activitate de asigurare.

 

De asemenea, sunt în drept să efectuieze controale organele responsabile de gestionarea sistemului public de asigurări sociale, în limita strict necesară şi în scopul verificării autenticităţii actelor ce confirmă stagiul de cotizare şi venitul asigurat, în temeiul cererii persoanelor care au solicitat stabilirea sau modificarea cuantumului pensiei; la cererea persoanelor fizice şi juridice privind eliberarea/prelungirea licenţelor, autorizaţiilor, certificatelor şi a altor acte permisive şi/sau privind constatarea unor fapte. Verificări pot fi intreprinse, la cererea consumatorilor, de către organele abilitate cu funcţii de protecţie a acestora în baza Legii nr.105/2003 privind protecţia consumatorilor, în cazul prezentării informaţiilor veridice despre încălcarea legislaţiei.

 

Totodată, în limita strict necesară pentru concretizarea cuantumului creanţelor statului, sunt premise controale în cadrul procesului de insolvabilitate sau de lichidare a persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător; în legătură cu restituirea impozitelor, taxelor şi altor plăţi de la bugetul public naţional; în domeniul supravegherii de stat a sănătăţii publice și în domeniul respectării normelor antiincendiare. Moratoriul nu se aplică în cazurile de constatare la faţa locului a faptului producerii unor accidente şi a circumstanţelor în care s-au produs acestea, precum și în cazul controlului modului de formare şi aplicare a preţurilor. Este de menționat că, conform conform pct. 25 supct.5) și 8) din Dispoziția nr. 3, controalele pot fi efectuate doar după informarea și obținerea avizării Cancelariei de Stat.

 

Organele care efectuează control în temeiul Legii nr. 131/2012 trebuie să prezinte agentului economic la momentul inițierii controlului delegația de control (pentru SFS – decizia de inițiere a controlului fiscal). În scopul consolidării măsurilor de profilaxie, prevenire sau combatere a bolilor epidemice, prin Legea nr. 52/2020 (în vigoare din 14.03.2020) Parlamentul a stabilit noi norme de răspundere contravențională și de înăsprire a sancțiunilor penale existente. Codul contravențional (CC) a fost completat cu o nouă contravenție (art. 761) – „Nerespectarea măsurilor de profilaxie, prevenire și combatere a bolilor epidemice”, care se sancționează cu amendă de la 450 la 500 UC aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 1000 la 1500 UC aplicată persoanei juridice în cazul în care persoanele nu vor respecta măsurile de profilaxie, prevenire și/sau combatere a bolilor epidemice, dacă aceasta a pus în pericol sănătatea publică.

 

Componența contravenție poartă un caracter formal, ea se consideră consumată din momentul încălcării măsurilor de profilaxie, prevenire și combatere a bolilor epidemice, indiferent dacă aceasta a cauzat sau nu îmbolnăvirea altor persoane, fiind suficientă existența pericolului de răspândire a bolii epidemice. Anume aceste aspecte diferențiază caracterul contravențional de cel penal al faptei de răspândire a unei boli epidemice. Responsabili de constatarea și examinarea noii componențe de contravenție sunt Ministerul Afacerilor Interne și Agenția Națională pentru Sănătate Publică, precum și Poliția de Frontieră, dacă contravenția propusă se constată la punctele de trecere a frontierei de stat. Pentru contestarea deciziilor agenților constatatori în cauzele contravenționale ce vizează încălcarea dispoziţiilor Comisiei, prin Dispoziția nr. 4 sunt stabilite norme speciale în raport cu CC. Conform pct. 22, pe durata stării de urgenţă cauzele contravenţionale în care urgenţa se justifică prin scopul instituirii acesteia la nivel naţional şi care vizează încălcarea dispoziţiilor Comisiei, termenul de contestare a deciziei agentului constatator este de 48 ore de la data emiterii acesteia sau, pentru părţile care nu au fost prezente la şedinţa de examinare a cauzei contravenţionale, de la data înmânării copiei de pe decizia respectivă în condiţiile art.4471 alin.(8) din CC.

 

Persoana nu poate fi repusă în termen în cazul omiterii termenului de contestare. Totodată, persoana faţă de care a fost emisă decizia şi care a lipsit atât la examinarea cauzei, cât şi la pronunţarea deciziei şi nu a fost informată despre decizia emisă, poate contesta decizia agentului constatator şi peste termen, dar nu mai târziu de 24 ore de la data începerii executării sancţiunii contravenţionale sau a perceperii despăgubirii materiale. Contestaţia împotriva deciziei emise asupra cauzei contravenţionale se depune, inclusiv prin intermediul poştei electronice, la autoritatea din care face parte agentul constatator care a examinat cauza, conform competenţei teritoriale.

 

Contestaţia depusă nu suspendă executarea sancţiunii contravenţionale aplicată prin procesul-verbal cu privire la contravenţie sau prin decizia agentului constatator. Totodată, conform pct. 27, deciziile privind examinarea contravenţiei în temeiul constatării personale a agentului constatator pot fi contestate cu recurs, în termen de 24 ore din data aplicării sancţiunii, în instanţa de fond conform competenţei teritoriale, temeiuri consutuind: a) contravenientul a fost sancţionat pentru o faptă care nu vizează încălcarea dispoziţiilor Comisiei; b) s-au aplicat sancţiuni în alte limite decât cele prevăzute de partea specială a cărţii a doua. Hotărârile judecătoreşti contravenţionale pot fi atacate cu recurs, în termen de 24 de ore de la data pronunţării hotărârii judecătoreşti sau, pentru părţile care nu au fost prezente la şedinţa de judecare a cauzei contravenţionale, de la data comunicării hotărîrii, dar nu mai târziu de 48 de ore de la data pronunţării acesteia, recursul putând fi depus şi prin poştă electronica.

