04
10 2021
1090

Achiziții publice: noua documentație standard

Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15 septembrie 2021 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii (Documentația) a intrat în vigoare vineri, 1 octombrie, odată cu publicarea acestuia în „MO”. Documentul a fost elaborat în scopul asigurării aplicării unei metodologii unice privind procedurile de achiziții publice de bunuri și servicii și reprezintă o instrucțiune pentru autoritățile contractante și ofertanți, care urmează a fi utilizată la inițierea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice de bunuri și servicii.
 

Totodată, documentul prevede că, în cazul procedurilor de achiziție inițiate și desfășurate prin cererea ofertelor de prețuri și achizițiilor de valoare mică, autoritățile contractante vor putea simplifica formularele prevăzute de Documentație în funcție de complexitatea achiziției.

 

Actul normativ stabilește că dreptul de participare la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică i se oferă oricărui operator economic, rezident sau nerezident, persoanelor fizice sau juridice de drept public sau privat, asociațiilor de astfel de persoane.

 

Este stabilit și faptul că persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentației de atribuire va avea dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurența. Documentația oferă posibilitatea mai multor persoane juridice să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune.

 

Totodată, se va exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat care, în ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.

 

Riscă a fi excluse din procedura de atribuire a contractului de achiziţie şi, respectiv, de a nu fi eligibil și orice ofertant care se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (2) și alin. (3) și art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. În aceste situații ofertantul/candidatul este în drept să furnizeze dovezi că măsurile luate de el sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea și credibilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. În caz că autoritatea contractantă va considera dovezile suficiente, ofertantul/candidatul nu va fi exclus de la procedura de achiziție publică.

 

Menționăm că, prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 113 din 14 septembrie 2021 publicat vineri, 1 octombrie, în „MO”, au fost abrogate:

  • OMF nr. 84/2016 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri, servicii și lucrări prin procedura de dialog competitive;
  • OMF nr. 85/2016 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri, servicii și lucrări prin procedura de negociere;
  • OMF nr. 159/2014 cu privire la aprobarea Documentaţiei de atribuire pentru realizarea achiziţiilor publice de produse petroliere.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.