07
12 2016
4646

A fost elaborată o nouă Lege a condominului

Noua lege a condominului reglementează relațiile de proprietate în condominiu, modul de administrare, exploatare și înstrăinare a proprietății și de transmitere a drepturilor asupra acesteia în condominiu, modul de constituire, înregistrare, modificare și desființare a condominiului etc. Comparativ cu normele în vigoare, proiectul noii legi conține temeiul juridic pentru administrarea eficientă, exploatarea și întreținerea fondului locativ cu multe apartamente, soluționează problemele de bază privind proprietatea și dreptul de proprietate în condominiu, prevede stabilirea și înregistrarea dreptului de proprietate asupra spațiilor comune din condominiu, drepturile și obligațiile tuturor subiecților implicați direct sau indirect în funcționarea lui, administrarea, exploatarea și întreținerea bunurilor comune, managementul financiar adecvat și transparența, mecanismul și responsabilitățile de administrare a condominiului. Spre deosebire de normele actuale, legea nouă va permite înregistrarea dreptului de proprietate asupra unității concomitent cu înregistrarea dreptului de proprietate asupra cotei-părți asupra bunurilor proprietate comună din condominiu. În acest fel cumpărătorii de apartamente de la societăţile de construcţie vor dobândi automat o cotă-parte în toate bunurile comune ale condominiului, atât cele existente (terenul), cât şi cele care se construiesc (părţile comune din construcţie, unitatea cumpărară). Una din principalele prevederi ale proiectului constă în crearea Fondului de reparație și dezvoltare a condominiului, care va fi sursa comună de finanțare a activității de reparație, modernizare și dezvoltare a părţilor comune din condominiu. Conform proiectului, proprietarul va fi obligat să achite contribuția la Fond în corespundere cu mărimea cotei-părți. Mijloacele Fondului și alte surse financiare care sunt colectate și utilizate pentru îndeplinirea scopurilor ale Asociației, în conformitate cu legea, nu pot fi impozitate sub nici o formă. Mijloacele Fondului vor fi utilizate pentru achitarea costurilor de reconstrucție, modernizare, reabilitare, inclusiv termică și reparație a părţilor comune. Mijloacele Fondului vor fi păstrate pe un cont contabil separat. În factura de plată emisă proprietarilor se specifică în linie separată suma contribuției pentru Fond, în conformitate cu decizia Adunării Generale a proprietarilor. În cazul înstrăinării unității, proprietarul precedent nu are dreptul la returnarea cotei sale din soldul mijloacelor financiare a Fondului sau returnării oricărei plăți efectuate în conformitate cu deciziile Asociației în condominiu. Condominiul va fi constituit prin act de constituire încheiat de către unicul proprietar sau toţi coproprietarii terenului şi a clădirii amplasate pe acel teren. Fiecare persoană care devine proprietar al unei unităţi în condominiu devine, de plin drept, membru al Asociației/Comunităţii de proprietari în condominiu, conform prevederilor prezentei legi. Proiectul prevede că clădirea ce urmează a fi construită, unităţile şi cotele-părți aferente acestora vor fi înscrise în registrul bunurilor imobile cu menţiunea „bun viitor” conform actului de constituire a condominiului, a documentaţiei de proiect şi autorizaţiei de construire. După ce lucrările de construcţie a clădirii vor fi trecute în registrul bunurilor imobile se vor înscrie datele definitive despre clădire, unităţi şi cotele-părți aferente acestora conform procesului-verbal de recepţie finală. Proiectul de lege presupune cheltuieli pentru înregistrarea asociațiilor de coproprietari în condominiu, înființate în rezultatul reorganizării asociațiilor de proprietari ai locuințelor privatizate și cooperativelor de construcție a locuințelor în asociații de proprietari în condominiu, înregistrarea asociațiilor de proprietari în condominiu, înființate în rezultatul reorganizării prin separare a asociațiilor existente de coproprietari în condominiu. Autorii consideră că adoptarea și implementarea noului proiect de lege cu privire la condominiu va permite îmbunătățirea relațiilor în condominiu și funcționarea, în baza noilor principii de administrare și funcționare, ceea ce va atrage după sine beneficii reale societății, dar și posibilități reale de revigorare a fondului locativ al Republicii Moldova. Noua lege cu privire la condominiu va crea un mediu economico-social mai eficient de exploatare și întreținerea a fondului locativ pe întreg teritoriul țării. Înregistrarea de stat obligatorie a dreptului de proprietate comună pe cote-părți asupra bunurilor comune din condominiu, instituirea obligatorie a Fondului de reparație și dezvoltare din condominiu, precum și contribuția financiară obligatorie a proprietarilor de unități la constituirea acestuia, vor motiva interesul proprietarilor de unități de a administra cât mai eficient proprietățile sale, inclusiv spațiile comune din condominiu. Proiectul legii a fost examinat de către experții angajați de către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Puteți consulta proiectul pe particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.