 

Totodată, prin Legea nr. 52/2020 a fost înăsprită sancțiunea de la art. 215 din Codul penal (CP) „Răspândirea bolilor epidemic”, astfel încât nerespectarea măsurilor de prevenire sau combatere a bolilor epidemice, dacă aceasta a provocat răspândirea unei asemenea boli, se vor pedepsi (pedeapsa maximă) cu amendă în mărime de până la 1000 UC (până la suma de 50000 de lei) sau cu închisoare de până la 3 ani. Aceleași fapte care au cauzat, din imprudenţă, vătămarea gravă sau medie a sănătăţii sau decesul persoanei, se vor pedepsi (pedeapsa maximă) cu închisoare de până la 7 ani. _________________________________________________________________ 1 Aceștia sunt: – Administratorii unităţilor de comerţ, agrement, recreere, sălilor de sport, centrelor sportive, bazinelor de înot, sălilor de fitness, teatrelor, cinematografelor, sălilor de concerte, muzeelor şi a altor unităţi pentru antrenament şi recreere (care cad sub incidenţa codurilor CAEM R90.0, 91.0 şi 93.0), precum şi administratorii încăperilor din gestiunea confesiunilor religioase, care se obligă la respectarea măsurilor şi regulilor: a) să sisteze activitatea unităţilor pe care le administrează până la 01.04.2020; b) să asigure punerea în aplicare a hotărârilor Comisiei naţionale extraordinare pentru sănătate publică în partea în care vizează unităţile pe care le administrează; c) la solicitarea autorităţilor publice locale, Ministerului Afacerilor Interne, Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, Celulelor de supraveghere permanentă a evoluţiei infecţia COVID-19 să furnizeze informaţiile şi datele solicitate în condiţiile şi termenele indicate; d) să coopereze cu toate instituţiile statului în vederea prevenirii şi combaterii COVID-19. Conform pct. 6 din Hotârirea Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică nr. 9 din 15 martie 2020, se sistează până la 01.04.2020 orele 00:00: - activitatea de comerţ a unităţilor comerciale cu amănuntul, cu excepţia unităţilor de comercializare a produselor alimentare, a produselor farmaceutice şi a produselor petroliere; - activitatea pieţelor comerciale; - activitatea Centrelor de reabilitare/recuperare, inclusiv balneosanatoriale; - activitatea unităţilor de alimentaţie publică, în localurile şi în spaţiile amenajate/autorizate ale acestora, cu excepţia activităţilor de preparare şi distribuire a produselor în regim catering. 2- a activităţii de comerţ cu amănuntul a articolelor igienico-sanitare, prin unităţile comerciale specializate; - a activităţii de comerţ cu amănuntul prin intermediul magazinelor agricole specializate ce comercializează seminţe, produse de uz fitosanitar, furaje şi alte materii prime şi produse necesare în procesul tehnologic şi operaţional al producătorilor agricoli şi al companiilor din industria alimentară; - a activităţii de comerţ cu amănuntul prin intermediul magazinelor specializate a pieselor de schimb şi altor produse conexe serviciilor de deservire tehnică a unităţilor de transport şi utilajului agricol. 3 a) activităţilor de comerţ cu ridicata a tuturor tipurilor de mărfuri; b) activităţilor de servicii funerare şi de comerţ cu produse conexe serviciilor funerare, prin unităţile comerciale specializate; c) comerţului electronic; d) prestării serviciilor notariale de necesitate stringentă, la solicitarea băncilor comerciale: înregistrarea în Registrul garanţiilor reale mobiliare şi autentificarea contractelor de ipotecă, pentru a asigura acordarea creditelor, în primul rînd din sectorul agricol, precum şi agenţilor economici din toate ramurile permise pentru activitate, pentru finanţarea următoarelor scopuri: (i) procurarea tehnicii şi utilajului agricol; (ii) mijloace circulante (motorină, produse alimentare, produse de igienă), precum şi (iii) alte produse necesare asigurării activităţii curente a agentului economic. 4 Conform pct. 5-9 din anexa la Dispoziția nr. 4, a fost stabilită sistarea activității: – de comerţ a unităţilor comerciale cu amănuntul, cu excepţia produselor alimentare, a produselor farmaceutice şi a produselor petroliere şi a celor indicate în pct.2 din dispoziţia nr.l din 18 martie 2020. – unităţilor de alimentaţie publică, în localurile şi în spaţiile amenajate/ autorizate ale acestora, cu excepţia activităţilor de preparare şi distribuire a produselor în regim catering – pieţelor comerciale – centrelor de reabilitare/recuperare, inclusiv balneo-sanatoriale. Totodată, au fost prelungiți termenii privind respectarea Măsurilor de sănătate publică aplicabile unităţilor de comerţ şi prestări servicii, cu excepţia comerţului en-gros şi a comerţului cu amănuntul a produselor alimentare, a produselor farmaceutice şi a produselor petroliere.
author icon

Victoria Belous

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

4336 vizualizări

Data publicării:

03 Aprilie /2020 12:04

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

activitate de intreprinzator | control de stat | contestatii | covid-19 | monitorul.fisc.md

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon